Czasy angielskie zastosowanie, budowa i przykłady

Czasy teraźniejsze w języku angielskim – zestawienie 

Zestawienie czasów teraźniejszych: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Czytaj dalej… 

Czasy teraźniejsze angielski zestawienie

 Present Simple czas teraźniejszy prosty

Czasu Present Simple używamy: 

• kiedy mówimy o czynnościach, które się powtarzają, są wykonywane regularnie, są rutynowe lub trwają przez dłuższy czas • kiedy mówimy o prawdach i faktach, które są powszechnie znane, stałe i ogólnie uznawane (procesy fizyczne, chemiczne, przysłowia).  Budowa zdań z przykładami zdań. Jak tworzymy pytania  a jak przeczenia. Zasady pisowni czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej z końcówką -s, jak również charakterystyczne określniki czasu i częstotliwości i szyk wyrazów w zdaniu. Ćwiczenia. Czytaj dalej…

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Present Continuous Czas teraźniejszy ciągły

Czasu Present Continuous używamy:

  • kiedy mówimy o czynnościach, które odbywają się teraz, w danej chwili, obecnie.
  • kiedy mówimy o czynności odbywającej się w teraźniejszości, nie tylko w chwili mówienia o niej.
  • mówiąc o czynnościach zaplanowanych lub zamierzonych, mających się odbyć w przyszłości. Budowa zdań oraz przykłady zdań.  Przykłady pytań i przeczeń. Zasady pisowni czasowników z końcówką -ing, charakterystyczne określniki czasu z przykładami.  Ćwiczenia. Czytaj dalej…

 Present Simple i Present Continuous porównanie

Zarówno czas Present Simple jak i Present Continuous stosowane są do opisu czynności w czasie teraźniejszym. Istnieje jednakże zasadnicza różnica w sposobie ich zastosowania inne są również określniki czasu. Poznaj też wyjątki.  Ćwiczenia. Czytaj dalej…

 Present Perfect (Simple)

Czasu Present Perfect używamy, gdy czynność miała miejsce w przeszłości a jej skutki są odczuwalne i mają znaczenie teraz lub gdy czynność trwa od pewnego momentu w przeszłości do chwili obecnej. Zdania w czasie Present Perfect dotyczące sytuacji, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej często tłumaczymy na język polski za pomocą czasu teraźniejszego. Zdania, dotyczące sytuacji, która miała miejsce w przeszłości tłumaczymy na język polski za pomocą czasu przeszłego. Czytaj dalej…

Present Perfect Continuous

Czasu Present Perfect Continuous używamy, gdy czynność trwała przez jakiś okres w przeszłości i trwa do chwili obecnej oraz gdy czynność rozpoczęła się w przeszłości, trwa nadal lub niedawno się zakończyła. Interesuje nas to, że jej skutki lub konsekwencje są odczuwalne do tej pory.  Czytaj dalej. 

Present Perfect (Simple) vs. Present Perfect Continuous

Dowiedz się, kiedy użyjemy czasu  Present Perfect (Simple) a kiedy Present Perfect Continuous.  W Present Perfect (Simple) bardziej interesuje nas rezultat czynności niż sama czynność. Użycie Present Perfect Continuous sugeruje, że czynność trwała, nadal trwa i będzie trwała. Poznaj więcej różnic, czytaj dalej…

Present Perfect vs Past Simple Porównanie czasów.

Czas Present Perfect w klasyfikacji angielskiej jest czasem teraźniejszym. Present oznacza teraźniejszość. Czas Past Simple jest czasem przeszłym. Past oznacza przeszłość. Present Perfect to jednak czas „na pograniczu” przeszłego i teraźniejszego, łączy przeszłość z teraźniejszością. Porównanie czasów Present Perfect (Simple) i Past Simple. Zasady stosowania, różnice, przykłady zdań oznajmujących, pytających i przeczących, charakterystyczne określniki czasu. Czytaj dalej…

Czasowniki regularne i nieregularne

Czasowniki w języku angielskim dzielą się na regularne i nieregularne. W przypadku czasownika regularnego, formę Past Simple i Past Participle (tak zwaną trzecią forme czasownika) tworzymy dodając końcówkę -ed lub -d. Formy czasowników nieregularnych są podane w zestawieniach, trzeba się ich nauczyć na pamięć. Ćwiczenia. Czytaj dalej…

Czasowniki nieregularne w tabelce 

 Lista 73 angielskich czasowników nieregularnych, ułożonych alfabetycznie,  z poprawną wymową, polskim znaczeniem i przykładami. Na nagraniu usłyszysz trzy formy czasownika po angielsku: formę pierwszą (podstawową), formę drugą (Past Simple) i formę trzecią (Past Participle). Czytaj dalej…

Czasy przeszłe w języku angielskim – zestawienie

Zestawienie czasów przeszłych: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous. Czytaj dalej…

czasy przeszłe w języku angielskim

Past Simple czas przeszły prosty

Czasu Past Simple używamy, kiedy mówimy o:

  • czynnościach, zdarzeniach lub stanach, które miały miejsce (i zostały zakończone) w pewnym określonym czasie w przeszłości.
  • wydarzeniach historycznych
  • sekwencji wydarzeń z przeszłości, które następowały jedna po drugiej. Budowa zdań z przykładami zdań. Jak tworzymy zdania oznajmujące z czasownikami regularnymi i nieregularnymi, pytania, pytania szczegółowe, krótkie odpowiedzi oraz przeczenia. Poznaj również charakterystyczne określniki czasu , wykonaj Ćwiczenia  Czytaj dalej…  

Was, were, odmiana czasownika be (być) po angielsku w czasie przeszłym

Jak już zapewne wiesz, czasu przeszłego Past Simple używamy kiedy mówimy o czynnościach, które miały miejsce i zostały zakończone w pewnym określonym czasie w przeszłości. Być w czasie przeszłym w języku angielskim ma według odmiany dwie formy:  was (I, he, she, it) lub were (we, you, they). I was ja byłam, you were ty byłeś, he was on był…  Ćwiczenia. Czytaj dalej…

Gramatyka Hello. Prosto przedstawione czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Sprawdź teraz!

Past Continuous. Czas przeszły ciągły

Czasu Past Continuous używamy, gdy czynność trwała lub była wykonywana w przeszłości przez pewien czas. Zastosowanie, budowa zdań, przykłady zdań twierdzących, pytających i przeczących. Charakterystyczne określenia czasu.   Czytaj dalej…

Past Simple Past Continuous. Porównanie czasów

Zarówno czas Past Simple jak i Past Continuous stosowane są do opisu czynności w czasie przeszłym. Istnieją  jednak różnice w sposobie ich zastosowania. Poznaj różnice, przykłady zdań oznajmujących, pytających i przeczących, charakterystyczne określniki czasu, wyjątki. Czytaj dalej…

Past Perfect

Past Perfect jest nazywany czasem zaprzeszłym. Stosujemy go, kiedy mówimy o czynnościach i wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości i chcemy podkreślić, która czynność miała miejsce wcześniej.  Czytaj dalej…

Past Perfect Continuous

Czasu Past Perfect Continuous używamy, kiedy mówimy o czynności, która w określonym momencie w przeszłości trwała już od pewnego czasu np. When I came to school, the teacher had been waiting for me for an hour. Kiedy przyszedłem do szkoły, nauczyciel czekał na mnie od godziny. Czytaj dalej…

Czasy przyszłe i wyrażanie przyszłości w języku angielskim – zestawienie 

Zestawienie czasów przyszłych oraz innych konstrukcji i form do wyrażania czynności, które odbędą się w przyszłości. Czytaj dalej…

Czasy przyszłe angielski - zestawienie czasów

Future Simple. Czas przyszły prosty

Czasu Future Simple używamy, gdy przewidujemy przyszłe zdarzenia na podstawie swoich opinii lub gdy spodziewamy się, że coś nastąpi w przyszłości. Stosujemy go również, mówiąc o decyzjach, które zostały podjęte dopiero teraz, w danej chwili.  Czytaj dalej…

Future Continuous

Czas Future Continuous jest stosowany do wyrażenia czynności ciągłej, która będzie miała miejsce w przyszłości.  Dowiedz się, kiedy go używamy i jak budujemy zdania twierdzące, pytania i przeczenia. Poznaj charakterystyczne określniki czasu Future Continuous. Czytaj dalej…

Be going to

Formy going to używamy kiedy mówimy o planach i zamiarach dotyczących przyszłości, gdy przewidujemy najbliższą przyszłość na podstawie tego, co widzimy, jak również, gdy mówimy o sytuacji, która będzie faktem w przyszłości. Jak odróżnić, kiedy użyjemy going to, kiedy will do wyrażania przyszłości? Czytaj dalej…

Future Perfect czas przyszły

Czasu Future Perfect używamy dla określenia czynności, która zostanie zakończona w określonym czasie w przyszłości. Poznaj budowę zdań twierdzących, pytających i przeczących oraz charakterystyczne określenia czasu Future Perfect.  Czytaj dalej…

Future Perfect Continuous czas przyszły 

Czasu Future Perfect Continuous  używamy dla określenia czynności ciągłej, która w pewnym momencie w przyszłości będzie trwała od pewnego okresu czasu. Przykład: I will have been learning English for three years next week. W przyszłym tygodniu upłyną trzy lata, od kiedy uczę się angielskiego. Czytaj dalej…

Question tags

Question tags, tak zwane doczepki pytaniowe lub końcówki pytające są odpowiednikami polskiego: prawda?, czyż nie?, nieprawdaż? Są to krótkie uzupełnienia zdań twierdzących lub przeczących, które zdajemy, gdy chcemy się upewnić, czy rozmówca się z nami zgadza. Jeżeli zdanie jest twierdzące, question tag ma formę przeczącą. Przykład: It is a nice day, isn’t it? Ładny dzień, prawda? Czytaj więcej…

Conditionals – tryby warunkowe. 0, 1, 2 , 3 okres warunkowy

Conditional sentences – zdania warunkowe opisują sytuacje, w którym spełnienie określonego warunku powoduje pewien rezultat. W języku angielskim istnieją następujące rodzaje takich zdań: tryb warunkowy zerowy (zero conditional), tryb warunkowy pierwszy (first conditional), tryb warunkowy drugi (second conditional), tryb warunkowy trzeci (third conditional), tryby warunkowe mieszane (mixed conditionals).

Tryb warunkowy zerowy (zero conditional): If X happens, Y happens. Jeśli staje się X,  zawsze staje się Y. Tryb warunkowy o stosujemy do sytuacji i faktów, które są zawsze prawdziwe. Zarówno w zdaniu podrzędnym, jak i nadrzędnym używamy czasu teraźniejszego Present Simple. Czytaj więcej…

Strona bierna – passive voice

Strony biernej używamy, gdy bardziej interesuje nas sama czynność, niż osoba, która ją wykonała. Wykonawca czynności może być nieznany lub bliżej nieokreślony. Stronę bierną tworzymy, stosując odpowiednią formę czasownika BE (forma Be będzie zależna od czasu) oraz trzeciej formy czasownika, czyli imiesłowu biernego (Past Participle). Czytaj dalej...

Mowa zależna w angielskim – reported speech

Mowy zależnej używamy, gdy przekazujemy komuś treść wypowiedzi innej osoby, nie cytując dokładnie tej wypowiedzi. Zdanie oznajmujące w mowie zależnej zaczyna się często takimi słowami jak: saytellask bez cudzysłowu. Jeżeli w zdaniu nadrzędnym występuje czas przeszły (np. Past Simple, Past Perfect), powoduje to zamianę czasu w zdaniu podrzędnym. W wypowiedzi przekazywanej za pomocą mowy zależnej zmieniają się wtedy czasy gramatyczne, według podanych zasad. Czytaj dalej…

Transformacje czyli przekształcenia zdań 

Zadania polegające na przekształceniach zdań (parafrazy), które można spotkać na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym, sprawdzają znajomość  angielskich struktur leksykalno – gramatycznych. Zobacz przykłady zdań…