Opanuj czasy angielskie – proste wytłumaczenia i ćwiczenia

Czasy teraźniejsze w języku angielskim – zestawienie 

Zestawienie czasów teraźniejszych: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous. Czytaj dalej… 

czasy teraźniejsze w języku angielskim

 Present Simple 

Present Simple to czas prosty teraźniejszy, który odnosi się do sytuacji lub czynności, które dzieją się regularnie lub są stałe. W zdaniu twierdzącym do czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it) dodajemy końcówkę –s lub –es. W pozostałych osobach czasownik jest w formie podstawowej.  Czytaj dalej i poznaj jego budowę, zastosowanie, przykłady, zasady pisowni, określenia czasu, ćwiczenia…

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Present Continuous 

Present Continuous to czas teraźniejszy ciągły, który opisuje sytuacje i czynności, które dzieją się w chwili obecnej lub w niedalekiej przyszłości. Czas ten tworzymy za pomocą odpowiedniej formy czasownika “to be” (am, is, are) oraz czasownika z końcówką -ing.

Czytaj dalej i dowiedz się wszystkiego o tym czasie…

 Present Simple i Present Continuous porównanie

Zarówno czas Present Simple jak i Present Continuous stosowane są do opisu czynności w czasie teraźniejszym. Istnieje jednakże zasadnicza różnica w sposobie ich zastosowania inne są również określniki czasu. Poznaj też wyjątki.  Ćwiczenia. Czytaj dalej…

 Present Perfect (Simple)

Czasu Present Perfect używamy, gdy czynność miała miejsce w przeszłości a jej skutki są odczuwalne i mają znaczenie teraz lub gdy czynność trwa od pewnego momentu w przeszłości do chwili obecnej. Forma Present Perfect składa się z czasownika posiłkowego “have” lub “has” (w zależności od osoby) oraz 3. formy czasownika głównego (czasownik regularny zakończony na -ed lub czasownik nieregularny w trzeciej formie). Czytaj dalej…

Present Perfect Continuous

Czasu Present Perfect Continuous używamy, gdy czynność trwała przez jakiś okres w przeszłości i trwa do chwili obecnej oraz gdy czynność rozpoczęła się w przeszłości, trwa nadal lub niedawno się zakończyła. Interesuje nas to, że jej skutki lub konsekwencje są odczuwalne do tej pory. Zdanie  w czasie Present Perfect Continuous tworzymy dodając do podmiotu operator have lub has (3 osoba liczby pojedynczej) + been + czasownik z końcówką -ing. Czytaj dalej. 

Present Perfect (Simple) vs. Present Perfect Continuous

Dowiedz się, kiedy użyjemy czasu  Present Perfect (Simple) a kiedy Present Perfect Continuous.  W Present Perfect (Simple) bardziej interesuje nas rezultat czynności niż sama czynność. Użycie Present Perfect Continuous sugeruje, że czynność trwała, nadal trwa i będzie trwała. Poznaj więcej różnic, czytaj dalej…

Present Perfect vs Past Simple Porównanie czasów.

Czas Present Perfect w klasyfikacji angielskiej jest czasem teraźniejszym. Present oznacza teraźniejszość. Czas Past Simple jest czasem przeszłym. Past oznacza przeszłość. Present Perfect to jednak czas „na pograniczu” przeszłego i teraźniejszego, łączy przeszłość z teraźniejszością. Porównanie czasów Present Perfect (Simple) i Past Simple. Zasady stosowania, różnice, przykłady zdań oznajmujących, pytających i przeczących, charakterystyczne określniki czasu. Czytaj dalej…

Czasowniki regularne i nieregularne

Czasowniki w języku angielskim dzielą się na regularne i nieregularne. W przypadku czasownika regularnego, formę Past Simple i Past Participle (tak zwaną trzecią forme czasownika) tworzymy dodając końcówkę -ed lub -d. Formy czasowników nieregularnych są podane w zestawieniach, trzeba się ich nauczyć na pamięć. Ćwiczenia. Czytaj dalej…

Czasowniki nieregularne w tabelce 

 Lista 73 angielskich czasowników nieregularnych, ułożonych alfabetycznie,  z poprawną wymową, polskim znaczeniem i przykładami. Na nagraniu usłyszysz trzy formy czasownika po angielsku: formę pierwszą (podstawową), formę drugą (Past Simple) i formę trzecią (Past Participle). Czytaj dalej…

Czasy przeszłe w języku angielskim – zestawienie

Zestawienie czasów przeszłych: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous. Czytaj dalej…

czasy przeszłe angielski

Past Simple 

Past Simple to czas przeszły prosty w języku angielskim, który wyraża czynność, która odbyła się w określonym momencie w przeszłości i została już zakończona. Czas ten nie ma związku z teraźniejszością. Forma czasu Past Simple zależy od rodzaju czasownika – czasowniki regularne tworzą formę przez dodanie końcówki -ed do formy podstawowej czasownika, natomiast czasowniki nieregularne mają swoje indywidualne formy przeszłe.Czytaj dalej…  

Was, were, odmiana czasownika be (być) po angielsku w czasie przeszłym

Jak już zapewne wiesz, czasu przeszłego Past Simple używamy kiedy mówimy o czynnościach, które miały miejsce i zostały zakończone w pewnym określonym czasie w przeszłości. Być w czasie przeszłym w języku angielskim ma według odmiany dwie formy:  was (I, he, she, it) lub were (we, you, they). I was ja byłam, you were ty byłeś, he was on był…  Ćwiczenia. Czytaj dalej…

Gramatyka Hello. Prosto przedstawione czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Sprawdź teraz!

Past Continuous

Czasu Past Continuous używamy, gdy czynność trwała lub była wykonywana w przeszłości przez pewien czas.  Zdanie tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego “to be” w czasie przeszłym (was/were) oraz formy czasownika głównego z końcówką “-ing”  Czytaj dalej…

Past Simple Past Continuous. Porównanie czasów

Zarówno czas Past Simple jak i Past Continuous stosowane są do opisu czynności w czasie przeszłym. Istnieją  jednak różnice w sposobie ich zastosowania. Poznaj różnice, przykłady zdań oznajmujących, pytających i przeczących, charakterystyczne określniki czasu, wyjątki. Czytaj dalej…

Past Perfect

Past Perfect jest nazywany czasem zaprzeszłym. Stosujemy go, kiedy mówimy o czynnościach i wydarzeniach, które miały miejsce przed inną czynnością lub wydarzeniem w przeszłości. Czas Past Perfect jest tworzony za pomocą czasownika posiłkowego “had” oraz trzeciej formy czasownika głównego. Czytaj dalej…

Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous to czas przeszły, służący do opisywania czynności, które zaczęły się w przeszłości, trwały przez określony czas i zostały zakończone przed inną czynnością w przeszłości. Czas ten nazywany jest także Past Perfect Progressive i składa się z czasownika “had”, czasownika “been” oraz czasownika głównego z końcówką “ing”. Czytaj dalej…

Czasy przyszłe i wyrażanie przyszłości w języku angielskim – zestawienie 

Zestawienie czasów przyszłych oraz innych konstrukcji i form do wyrażania czynności, które odbędą się w przyszłości. Czytaj dalej…

czasy przyszłe angielski

Future Simple

Czasu Future Simple używamy, gdy przewidujemy przyszłe zdarzenia na podstawie swoich opinii lub gdy spodziewamy się, że coś nastąpi w przyszłości. Stosujemy go również, mówiąc o decyzjach, które zostały podjęte dopiero teraz, w danej chwili. Tworzy się go przy użyciu czasownika modalnego “will” lub jego skróconej formy “‘ll” i bezokolicznika czasownika głównego. Czytaj dalej…

Future Continuous

Czas Future Continuous to jeden z czasów przyszłych w języku angielskim, który wskazuje czynność lub sytuację, która będzie kontynuowana w określonym momencie w przyszłości. Czas, który składa się z dwóch elementów: czasownika posiłkowego “will” oraz formy czasownika “be” w formie ciągłej, czyli “be” z końcówką “-ing”. Czytaj dalej…

Future Perfect 

Czas Future Perfect to czas przyszły w języku angielskim. Jest on stosowany do opisu czynności lub wydarzenia, które zostanie ukończone przed pewnym określonym momentem w przyszłości. Forma czasu Future Perfect składa się z czasownika modalnego “will” + have po którym następuje czasownik w formie trzeciej, czyli tzw. “Past Participle”.  Czytaj dalej…

Future Perfect Continuous 

Czasu Future Perfect Continuous  używamy dla określenia czynności ciągłej, która w pewnym momencie w przyszłości będzie trwała od pewnego okresu czasu. jest tworzony przy użyciu czasownika “will have been” oraz formy -ing czasownika głównego. Czytaj dalej…

Be going to

Formy going to używamy kiedy mówimy o planach i zamiarach dotyczących przyszłości, gdy przewidujemy najbliższą przyszłość na podstawie tego, co widzimy, jak również, gdy mówimy o sytuacji, która będzie faktem w przyszłości. Często używa się jej, aby wyrazić pewność lub przekonanie, że dana czynność na pewno nastąpi. Konstrukcja ta składa się z formy czasownika “be” w odpowiedniej osobie (am/is/are) oraz wyrażenia “going to”, a następnie czasownika w formie podstawowej. Jak odróżnić, kiedy użyjemy going to, kiedy will do wyrażania przyszłości? Czytaj dalej…

Conditionals – tryby warunkowe. 0, 1, 2 , 3 okres warunkowy

Conditional sentences – zdania warunkowe opisują sytuacje, w którym spełnienie określonego warunku powoduje pewien rezultat. W języku angielskim istnieją następujące rodzaje takich zdań: tryb warunkowy zerowy (zero conditional), tryb warunkowy pierwszy (first conditional), tryb warunkowy drugi (second conditional), tryb warunkowy trzeci (third conditional), tryby warunkowe mieszane (mixed conditionals). Tryb warunkowy zerowy (zero conditional): If X happens, Y happens. Jeśli staje się X,  zawsze staje się Y. Tryb warunkowy o stosujemy do sytuacji i faktów, które są zawsze prawdziwe. Zarówno w zdaniu podrzędnym, jak i nadrzędnym używamy czasu teraźniejszego Present Simple. Czytaj więcej…

Strona bierna – passive voice

Strony biernej używamy, gdy bardziej interesuje nas sama czynność, niż osoba, która ją wykonała. Wykonawca czynności może być nieznany lub bliżej nieokreślony. Stronę bierną tworzymy, stosując odpowiednią formę czasownika BE (forma Be będzie zależna od czasu) oraz trzeciej formy czasownika, czyli imiesłowu biernego (Past Participle). Czytaj dalej...

Mowa zależna w angielskim – reported speech

Mowy zależnej używamy, gdy przekazujemy komuś treść wypowiedzi innej osoby, nie cytując dokładnie tej wypowiedzi. Zdanie oznajmujące w mowie zależnej zaczyna się często takimi słowami jak: saytellask bez cudzysłowu. Jeżeli w zdaniu nadrzędnym występuje czas przeszły (np. Past Simple, Past Perfect), powoduje to zamianę czasu w zdaniu podrzędnym. W wypowiedzi przekazywanej za pomocą mowy zależnej zmieniają się wtedy czasy gramatyczne, według podanych zasad. Czytaj dalej…

Question tags

Question tags, tak zwane doczepki pytaniowe lub końcówki pytające są odpowiednikami polskiego: prawda?, czyż nie?, nieprawdaż? Są to krótkie uzupełnienia zdań twierdzących lub przeczących, które zdajemy, gdy chcemy się upewnić, czy rozmówca się z nami zgadza. Jeżeli zdanie jest twierdzące, question tag ma formę przeczącą. Przykład: It is a nice day, isn’t it? Ładny dzień, prawda? Czytaj więcej…

Transformacje czyli przekształcenia zdań 

Zadania polegające na przekształceniach zdań (parafrazy), które można spotkać na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym, sprawdzają znajomość  angielskich struktur leksykalno – gramatycznych. Zobacz przykłady zdań…