Future Continuous. Czas przyszły

Czas Future Continuous jest stosowany do wyrażenia czynności ciągłej, która będzie miała miejsce w przyszłości. 

Dowiedz się, jak budujemy zdania twierdzące, pytania i przeczenia. Poznaj charakterystyczne określniki czasu Future Continuous.

 

Future Continuous budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących

 

Future Continuous budowa zdań zdania twierdzące

Future Continuous. Budowa zdań twierdzących na przykładzie czasownika do – robić: I will be doing – ja będę robił, you will be doing – ty będziesz robił, he will be doing – on będzie robił, she will be doing – ona będzie robiła…

Zdanie twierdzące utworzymy dodając will be do czasownika z końcówką -ing we wszystkich osobach. Formą skróconą od will jest  ‘ll.

This time tomorrow I will be working. (I’ll be working) O tej porze jutro będę pracował.

She will be waiting for you from seven to eight. (She’ll be waiting) Ona będzie czekała na ciebie od siódmej do ósmej.

W pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej (I, we) zamiast will można stosować shall. Nie używamy shall do pozostałych osób (he, she, it, you, they).

 

Future Continuous, czas przyszły. Budowa zdań

Future Continuous. Budowa zdań pytających na przykładzie czasownika do – robić: Will I be doing? – Czy ja będę robił?, Will you be doing? – Czy ty będziesz robił? Will he be doing? – Czy on będzie robił?, Will she be doing? – Czy ona będzie robiła?…

Zdanie pytające (pytanie) tworzymy przez inwersję:  will + osoba + czasownik z końcówką -ing.

Will you be working this time tomorrow? Czy będziesz pracował o tej porze jutro?

Will she be waiting for you from seven to eight? Czy ona będzie czekała na ciebie od siódmej do ósmej?

W zdaniach przeczących (przeczeniach)we wszystkich osobach do will dodajemy not: will not – w skrócie won’t i czasownik z końcówką -ing.

This time tomorrow I won’t (will not) be working. O tej porze jutro nie będę pracował.

She won’t (will not) be waiting for you from seven to eight. Ona nie będzie czekała na ciebie od siódmej do ósmej.

 

Future Continuous krótkie odpowiedzi na pytania

Future Continuous zdania przeczące

Future Continuous. Budowa zdań przeczących na przykładzie czasownika do – robić: I won’t be doing – ja nie będę robił, you won’t be doing – ty nie będziesz robił, he won’t be doing – on nie będzie robił, she won’t be doing – ona nie będzie robiła…

W krótkich odpowiedziach twierdzących używamy  will. W krótkich odpowiedziach przeczących używamy  won’t.

Will I be playing? Yes, I will.                 No, I won’t.

Czy ja będę grał? Tak (będę). Nie (nie będę ).

Will you  be playing ? Yes, you will.      No, you won’t.

Czy ty będziesz grał ? Tak ( będziesz). Nie (nie będziesz).

Will he be playing ? Yes, he will.           No, he won’t.

Czy on będzie grał ? Tak (będzie). Nie (nie będzie).

Will she be playing ? Yes, she will.        No, she won’t.

Czy ona będzie grała ? Tak (będzie ). Nie (nie będzie).

Will it  be playing ? Yes, it will.                No, it won’t.

Czy ono będzie grało ? Tak (będzie ). Nie (nie będzie).

Will we  be playing ? Yes, we will.           No, we won’t.

Czy my będziemy grali ? Tak (będziemy). Nie (nie będziemy).

Will you be playing ? Yes, you will.      No, you won’t.

Czy wy będziecie grali ? Tak (będziemy). Nie (nie będziemy).

Will they  be playing ? Yes, they will.    No, they won’t.

Czy oni będą grali ? Tak (będą). Nie (nie będą).

Future Continuous pytania szczegółowe

Tworząc pytanie szczegółowe, wyraz pytający np. what – co, where – gdzie, when – kiedy, what time – o której godzinie, who – kto, why – dlaczego, how long – jak długo, stawiamy na początku zdania.

What will you be doing at five o’clock tomorrow? Co będziesz robił o piątej godzinie jutro?

Where will you be staying on holiday? Gdzie się zatrzymasz na wakacjach?

How long will you be flying to New York? Jak długo będziesz leciał do Nowego Jorku?

 

Future Continuous budowa zdań – zestawienie w tabelce

 

Future Continuous

Future Continuous. Zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami: wait – czekać, talk – rozmawiać, watch – oglądać.

Zdania twierdząceZdania pytająceZdania przeczące
I’ll be writing.  Będę pisał.Will I be writing?  Czy ja będę pisał?I won’t be writing. Ja nie będę pisał.
You’ll be sleeping. Ty się będziesz spał.Will you be sleeping?  Czy ty będziesz spał?You won’t be sleeping.  Ty się nie będziesz spał.
He’ll be playing. On będzie grał.Will he be playing?  Czy on będzie grał?He won’t be playing.  On nie będzie grał.
She’ll be singing.  Ona będzie śpiewała.Will she be singing?  Czy ona będzie śpiewała?She won’t be singing.  Ona nie będzie śpiewała.
It’ll be working.  To będzie działało.Will it be working?  Czy to będzie działało?It won’t be working.  To nie będzie działało.
We’ll be eating.  My będziemy jedli.Will we be eating? Czy my będziemy jedli?We won’t be eating. My nie będziemy jedli.
You’ll be sailing. Będziecie żeglować.Will you be sailing?  Czy będziecie żeglować?You won’t be sailing. Wy nie będziecie żeglować.
They’ll be looking.  Oni (one) będą patrzeć.Will they be looking?  Czy oni (one) będą patrzeć?They won’t be looking.  Oni (one) nie będą patrzeć.

 

Future Continuous zastosowanie

Czasu Future Continuous używamy:

 

kiedy mówimy o czynnościach, które będą w trakcie wykonywania w określonym czasie w przyszłości, np.

      I will be waiting for you this time tomorrow.
Będę czekał na ciebie o tej porze jutro.

      Tomorrow at ten we will be flying to New York.
Jutro o dziesiątej będziemy lecieć do Nowego Yorku.

      At seven o'clock next week Kate will be working in her new office.
O siódmej w przyszłym tygodniu Kate będzie pracowała w swoim nowym biurze.

 

  • kiedy mówimy o czynnościach ciągłych w przyszłości, które wynikają z ustalonego planu lub harmonogramu.

      Tomorrow at five thirty the Prime Minister will be giving an interview.
Jutro o piątej trzydzieści premier będzie udzielał wywiadu.

      This time next week we will be taking our Maths exams.
 O tej porze w przyszłym tygodniu będziemy pisali egzamin z matematyki.

 

Future Continuous. Charakterystyczne określniki czasu

at (5) o’clock o godzinie np. 5

Will John be waiting for me at five o’clock on Saturday? Czy John będzie na mnie czekał o godzinie piątej w sobotę?

from (7) to (8) od godziny np. (7) do (8)

From four to five I will be writing an essay. Od czwartej do piątej będę pisał wypracowanie.

(at) this time tomorrow o tej porze jutro

I won’t be watching TV at this time tomorrow. Nie będę oglądał telewizji o tej porze jutro.

tomorrow morning jutro rano, tomorrow evening jutro wieczorem, tomorrow night jutro w nocy…

Will Kate be doing the shopping tomorrow morning? Czy Kate będzie robiła zakupy jutro rano?

all day cały dzień, all night całą noc…

We will be dancing all night. Będziemy tańczyli całą noc.

next week w przyszłym tygodniu, next month w przyszłym miesiącu, next year w przyszłym roku…

Mark will be flying to Rome next week. Mark będzie leciał do Rzymu w przyszłym tygodniu.

in a week za tydzień, in a month za miesiąc, in a year za rok, in 20 minutes za dwadzieścia minut…

My sister will be packing in ten minutes. Moja siostra będzie się pakowała za dziesięć minut.

 

Future Continuous. Często zadawane pytania

Kiedy używamy Future Continuous a kiedy Future Simple?

Czasu Future Continuous używamy, gdy czynność będzie w trakcie wykonywania w określonym czasie w przyszłości.

Mike will be doing his homework at four o’clock. O godzinie czwartej Mike będzie odrabiał pracę domową.

O godzinie czwartej Mike będzie w trakcie odrabiania pracy domowej.

Future Simple użyjemy gdy przewidujemy przyszłe zdarzenia na podstawie swoich opinii lub gdy spodziewamy się, że coś nastąpi w przyszłości.

I think I will do my homework on Sunday. Myślę, że odrobię pracę domową w niedzielę.


Czasu tego używamy również mówiąc o decyzjach, które zostały podjęte dopiero teraz, w danej chwili.

Will you do it now? Yes, I will. Czy zrobisz to teraz? Tak, zrobię.
W tej chwili usłyszałem pytanie i podjąłem decyzję o wykonaniu.

Kiedy używamy Future Continuous a kiedy Future Perfect?

Jeżeli czynność będzie wykonywana w podanym czasie w przyszłości, użyjemy Future Continuous.

This time next week I will be working on the project. O tej porze w przyszłym tygodniu będę pracował nad projektem.

Czasu Future Perfect używamy, gdy czynność zostanie ukończona w określonym czasie w przyszłości.

I will have finished the project by next Friday. Skończę projekt do następnego piątku.

 

Czy można użyć shall zamiast will w czasie Future Continuous?

W czasie Future Continuous, podobnie jak w Future Simple, zamiast will można stosować shall, w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej (I, we) Nie używamy shall do pozostałych osób (he, she, it, you, they).

 

Ćwiczenia na czas Future Continuous

Ćwiczenie. Future Continuous – Ćwiczenie. Zdania twierdzące i przeczące. Wpisz formę czasownika.