Gramatyka angielska dla początkujących w pigułce

osoby po angielsku ja, ty, on, ona

Zaimki angielskie: odmiana i ćwiczenia

Czy znasz zaimki osobowe: Ija, you – ty, she – ona, he – on, it – ono, we – my, you – wy, they – oni, one… , zaimki w formie dopełnienia: memi, you – tobie, him – jemu, her – jej… oraz zaimki zwrotne: myself, yourself, himself, herself.. Zobacz przykłady zdań, fiszki  i wykonaj ćwiczenia. Czytaj dalej…

 

 

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

 

Przymiotniki dzierżawcze

 Przymiotniki dzierżawcze i zaimki dzierżawcze Moje, twoje, jego, jej…

Przymiotniki dzierżawcze odpowiadają na pytania: czyj? czyja? czyje? Stoją przed rzeczownikiem i mówią, do kogo coś należy.  My – moje, your – twoje, his – jego, her – jej… Poznaj również zaimki dzierżawcze: mine, yours, his, hers…,  formę dzierżawczą, dopełniacz saksoński (-‘S )  Wykonaj ćwiczenia, w zapamiętaniu przymiotników pomogą też fiszki.  Czytaj dalej…

czasownik to be być

 Odmiana czasownika być (to be) po angielsku w czasie teraźniejszym 

Czasownik be – być ma trzy formy w czasie teraźniejszym: amareis.  Zdanie pytające tworzymy przez przestawienie zaimka z czasownikiem be (amare, is). Zdanie przeczące z czasownikiem be – być tworzymy dodając do odmiany czasownika be (amis, are) słowo not.  Ja jestem – I am, Ty jesteś – you are, on jest – he is, she is – ona jest, it is – ono jest… Poznaj odmianę czasownika być po angielsku. W zapamiętaniu pomogą  ćwiczenia i fiszki. Czytaj dalej…

there is there are

There is, there are

Konstrukcji there isthere are używamy, gdy chcemy powiedzieć, że coś jest, znajduje się w jakimś miejscu. Wykorzystujemy ją często często do opisu miejsc np. domu, pokoju, miasta. There is używamy w liczbie pojedynczej (wraz z rzeczownikami niepoliczalnymi), there are w liczbie mnogiej. Czytaj dalej…

Some,  Any, No,  Zaimki nieokreślone

Some oznacza kilka trochę i używa się (zazwyczaj) w zdaniach twierdzących, przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej, jak i rzeczownikami niepoliczalnymi w liczbie pojedynczej. Any oznacza jakieś, żadne i używamy go w zdaniach pytających i przeczących przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej i rzeczownikami niepoliczalnymi. Czytaj dalej…

odmiana have gotOdmiana czasownika have – mieć  po angielsku – ja mam, ty masz… 

Czasownik „mieć” w języku angielskim, w zdaniu oznajmującym może mieć dwie formy: ze słówkiem got np. I have got – ja mam, lub też bez słówka gotI have. Obie formy są poprawne. Częściej spotykaną formą w mowie potocznej, jest forma z „got”. Pytanie utworzymy poprzez przestawienie: Have I got, have you got, itp…Przeczenie utworzymy dodając  słowo not do have: I have not got (skrót I haven’t got) has not got (skrót hasn’t got).   Czytaj dalej…

 

liczba mnoga angielski Liczba mnoga rzeczowników, tworzenie i ćwiczenia

Liczbę mnogą tworzy się dodając do rzeczownika w liczbie pojedynczej końcówkę -s lub -es. np. a friend (przyjaciel) –> friend(przyjaciele), a sister (siostra) –> sister(siostry). Gdy rzeczownik kończy się głoską syczącą (-ch, -sh, -s, -ss, -x ) oraz -o, dodajemy końcówkę -es np. an address (adres) –> addresses (adresy), a wish (życzenie) –> wishes (życzenia). Gdy rzeczownik angielski kończy się literą -y, należy zamienić tę literę na “i” oraz dodajemy końcówkę -es np. a lady (dama) –> ladies (damy), a party  (przyjęcie) –> parties (przyjęcia).  Niektórych rzeczowników trzeba nauczyć się na pamięć, ponieważ są nieregularne i nie stosują się do powyższych zasad tworzenia.  Czytaj dalej… this that these those

This, that, these, those. Zaimki wskazujące

This używamy do wskazywania jednej osoby lub rzeczy będącej blisko osoby mówiącej. That używamy do wskazywania jednej osoby lub rzeczy będącej dalej od osoby mówiącej. These używamy do wskazywania osób lub rzeczy w liczbie mnogiej będących blisko osoby mówiącej. Those używamy do wskazywania osób lub rzeczy w liczbie mnogiej będących dalej od osoby mówiącej.Czytaj dalej…

 

czasownik Can, przykłady zdań

You can do it! Możesz to zrobić! (Dasz radę, uda ci się).

 

Czasowniki modalne

Czasowniki modalne stoją przed czasownikiem głównym, który jest zawsze w formie podstawowej bez to, i mają zawsze jedną formę, bez względu na osobę.

Can – móc, potrafić, umieć

Czasownik modalny Can jest bardzo często używanym czasownikiem w języku angielskim. Oznacza umiejętności: potrafię coś zrobić, mogę coś zrobić, ale jednocześnie stosujemy go do wyrażania próśb czy formułowania zwrotów grzecznościowych.  Czytaj dalej…

Should – powinieneś. Odmiana should, shouldn’t

Should wyraża powinność wykonania pewnej czynności teraz lub w przyszłości. Zobacz, jak budujemy zdania i  przykłady twierdzeń, pytań i przeczeń.

Must – musieć, mustn’t – nie wolno

Must (musieć)  wyraża obowiązek wykonania danej czynności teraz lub w przyszłości. W zdaniach przeczących, jeżeli chcemy powiedzieć, że ktoś nie musi czegoś robić, stosujemy formę needn’t (need not).

much_many

Much, many, How much? How many? Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. A lot of, a few, a little

Pytanie How much oznacza ile? i używamy go przed rzeczownikami niepoliczalnymi, np. How much money? Ile pieniędzy? How much time? Ile czasu? How much water? Ile wody?. Pytanie How many oznacza ile? i używamy go przed rzeczownikami policzalnymi np. How many people? Ile ludzi? How many books? Ile książek? How many cars? Ile samochodów? Rzeczowniki policzalne to rzeczowniki, które dają się policzyć. Rzeczowniki niepoliczalne to takie rzeczowniki, których policzyć na sztuki się nie da. Są to substancje np. woda, kawa, herbata, mąka i rzeczowniki abstrakcyjne np. czas, pieniądze, praca. Rzeczowniki niepoliczalne nie tworzą liczby mnogiej. Czytaj dalej…

 

stopniowanie przymiotników wyjątki

stopniowanie przymiotników wyjątki

Stopniowanie przymiotników angielskich

Stopień wyższy większości przymiotników krótkich (najczęściej jednosylabowych) tworzymy przez dodanie końcówki –er, a najwyższy dodając końcówkę –est. Stopień wyższy przymiotników dwusylabowych i dłuższych tworzymy dodając wyraz more a stopień najwyższy dodając wyraz the most. Wyjątki. Ćwiczenie na stopniowanieCzytaj dalej…

 

 

 

Przysłówki angielskie i ich stopniowanie

W języku angielskim możemy wyróżnić kilka rodzajów przysłówków np.

  • przysłówki sposobu, takie jak: quickly – szybko, quietly – cicho, slowly – powoli, beautifully – pięknie, carefully – ostrożnie, starannie, politely – grzecznie, badly – słabo, źle
  • przysłówki częstotliwości np. always – zawsze, often – często, usually – zwykle, sometimes – czasami, rarely – rzadko, never – nigdy
  •  przysłówki czasu np. now – teraz, later – później, soon – wkrótce, today – dzisiaj, tomorrow – jutro, yesterday – wczoraj
  • przysłówki miejsca np. here – tutaj, there – tam, above – powyżej Czytaj dalej…

 

przyimki angielskie

Przyimki angielskie

Prepositions czyli przyimki. Nie zawsze przyimek polski odpowiada angielskiemu. Na przykład w poniedziałek w języku angielskim to  on Monday, mimo, że on najczęściej jest tłumaczone jako na np. on the table oznacza na stole. Z przyimkami tak właśnie jest.  Przyimki miejsca, czasu, ruchu oraz inne, przykłady. a, an, the

A, an, the Przedimki angielskie

Przedimek jest częścią mowy (niewystępującą w języku polskim), która pojawia się w języku angielskim przed większością angielskich rzeczowników. Przedimek A (an) jest nazywany przedimkiem nieokreślonym, przedimek The przedimkiem określonym. Podstawowe zastosowanie przedimka A, an polega na używaniu go łącznie z rzeczownikami policzalnymi, występującymi w liczbie pojedynczej wtedy, gdy mówimy o tych rzeczownikach po raz pierwszy i mamy na myśli jedną sztukę lub jedną osobę. „A” , „an” ma znaczenie zbliżone do „jeden”. Czytaj dalej… Zobacz także: