Stopniowanie przymiotników – angielski

Stopniowanie przymiotników angielskich

Stopniowanie przymiotników angielskich krótkich (jednosylabowych i dwusylabowych z końcówką -ow, -y, -er, -le z poprzedzającą ją spółgłoską)


Stopniowanie angielskich przymiotników krótkich

Stopień wyższy większości przymiotników krótkich (jednosylabowych i dwusylabowych z końcówką -ow, -y, -er, -le z poprzedzającą ją spółgłoską) tworzymy przez dodanie końcówki –er, a najwyższy dodając końcówkęest np. small (mały) – smaller (mniejszy) – the smallest (najzimniejszy), tall (wysoki) – taller (wyższy), the tallest (najwyższy).

Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską -e , dodajemy tylko -r lub -st np. large (duży) – larger (większy) – the largest (największy), nice (miły) – nicer (milszy) – the nicest (najmilszy).

Jeżeli przymiotnik jednosylabowy kończy się spółgłoską poprzedzoną krótką samogłoską, to podwajamy tę spółgłoskę i dodajemy -er lub -est np. big (duży) –  bigger (większy) – the biggest (największy), hot (gorący) – hotter (gorętszy), the hottest (najgorętszy).

Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską -y , zamieniamy ją na -i oraz dodajemy -er lub -est np. happy (szczęśliwy), happier (szczęśliwszy), the happiest (najszczęśliwszy).

 Stopniowanie angielskich przymiotników dwusylabowych i dłuższych

Stopniowanie angielskich przymiotników dwusylabowych i dłuższych

Stopień wyższy przymiotników dwusylabowych i dłuższych tworzymy dodając wyraz more a stopień najwyższy dodając wyraz the most np. popular (popularny) – more popular (popularniejszy) – the most popular (najpopularniejszy), famous (sławny) – more famous (sławniejszy) – the most famous (najslawniejszy), beautiful (piękny) – more beautiful (piękniejszy) – the most beautiful (najpiękniejszy), interesting (interesujący) – more interesting (bardziej interesujący) – the most interesting (najbardziej interesujący), intelligent (inteligentny) – more intelligent (inteligentniejszy) – the most intelligent (najinteligentniejszy), important (ważny) – more important (ważniejszy) – the most important najważniejszy.

 

 Stopniowanie nieregularne przymiotników – wyjątki

Stopniowanie przymiotników wyjątki

Stopniowanie przymiotników wyjątki

Niektóre przymiotniki nie podlegają ogólnym zasadom stopniowania. Są to: good (dobry) – better (lepszy) – the best (najlepszy), bad (zły) -worse (gorszy) – the worst (najgorszy), far (daleko) – further (dalej) – the furthest (najdalej), many (dużo – z rzeczownikami policzalnymi) – more (więcej) – the most (najwięcej), much (dużo – rzeczownikami niepoliczalnymi) – more (więcej) – the most (najwięcej), little (mało) – less (mniej) – the least najmniej).

 

 

 

 

hello-szybki-angielski-ksiazki

Hello Szybki Angielski Najlepszy zestaw do nauki angielskiego 

Przydatne w życiu słowa, zwroty i gramatyka: 5 książek + 4 płyty CD PROMOCJA

 

Tabela, przykłady stopniowania przymiotników angielskich krótkich

Stopień równy

Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy

Comparative

Stopień najwyższy

Superlative

      small
mały

      smaller
mniejszy

      the smallest
 najmniejszy

      fast
szybki

      faster
szybszy

      the fastest
najszybszy

      tall
wysoki

      taller
wyższy

      the tallest
najwyższy

      old
stary

      older
starszy

      the oldest
najstarszy

Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską -e , dodajemy tylko -r lub -st np. safe (bezpieczny), safer (bezpieczniejszy), the safest (najbezpieczniejszy).

Stopień równy

Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy

Comparative

Stopień najwyższy

Superlative

 

      safe
bezpieczny

 

      safer
bezpieczniejszy

 

      the safest
najbezpieczniejszy

 

      large
bardzo duży, wielki

 

      larger
większy

 

      the largest
największy

 

      wide
szeroki

 

      wider
szerszy

 

      the widest
najszerszy

 

      nice
miły

 

      nicer
milszy

 

      the nicest
najmilszy

 

Jeżeli przymiotnik jednosylabowy kończy się spółgłoską poprzedzoną krótką samogłoską, to podwajamy tę spółgłoskę i dodajemy -er lub -est np. big (duży) bigger (większy), the biggest (największy).

Stopień równy

Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy

Comparative

Stopień najwyższy

Superlative

 

      hot
gorący

 

      hotter
gorętszy

 

      the hottest
najgorętszy

 

      big
duży

 

      bigger
większy

 

      the biggest
największy

 

      wet
mokry

 

      wetter
bardziej mokry

 

      the wettest
najbardziej mokry

 

Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską -y , zamieniamy ją na -i oraz dodajemy -er lub -est np. funny (zabawny), funnier (zabawniejszy), the funniest (najzabawniejszy).

Stopień równy

Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy

Comparative

Stopień najwyższy

Superlative

 

      dry
suchy

 

      drier
bardziej suchy

 

      the driest
najbardziej suchy

 

      dirty
brudny

 

      dirtier
brudniejszy

 

      the dirtiest
najbrudniejszy

 

      happy
szczęśliwy

 

      happier
szczęśliwszy

 

      the happiest
najszczęśliwszy

 

 

Stopniowanie angielskich przymiotników dwusylabowych i dłuższych

Stopień wyższy przymiotników dwusylabowych i dłuższych tworzymy dodając wyraz more a stopień najwyższy dodając wyraz the most np. important (ważny), more important (ważniejszy), the most important najważniejszy.

 

Tabela, przykłady stopniowania angielskich przymiotników dłuższych

Stopień równy

Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy

Comparative

Stopień najwyższy

Superlative

 

      beautiful
piękny

 

      more beautiful
piękniejszy

 

      the most beautiful
najpiękniejszy

 

      expensive
drogi

 

      more expensive
droższy

 

      the most expensive
najdroższy

 

      intelligent
inteligentny

 

      more intelligent
inteligentniejszy

 

      the most intelligent
najinteligentniejszy

 

      careful
ostrożny, staranny, uważny

 

      more careful
ostrożniejszy

 

      the most careful
najostrożniejszy

 

      interesting
interesujący

 

      more interesting
bardziej interesujący

 

      the most interesting
najbardziej interesujący

 

      dangerous
niebezpieczny

 

      more dangerous
 niebezpieczniejszy

 

      the most dangerous
najniebezpieczniejszy

 

      extraordinary
niezwykły, nadzwyczajny

 

      more extraordinary
bardziej niezwykły

 

      the most extraordinary
 najbardziej niezwykły

 

      difficult
trudny

 

      more difficult
trudniejszy

 

      the most difficult
najtrudniejszy

 

      extravagant
ekstrawagancki

 

      more extravagant
bardziej ekstrawagancki

 

      the most extravagant
najbardziej ekstrawagancki

 

Stopniowanie nieregularne przymiotników – wyjątki

 

Tabela z wyjątkami stopniowania

Stopień równy

Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy

Comparative

Stopień najwyższy

Superlative

 

      good
dobry

 

      better
lepszy

 

      the best
najlepszy

 

      bad
zły

 

      worse
gorszy

 

      the worst
najgorszy

 

      far
daleko

 

      further
dalej

 

      the furthest
najdalej

 

      many much
dużo

 

      more
więcej

 

      the most
najwięcej

 

      little
mało

 

      less
mniej

 

      the least
najmniej

Stopień wyższy – przykłady zdań

 

Przykłady zdań z przymiotnikami krótkimi w stopniu wyższym

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Your car is smaller than my car. Twój samochód jest mniejszy od mojego samochodu.

I am taller than you. Jestem wyższy od Ciebie.

You are much shorter. Ty jesteś znacznie niższy.

Today is hotter than yesterday. Dzisiaj jest goręcej niż wczoraj.

It was much colder. Było znacznie zimniej.

 

 Przykłady zdań z przymiotnikami dłuższymi w stopniu wyższym

This exercise is more difficult than the next one. To ćwiczenie jest trudniejsze od następnego.

You should be more careful. Powinieneś być ostrożniejszy.

Car racing is more dangerous than swimming. Wyścigi samochodowe są niebezpieczniejsze od pływania.

London is much more expensive than Warsaw. Londyn jest znacznie droższy od Warszawy.

Love is more important than money. Miłość jest ważniejsza od pieniędzy.

 

 Przykłady zdań z przymiotnikami – wyjątkami  w stopniu wyższym

Better late than never. Lepiej późno niż wcale.

My homework is better than yours. Moja praca domowa jest lepsza od twojej.

The weather this week is worse than last week. Pogoda w tym tygodniu jest gorsza od ubiegłego tygodnia.

Don’t go further! Nie idź dalej!

I would like to get more money. Chciałbym dostać więcej pieniędzy.

 

Stopień najwyższy – przykłady zdań

Przykłady zdań z przymiotnikami krótkimi w stopniu najwyższym

What is the biggest city in Poland? Jakie jest największe miasto w Polsce?

Who is the oldest in your class? Kto jest najstarszy w twojej klasie?

Kate is the funniest girl in the class. Kate jest najzabawniejszą dziewczyną w klasie.

You are the prettiest of all your friends. Jesteś najładniejsza ze wszystkich twoich przyjaciół.

I am the happiest person in the world. Jestem najszczęśliwszą osobą na świecie.

 

Przykłady zdań z przymiotnikami dłuższymi w stopniu najwyższym

Kate is the most beautiful girl in my school. Kate jest najpiękniejszą dziewczyną w mojej szkole.

This is the most expensive mobile phone in the shop. To jest najdroższy telefon komórkowy w sklepie.

This is the most boring film I have ever seen. To jest najnudniejszy film, jaki kiedykolwiek widziałem.

Who is the most intelligent in your family? Kto jest najinteligentniejszy w twojej rodzinie?

Where is the most modern building in the world? Gdzie jest najnowocześniejszy budynek na świecie?

 

stopniowanie przymiotników angielski

Good – dobry, better – lepszy, best – najlepszy.


 Przykłady zdań z przymiotnikami – wyjątkami w stopniu najwyższym

This is the best hotel in my town. To jest najlepszy hotel w moim mieście.

I am not the worst student. Nie jestem najgorszym studentem.

Your house is the furthest from the sea. Twój dom jest najdalej od morza.

I like you the most. Ciebie lubię najbardziej.

I have the least money of us all. Mam najmniej pieniędzy z nas wszystkich.

 

Hello Szybki Angielski Łatwa Nauka Angielskiego od podstaw

Prosty zapis wymowy,  5 książek + 4 płyty CD, samodzielna nauka PROMOCJA

Konstrukcje zdaniowe używane w porównaniach przymiotników

a bit/ a little + stopień wyższy przymiotnika

trochę + stopień wyższy przymiotnika

np. a little bigger – trochę większy, a bit smaller – trochę mniejszy

a lot/ much + stopień wyższy przymiotnika

dużo + stopień wyższy przymiotnika

np. a lot cheaper – dużo tańszy, much more expensive – dużo droższy

as + stopień równy przymiotnika + as

tak jak np.

as good as gold – tak dobry jak złoto

as funny as – tak zabawny jak

as bad as – tak zły jak

not as + stopień równy przymiotnika + as

nie tak (jak) + stopień równy przymiotnika np.

not as old as – nie tak stary jak

not as cold as – nie tak zimny jak

not as ambitious as – nie tak ambitny jak

The + stopień wyższy the + stopień wyższy

stopniowanie przymiotników angielski

Best – najlepszy, worst – najgorszy

Im + stopień wyższy, tym + stopień wyższy np.

the bigger the better – im większy, tym lepszy

the older the wiser – im starszy, tym mądrzejszy

Stopień najwyższy + I (you, he, she…) have/has ever …

Stopień najwyższy + jaki kiedykolwiek… np.

the best I have ever seen – najlepszy, jaki kiedykolwiek widziałem

the best I’ve ever been to – najlepszy w jakim byłem

the worst I have ever eaten – najgorszy, jaki kiedykolwiek jadłem

the worst he’s ever done – najgorsze, co kiedykolwiek zrobił

 

Ćwiczenie. Stopniowanie przymiotników po angielsku. Sprawdź, czy umiesz podać stopień wyższy i najwyższy przymiotnika.

 

...
Ładowanie

 

 Zobacz także:

 

 

 

 

Treść była ciekawa? Wydrukuj PDF lub podziel się:
PrintFriendlyEmailFacebookPinterestLinkedIn