Stopniowanie przymiotników – angielski

Stopniowanie przymiotników angielskich

Stopniowanie przymiotników angielskich krótkich (jednosylabowych i dwusylabowych z końcówką -ow, -y, -er, -le z poprzedzającą ją spółgłoską)

Stopniowanie przymiotników zasady | Tabele stopniowanie przymiotników | Przykłady zdań z przymiotnikami |Konstrukcje zdaniowe w porównaniach przymiotników | Ćwiczenia

Stopniowanie angielskich przymiotników krótkich

Stopień wyższy większości przymiotników krótkich (jednosylabowych i dwusylabowych z końcówką -ow, -y, -er, -le z poprzedzającą ją spółgłoską) tworzymy przez dodanie końcówki –er, a najwyższy dodając końcówkęest np. small (mały) – smaller (mniejszy) – the smallest (najzimniejszy), tall (wysoki) – taller (wyższy), the tallest (najwyższy).

Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską -e , dodajemy tylko -r lub -st np. large (duży) – larger (większy) – the largest (największy), nice (miły) – nicer (milszy) – the nicest (najmilszy).

Jeżeli przymiotnik jednosylabowy kończy się spółgłoską poprzedzoną krótką samogłoską, to podwajamy tę spółgłoskę i dodajemy -er lub -est np. big (duży) –  bigger (większy) – the biggest (największy), hot (gorący) – hotter (gorętszy), the hottest (najgorętszy).

Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską -y , zamieniamy ją na -i oraz dodajemy -er lub -est np. happy (szczęśliwy), happier (szczęśliwszy), the happiest (najszczęśliwszy).

Angielski dla początkujących 5 książek + 4 płyty CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

 Stopniowanie angielskich przymiotników dwusylabowych i dłuższych

Stopniowanie angielskich przymiotników dwusylabowych i dłuższych

Stopień wyższy przymiotników dwusylabowych i dłuższych tworzymy dodając wyraz more a stopień najwyższy dodając wyraz the most np. popular (popularny) – more popular (popularniejszy) – the most popular (najpopularniejszy), famous (sławny) – more famous (sławniejszy) – the most famous (najslawniejszy), beautiful (piękny) – more beautiful (piękniejszy) – the most beautiful (najpiękniejszy), interesting (interesujący) – more interesting (bardziej interesujący) – the most interesting (najbardziej interesujący), intelligent (inteligentny) – more intelligent (inteligentniejszy) – the most intelligent (najinteligentniejszy), important (ważny) – more important (ważniejszy) – the most important najważniejszy.

 Stopniowanie nieregularne przymiotników – wyjątki

Stopniowanie przymiotników wyjątki

Stopniowanie przymiotników wyjątki

Niektóre przymiotniki nie podlegają ogólnym zasadom stopniowania. Są to: good (dobry) – better (lepszy) – the best (najlepszy), bad (zły) -worse (gorszy) – the worst (najgorszy), far (daleko) – further (dalej) – the furthest (najdalej), many (dużo – z rzeczownikami policzalnymi) – more (więcej) – the most (najwięcej), much (dużo – rzeczownikami niepoliczalnymi) – more (więcej) – the most (najwięcej), little (mało) – less (mniej) – the least najmniej).

Tabela, przykłady stopniowania przymiotników angielskich krótkich

Stopień równy

Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy

Comparative

Stopień najwyższy

Superlative

      small
mały
      smaller
mniejszy
      the smallest
 najmniejszy
      fast
szybki
      faster
szybszy
      the fastest
najszybszy
      tall
wysoki
      taller
wyższy
      the tallest
najwyższy
      old
stary
      older
starszy
      the oldest
najstarszy

Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską -e , dodajemy tylko -r lub -st np. safe (bezpieczny), safer (bezpieczniejszy), the safest (najbezpieczniejszy).

Stopień równy

Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy

Comparative

Stopień najwyższy

Superlative

      safe
bezpieczny

      safer
bezpieczniejszy

      the safest
najbezpieczniejszy

      large
bardzo duży, wielki

      larger
większy

      the largest
największy

      wide
szeroki

      wider
szerszy

      the widest
najszerszy

      nice
miły

      nicer
milszy

      the nicest
najmilszy

Jeżeli przymiotnik jednosylabowy kończy się spółgłoską poprzedzoną krótką samogłoską, to podwajamy tę spółgłoskę i dodajemy -er lub -est np. big (duży) bigger (większy), the biggest (największy).

Stopień równy

Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy

Comparative

Stopień najwyższy

Superlative

      hot
gorący

      hotter
gorętszy

      the hottest
najgorętszy

      big
duży

      bigger
większy

      the biggest
największy

      wet
mokry

      wetter
bardziej mokry

      the wettest
najbardziej mokry

Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską -y , zamieniamy ją na -i oraz dodajemy -er lub -est np. funny (zabawny), funnier (zabawniejszy), the funniest (najzabawniejszy).

Stopień równy

Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy

Comparative

Stopień najwyższy

Superlative

      dry
suchy

      drier
bardziej suchy

      the driest
najbardziej suchy

      dirty
brudny

      dirtier
brudniejszy

      the dirtiest
najbrudniejszy

      happy
szczęśliwy

      happier
szczęśliwszy

      the happiest
najszczęśliwszy

Stopniowanie angielskich przymiotników dwusylabowych i dłuższych

Stopień wyższy przymiotników dwusylabowych i dłuższych tworzymy dodając wyraz more a stopień najwyższy dodając wyraz the most np. important (ważny), more important (ważniejszy), the most important najważniejszy.

Tabela, przykłady stopniowania angielskich przymiotników dłuższych

Stopień równy

Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy

Comparative

Stopień najwyższy

Superlative

      beautiful
piękny

      more beautiful
piękniejszy

      the most beautiful
najpiękniejszy

      expensive
drogi

      more expensive
droższy

      the most expensive
najdroższy

      intelligent
inteligentny

      more intelligent
inteligentniejszy

      the most intelligent
najinteligentniejszy

      careful
ostrożny, staranny, uważny

      more careful
ostrożniejszy

      the most careful
najostrożniejszy

      interesting
interesujący

      more interesting
bardziej interesujący

      the most interesting
najbardziej interesujący

      dangerous
niebezpieczny

      more dangerous
 niebezpieczniejszy

      the most dangerous
najniebezpieczniejszy

      extraordinary
niezwykły, nadzwyczajny

      more extraordinary
bardziej niezwykły

      the most extraordinary
 najbardziej niezwykły

      difficult
trudny

      more difficult
trudniejszy

      the most difficult
najtrudniejszy

      extravagant
ekstrawagancki

      more extravagant
bardziej ekstrawagancki

      the most extravagant
najbardziej ekstrawagancki

Stopniowanie nieregularne przymiotników – wyjątki

Tabela z wyjątkami stopniowania

Stopień równy

Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy

Comparative

Stopień najwyższy

Superlative

      good
dobry

      better
lepszy

      the best
najlepszy

      bad
zły

      worse
gorszy

      the worst
najgorszy

      far
daleko

      further
dalej

      the furthest
najdalej

      many much
dużo

      more
więcej

      the most
najwięcej

      little
mało

      less
mniej

      the least
najmniej

Stopień wyższy – przykłady zdań

Przykłady zdań z przymiotnikami krótkimi w stopniu wyższym

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD lub 5 kursów na pobranie. Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Your car is smaller than my car. Twój samochód jest mniejszy od mojego samochodu.

I am taller than you. Jestem wyższy od Ciebie.

You are much shorter. Ty jesteś znacznie niższy.

Today is hotter than yesterday. Dzisiaj jest goręcej niż wczoraj.

It was much colder. Było znacznie zimniej.

 Przykłady zdań z przymiotnikami dłuższymi w stopniu wyższym

This exercise is more difficult than the next one. To ćwiczenie jest trudniejsze od następnego.

You should be more careful. Powinieneś być ostrożniejszy.

Car racing is more dangerous than swimming. Wyścigi samochodowe są niebezpieczniejsze od pływania.

London is much more expensive than Warsaw. Londyn jest znacznie droższy od Warszawy.

Love is more important than money. Miłość jest ważniejsza od pieniędzy.

 Przykłady zdań z przymiotnikami – wyjątkami  w stopniu wyższym

Better late than never. Lepiej późno niż wcale.

My homework is better than yours. Moja praca domowa jest lepsza od twojej.

The weather this week is worse than last week. Pogoda w tym tygodniu jest gorsza od ubiegłego tygodnia.

Don’t go further! Nie idź dalej!

I would like to get more money. Chciałbym dostać więcej pieniędzy.

Stopień najwyższy – przykłady zdań

Przykłady zdań z przymiotnikami krótkimi w stopniu najwyższym

What is the biggest city in Poland? Jakie jest największe miasto w Polsce?

Who is the oldest in your class? Kto jest najstarszy w twojej klasie?

Kate is the funniest girl in the class. Kate jest najzabawniejszą dziewczyną w klasie.

You are the prettiest of all your friends. Jesteś najładniejsza ze wszystkich twoich przyjaciół.

I am the happiest person in the world. Jestem najszczęśliwszą osobą na świecie.

Przykłady zdań z przymiotnikami dłuższymi w stopniu najwyższym

Kate is the most beautiful girl in my school. Kate jest najpiękniejszą dziewczyną w mojej szkole.

This is the most expensive mobile phone in the shop. To jest najdroższy telefon komórkowy w sklepie.

This is the most boring film I have ever seen. To jest najnudniejszy film, jaki kiedykolwiek widziałem.

Who is the most intelligent in your family? Kto jest najinteligentniejszy w twojej rodzinie?

Where is the most modern building in the world? Gdzie jest najnowocześniejszy budynek na świecie?

stopniowanie przymiotników angielski

Good – dobry, better – lepszy, best – najlepszy.

 Przykłady zdań z przymiotnikami – wyjątkami w stopniu najwyższym

This is the best hotel in my town. To jest najlepszy hotel w moim mieście.

I am not the worst student. Nie jestem najgorszym studentem.

Your house is the furthest from the sea. Twój dom jest najdalej od morza.

I like you the most. Ciebie lubię najbardziej.

I have the least money of us all. Mam najmniej pieniędzy z nas wszystkich.

Konstrukcje zdaniowe używane w porównaniach przymiotników

a bit/ a little + stopień wyższy przymiotnika

trochę + stopień wyższy przymiotnika

np. a little bigger – trochę większy, a bit smaller – trochę mniejszy

a lot/ much + stopień wyższy przymiotnika

dużo + stopień wyższy przymiotnika

np. a lot cheaper – dużo tańszy, much more expensive – dużo droższy

as + stopień równy przymiotnika + as

tak jak np.

as good as gold – tak dobry jak złoto

as funny as – tak zabawny jak

as bad as – tak zły jak

not as + stopień równy przymiotnika + as

nie tak (jak) + stopień równy przymiotnika np.

not as old as – nie tak stary jak

not as cold as – nie tak zimny jak

not as ambitious as – nie tak ambitny jak

The + stopień wyższy the + stopień wyższy

stopniowanie przymiotników angielski

Best – najlepszy, worst – najgorszy

Im + stopień wyższy, tym + stopień wyższy np.

the bigger the better – im większy, tym lepszy

the older the wiser – im starszy, tym mądrzejszy

Stopień najwyższy + I (you, he, she…) have/has ever …

Stopień najwyższy + jaki kiedykolwiek… np.

the best I have ever seen – najlepszy, jaki kiedykolwiek widziałem

the best I’ve ever been to – najlepszy w jakim byłem

the worst I have ever eaten – najgorszy, jaki kiedykolwiek jadłem

the worst he’s ever done – najgorsze, co kiedykolwiek zrobił

 Ćwiczenia na stopniowanie przymiotników

Ćwiczenie 1. Stopniowanie przymiotników po angielsku. Sprawdź, czy umiesz podać stopień wyższy i najwyższy przymiotnika.

Ćwiczenie 2.  Ćwiczenie ze słuchu. Podstawowe przymiotniki angielskie

Nauka stopniowania przymiotników.  Fiszki online.  Stopniowanie przymiotników angielskich

Zobacz także: