Stopniowanie przymiotników – angielski

Stopniowanie przymiotników angielskich

Stopniowanie przymiotników angielskich krótkich (jednosylabowych i dwusylabowych z końcówką -ow, -y, -er, -le z poprzedzającą ją spółgłoską)

Stopniowanie przymiotników zasady | Tabele stopniowanie przymiotników | Przykłady zdań z przymiotnikami |Konstrukcje zdaniowe w porównaniach przymiotników | Ćwiczenia

Stopniowanie angielskich przymiotników krótkich

Stopień wyższy większości przymiotników krótkich (jednosylabowych i dwusylabowych z końcówkami -ow, -y, -er, -le z poprzedzającą je spółgłoską) tworzymy przez dodanie końcówki –er, a najwyższy przez dodanie końcówki –est np.

small (mały) – smaller (mniejszy) – the smallest (najmniejszy),

tall (wysoki) – taller (wyższy), the tallest (najwyższy).

Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską -e , dodajemy tylko -r lub -st np.

large (duży) – larger (większy) – the largest (największy),

nice (miły) – nicer (milszy) – the nicest (najmilszy).

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Jeżeli przymiotnik jednosylabowy kończy się spółgłoską poprzedzoną jedną samogłoską, to podwajamy tę spółgłoskę i dodajemy -er lub -est np.

big (duży) –  bigger (większy) – the biggest (największy),

hot (gorący) – hotter (gorętszy), the hottest (najgorętszy).

Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską -y , zamieniamy ją na -i oraz dodajemy -er lub -est np.

happy (szczęśliwy), happier (szczęśliwszy), the happiest (najszczęśliwszy).

lazy (leniwy), lazier (leniwszy), the laziest (najleniwszy)

 Stopniowanie angielskich przymiotników dwusylabowych i dłuższych

Stopniowanie angielskich przymiotników dwusylabowych i dłuższych

Stopień wyższy przymiotników dwusylabowych i dłuższych tworzymy dodając wyraz more a stopień najwyższy dodając wyraz the most np.

popular (popularny) – more popular (popularniejszy) – the most popular (najpopularniejszy),

famous (sławny) – more famous (sławniejszy) – the most famous (najslawniejszy),

beautiful (piękny) – more beautiful (piękniejszy) – the most beautiful (najpiękniejszy),

interesting (interesujący) – more interesting (bardziej interesujący) – the most interesting (najbardziej interesujący),

intelligent (inteligentny) – more intelligent (inteligentniejszy) – the most intelligent (najinteligentniejszy),

important (ważny) – more important (ważniejszy) – the most important najważniejszy.

 Stopniowanie nieregularne przymiotników – wyjątki

Stopniowanie przymiotników wyjątki

Stopniowanie przymiotników wyjątki

Niektóre przymiotniki nie podlegają ogólnym zasadom stopniowania. Są to:

good (dobry) – better (lepszy) – the best (najlepszy),

bad (zły) -worse (gorszy) – the worst (najgorszy),

far (daleko) – further (dalej) – the furthest (najdalej),

many (dużo – z rzeczownikami policzalnymi) – more (więcej) – the most (najwięcej),

much (dużo – rzeczownikami niepoliczalnymi) – more (więcej) – the most (najwięcej),

little (mało) – less (mniej) – the least najmniej).

Tabela, przykłady stopniowania przymiotników angielskich krótkich

Stopień równy

Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy

Comparative

Stopień najwyższy

Superlative

      small
mały
      smaller
mniejszy
      the smallest
 najmniejszy
      fast
szybki
      faster
szybszy
      the fastest
najszybszy
      tall
wysoki
      taller
wyższy
      the tallest
najwyższy
      old
stary
      older
starszy
      the oldest
najstarszy

Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską -e , dodajemy tylko -r lub -st np. safe (bezpieczny), safer (bezpieczniejszy), the safest (najbezpieczniejszy).

Stopień równy

Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy

Comparative

Stopień najwyższy

Superlative

      safe
bezpieczny
      safer
bezpieczniejszy
      the safest
najbezpieczniejszy
      large
bardzo duży, wielki
      larger
większy
      the largest
największy
      wide
szeroki
      wider
szerszy
      the widest
najszerszy
      nice
miły
      nicer
milszy
      the nicest
najmilszy

Jeżeli przymiotnik jednosylabowy kończy się spółgłoską poprzedzoną krótką samogłoską, to podwajamy tę spółgłoskę i dodajemy -er lub -est np. big (duży) bigger (większy), the biggest (największy).

Stopień równy

Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy

Comparative

Stopień najwyższy

Superlative

      hot
gorący
      hotter
gorętszy
      the hottest
najgorętszy
      big
duży
      bigger
większy
      the biggest
największy
      wet
mokry
      wetter
bardziej mokry
      the wettest
najbardziej mokry

Jeżeli przymiotnik kończy się samogłoską -y , zamieniamy ją na -i oraz dodajemy -er lub -est np. funny (zabawny), funnier (zabawniejszy), the funniest (najzabawniejszy).

Stopień równy

Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy

Comparative

Stopień najwyższy

Superlative

      dry
suchy
      drier
bardziej suchy
      the driest
najbardziej suchy
      dirty
brudny
      dirtier
brudniejszy
      the dirtiest
najbrudniejszy
      happy
szczęśliwy
      happier
szczęśliwszy
      the happiest
najszczęśliwszy

Stopniowanie angielskich przymiotników dwusylabowych i dłuższych

Stopień wyższy przymiotników dwusylabowych i dłuższych tworzymy dodając wyraz more a stopień najwyższy dodając wyraz the most np. important (ważny), more important (ważniejszy), the most important najważniejszy.

Tabela, przykłady stopniowania angielskich przymiotników dłuższych

Stopień równy

Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy

Comparative

Stopień najwyższy

Superlative

      beautiful
piękny
      more beautiful
piękniejszy
      the most beautiful
najpiękniejszy
      expensive
drogi
      more expensive
droższy
      the most expensive
najdroższy
      intelligent
inteligentny
      more intelligent
inteligentniejszy
      the most intelligent
najinteligentniejszy
      careful
ostrożny, staranny, uważny
      more careful
ostrożniejszy
      the most careful
najostrożniejszy
      interesting
interesujący
      more interesting
bardziej interesujący
      the most interesting
najbardziej interesujący
      dangerous
niebezpieczny
      more dangerous
 niebezpieczniejszy
      the most dangerous
najniebezpieczniejszy
      extraordinary
niezwykły, nadzwyczajny
      more extraordinary
bardziej niezwykły
      the most extraordinary
 najbardziej niezwykły
      difficult
trudny
      more difficult
trudniejszy
      the most difficult
najtrudniejszy
      extravagant
ekstrawagancki
      more extravagant
bardziej ekstrawagancki
      the most extravagant
najbardziej ekstrawagancki

Stopniowanie nieregularne przymiotników – wyjątki

Tabela z wyjątkami stopniowania

Stopień równy

Adjective (przymiotnik)

Stopień wyższy

Comparative

Stopień najwyższy

Superlative

      good
dobry
      better
lepszy
      the best
najlepszy
      bad
zły
      worse
gorszy
      the worst
najgorszy
      far
daleko
      further
dalej
      the furthest
najdalej
      many much
dużo
      more
więcej
      the most
najwięcej
      little
mało
      less
mniej
      the least
najmniej

Stopień wyższy – przykłady zdań

Przykłady zdań z przymiotnikami krótkimi w stopniu wyższym

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD lub 5 kursów na pobranie. Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Your car is smaller than my car. Twój samochód jest mniejszy od mojego samochodu.

I am taller than you. Jestem wyższy od Ciebie.

You are much shorter. Ty jesteś znacznie niższy.

Today is hotter than yesterday. Dzisiaj jest goręcej niż wczoraj.

It was much colder. Było znacznie zimniej.

 Przykłady zdań z przymiotnikami dłuższymi w stopniu wyższym

This exercise is more difficult than the next one. To ćwiczenie jest trudniejsze od następnego.

You should be more careful. Powinieneś być ostrożniejszy.

Car racing is more dangerous than swimming. Wyścigi samochodowe są niebezpieczniejsze od pływania.

London is much more expensive than Warsaw. Londyn jest znacznie droższy od Warszawy.

Love is more important than money. Miłość jest ważniejsza od pieniędzy.

 Przykłady zdań z przymiotnikami – wyjątkami  w stopniu wyższym

Better late than never. Lepiej późno niż wcale.

My homework is better than yours. Moja praca domowa jest lepsza od twojej.

The weather this week is worse than last week. Pogoda w tym tygodniu jest gorsza od ubiegłego tygodnia.

Don’t go further! Nie idź dalej!

I would like to get more money. Chciałbym dostać więcej pieniędzy.

Stopień najwyższy – przykłady zdań

Przykłady zdań z przymiotnikami krótkimi w stopniu najwyższym

stopniowanie przymiotników po angielskuWhat is the biggest city in Poland? Jakie jest największe miasto w Polsce?

Who is the oldest in your class? Kto jest najstarszy w twojej klasie?

Kate is the funniest girl in the class. Kate jest najzabawniejszą dziewczyną w klasie.

You are the prettiest of all your friends. Jesteś najładniejsza ze wszystkich twoich przyjaciół.

I am the happiest person in the world. Jestem najszczęśliwszą osobą na świecie.

Przykłady zdań z przymiotnikami dłuższymi w stopniu najwyższym

Kate is the most beautiful girl in my school. Kate jest najpiękniejszą dziewczyną w mojej szkole.

This is the most expensive mobile phone in the shop. To jest najdroższy telefon komórkowy w sklepie.

This is the most boring film I have ever seen. To jest najnudniejszy film, jaki kiedykolwiek widziałem.

Who is the most intelligent in your family? Kto jest najinteligentniejszy w twojej rodzinie?

Where is the most modern building in the world? Gdzie jest najnowocześniejszy budynek na świecie?

stopniowanie przymiotników angielski

Good – dobry, better – lepszy, best – najlepszy.

 Przykłady zdań z przymiotnikami – wyjątkami w stopniu najwyższym

This is the best hotel in my town. To jest najlepszy hotel w moim mieście.

I am not the worst student. Nie jestem najgorszym studentem.

Your house is the furthest from the sea. Twój dom jest najdalej od morza.

I like you the most. Ciebie lubię najbardziej.

I have the least money of us all. Mam najmniej pieniędzy z nas wszystkich.

Konstrukcje zdaniowe używane w porównaniach przymiotników

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

Nowość Hello Prosto przedstawione podstawy gramatyki angielskiej z ćwiczeniami. Sprawdź!

a bit/ a little + stopień wyższy przymiotnika

trochę + stopień wyższy przymiotnika

np. a little bigger – trochę większy, a bit smaller – trochę mniejszy

a lot/ much + stopień wyższy przymiotnika

dużo + stopień wyższy przymiotnika

np. a lot cheaper – dużo tańszy, much more expensive – dużo droższy

as + stopień równy przymiotnika + as

tak jak np.

as good as gold – tak dobry jak złoto

as funny as – tak zabawny jak

as bad as – tak zły jak

not as + stopień równy przymiotnika + as

nie tak (jak) + stopień równy przymiotnika np.

not as old as – nie tak stary jak

not as cold as – nie tak zimny jak

not as ambitious as – nie tak ambitny jak

The + stopień wyższy the + stopień wyższy

Im + stopień wyższy, tym + stopień wyższy np.

the bigger the better – im większy, tym lepszy

the older the wiser – im starszy, tym mądrzejszy

Stopień najwyższy + I (you, he, she…) have/has ever …

Stopień najwyższy + jaki kiedykolwiek… np.

the best I have ever seen – najlepszy, jaki kiedykolwiek widziałem

the best I’ve ever been to – najlepszy w jakim byłem

the worst I have ever eaten – najgorszy, jaki kiedykolwiek jadłem

the worst he’s ever done – najgorsze, co kiedykolwiek zrobił

 Ćwiczenia na stopniowanie przymiotników

Ćwiczenie 1. Stopniowanie przymiotników po angielsku. Sprawdź, czy umiesz podać stopień wyższy i najwyższy przymiotnika.

Ćwiczenie 2. Stopniowanie przymiotników. Wpisz stopień wyższy przymiotnika.

Ćwiczenie 3. Stopniowanie przymiotników. Wpisz stopień najwyższy przymiotnika.

Ćwiczenie 4. Wyjątki w stopniowaniu przymiotników. Wpisz stopień wyższy i najwyższy przymiotnika.

Ćwiczenie 5.  Ćwiczenie ze słuchu. Podstawowe przymiotniki angielskie

Nauka stopniowania przymiotników.  Fiszki online.  Stopniowanie przymiotników angielskich

Zobacz także: