złote myśli po angielskuMyśli, cytaty i powiedzenia po angielsku ułożone tematycznie

Cytaty i złote myśli pomagają wyrazić to, co czujesz, w słowach. Poniżej znajdziesz cytaty na temat miłości, przyjaźni, bliskich osób, życia, pokonywania trudności, szczęścia i spełnienia.

Cytaty o miłości po angielsku

Love does not make the world go round. Love is what makes the ride worthwhile. Franklin P. Jones

Miłość nie wprawia w ruch karuzeli świata. Sprawia jednak , iż przejażdżka nią warta jest zachodu.

At the touch of love everyone becomes a poet. Platon

Każdy zakochany staje się poetą.

Hello Szybki Angielski Łatwa Nauka Angielskiego od podstaw

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki 

Sprawdź teraz

 

cytaty o miłości po angielsku
Miłość jest głównym kluczem, który otwiera bramy szczęścia.

Love is the master key that opens the gates of happiness. Oliver Wendell Holmes

Miłość jest głównym kluczem, który otwiera bramy szczęścia.

Love is an irresistible desire to be irresistibly desired. Robert Frost

Miłość to nieodparte pragnienie, by być nieodparcie pożądanym.

The heart that loves is always young.

Serce, które kocha jest zawsze młode.

Love is the triumph of imagination over intelligence. Henry Louis Mencken

Miłość jest triumfem wyobraźni nad inteligencją.

The heart wants what it wants. There’s no logic to these things. You meet someone and you fall in love and that’s that. Woody Allen

Serce chce tego, czego chce. Nie ma w tym żadnej logiki. Spotykasz kogoś i się w nim zakochujesz, i tyle.

The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart. Helen Keller 

Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy nie można zobaczyć ani dotknąć. Trzeba je poczuć sercem.

 

cytaty o miłości po angielsku
With every breath in my body and every beat of my heart I know I will always Love You. Z każdym oddechem w moim ciele i każdym uderzeniem serca wiem, że zawsze będę Cię Kochać.

To love is nothing. To be loved is something. But to love and be loved, that’s everything.  T. Tolis

Kochać to jeszcze nic Być kochanym to już coś, ale kochać i być kochanym to jest pełnia.

I saw that you were perfect, and so I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more.  Angelita Lim

Widziałam, że jesteś idealny i Cię pokochałam. Później zobaczyłam, że wcale nie jesteś idealny i pokochałam Cię jeszcze bardziej.

Don’t forget I’m just a girl, standing in front of a boy, asking him to love her.

 Anna (Julia Roberts) do Williama (Hugh Grant) w filmie Notting Hill

Nie zapominaj, że jestem tylko zwykłą dziewczyną, która stoi przed chłopakiem prosząc go, by ją pokochał.

It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.  Friedrich Nietzsche

To nie brak miłości, lecz brak przyjaźni czyni małżeństwa nieszczęśliwymi.

Love is putting someone else’s needs before Yours.

Miłość to przedkładanie potrzeb innej osoby, ponad własne.

Love is Just Love. It Can Never Be Explained.

Miłość jest po prostu miłością. Nie da się go nigdy wyjaśnić.

cytaty o miłości po angielsku
Każda historia miłości jest piękna, ale nasza jest moją ulubioną.

Love is the Greatest Adventure.

Miłość jest Największą Przygodą.

Love has no limits.

Miłość nie zna granic.

Follow your heart. It knows the way.

Podążaj za głosem serca. Ono zna drogę.

Every love story is beautiful, but ours is my favourite.

Każda historia miłości jest piękna, ale nasza jest moją ulubioną.

If i had one minute to live, I would spend all sixty seconds telling you how much I love you.

Gdybym miał jedną minutę życia, spędziłbym całe sześćdziesiąt sekund, mówiąc ci, jak bardzo cię kocham. 

Love is You & Me and our Sweet Home.

Miłość to Ty i Ja i nasz Kochany Dom.

You are my world and nothing will ever change that. Jesteś moim światem i nic tego nigdy nie zmieni.

cytaty o miłości po angielsku
Żyj każdą chwilą, śmiej się każdego dnia, kochaj ponad wszystko.

Love is always the answer.

Miłość jest zawsze odpowiedzią.

Love always wins.

Miłość zawsze zwycięża.

Love changes everything.

Miłość zmienia wszystko.

Live Laugh Love ❤️

Żyj Śmiej się Kochaj

Live every moment, laugh every day, love beyond words. 

Żyj każdą chwilą, śmiej się każdego dnia, kochaj ponad wszystko. 

Your love is all I need to feel complete.

Twoja miłość jest wszystkim, czego potrzebuję, by czuć się spełniona.

cytaty o miłości po angielskuLove is putting someone else’s needs before yours.

Miłość to przedkładanie czyichś potrzeb nad swoje.

Don’t try to understand me, just love me.

Nie próbuj mnie zrozumieć, po prostu mnie kochaj.

I like you very much. Just as you are. Dziennik Bridget Jones. Helen Fielding

Bardzo cię lubię. Taką, jaką jesteś.

You are my sun, my moon and all my stars.  E. E. Cummings

Jesteś moim słońcem, moim księżycem i moimi wszystkimi gwiazdami.

Truly. Madly. Deeply. I love You.

Prawdziwie. Szalenie. Szczerze. Kocham Cię.

Cytaty o przyjaźni po angielsku

cytaty o przyjaźni po angielsku
Mój najlepszy przyjaciel przypomina mi, że jestem szalona.

A friend is someone with whom you dare to be yourself. Frank Crane

Przyjaciel jest osobą, przy której masz śmiałość być sobą.

Do not walk in front of me, I may not follow;   Do not walk behind me, I may not lead; Walk beside me, and just be my friend.

Albert Camus

Nie idź przede mną, bo mogę za Tobą nie nadążyć. Nie idź za mną, bo nie umiem prowadzić. Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem.

What is a friend? A single soul in two bodies. Arystoteles

Kim jest przyjaciel? Jedną duszą mieszkającą w dwóch ciałach.

My best friend is the one who brings out the best in me.  Henry Ford

Moim najlepszym przyjacielem jest ten, który wydobywa ze mnie to, co jest we mnie najlepsze.

cytaty o przyjaźni po angielsku
Prawdziwi przyjaciele są jak diamenty – rozjaśniają Twoje otoczenie, są piękni, wartościowi i zawsze w doskonałym stylu.

True friends are like diamonds — bright, beautiful, valuable, and always in style. Nicole Richie

Prawdziwi przyjaciele są jak diamenty – rozjaśniają Twoje otoczenie, są piękni, wartościowi i zawsze w doskonałym stylu.

Am I not destroying my enemies when I make friends of them? Abraham Lincoln

Czyż nie niszczę moich wrogów czyniąc z nich przyjaciół?

 

Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down. Oprah Winfrey

Wielu chce jeździć z tobą limuzyną, ale ty chcesz kogoś, kto podjedzie z tobą autobusem, gdy limuzyna się zepsuje.

 

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.
Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

 People are lonely because they build walls instead of bridges. Joseph F. Newton Men

Ludzie pozostają samotni, ponieważ budują mury zamiast mostów.

I would rather walk with a friend in the dark, than alone in the light. Helen Keller

Chodzenie z przyjacielem w ciemności jest lepsze od chodzenia samotnie w świetle.

True friendship comes when the silence between two people is comfortable.  David Tyson

Prawdziwa przyjaźń przychodzi wówczas, gdy cisza między dwojgiem ludzi nie jest męcząca.

Surround yourself with positive people.

Otaczaj się pozytywnymi ludźmi.

People don’t always need advice. Sometimes all they really need is a hand to hold, an ear to listen, and a heart to understand them.

Ludzie nie zawsze potrzebują porady. Czasem wszystko, czego naprawdę trzeba, to uścisk dłoni, ucho, które wysłucha i serce, które zrozumie.

cytaty o przyjaźni
Dobrzy przyjaciele są jak gwiazdy. Nie zawsze ich widzisz, ale wiesz, że zawsze tam są.

 Friends are the family you choose.

Przyjaciele to rodzina, którą wybierasz.

Friendship isn’t one big thing, it’s million little things.

Przyjaźń nie jest jedną wielką rzeczą, to milion małych rzeczy.

Friends never say goodbye.

Przyjaciele nigdy nie mówią żegnaj.

Good friends are like stars, you don’t always see them but you know they’re always there.

Dobrzy przyjaciele są jak gwiazdy. Nie zawsze ich widzisz, ale wiesz, że zawsze tam są.

With a friend you can always be yourself.

Z przyjacielem możesz zawsze być sobą.

There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.

Nie ma na tej ziemi niczego bardziej cennego, niż prawdziwa przyjaźń.

A good friend is cheaper than therapy.

Dobry przyjaciel jest tańszy niż terapia.

Hard times will reveal true friends.

Ciężkie czasy ujawnią prawdziwych przyjaciół.

My best friend reminds me that I’m crazy.

Mój najlepszy przyjaciel przypomina mi, że jestem szalona.

A friend is someone who gives you total freedom to be yourself.

Przyjaciel to ktoś, kto daje ci całkowitą wolność do bycia sobą.

 

 Cytaty o życiu po angielsku

A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life. Charles Darwin

Człowiek, który marnuje chociaż jedną godzinę, nie odkrył jeszcze wartości życia.

cytaty o życiu po angielsku
Kolekcjonuj chwile, nie przedmioty

All life is an experiment. The more experiments you make the better. Ralph Waldo Emerson

Całe życie jest eksperymentem. Im więcej eksperymentów, tym lepiej ci idzie.

I love life because what more is there. Anthony Hopkins

Kocham życie, bo cóż innego nam pozostało.

Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor. Sholom Aleichem

Życie jest marzeniem dla mądrych, grą dla głupców, komedią dla bogatych a tragedią dla biednych.

Life is full of possibilities.

Życie jest pełne nowych możliwości.

Collect Moments Not Things.

Kolekcjonuj chwile, nie przedmioty.

Never stop dreaming.

Nigdy nie przestawaj marzyć.

Dreams don’t work unless you do.

Marzenia nie spełniają się, jeśli ich nie realizujesz.

Believe in yourself.

Uwierz w siebie.

Girl, you got this.

Dziewczyno, dasz radę.

Take a deep breath. It is just a bad day, Not a Bad Life.

Weź głęboki oddech. To tylko zły dzień, a nie Złe Życie.

You are the writer of your life.

Jesteś pisarzem twojego życia.

The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate.  Oprah Winfrey

Im bardziej chwalisz swoje życie, tym więcej jest w twoim życiu, by świętować.

cytaty o szczęściu po angielsku
Ciesz się małymi rzeczami.

Enjoy the little things.

Ciesz się małymi rzeczami.

Life is like a book. Some chapters are sad, some are happy and some exciting. But if you never turn the page, you will never know what the next chapter holds.

Życie jest jak książka. Niektóre rozdziały są smutne, niektóre są radosne a niektóre pasjonujące. Jeżeli nigdy nie przewrócisz strony, nie dowiesz co kryje kolejny rozdział.

Words may lie, but actions will always tell the truth.

Słowa mogą kłamać, ale czyny zawsze powiedzą prawdę.

 Expect nothing and you will never Be disappointed.

Nie oczekuj niczego, a nigdy nie będziesz rozczarowany.

Every day is a new start.

Każdy dzień jest nowym początkiem.

Life is short. Remember, focus on what matters and let go of what doesn’t.

Życie jest krótkie. Pamiętaj: skoncentruj się na tym, co ma znaczenie i odpuść sobie to, co jego nie ma.

Life is a beautiful journey.

Życie jest piękną podróżą.

Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. Mark Twain

Dobrzy przyjaciele, dobre książki, i spokojne sumienie. Tak wygląda idealne życie.

 

Cytaty o szczęściu

cytaty o szczęściu motywacyjne po angielskuBe active. Be healthy. Be happy. Bądź aktywny. Bądź zdrowy. Bądź szczęśliwy.

Happiness is a journey not a destination. Ben Sweetland.
Szczęście jest podróżą, a nie celem.

 Surround yourself with those who make you happy. 

Otaczaj się ludźmi, którzy sprawiają, że czujesz się cudownie.

There is something beautiful in everyday. You just have to find it.

Jest coś pięknego w codzienności, tylko musisz to odnaleźć.

For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.

W każdej minucie w której jesteś zły – tracisz 60 sekund swojego szczęścia.

Sometimes you need patience in order to find true happiness. It won’t come fast and it won’t come easy, but it will be worth it.

Czasami potrzebujesz cierpliwości, aby znaleźć prawdziwe szczęście. To nie nadejdzie szybko i łatwo, ale będzie warto.

I am kind, I am enough, I am honest, I am grateful, I am creative, I am worthy, I am happy, I am important.

Jestem życzliwy, jestem wystarczająco dobry, jestem uczciwy, jestem wdzięczny, jestem kreatywny, jestem wartościowy, jestem szczęśliwy, jestem ważny.

Don’t worry, be happy. Nie martw się, bądź szczęśliwy.

Always Look On The Bright Side Of Life.

Zawsze patrz na jasną stronę życia.

Cytaty o podróżach, podróżowaniu i przygodach

cytaty o podróżach po angielsku
Przygoda wzywa!

A journey of a thousand miles begins with a single step. Lao Tzu
Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku.

The only journey is the journey within… Lord Chesterfield

Jedyną podróżą jest podróż w głąb siebie.

Difficult roads often lead to beautiful destinations.

Trudne drogi często prowadzą do pięknych miejsc.

There’s a sunrise and a sunset every single day, and they’re absolutely free. Don’t miss so many of them.  Jo Walton

Każdego dnia jest wschód i zachód słońca, i są one całkowicie bezpłatne. Nie przegap tak wielu z nich.

Wherever you go becomes a part of you somehow. Anita Desai

Gdziekolwiek pójdziesz, staje się w pewnym sensie częścią ciebie.

The most beautiful thing in the world is, of course, the world itself. Wallace Stevens

Najpiękniejszą rzeczą na świecie jest, oczywiście, świat sam w sobie.

Travel is the only thing you buy that makes you richer.

Podróże to jedyna rzecz, którą można kupić, a która czyni nas bogatszymi.

To travel is to live. Hans Christian Anderson

Podróżować to znaczy żyć.

Travel – the best way to be lost and found at the same time. Brenna Smith

Podróże – najlepszy sposób, by się zagubić i odnaleźć jednocześnie.

Adventure is out there!

Przygoda wzywa!

Travel & Explore.

Podróżuj i poznawaj.

Cytaty o pracy i talencie

cytaty po angielsku uwierz w siebie
Uwierz w siebie i we wszystko, kim jesteś. Wiedz, że jest w tobie coś, co jest potężniejsze od wszelkich przeszkód.

When you play, play hard; when you work, do not play at all. Theodore Roosevelt, 26th US president

Kiedy się bawisz, baw się dobrze, kiedy pracujesz, nie baw się wcale.

God gives talent; work transforms talent into genius. Anna Pavlova, ballerina

Bóg daje talent, praca przekształca talent w geniusz.

My life as a writer consists of one eighth of talent and seven eighth of discipline. John Irving, writer

Moje życie składa się z 1/8 talentu oraz 7/8 dyscypliny

Progress begins with the belief that what is necessary is possible. Norman Cousins, editor, writer

Postęp zaczyna się od wiary, że to co jest potrzebne, jest możliwe.

Do what you feel in your heart to be right, for you will be criticized anyway. You will be damned if you do and damned if you do not. Eleanor Roosevelt, first lady

Rób to, co podpowie ci serce – będziesz krytykowany i tak i tak. Będą ciebie potępiać, jeżeli tak zrobisz i będą potępiać, jeżeli nie.

Strength does not come from physical capacity. It comes from indomitable will. Mahatma Gandhi

Prawdziwa siła nie tkwi w wytrzymałości fizycznej. Pochodzi z silnego charakteru.

Energy and persistence conquer all things. Benjamin Franklin

Energia i wytrwałość zwycięży wszystko.

Believe in yourself. Uwierz w siebie.

Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.

Uwierz w siebie i we wszystko, kim jesteś. Wiedz, że jest w tobie coś, co jest potężniejsze od wszelkich przeszkód.

Never stop learning because Life never stops teaching.

Nigdy nie przestawaj się uczyć, ponieważ Życie nigdy nie przestaje nauczać.

 Sometimes You Win Sometimes You Learn.

Czasami wygrywasz a czasami się uczysz.

cytaty motywacyjne po angielsku
Wszystko jest trudne zanim nie stanie się łatwym.

All things are difficult before they are easy.

Wszystko jest trudne zanim nie stanie się łatwym.

Every mistake you make is progress.

Każdy błąd, który popełniasz, to postęp.

Recipe for: A great school year!

From: Your class

Ingredients: 4 cups of hard work

2 cups of fun and friendship

1 cup of enthusiasm

1 cup of creativity

1 cup of communication

1 cup of cooperation

Directions: Combine all ingredients. Enjoy!

Przepis na: Wspaniały rok szkolny
Od: Twojej klasy
Składniki: 4 filiżanki ciężkiej pracy
2 filiżanki zabawy i przyjaźni
1 filiżanka entuzjazmu
1 filiżanka kreatywności
1 filiżanka komunikacji
1 filiżanka współpracy
Wskazówki: Połącz wszystkie składniki. Baw się dobrze!

 

Cytaty o radości i uśmiechu

cytaty pozytywne motywujące po angielskuSmile and the world smiles with you.
Uśmiechnij się, a cały świat uśmiechnie się do Ciebie.

Let your smile change the world. Not the world change your smile.

Pozwól, aby twój uśmiech zmienił świat, ale nie pozwól, aby świat zmienił twój uśmiech.

 Do not cry because it is over, smile because it happened. Dr. Seuss

Nie płacz, że coś się skończyło. Ciesz się, że się wydarzyło.

Today I will: believe in myself, stay positive, be kind, learn & grow, worry less, smile more 🙂

Dzisiaj będę: wierzyć w siebie, pozytywnie nastawiony, życzliwy, uczyć się i rozwijać, mniej się martwić, więcej się uśmiechać.

 Start the day with a smile! It irritates people.

Zacznij dzień z uśmiechem! To irytuje ludzi;)

Just 3 keys to enjoy Life CTRL+ALT+DEL
 1. Control yourself
 2. Look for Alternative solutions
 3. Delete the situation which gives you tension

1. Trzy klawisze, aby cieszyć się życiem:
CTRL Kontroluj siebie
ALT Poszukaj alternatywnych rozwiązań
DEL Usuń sytuację, która powoduje napięcie

Cytaty o byciu sobą

cytaty o życiu po angielsku
Bądź Odważna, Bądź Śmiała, Bądź Piękna, Bądź Sobą.

Be Brave, Be Bold, Be Beautiful, Be You.
Bądź Odważna, Bądź Śmiała, Bądź Piękna, Bądź Sobą.

Be yourself; everyone else is already taken. Oscar Wilde

Bądź sobą. Wszyscy inni są już zajęci.

Be yourself, there is no one better!

Bądź sobą, nie ma nikogo lepszego:)

If someone does not appreciate your presence make them appreciate your absence.

Jeżeli ktoś nie docenia Twojej obecności, pozwól mu poczuć twoją nieobecność.

Follow your heart, but take your brain with you.

Idź za głosem serca – ale rozum zabieraj ze sobą.

Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey

Obróć swoje rany w mądrość.

You were born to be real, not to be perfect.

Urodziłeś się, by być prawdziwym, a nie doskonałym.

Be Kind to Others, Be Kind to Yourself. Bądź miły dla innych, bądź dobry (miły) dla siebie.

Cytaty o celach, marzeniach i motywacji

motywujące cytaty po angielskuEvery accomplishment starts with the decision to TRY.

Każde osiągnięcie zaczyna się decyzją, by spróbować.

Do what you can, with what you have, where you are. Theodore Roosevelt

Zrób co możesz, z tym co masz, tam gdzie jesteś.

Do not wait for the Perfect Moment. Take the moment and make it perfect.

Nie czekaj na idealny moment. Wybierz moment i spraw, by stał się idealny.

You are braver than you believe, stronger than you seem, smarter than you think and loved more than you know.

Jesteś odważniejszy, niż sądzisz, silniejszy, niż ci się wydaje, mądrzejszy niż myślisz i kochany bardziej niż zdajesz sobie sprawę.

It’s a Good Day for New Beginning.

To dobry dzień na nowy początek.

No one can motivate you until you motivate yourself!

Nikt nie jest w stanie ciebie zmotywować…zanim sam siebie nie zmotywujesz!

cytaty o celach i motywacji po angielsku
To nie ma znaczenia, co robią inni. Liczy się to, co Ty robisz.

Never stop dreaming.

Nigdy nie przestawaj marzyć.

Believe in your dreams.

Uwierz w swoje marzenia.

It doesn’t matter what others are doing.

It matters what You are doing.

To nie ma znaczenia, co robią inni. Liczy się to, co Ty robisz.

You are never too old to set another goal or to dream a new dream. C.S. Lewis

Nigdy nie jesteś za stary, aby ustanowić sobie nowy cel  albo mieć nowe marzenia.

What doesn’t kill you makes you stronger.

Co cię nie zabije, to cię wzmocni.

The Future is Always Beginning Now. Mark Strand.

Przyszłość zawsze zaczyna się teraz.

Cytaty o urodzie i o pięknie

cytaty o pięknie po angielsku
Nie to ładne, co ładne, lecz to, co się komu podoba.

Beauty is in the eye of the beholder.

Nie to ładne, co ładne, lecz to, co się komu podoba.

Beauty catches the attention but character catches the heart.

Piękno przyciąga uwagę, ale charakter podbija serce.

The happier you are the more beautiful you become.

Im jesteś szczęśliwszy, tym piękniejszy się stajesz.

Beauty isn’t about having a pretty face. It is about having a pretty mind, a pretty heart, and most importantly a beautiful soul.

Piękno nie polega na posiadaniu ładnej twarzy. Chodzi o to, by mieć ładny umysł, ładne serce, a przede wszystkim piękną duszę.

Life is full of beauty. Notice it. Notice the bumble bee, the small child, and the smiling faces. Smell the rain, and feel the wind. Live your life to the fullest potential, and fight for your dreams. Ashley Smith

Życie jest pełne piękna. Zauważ je. Zauważ trzmiela, małe dziecko, uśmiechnięte twarze. Poczuj zapach deszczu i poczuj wiatr. Żyj pełnią życia i walcz o swoje marzenia.

Everything has its beauty, but not everyone sees it. Confucius

Wszystko ma swoją urodę, ale nie każdy to dostrzega.

Cytaty o książkach i czytaniu

cytaty o książkach po angielsku
Jak pięknie być pomiędzy stronami książki.

Between the pages of a book is a lovely place to be.

Jak pięknie być pomiędzy stronami książki.

Books wash away from the soul the dust of everyday life.

Książki zmywają z duszy kurz codziennego życia.

Books are the quietest and most constant of friends; they are the most accessible and wisest of counselors, and the most patient of teachers. Charles W. Eliot

Książki są najspokojniejszymi i najpewniejszymi przyjaciółmi; są najłatwiej dostępnymi i najmądrzejszymi doradcami oraz najcierpliwszymi nauczycielami.

Rainy days should be spent at home with a cup of tea and a good book. Bill Patterson

Deszczowe dni powinno się spędzać w domu, z kubkiem herbaty i dobrą książką.

 

 

 

Zobacz także: