złote myśli po angielskuCytaty po angielsku i złote myśli sławnych ludzi:

William Shakespeare, Paulo Coelho, Oscar Wilde, Albert Einstein, Matka Teresa z Kalkuty.

 Famous quotes – sławne cytaty

 

William Shakespeare

To be or not to be, that is the question.

Być albo nie być, oto jest pytanie.

 

What is in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet.

To, co zwiemy różą, pod inną nazwą równie by pachniało.

 

Listen to many, speak to a few.

Serce miej otwarte dla wszystkich, zaufaj niewielu.

 

Angielski dla początkujących Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  ŚWIĄTECZNA PROMOCJA

 

The rest is silence. 

Reszta jest milczeniem.

 

All’s well that ends well.

Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

 

A horse! A horse! My kingdom for a horse! 

Konia! Konia! Królestwo za konia!

 

All the world’s a stage,
And all the men and women merely players:
They have their exits and their entrances

And one man in his time plays many parts.

Cały świat to scena,
A ludzie na nim to tylko aktorzy.
Każdy z nich wchodzi na scenę i znika,
A kiedy na niej jest, gra różne role.

Life is a tale. Told by an idiot, full of sound and fury. Signifying nothing.

Życie jest to opowieść idioty, pełna wrzasku i wściekłości, nic nie znacząca.

 

 

Speak low if you speak love

Mów szeptem, jeśli mówisz o miłości.

 

Love, therefore, and tongue-tied simplicity
In least speak most, to my capacity.

Miłość w swej prostej i nieśmiałej mowie
Powie najwięcej, kiedy najmniej powie.

 

Be to yourself as you would to your friend. 

Bądź dla siebie takim, jakim byłbyś dla przyjaciela.

 

Cowards die many times before their deaths. The valiant never taste of death but once.

Lękliwy stokroć umiera przed śmiercią; mężny kosztuje jej tylko raz jeden.

 

 

angielskie cytaty

Paulo Coelho

 

When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.

Kiedy czegoś gorąco pragniesz, cały wszechświat sprzyja potajemnie twojemu pragnieniu.

It’s the possibility of having a dream come true that makes life interesting.

To możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące.

There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure.

Tylko jedno może unicestwić marzenie: strach przed porażką.

 

One is loved because one is loved. No reason is needed for loving.

Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości.

 

You have to take risks. We will only understand the miracle of life fully when we allow the unexpected to happen.

Zawsze trzeba podejmować ryzyko. Tylko wtedy uda nam się pojąć, jak wielkim cudem jest życie, gdy będziemy gotowi przyjąć niespodzianki jakie niesie nam los.

 

One day you will wake up and there won’t be any more time to do the things you’ve always wanted. Do it now.

Pewnego dnia obudzisz się i okaże się, że nie ma już wystarczająco dużo czasu na zrobienie wszystkich rzeczy, które zawsze chciałeś zrobić. Zrób je teraz.

 

Be brave. Take risks. Nothing can substitute experience.

Bądź dzielny. Podejmuj ryzyko. Nic nie jest w stanie zastąpić doświadczenia.

 

Waiting is painful. Forgetting is painful.  But not knowing which to do is the worse kind of suffering.

Czekanie sprawia ból. Zapomnienie sprawia ból. Lecz nie móc podjąć żadnej decyzji jest najdotkliwszym cierpieniem.

 

Szybka Nauka Angielskiego paczka kursów mp3

Słówka, Zwroty, Wymowa, Mega praktyczny zestaw do nauki   ŚWIĄTECZNA PROMOCJA 

 

When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too.

Kiedy sta­ramy się być dos­ko­nal­szy­mi niż jes­teśmy, wszys­tko wokół nas sta­je się dos­ko­nal­sze.

 

Don’t waste your time with explanations, people only hear what they want to hear.

Nie trać czasu na wyjaśnienia. Ludzie słyszą tylko to, co chcą usłyszeć.

 

 

Oscar Wilde

 

cytaty po angielsku z tłumaczeniem

A man can be happy with any woman as long as he does not love her.

Mężczyzna może być szczęśliwy z każdą kobietą, o ile tylko jej nie kocha.

 

One can always be kind to people about whom one cares nothing.

Potrafimy zawsze być mili dla ludzi, którzy nas zupełnie nie obchodzą.

 

To love oneself is the beginning of a lifelong romance.

Kochać samego siebie – to początek romansu na całe życie.

 

 

Never fear shadows, for shadows only mean there is a light shining somewhere near by.

Nie bój się cieni. One świadczą o tym, że gdzieś znajduje się światło.

 

Time is waste of money.

Czas to strata pieniędzy.

 

If the wolf is at the door the only thing is to ask him in to dine. 

Jeżeli wilk jest u drzwi, jedyne wyjście to zaprosić go na obiad.

 

Good resolutions… They are simply checks that men draw on a bank when they have no account.

Dobre postanowienia… Są czekami wypisanymi na bank, w którym nie ma się konta.

 

 

The longer I live, the more keenly I feel that whatever was good enough for our fathers is not good enough for us. 

Im dłużej żyję, tym wyraźniej widzę, że to, co było wystarczająco dobre dla naszych ojców, nie jest wystarczająco dobre dla nas.

 

Selfishness is not living as one wishes to live, it is asking others to live as one wishes to live.

Egoizm nie polega na tym, że się żyje jak chce, lecz na żądaniu od innych, by żyli tak, jak my chcemy.

 

When man is happy, he is in harmony with himself and his environment. 

Gdy człowiek jest szczęśliwy, żyje w harmonii z samym sobą i swoim otoczeniem.

 

I can resist everything except temptation.

Mogę się oprzeć wszystkiemu z wyjątkiem pokusy!

 

 

cytaty po angielskuAlbert Einstein

 

I never think of the future – it comes soon enough.

Nigdy nie myślę o przyszłości. Nadchodzi ona wystarczająco szybko.

 

Imagination is more important than knowledge.

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy.

 

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I am not sure about the former.

Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej.

 

The important thing is not to stop questioning.

Ważne jest by nigdy nie przestać pytać.

 

What counts can not always be counted; what can be counted does not always count.

To, co naprawdę się liczy, nie zawsze może być policzone. To, co można policzyć, nie zawsze się liczy.

 

 

 Logic will get you from A to Z; imagination will get you everywhere.

Logika zaprowadzi cię z punku A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie.

 

 A person who never made a mistake, never tried anything new. 

Kto nigdy nie popełnił błędu, nigdy nie spróbował niczego nowego.

 

 Never give up on what you really want to do.  The person with big dreams is more powerful than one with all the facts.

Nigdy nie rezygnuj z tego co chcesz naprawdę w życiu robić. Osoba z wielkimi marzeniami jest potężniejsza niż osoba posiadająca same suche fakty.

 

 

cytaty po angielskuMatka Teresa z Kalkuty

 

 Life is a promise; fulfill it.

 Życie jest obietnicą, spełnij ją.

 

 If you judge people, you have no time to love them.

Gdy oceniasz ludzi, nie masz czasu ich kochać.

 

 The miracle is not that we do this work, but that we are happy to do it.

Cudem jest nie to co robimy ale, że jesteśmy szczęśliwi to robiąc.

 

  Every time you smile at someone, it is an action of love, a gift to that person, a beautiful thing.

Za każdym razem, gdy uśmiechasz się do kogoś, to działanie miłości, podarunek dla tej osoby, piękna rzecz.

 

 

Szybka Nauka Angielskiego paczka kursów mp3

Słówka, Zwroty, Wymowa, Mega praktyczny zestaw do nauki   ŚWIĄTECZNA PROMOCJA 

 

Zobacz także:

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn