cytaty po angielskuCytaty po angielsku i złote myśli sławnych ludzi:

  Paulo CoelhoWilliam ShakespeareAlbert EinsteinOscar Wilde, Matka Teresa z Kalkuty

Cytaty różnych autorów

 Famous quotes – sławne cytaty

Paulo Coelho

When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.

Kiedy czegoś gorąco pragniesz, cały wszechświat sprzyja potajemnie twojemu pragnieniu.

 

It’s the possibility of having a dream come true that makes life interesting.

To możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące.

 

Angielski dla początkujących 5 książek + 4 płyty CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

 

There is only one thing that makes a dream impossible to achieve: the fear of failure.

Tylko jedno może unicestwić marzenie: strach przed porażką.

 

angielskie cytatyI opened the window and my heart. The sun flooded my house and Love flooded my soul.

Otworzyłam okno i otworzyłam moje serce. Słońce zalało cały pokój, a miłość zalała moją duszę.

Na brzegu rzeki Piedry usiadłam i płakałam

 

 

One is loved because one is loved. No reason is needed for loving.

Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości.

 

You have to take risks. We will only understand the miracle of life fully when we allow the unexpected to happen.

Zawsze trzeba podejmować ryzyko. Tylko wtedy uda nam się pojąć, jak wielkim cudem jest życie, gdy będziemy gotowi przyjąć niespodzianki jakie niesie nam los.

 

Listen to your heart. It knows all things. 

Słuchaj swojego serca. Ono wie wszystko.

 

One day you will wake up and there won’t be any more time to do the things you’ve always wanted. Do it now.

Pewnego dnia obudzisz się i okaże się, że nie ma już wystarczająco dużo czasu na zrobienie wszystkich rzeczy, które zawsze chciałeś zrobić. Zrób je teraz.

 

Be brave. Take risks. Nothing can substitute experience.

Bądź dzielny. Podejmuj ryzyko. Nic nie jest w stanie zastąpić doświadczenia.

 

Waiting is painful. Forgetting is painful.  But not knowing which to do is the worse kind of suffering.

Czekanie sprawia ból. Zapomnienie sprawia ból. Lecz nie móc podjąć żadnej decyzji jest najdotkliwszym cierpieniem.

 

When we strive to become better than we are, everything around us becomes better too.

Kiedy sta­ramy się być dos­ko­nal­szy­mi niż jes­teśmy, wszys­tko wokół nas sta­je się dos­ko­nal­sze.

 

Don’t waste your time with explanations, people only hear what they want to hear.

Nie trać czasu na wyjaśnienia. Ludzie słyszą tylko to, co chcą usłyszeć.

 

William Shakespeare

cytaty po angielskuThe course of true love never did run smooth.

Prawdziwa miłość nigdy nie przebiega gładko.

 

To be or not to be, that is the question.

Być albo nie być, oto jest pytanie.

 

What is in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet.

To, co zwiemy różą, pod inną nazwą równie by pachniało.

 

Listen to many, speak to a few.

Serce miej otwarte dla wszystkich, zaufaj niewielu.

Zestaw kursów Hello Szybki Angielski, do pobrania online

teraz w promocji.

The rest is silence. 

Reszta jest milczeniem.

 

All’s well that ends well.

Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

 

A horse! A horse! My kingdom for a horse! 

Konia! Konia! Królestwo za konia!

 

All the world’s a stage,
And all the men and women merely players:
They have their exits and their entrances

And one man in his time plays many parts.

Cały świat to scena,
A ludzie na nim to tylko aktorzy.
Każdy z nich wchodzi na scenę i znika,
A kiedy na niej jest, gra różne role.

 

Life is a tale. Told by an idiot, full of sound and fury. Signifying nothing.

Życie jest to opowieść idioty, pełna wrzasku i wściekłości, nic nie znacząca.

 

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Speak low if you speak love

Mów szeptem, jeśli mówisz o miłości.

 

Love, therefore, and tongue-tied simplicity
In least speak most, to my capacity.

Miłość w swej prostej i nieśmiałej mowie
Powie najwięcej, kiedy najmniej powie.

 

Be to yourself as you would to your friend. 

Bądź dla siebie takim, jakim byłbyś dla przyjaciela.

 

Cowards die many times before their deaths. The valiant never taste of death but once.

Lękliwy stokroć umiera przed śmiercią; mężny kosztuje jej tylko raz jeden.

 

Albert Einstein

cytaty sławnych ludzi po angielskuLook deep into nature, and then you will understand everything better.

Spójrz w głąb natury, a wtedy wszystko zrozumiesz lepiej.

 

Imagination is more important than knowledge.

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy.

 

Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I am not sure about the former.

Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej.

 

The important thing is not to stop questioning.

Ważne jest by nigdy nie przestać pytać.

 

What counts can not always be counted; what can be counted does not always count.

To, co naprawdę się liczy, nie zawsze może być policzone. To, co można policzyć, nie zawsze się liczy.

 

If you want to live a happy lifetie it to a goal, not to people or things.

Jeżeli chcesz żyć szczęśliwie, zwiąż się z jakimś celem. Nie z ludźmi czy przedmiotami.

 

I never think of the future – it comes soon enough.

Nigdy nie myślę o przyszłości. Nadchodzi ona wystarczająco szybko.

 

cytaty po angielsku z tłumaczeniem Logic will get you from A to Z; imagination will get you everywhere.
Logika zaprowadzi cię z punku A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie.

 

 A person who never made a mistake, never tried anything new. 

Kto nigdy nie popełnił błędu, nigdy nie spróbował niczego nowego.

Never give up on what you really want to do.  The person with big dreams is more powerful than one with all the facts.

Nigdy nie rezygnuj z tego co chcesz naprawdę w życiu robić. Osoba z wielkimi marzeniami jest potężniejsza niż osoba posiadająca same suche fakty.

 

Oscar Wilde

 

 

A man can be happy with any woman as long as he does not love her.

Mężczyzna może być szczęśliwy z każdą kobietą, o ile tylko jej nie kocha.

 

One can always be kind to people about whom one cares nothing.

Potrafimy zawsze być mili dla ludzi, którzy nas zupełnie nie obchodzą.

 

To love oneself is the beginning of a lifelong romance.

Kochać samego siebie – to początek romansu na całe życie.

 

Never fear shadows, for shadows only mean there is a light shining somewhere near by.

Nie bój się cieni. One świadczą o tym, że gdzieś znajduje się światło.

 

Time is waste of money.

Czas to strata pieniędzy.

 

If the wolf is at the door the only thing is to ask him in to dine. 

Jeżeli wilk jest u drzwi, jedyne wyjście to zaprosić go na obiad.

 

Good resolutions… They are simply checks that men draw on a bank when they have no account.

Dobre postanowienia… Są czekami wypisanymi na bank, w którym nie ma się konta.

 

 

The longer I live, the more keenly I feel that whatever was good enough for our fathers is not good enough for us. 

Im dłużej żyję, tym wyraźniej widzę, że to, co było wystarczająco dobre dla naszych ojców, nie jest wystarczająco dobre dla nas.

 

Selfishness is not living as one wishes to live, it is asking others to live as one wishes to live.

Egoizm nie polega na tym, że się żyje jak chce, lecz na żądaniu od innych, by żyli tak, jak my chcemy.

 

When man is happy, he is in harmony with himself and his environment. 

Gdy człowiek jest szczęśliwy, żyje w harmonii z samym sobą i swoim otoczeniem.

 

I can resist everything except temptation.

Mogę się oprzeć wszystkiemu z wyjątkiem pokusy!

 

angielskie cytatyMatka Teresa z Kalkuty

 Life is a promise; fulfill it.

Życie jest obietnicą, spełnij ją.

 

 If you judge people, you have no time to love them.

Gdy oceniasz ludzi, nie masz czasu ich kochać.

 

 The miracle is not that we do this work, but that we are happy to do it.

Cudem jest nie to co robimy ale, że jesteśmy szczęśliwi to robiąc.

 

 Every time you smile at someone, it is an action of love, a gift to that person, a beautiful thing.

Za każdym razem, gdy uśmiechasz się do kogoś, to działanie miłości, podarunek dla tej osoby, piękna rzecz.

 

 

Cytaty różnych autorów

Miracles start to happen when you give as much energy to your dreams as you do to your fears. Richard Wilkins

Cuda zaczynają się dziać, gdy zaczniesz poświęcać tyle energii swoim marzeniom, co poświęcasz swoim obawom.

 

‘There is only one way to avoid criticism: do nothing, say nothing, and be nothing. Arystoteles

Jest tylko jeden sposób na uniknięcie krytyki. Nic nie mówić, nic nie robić i być nikim.

 

Happiness is not the absence of problems; it’s the ability to deal with them. Steve Maraboli

Szczęście nie polega na braku problemów, tylko na umiejętności radzenia sobie z nimi.

 

We don’t grow when things are easywe grow when we face challenges. Joyce Meyer

Nie rozwijamy się wtedy, kiedy wszystko przychodzi nam łatwo. Rozwijamy się, gdy stawiamy czoła wyzwaniom.

 

Twain cytat po angielsku, za dwadzieścia lta

Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover. Mark Twain

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj.

 

Time is like a river. You cannot touch the same water twice because the flow that has passed will never pass again….. Tanu B Singh

Czas jest jak rzeka. Nie możesz dotknąć tej samej wody dwa razy, ponieważ przepłynęła i nigdy nie wróci.

 

True friends are like diamonds, Precious and rare. Fake friends are like autumn leaves, Found everywhere.  Ari Joseph

Prawdziwi przyjaciele są jak diamenty. Cenni i rzadko spotykani. Fałszywi przyjaciele, jak liście, są wszędzie.

 

When someone else’s happiness is your happiness, that is love. Lana Del Ray

Kiedy czyjeś szczęście jest Twoim szczęściem, to właśnie jest miłość.

 

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.Frank Tyger. 

Robienie tego co lubisz, to wolność. Lubienie tego co robisz, to szczęście.

 

I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying. Michael Jordan 

Mogę zaakceptować porażkę, ale nie mogę zaakceptować braku próby.

 

cytaty o życiu po angielskuSometimes you need to look at life from a different perspective. Inas Chahboun

Czasem trzeba spojrzeć na życie z innej perspektywy.

 

Beauty is not in the face; beauty is a light in the heart. Kahlil Gibran

Piękno nie jest odmalowane na twarzy. Piękno jest światłem w sercu.

 

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment. Buddha

Nie rozpamiętuj przeszłości, nie marz o przyszłości, skoncentruj się na chwili obecnej.

 

Zobacz także: