Some Any No Zaimki nieokreślone

Some, any. Zastosowanie

some any no zaimki nieokreśloneSomekilka, trochę, niektórzy, niektóre.

Some używa się (zazwyczaj) w zdaniach twierdzących, przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej, jak i rzeczownikami niepoliczalnymi w liczbie pojedynczej.

Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej (np. people – ludzie, books – książki, shops – sklepy, sandwiches – kanapki, flowers – kwiaty) some tłumaczymy jako kilka, niektóre. 

 

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Sprawdź: rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przykłady.

There are some pencils on the desk. Na biurku jest kilka ołówków. 

Some people are very nice. Niektórzy ludzie są bardzo mili.

Przed rzeczownikami niepoliczalnymi (np. time – czas, money – pieniądze, water – woda, tea – herbata, bread – chleb, sugar – cukier, meat – mięso) some tłumaczymy jako trochę, nieco.

Some może również wystąpić w zdaniach pytających, wyrażających propozycje i uprzejme prośby.

Would you like some tea? Czy chciałbyś trochę herbaty?

Can I have some coffee, please? Czy mogę dostać trochę kawy?

Could you bring me some milk, please? Czy mógłbyś przynieść mi trochę mleka?

Any – jakieś, żadne, choć trochę, ani trochę

Any używamy w zdaniach pytających i przeczących przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej i rzeczownikami niepoliczalnymi.

W zdaniach przeczących tłumaczymy jako żaden, żadna, ani trochę. W zdaniach pytających jako jakiś, jakaś, jakieś, choć trochę.

Do you have any potatoes? Czy masz jakieś ziemniaki?

Is there any water in the bottle? Czy jest jakaś woda w butelce?

There aren’t any girls in the room. W pokoju nie ma żadnych dziewczyn.

We didn’t buy any orange juice. Nie kupiliśmy żadnego soku pomarańczowego. 

 

Some, any. Porównanie w zdaniach

Liczba pojedynczaLiczba mnoga
Zdanie twierdząceThere is some water in the glass.
W szklance jest trochę wody.
There are some boys in the classroom. W klasie jest kilku chłopców.
Zdanie pytająceIs there any water in the glass?
Czy w szklance jest trochę wody?
Are there any boys in the classroom? Czy w klasie są jacyś chłopcy?
Zdanie przecząceThere isn’t any water in the glass.
W szklance nie ma żadnej wody.
There aren’t any boys in the classroom. W klasie nie ma żadnych chłopców.

No. Zastosowanie zaimka

Zaimek no można przetłumaczyć jako żaden, żadna, żadni, żadne.

Występuje przed rzeczownikami policzalnymi lub niepoliczalnymi.

There are no shops open now. Nie ma żadnych otwartych sklepów teraz.

I have no money in my pocket. Nie mam żadnych pieniędzy w kieszeni.

Somebody, anybody, nobody… Zestawienie w tabelce

Słów stanowiących złożenia z some, any, no używa się na podobnych zasadach.

Zdania twierdząceZdania pytająceZdania przeczące
somebody, someone – ktoś, kogoś, komuś
something – coś
somewhere – gdzieś
anybody, anyone – ktoś, kogoś, komuś
anything – coś
anywhere – gdzieś
anybody, anyone – nikogo, nikomu
anything – nic
anywhere – nigdzie
nobody, no one – nikt, nikogo
nothing – nic
nowhere – nigdzie

Somebody, anybody, nobody… Przykłady zdań

Przykłady zdań, zdania twierdzące

There is somebody in my room. Ktoś jest w moim pokoju.

I have got something for you. Mam coś dla ciebie.

Let’s go somewhere! Chodźmy gdzieś!

Zdania pytające

Has anybody seen my jacket? Czy ktoś widział moją kutkę?

Is there anyone at home? Czy jest ktoś w domu?

Did you see anything interesting in the museum? Czy widziałeś coś interesującego w muzeum?

Are you going anywhere? Czy ty gdziesz idziesz?

Zdania przeczące

There isn’t anybody in the kitchen. W kuchni nie ma nikogo.

There is nobody here. Nie ma tutaj nikogo.

You shouln’t wish anyone bad luck. Nie powinieneś nikomu życzyć pecha.

Everybody knew about it but no one told me. Wszyscy wiedzieli o tym, ale nikt mi nie powiedział.

There wasn’t anything I could do. Nie było nic, co mogłem zrobić.

I know nothing about Mr. Brown. Nie wiem nic o panu Brown.

He didn’t go out anywhere yesterday. On nigdzie nie wychodził wczoraj.

This place is so boring. There s nowhere to go! To miejsce jest takie nudne. Nie ma dokąd iść!