Czasownik “can” i “can’t” w języku angielskim – odmiana i przykłady

Znaczenie i zastosowanie czasownika “can”

Czasownik modalny “can” jest bardzo często używanym czasownikiem w języku angielskim. Oznacza umiejętności: potrafię coś zrobić, mogę coś zrobić, ale jednocześnie stosujemy go do wyrażania próśb czy formułowania zwrotów grzecznościowych.

Czasownik “can” ma szerokie zastosowanie w różnych kontekstach. Oto kilka przykładów:

  1. Wyrażanie umiejętności: “I can speak English.” (Potrafię mówić po angielsku.)
  2. Prośby i pytania: “Can you help me, please?” (Czy możesz mi pomóc?)
  3. Wyrażanie zgody: “Yes, you can borrow my pencil.” (Tak, możesz pożyczyć mój ołówek.)
  4. Wyrażanie możliwości: “You can visit me tomorrow.” (Możesz odwiedzić mnie jutro.)

Odmiana czasownika “can”

Czasownik “can” nie posiada odmiany w osobach. Ma tylko jedną formę dla wszystkich podmiotów.

Formę przecząca do czasownika modalnego “can” tworzy się poprzez dodanie słowa “not” po nim. Warto zauważyć, że forma skrócona “can’t” jest bardziej powszechnie stosowana.

Zdania oznajmująceZdania pytająceZdania przeczące
      I can
Ja mogę
Can I?  Czy ja mogę?
      I can’t
Ja nie mogę
      You can
  Ty możesz
Can you?  Czy ty możesz?
      You can’t
Ty nie możesz
      She can
Ona może
Can she?  Czy ona może?
      She can’t
Ona nie może
      He can
On może
Can he?  Czy on może?
      He can’t
On nie może
      It can
To może
Can it?  Czy to potrafi?
      It can’t
To nie może
      We can
My możemy
Can we?  Czy my możemy?
      We can’t
My nie możemy
      You can
Wy możecie
Can you?  Czy wy możecie?
      You can’t
Wy nie możecie
      They can
  Oni mogą, one mogą
Can they?  Czy oni mogą? Czy one mogą?
      They can’t
Oni nie mogą, one nie mogą

      can not = can't
Nie mogę, nie możesz, nie może, nie możecie, nie mogą

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Przykłady zdań z Can, określenia wyrażające stopień umiejętności

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

Hello Prosto przedstawione podstawy gramatyki angielskiej z ćwiczeniami. Sprawdź!

      brilliantly
znakomicie, genialnie

My mum can cook brilliantly. Moja mama potrafi znakomicie gotować.

      really well
naprawdę dobrze, bardzo dobrze

I can swim really well. Potrafię pływać naprawę dobrze.

      very well
bardzo dobrze

You can speak English very well. Bardzo dobrze potrafisz mówić po angielsku.

      quite well
całkiem dobrze, całkiem nieźle

She can ski quite well. Ona potrafi jeździć na nartach całkiem dobrze.

      a little bit
trochę

We can speak German a little bit. Mówimy trochę po niemiecku.

      a bit
trochę

My brother can play the guitar a bit. Mój brat trochę gra na gitarze.

      at all
wcale, w ogóle

They can’t skateboard at all. Oni nie potrafią wcale jeździć na deskorolce.

CAN Przykłady oznajmujących, pytających i przeczących

czasownik Can, przykłady zdań

You can do it! Możesz to zrobić! (Dasz radę, uda ci się).

I can dance. Ja mogę (potrafię) tańczyć.

Can I dance? Czy ja mogę (potrafię) tańczyć?

I can’t dance.  Ja nie mogę (nie potrafię) tańczyć.

You can play the violin very well.  Ty potrafisz bardzo dobrze grać na skrzypcach.

Can you play he violin very well? Czy ty potrafisz bardzo dobrze grać na skrzypcach?

You can’t play the violin at all.  Ty nie potrafisz wcale grać na skrzypcach.

 He can cook a little bit. On  trochę potrafi gotować.

Can he cook a liitle bit? Czy on trochę  potrafi gotować?

He can’t cook at all. On nie potrafi wcale gotować.

She can paint brilliantly. Ona potrafi znakomicie malować.

Can she paint brilliantly? Czy ona potrafi znakomicie malować?

She can’t paint brilliantly. Ona nie potrafi znakomicie malować.

It can fly very high. To potrafi latać bardzo wysoko.

Can it fly very high? Czy to potrafi latać bardzo wysoko?

It can’t fly very high. To nie potrafi latać bardzo wysoko.

We can speak English quite well. My umiemy mówić po angielsku całkiem dobrze.

Can we speak English quite well? Czy my umiemy mówić po angielsku całkiem dobrze?

We can’t speak English at all. My nie potrafimy mówić po angielsku wcale.

You can do it tomorrow. Wy możecie zrobić to jutro.

Can you do it tomorrow? Czy możecie zrobić to jutro?

You can’t do it tomorrow. Wy nie możecie zrobić tego jutro.

They can play tennis now. Oni mogą zagrać w tenisa teraz.

Can they play tennis now? Czy oni (one) mogą zagrać w tenisa teraz?

They can’t play tennis now. Oni (one) nie mogą zagrać w tenisa teraz.

CAN Krótkie odpowiedzi na pytania

Krótką odpowiedź twierdzącą zaczynamy od Yes, następnie stosujemy zaimek osobowy i czasownik can.

Krótką odpowiedź przeczącą tworzymy zaczynając od No, następnie stosujemy zaimek osobowy i czasownik can’t.

Can I swim? Yes, I can./ No, I can’t.

Czy ja umiem pływać? Tak, umiem./ Nie, nie umiem.

Can you swim? Yes, you can./ No, you can’t.

Czy ty umiesz pływać? Tak, umiesz./ Nie, nie umiesz .

Can she swim? Yes, she can./ No, she can’t.

Czy ona umie pływać? Tak, umie./ Nie, nie umie.

Can he swim? Czy on umie pływać? Yes, he can./ No, he can’t.

Czy on umie pływać? Tak, umie./ Nie, nie umie.

Can it swim? Yes, it can./ No, it can’t.

Czy ono umie pływać? Tak, umie. /Nie, nie umie.

Can we swim? Yes, we can./ No, we can’t.

Czy my umiemy pływać? Tak, umiemy./ Nie, nie umiemy.

Can you swim? Yes, we can./No, we can’t.

Czy wy umiecie pływać? Tak, umiemy./ Nie, nie umiemy.

Can they swim? Yes, they can./ No, they can’t.

Czy oni/one umieją pływać? Tak, umieją./ Nie, nie umieją.

CAN Pytania szczegółowe

Tworząc pytanie szczegółowe, wyraz pytający np. what – co, where – gdzie, when – kiedy, what time – o której godzinie, who – kto,  how often – jak często, why – dlaczego, how much – ile (do rzeczowników niepoliczalnych), how many – ile (do rzeczowników policzalnych) stawiamy na początku zdania.

What can you do now? Co możesz teraz zrobić?

Where can she stay? Gdzie ona może się zatrzymać?

When can they leave? Kiedy oni mogą wyjechać?

What time can you visit me? O której godzinie możesz mnie odwiedzić?

Who can answer your question? Kto może odpowiedzieć ci na pytanie?

Why can Mark stay in bed late? Dlaczego Mark może zostać w łóżku do późna?

How much money can you give me? Ile pieniędzy możesz mi dać?

Can – przykłady zwrotów grzecznościowych

odmiana can

I can. Ja mogę, ja potrafię.

Czasownik CAN jest często stosowany w zwrotach grzecznościowych, prośbach, ofertach i propozycjach.

      Excuse me. Can you tell me the time please?
Przepraszam. Czy możesz mi powiedzieć, która godzina?

      Can you repeat that?
Czy możesz powtórzyć?

      Can I help you?
 Czy mogę w czymś pomóc?

      Can you help me?
Czy możesz mi pomóc?

      Can you show me...
 Czy możesz mi pokazać…

      Can I have some mineral water please?
Czy mogę prosić o trochę wody mineralnej?

      Can I see the bill please?
Czy mogę zobaczyć rachunek?

      Can we change the table?
Czy możemy zmienić stolik?

      Can I use your mobile phone?
Czy mogę skorzystać z twojego telefonu komórkowego?

      Can I speak to Anna Nowak please?
Czy mogę rozmawiać z Anną Nowak?

      Can I speak to the manager please?
Czy mogę rozmawiać z kierownikiem?

      Can I ask who is calling?
Czy mogę się zapytać, kto dzwoni?

      Can I take a message?
Czy mam przekazać wiadomość?

      Can you tell me the truth?
Czy możesz mi powiedzieć prawdę?

      Can you give me some money?
Czy możesz dać mi trochę pieniędzy?

Odpowiedzi mogą brzmieć:

Yes, of course. Tak, oczywiście.

Sure, no problem. Jasne, nie ma problemu.

I think I can do it. Myślę, że mogę to zrobić.

I’m afraid I can’t. Obawiam się, że nie mogę.

I’m sorry, I can’t. Przepraszam, nie mogę.

Could – forma przeszła od Can

Formą czasu przeszłego od czasownika CAN jest COULD.

      Could

Używamy go, gdy czynność miała miejsce w przeszłości, jak również do formułowania próśb i pytań o pozwolenie.

John could paint when he was six. John potrafił malować, gdy miał sześć lat.

I could sing when I was ten. Potrafiłam śpiewać, gdy miałam dziesięć lat.

Prośba z Could jest formą bardziej uprzejmą niż z Can.

Could I have a look? Czy mógłbym spojrzeć?

Could I pay later? Czy mógłbym zapłacić później?

Could I get some more ice cream? Czy mógłbym dostać trochę więcej lodów?

Could you close the window, please?  Czy mógłbyś zamknąć okno?

Could you bring me the coat? Czy mógłbyś przynieść mi płaszcz?

Could you recommend a good restaurant? Czy mógłbyś polecić dobrą restaurację?

Przeczeniem do could jest could not, w skrócie couldn’t.

      Couldn't

I coudn’t do it. Nie mogłem tego zrobić.

She couldn’t come to the party on Saturday. Ona nie mogła przyjść na przyjęcie w sobotę.

They couldn’t go abroad last year. Oni nie mogli pojechać za granicę w ubiegłym roku.

Sprawdź również: Czasowniki modalne w języku angielskim – zastosowanie i ćwiczenia

Ćwiczenia

Ćwiczenia. Can, can’t. Wybierz czasownik modalny, który najlepiej pasuje w danym zdaniu.

Fiszki online. Czasownik modalny CAN. Odmiana: zdania twierdzące, pytające i przeczące.

Witaj w zestawie fiszek online Czasownik modalny Can – móc, potrafić, umieć

  1. Zastanów się, czy znasz tłumaczenie  słów.
  2. Kliknij w fiszkę lub w przycisk „Odwróć”, aby zobaczyć tłumaczenie.
  3. Jeżeli nie znasz tych słów, naciśnij przycisk „Jeszcze nie umiem”. Fiszka wróci do zestawu.
  4. Jeżeli znasz już słowa, naciśnij „Umiem”. Fiszka zostanie usunięta z zestawu.

Dobrej zabawy!

[qdeck random=”true”]

[q]Ja mogę

[a]I can

[q]Ty możesz

[a]You can

[q]On może

[a]He can

[q]Ona może

[a]She can

[q]Ono może, to może

[a]It can

[q]My możemy

[a]We can

[q]Wy możecie

[a]You can

[q]Oni mogą, one mogą

[a]They can

[q]Czy ja mogę?

[a]Can I?

[q]Czy ty możesz?

[a]Can you?

[q]Czy ona może?

[a]Can she?

[q]Czy on może?

[a]Can he?

[q]Czy to może?

[a]Can it?

[q]Czy my możemy?

[a]Can we?

[q]Czy wy możecie?

[a]Can you?

[q]Czy oni mogą, czy one mogą?

[a]Can they?

[q]Ja nie mogę

[a]I can’t

[q]Ty nie możesz

[a]You can’t

[q]On nie może

[a]He can’t

[q]Ona nie może

[a]She can’t

[q]To nie może

[a]It can’t

[q]My nie możemy

[a]We can’t

[q]Wy nie możecie

[a]You can’t

[q]One nie mogą, oni nie mogą

[a]They can’t

[x] Brawo!

[restart]

[/qdeck]

Zobacz także: