Czasowniki modalne

Czasowniki modalne stoją przed czasownikiem głównym, który jest zawsze w formie podstawowej bez to, i mają zawsze jedną formę, bez względu na osobę. Poznaj czasowniki modalne, takie jak Can. shoul, must.

 

CAN, CAN’Tcan can't odmiana czasowników modlanych

Czasownik modalny Can jest bardzo często używanym czasownikiem w języku angielskim. Oznacza umiejętności: potrafię coś zrobić, mogę coś zrobić, ale jednocześnie stosujemy go do wyrażania próśb czy formułowania zwrotów grzecznościowych. Przeczeniem od Can jest can’t. Formą czasu przeszłego od czasownika CAN jest COULD.

czasownik modalny should shouldn't

Should, shouldn’t

Should wyraża powinność wykonania pewnej czynności teraz lub w przyszłości. Should jest często używane do porad lub opinii. Przeczeniem do should jest shouldn’t.

 

czasowniki modalne must mustn'tMust, mustn’t, needn’t

Must (musieć)  wyraża obowiązek wykonania danej czynności teraz lub w przyszłości.

Zdanie twierdzące tworzymy, dodając do must pierwszą formę czasownika.

Słowo mustn’t (must not) ma znaczenie: nie wolno czegoś robić.

W zdaniach przeczących, jeżeli chcemy powiedzieć, że ktoś nie musi czegoś robić, stosujemy formę needn’t (need not).