Must, mustn’t, needn’t. Zastosowanie, budowa zdań i przykłady

Must, mustn’t, needn’t. Zastosowanie

must, mustn't, needn't

      Must

Must (musieć)  wyraża obowiązek wykonania danej czynności teraz lub w przyszłości.

Zdanie twierdzące tworzymy, dodając do must pierwszą formę czasownika.

      Musn't

Słowo mustn’t (must not) ma znaczenie: nie wolno czegoś robić.

Zdania pytające z czasownikiem must tworzy się przez inwersję (przestawienie) podmiotu i czasownika modalnego.

      Needn't

W zdaniach przeczących, jeżeli chcemy powiedzieć, że ktoś nie musi czegoś robić, stosujemy formę needn’t (need not).

 

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

 

Must – musieć. Zdania twierdzące, przykłady

I
You
He
She
It
We
You
They
mustgo out
dance
learn
get up
pay
leave

Przykłady zdań twierdzących.

I must go out. Muszę wyjść.

She must dance. Ona musi zatańczyć.

They must pay. Oni muszą zapłacić.

czasowniki modalne must mustn'tMustn’t – nie wolno. Przykłady zdań

Mustn’t – nie wolno

I
You
He
She
It
We
You
They
mustn’tgo to a party
smoke
waste time
lose a ticket
drive too fast

Przykłady zdań:

You mustn’t smoke here. Nie wolno tutaj palić.

Kate mustn’t drive too fast. Kate nie wolno jeździć zbyt szybko.

They mustn’t go to a party. Im nie wolno iść na przyjęcie.

Needn’t – nie musieć. Przykłady zdań

must, mustn't, needn't odmianaNeedn’t – nie musieć

I
You
He
She
It
We
You
They
needn’t
hurry
go to work
come back
play the piano
take exams
go shopping


Needn’t – nie musieć. Przykłady zdań.

You needn’t hurry. Ty nie musisz się spieszyć.

Mike needn’t go shopping today. Mike nie musi iść na zakupy dzisiaj.

We needn’t talk about it. My nie musimy rozmawiać o tym.

Must – musieć. Przykłady zdań pytających

MustI
you
he
she
it
we
you
they
go out?
dance?
learn?
get up?
pay?
leave?

Przykłady zdań pytających.

must czasownik modalny

You must do it! Musisz to zrobić!

Must you leave now? Czy musisz teraz wyjść?

Must he get up early tomorrow? Czy on musi wstać wcześnie jutro?

Must we stay here? Czy musimy zostać tutaj?

Tworząc pytanie szczegółowe, wyraz pytający – np.: what (co), where (gdzie), who (kto), when (kiedy) – stawiamy na początku zdania.

What must I do? Co muszę zrobić?

Where must he go? Gdzie on musi iść?

Who must clean the room? Kto musi posprzątać pokój?

When must they leave? Kiedy oni muszą wyjść?

 

Często zadawane pytania: must, have to, mustn’t don’t have to…

Kiedy użyjemy must a kiedy have to?

Have to, podobnie jak must oznacza musieć coś zrobić.
Must użyjemy, gdy (osobiście) uważamy, że coś musi być zrobione.

I must watch TV today. Muszę dziś obejrzeć telewizję. (Muszę, bo chcę. Nikt mi nie każe oglądać telewizji)
I have a new boyfriend. You must meet him. Mam nowego chłopaka. Musisz go poznać. (Musisz – dobrze by było. Nie jest to przymus).

Have to użyjemy, gdy wynika to z odgórnych nakazów, zasad i poleceń np. szefa, nauczyciela, systemu.

You have to pay your bills on time. Musisz płacić rachunki na czas. (Jest to odgórnie narzucone).
My father has to start work at six o’clock. Mój ojciec musi zaczynać pracę o szóstej. (Takie są zasady w firmie).

Czasami między must a have to jest bardzo niewielka różnica, lub jej nie ma.
I must go now. Muszę teraz iść.
I have to go now. Muszę teraz iść.
Powód wyjścia danej osoby może wynikać z jej przekonania lub konieczności, ale, w tym przypadku nie ma to większego znaczenia i obie formy są poprawne.

Kiedy użyjemy mustn’t a kiedy don’t have to?

Musn’t oznacza nie wolno.
Don’t have to oznacza nie musieć.

Porównaj zdania:
You mustn’t go out now. Nie wolno ci wychodzić teraz
You don’t have to go out now. Nie musisz wychodzić teraz.

Lucy mustn’t watch TV after midnight. Lucy nie wolno oglądać telewizji po północy.
Lucy doesn’t have to watch TV after midnight. Lucy nie musi oglądać telewizji po północy.

Kiedy używamy must have + Past Participle (III forma czasownika)?

Forma must have + Past Participle jest stosowana, gdy coś (chyba) musiało zostać zrobione w przeszłości.

My room is a mess. Somebody must have been here. W moim pokoju jest bałągan. Ktoś musiał tu być.
Mike hasn’t come back home yet. He must have forgotten about your birthday. Mike jeszcze nie wrócił do domu. On musiał zapomnieć o twoich urodzinach.

Kiedy użyjemy must a kiedy can?

Must oznacza musieć. Can oznacza móc, potrafić. Zobacz: Czasownik modalny can.
Porównaj zdania:
I must go to school today. Muszę iść do szkoły dzisiaj.
I can go to school today. Mogę iść do szkoły dzisiaj.

Ćwiczenia

Must, mustn’t, needn’t. Wybierz poprawną formę. Ćwiczenie.

 

Zobacz również:Czasowniki modalne w języku angielskim – zastosowanie i ćwiczenia