czasownik modalny should shouldn'tShould (powinieneś) czasownik modalny

Should wyraża powinność wykonania pewnej czynności teraz lub w przyszłości. Czasowniki modalne, takie jak should stoją przed czasownikiem głównym, który jest zawsze w formie podstawowej bez to, i mają zawsze jedną formę, bez względu na osobę.

      Should

Budowa zdań twierdzących, pytań i przeczeń

Zdanie twierdzące tworzymy, dodając do should pierwszą formę czasownika (bez to).

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
I should learn.
You should learn.
He should learn.
She should learn.
It should learn.
We should learn.
You should learn.
They should learn.

Budowa zdań twierdzących na przykładzie czasownika learn – uczyć się. I should learn. Ja powinienem się uczyć, You should learn. Ty pownieneś się uczyć. He should learn. On powinien się uczyć…

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Zdania pytające (pytanie) z czasownikiem should tworzy się przez inwersję (przestawienie) podmiotu i czasownika modalnego.

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Should I learn?
Should you learn ?
Should he learn ?
Should she learn ?
Should it learn ?
Should we learn?
Should you learn?
Should they learn?

Budowa zdań pytających na przykładzie czasownika learn – uczyć się. Should I learn? Czy ja powinienem się uczyć? Should you learn? Czy ty powinieneś się uczyć? Should he learn? Czy on powinien się uczyć?…

W zdaniach przeczących (przeczenie), jeżeli chcemy powiedzieć, że ktoś nie musi czegoś robić, stosujemy formę shouldn’t (should not).

      Shouldn't

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
I shouldn’t learn.
You shouldn’t learn.
He shouldn’t learn.
She shouldn’t learn.
It shouldn’t learn.
We shouldn’t learn.
You shouldn’t learn.
They shouldn’t learn.

Budowa zdań przeczących na przykładzie czasownika learn – uczyć się. I shouldn’t learn. Ja nie powinienem się uczyć, You shouldn’t learn. Ty nie pownieneś się uczyć. He shouldn’t learn. On nie powinien się uczyć…

Przykłady zdań. Zdania twierdzące, pytania i przeczenia z should

Should jest często używane do porad lub opinii.

You’ve  got an exam tomorrow. You should go to bed early. Masz egzamin jutro. Powinieneś iść spać wcześnie.

You work too hard. You should talk to your boss. Pracujesz zbyt ciężko. Powinieneś porozmawiać ze swoim szefem.

Często używane są formy: I think/ I don’t think/ Do you think…?/ What do you think…should do?

I think you should drink more water. Sądzę, że powinieneś pić więcej wody.

I think you should do some sport. Myślę, ze powinieneś uprawiać jakiś sport.

I think my sister should go for a walk more often. Myślę, że moja siostra powinna częściej chodzić na spacer.

I don’t think you should drink coffee at night. Nie sądzę, ze powinieneś pić kawę w nocy.

I don’t think you should eat so much chocolate. Ne sądzę, że powinieneś jeść tak dużo czekolady.

Do you think I should look for a new job? Czy myślisz, że powinienem szukać nowej pracy?

Do you think I should give up smoking? Czy myślisz, że powinienem rzucić palenie?

I have a problem. What do you think I should do? Mam problem. Jak myślisz, co powinienem zrobić?

 

czasownik modalny should

You should do it! Powinieneś to zrobić!

Często zadawane pytania o Should

Kiedy użyjemy should a kiedy ought to? Jaka jest różnica?

Ought to również oznacza powinność wykonania pewnej czynności. Może być zamiennie stosowane z should.

      Ought to

Ought to jest często stosowany do poleceń, obowiązków i przepisów. Jest słowem bardziej formalnym niż should. Zwróć uwagę, że po ought dodajemy to (po should nie występuje to). Przeczeniem do ought to jest ought not to.

You ought to pay the electricty bill till Monday. Ty powinieneś zapłacić rachunek za elektryczność do poniedziałku.
The government ought to help homeless people. Rząd powinien pomagać ludziom bezdomnym.
We ought not to ignore this message. Nie powinniśmy ignorować tej sytuacji.
Kiedy użyjemy should a kiedy could? Jaka jest różnica?

Should oznacza powinieneś. Could oznacza mógłbyś. Could jest czasem przeszłym od Can, Zobacz: odmiana can, could.


Porównaj zdania:
You should talk to your parents. Powinieneś porozmawiać z rodzicami.
You could talk to your parents. Mógłbyś porozmawiać z rodzicami.

Kiedy użyjemy should a kiedy must? Jaka jest różnica?

Should oznacza powinieneś. Must oznacza musisz. Should nie jest tak “silne” jak must.
Porównaj zdania:

      Should

You should do your homework today. Powinieneś odrobić pracę domową dzisiaj. (Byłoby dobrze, gdybyś odrobił pracę domową dzisiaj).

      Must

You must do your homework today. Musisz odrobić pracę domową dzisiaj. (Nie masz alternatywy, musisz to zrobić).

Kiedy używamy Should have + Past Participle (III forma czasownika)?

Forma should have + Past Participle jest stosowana, gdy coś powinno było zostać zrobione w przeszłości (ale nie zostało zrobione).
Where is Jane? She should have been here twenty minutes ago! Gdzie jest Jane? Ona powinna była tu być dwadzieścia minut temu! (ale jej nie ma).
We left home too late. We should have left earlier. Wyszliśmy z domu za późno. Powinniśmy   wyjść wcześniej. (ale nie wyszliśmy).
I don’t feel well. I shouldn’t have eaten supper. Nie czuję się dobrze. Nie powinienem był jeść kolacji (ale zjadłem).
Kevin has got two cars. He shouldn’t have bought another one.  Kevin ma dwa samochody. Nie powinien był kupować kolejnego (ale kupił).

 

Zobacz również: Czasowniki modalne w języku angielskim – zastosowanie i ćwiczenia

Ćwiczenia

Should, shouldn’t. Ćwiczenie. Zaznacz poprawną formę w zdaniu.