Konstrukcja there is, there are

Konstrukcji there is, there are używamy, gdy chcemy powiedzieć, że coś jest, znajduje się w jakimś miejscu. Wykorzystujemy ją często często do opisu miejsc np. domu, pokoju, miasta.

There is. Zastosowanie

There is używamy w liczbie pojedynczej (wraz z rzeczownikami niepoliczalnymi), there are w liczbie mnogiej.

      There is
 + osoba/rzecz + określenie miejsca

 

      There is a dog in the garden.
W ogrodzie jest pies.

      There is a desk in the room.
W pokoju jest biurko.

      There is a key on the table.
Na stole jest klucz.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Zwróć uwagę, że w języku polskim zdanie zaczynamy zazwyczaj od określenia miejsca, a w języku angielskim na początku stawiamy There, którego w tych zdaniach nie tłumaczymy.

There are. Zastosowanie

      There are
+ (określenie ilości) osoby/rzeczy + określenie miejsca

 

      There are two bedrooms in their flat.
 W ich mieszkaniu są dwie sypialnie.

      There are three computers in the classroom.
W klasie są trzy komputery.

      There are four beautiful beaches near the hotel.
W pobliżu hotelu są cztery piękne plaże.

 

Some, any w konstrukcji there is, there are

W konstrukcjach często występują słowa: some, any.

      Some

Some – kilka, trochę, występuje w zdaniach twierdzących.

      Any

Any – jakieś, żadne, występuje w zdaniach pytających i przeczących.

 

There are some pictures on the wall. Na ścianie jest kilka zdjęć.

There are some chairs in the living room. W salonie jest kilka krzeseł.

 

Is there…?, are there…? Pytania, tworzenie pytań

Pytanie tworzymy stosując inwersję, czyli przestawiając czasownik (is, are) przed there.

Liczba pojedynczaLiczba mnoga
Is there a restaurant near here? Czy w pobliżu jest restauracja?
Is there a flight to London on Saturday? Czy w sobotę jest lot do Londynu?
Is there a blanket in the garden? Czy w ogrodzie jest koc?
Is there a child in the playground? Czy na placu zabaw jest dziecko?
Are there any restaurants near here? Czy w pobliżu są jakieś restauracje?
Are there any flights to London this week? Czy są jakieś loty do Londynu w tym tygodniu?
Are there any blankets in the garden? Czy w ogrodzie są jakieś koce?
Are there any children in the playground? Czy są jakieś dzieci na placu zabaw?

Krótkie odpowiedzi na pytania z there is, there are

Na pytanie z there is, there are, czy w danym miejscu znajduje się dana osoba lub rzecz, zazwyczaj udzielamy krótkiej odpowiedzi twierdzącej: Yes, there (is lub are) lub krótkiej odpowiedzi przeczącej No, there (isn’t lub aren’t).

Krótkie odpowiedzi twierdząceKrótkie odpowiedzi przeczące
Is there a restaurant near here?
Yes, there is.
Is there a flight to London on Saturday?
Yes, there is.
Are there any blankets in the garden?
Yes, there are.
Are there any children in the playground?
Yes, there are.

Is there a restaurant near here?
No, there is not (isn’t).
Is there a flight to London on Saturday?
No, there is not (isn’t) .
Are there any blankets in the garden?
No, there are not (aren’t).
Are there any children in the playground?
No, there are not (aren’t).

 

There isn’t, there aren’t … Przeczenia, tworzenie zdań przeczących

Przeczenie utworzymy dodając słowo not po czasowniku. There is not występuje w skrócie there isn’t, there are not występuje w skrócie there aren’t.

Liczba pojedynczaLiczba mnoga
There isn’t a sandwich on the plate. Na talerzu nie ma kanapki.
There isn’t an interesting article in the magazine. W magazynie nie ma ciekawego artykułu.
There isn’t a big supermarket in our town. W naszym mieście nie ma dużego supermarketu.
There isn’t a clean cup in the kitchen. Nie ma czystej filiżanki w kuchni.
There aren’t any sandwiches on the plate. Na talerzu nie ma żadnych kanapek.
There aren’t any interesting articles in the magazine. W magazynie nie ma żadnych ciekawych artykułów.
There aren’t any big supermarkets in our town. W naszym mieście nie ma żadnych dużych supermarketów.
There aren’t any clean cups in the kitchen. Nie ma żadnych czystych filiżanek w kuchni.

 

There was, there were. Czas przeszły

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

Nowość Hello Prosto przedstawione podstawy gramatyki angielskiej z ćwiczeniami. Sprawdź!

Formy there was, there were odnoszą się do przeszłości. There was odnosi się do liczby pojedynczej. There were odnosi się do liczby mnogiej.

      There was

There was a great party yesterday. Wczoraj było świetne przyjęcie.

      There were

There were too many people at the party. Na przyjęciu było zbyt wielu ludzi.

Pytanie utworzymy stosując inwersję, czyli przestawiając czasownik (was, were) przed there.

Aby odpowiedzieć na pytanie z there was, there were, zazwyczaj udzielamy odpowiedzi krótkiej: Yes, there (was lub were) dla odpowiedzi twierdzącej, No, there (wasn’t lub weren’t) dla odpowiedzi przeczącej.

Was there a toilet on the first floor? Yes, there was. Czy była toaleta na pierwszym piętrze? Tak, była.

Were there any guests in the hotel? No, there weren’t. Czy byli jacyś goście w hotelu? Nie, nie było.

Przeczenie utworzymy dodając słowo not po czasowniku. There was not występuje w skrócie there wasn’t, there were not występuje w skrócie there weren’t.

There wasn’t anything interesting here. Nie było tutaj nic interesującego.

There weren’t any eggs in the fridge. Nie było żadnych jajek w lodówce.

 

There will be. Czas przyszły

W czasie przyszłym stosujemy formy there will be zarówno w liczbie pojedynczej, jak i w liczbie mnogiej.

      There will be

There will be a lot of girls at the sports centre tomorrow. Jutro będzie dużo dziewczyn w centrum sportowym.

Pytanie tworzymy przez inwersję, przestawiając will na początek zdania.

Will there be many boys at the concert? Czy na koncercie będzie dużo chłopców?

Przeczenie utworzymy dodając not do will (will not, w skrócie won’t).

      There won't be

There won’t be anything to eat in the museum. Nie będzie nic do jedzenia w muzeum.

 

Hello Nauka słówek, zwrotów i gramatyki

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki  Sprawdź teraz

 

Sprawdź również:

Odmiana czasownika be – być w czasie teraźniejszym: (am, is, are)

Odmiana czasownika be – być w czasie przeszłym: (was, were)

Czas przyszły Future Simple (will)