Konstrukcja there is, there are – przewodnik

Konstrukcje “there is” i “there are” służą do wskazywania obecności lub lokalizacji czegoś. Są one niezastąpione, gdy chcemy opisać zawartość konkretnych miejsc, takich jak dom, pokój czy nawet całe miasto. Zapraszamy do zgłębienia ich zastosowania i poznania, jak efektywnie używać ich w codziennej rozmowie.

Zastosowanie “There is” i “There are”

there is, there are zestawienieKonstrukcje “There is” i “There are” służą do wskazywania istnienia lub obecności czegoś w określonym miejscu.

“There is” stosujemy dla rzeczowników w liczbie pojedynczej oraz rzeczowników niepoliczalnych, natomiast “There are” dla rzeczowników w liczbie mnogiej.

 

      There is
 + osoba/rzecz + określenie miejsca

 

      There is a dog in the garden.
W ogrodzie jest pies.
      There is a desk in the room.
W pokoju jest biurko.
      There is a key on the table.
 Na stole jest klucz.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Warto zauważyć, że w polskim zdaniach często zaczynamy od określenia miejsca, podczas gdy w angielskim na początku umieszczamy “There”, które w tych kontekstach nie ma bezpośredniego tłumaczenia.

      There are
+ (określenie ilości) osoby/rzeczy + określenie miejsca

 

      There are two bedrooms in their flat.
 W ich mieszkaniu są dwie sypialnie.
      There are three computers in the classroom.
W klasie są trzy komputery.
      There are four beautiful beaches near the hotel.
W pobliżu hotelu są cztery piękne plaże.

 

Użycie “Some” i “Any” w konstrukcjach z “There is” i “There are”

W zdaniach z “There is” i “There are” często pojawiają się słowa “some” i “any”.

 •       Some
  – używane w zdaniach twierdzących, oznacza “kilka” lub “trochę”.
  • Przykład: “There are some pictures on the wall.” – “Na ścianie jest kilka zdjęć.”
 •       Any
  – pojawia się w zdaniach pytających i przeczących, oznacza “jakieś” lub “żadne”.
  • Przykład: “Are there any blankets in the garden?” – “Czy w ogrodzie są jakieś koce?”

 

Tworzenie pytań z “There is” i “There are”

Aby utworzyć pytanie, przestawiamy czasownik (is, are) przed “there”.

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
Is there a restaurant near here? Czy w pobliżu jest restauracja?
Is there a flight to London on Saturday? Czy w sobotę jest lot do Londynu?
Is there a blanket in the garden? Czy w ogrodzie jest koc?
Is there a child in the playground? Czy na placu zabaw jest dziecko?
Are there any restaurants near here? Czy w pobliżu są jakieś restauracje?
Are there any flights to London this week? Czy są jakieś loty do Londynu w tym tygodniu?
Are there any blankets in the garden? Czy w ogrodzie są jakieś koce?
Are there any children in the playground? Czy są jakieś dzieci na placu zabaw?

Krótkie odpowiedzi na pytania z there is, there are

Na pytania z “There is” i “There are” odpowiadamy krótko, używając “Yes, there is/are” lub “No, there isn’t/aren’t”.

Krótkie odpowiedzi twierdzące Krótkie odpowiedzi przeczące
Is there a restaurant near here?
Yes, there is.
Is there a flight to London on Saturday?
Yes, there is.
Are there any blankets in the garden?
Yes, there are.
Are there any children in the playground?
Yes, there are.

Is there a restaurant near here?
No, there is not (isn’t).
Is there a flight to London on Saturday?
No, there is not (isn’t) .
Are there any blankets in the garden?
No, there are not (aren’t).
Are there any children in the playground?
No, there are not (aren’t).

 

Tworzenie zdań przeczących z “There isn’t” i “There aren’t”

Aby utworzyć zdanie przeczące, dodajemy “not” po czasowniku. Skrócone formy to “there isn’t” i “there aren’t”.

 

Liczba pojedyncza Liczba mnoga
There isn’t a sandwich on the plate. Na talerzu nie ma kanapki.
There isn’t an interesting article in the magazine. W magazynie nie ma ciekawego artykułu.
There isn’t a big supermarket in our town. W naszym mieście nie ma dużego supermarketu.
There isn’t a clean cup in the kitchen. Nie ma czystej filiżanki w kuchni.
There aren’t any sandwiches on the plate. Na talerzu nie ma żadnych kanapek.
There aren’t any interesting articles in the magazine. W magazynie nie ma żadnych ciekawych artykułów.
There aren’t any big supermarkets in our town. W naszym mieście nie ma żadnych dużych supermarketów.
There aren’t any clean cups in the kitchen. Nie ma żadnych czystych filiżanek w kuchni.

 

Użycie “There was” i “There were” w czasie przeszłym

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw
Nowość Hello Prosto przedstawione podstawy gramatyki angielskiej z ćwiczeniami. Sprawdź!

Konstrukcje “there was” i “there were” odnoszą się do zdarzeń w przeszłości. “There was” używamy w odniesieniu do liczby pojedynczej, natomiast “there were” w odniesieniu do liczby mnogiej.

      There was

There was a great party yesterday. Wczoraj było świetne przyjęcie.

      There were

There were too many people at the party. Na przyjęciu było zbyt wielu ludzi.

Aby sformułować pytanie, przestawiamy czasownik (was, were) przed “there”.

“Was there a toilet on the first floor?” – “Czy była toaleta na pierwszym piętrze?”

Na pytania z “There was” i “There were” odpowiadamy krótko, używając “Yes, there was/were” lub “No, there wasn’t/weren’t”.

Were there any guests in the hotel? No, there weren’t. Czy byli jacyś goście w hotelu? Nie, nie było.

Aby utworzyć zdanie przeczące, dodajemy “not” po czasowniku. Skrócone formy to “there wasn’t” i “there weren’t”.

There wasn’t anything interesting here. Nie było tutaj nic interesującego.

There weren’t any eggs in the fridge. Nie było żadnych jajek w lodówce.

 

Użycie “There will be” w czasie przyszłym

Konstrukcja “there will be” odnosi się do przyszłości i jest stosowana zarówno dla liczby pojedynczej, jak i mnogiej.

      There will be

There will be a lot of girls at the sports centre tomorrow. Jutro będzie dużo dziewczyn w centrum sportowym.

 

Aby sformułować pytanie w czasie przyszłym z użyciem “there will be”, przestawiamy “will” na początek zdania.

 “Will there be many boys at the concert?” – “Czy na koncercie będzie dużo chłopców?”

 

Tworzenie zdań przeczących z “There won’t be”

      There won't be

Aby wyrazić przeczenie w czasie przyszłym z użyciem “there will be”, stosujemy “will not” lub jego skróconą formę “won’t”.

“There won’t be anything to eat in the museum.” – “W muzeum nie będzie nic do jedzenia.”

 

Pytania i odpowiedzi

 1. Czym różni się “there is” od “there are”?

“There is” odnosi się do liczby pojedynczej, natomiast “there are” do liczby mnogiej.

2. Czy mogę używać “there’s” z rzeczownikami w liczbie mnogiej?

Chociaż “there’s” z rzeczownikami w liczbie mnogiej jest czasami używane w mowie potocznej, jest to uważane za nieformalne i nie jest zalecane w mowie formalnej.

3. Jakie są typowe błędy przy używaniu “there is/are”?

Najczęstszym błędem jest nieprawidłowe dopasowanie “is” lub “are” do rzeczownika oraz używanie “there’s” z rzeczownikami w liczbie mnogiej.

4. Jakie jest zastosowanie “there was/were”?

“There was” i “there were” są formami przeszłymi “there is” i “there are” i odnoszą się do sytuacji lub rzeczy, które miały miejsce w przeszłości.

5. Czy “there is” i “it is” są wymienne?

Chociaż “there is” i “it is” mogą wydawać się podobne, mają różne zastosowania i nie zawsze są wymienne.


Konstrukcja “there is” (lub “there are” w liczbie mnogiej) jest używana głównie do wskazania istnienia lub obecności czegoś w określonym miejscu.
Przykłady: “There is a spider under the table.” (Pod stołem jest pająk.)
“There are many stars in the sky.” (Na niebie jest wiele gwiazd.)


“It is” odnosi się do konkretnego obiektu, zjawiska lub sytuacji, które zostały wcześniej wspomniane lub są ogólnie znane.
Przykłady: “Look at that black dress. It is beautiful.” (Spójrz na tę czarną sukienkę. Jest piękna.)
“It is raining outside.” (Na zewnątrz pada deszcz.)


Podsumowując, trzeba stosować te konstrukcje odpowiednio w zależności od kontekstu.

Inne konstrukcje obejmują “there has/have been” (Present Perfect) oraz “there will be” (Future Simple).

7. Czy mogę pominąć “there” w zdaniu “There are many books on the shelf”?

Nie, “there” jest kluczowym elementem tej konstrukcji i nie można go pominąć.

 

Zrozumienie i prawidłowe stosowanie konstrukcji “there is” i “there are” w języku angielskim jest ważne dla płynnej komunikacji.

Pamiętaj, że kluczem do opanowania języka jest regularna praktyka i stosowanie różnych kontekstów językowych.

Zachęcamy do dalszego zgłębiania wiedzy i praktykowania zdobytych umiejętności w codziennych rozmowach. Powodzenia!

 

Sprawdź również:

Odmiana czasownika be – być w czasie teraźniejszym: (am, is, are)

Odmiana czasownika be – być w czasie przeszłym: (was, were)

Czas przyszły Future Simple (will)