Future Simple w języku angielskim – budowa, zastosowanie i przykłady

Future  Simple służy do wyrażania przyszłości w języku angielskim. Dowiedz się, jak budujemy zdania twierdzące, pytania, przeczenia w tym czasie, kiedy go używamy oraz poznaj charakterystyczne określniki czasu.

 

Budowa 

future simple tenseCzas Future Simple w języku angielskim tworzy się przy użyciu czasownika modalnego “will” lub jego skróconej formy “‘ll” i bezokolicznika czasownika głównego. Ten czas gramatyczny pozwala wyrazić przyszłe wydarzenia, działania, przewidywania i deklaracje.

Zdanie twierdzące utworzymy, dodając will do pierwszej formy czasownika we wszystkich osobach.

      will

Przykłady zdań twierdzących:

I will play tennis tomorrow. Zagram w tenisa jutro.

She will call you later. Ona zadzwoni do ciebie później.

They’ll go to the cinema next week. Oni pójdą do kina w przyszłym tygodniu.

Możemy również używać formy skróconej. Formą skróconą od will jest  ‘ll.

W pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej (I, we), zamiast will można stosować shall. Nie używamy shall do pozostałych osób (he, she, it, you, they). Shall stosujemy zazwyczaj, formułując bardzo grzeczne propozycje i sugestie.

Forma shall jest najczęściej spotykana  w pytaniach.

      shall

I shall = I will

We shall = We will

Zdanie pytające (pytanie) tworzymy przez inwersję, czyli will + osoba + pierwsza forma czasownika. Aby utworzyć grzeczną propozycję, możemy użyć shall (tylko w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej: I, we).

Przykłady pytań:

Will you play tennis tomorrow? Czy będziesz jutro grał w tenisa?

Will she call you later? Czy ona zadzwoni do ciebie później?

Will they go to the cinema next week? Czy oni pójdą do kina w przyszłym tygodniu?

W zdaniach przeczących (przeczeniach), we wszystkich osobach do will dodajemy not:

will not – w skrócie won’t . Następnie dodajemy pierwszą formę czasownika.

      will not
      won't

Przykłady zdań przeczących:

I will not (won’t) play tennis tomorrow. Ja nie zagram w tenisa jutro.

She will not (won’t)  call you later. Ona zadzwoni do ciebie później.

They will not (won’t) go to the cinema next week. Oni pójdą do kina w przyszłym tygodniu.

 

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

 

Zastosowanie 

Czasu Future Simple używamy:

future simple budowa zdań odmiana

 • gdy przewidujemy przyszłe zdarzenia na podstawie swoich opinii lub gdy spodziewamy się, że coś nastąpi w przyszłości np.

      I think I will get a reward.
Myślę, że dostanę nagrodę.

      Maybe we will go on holiday to France.
Może pojedziemy na wakacje do Francji.

 • mówiąc o decyzjach, które zostały podjęte dopiero teraz, w danej chwili.

      Do you want the black phone or the white phone? I will take the black one.

Czy chcesz czarny telefon czy biały? Wezmę czarny.

      Somebody is knocking at the door! It's OK. I will open it.

Ktoś puka do drzwi! W porządku, otworzę je.

 • gdy coś proponujemy, obiecujemy, sugerujemy, ostrzegamy.

      I will do my homework in the evening I promise.

Odrobię pracę domową wieczorem, obiecuję.

      Will you do the washing up later?
Czy pozmywasz naczynia później?

      Go away or I will call the police!
Odejdź albo wezwę policję!

 

Przeczytaj również: Przykłady użycia czasu Future Simple z opisem 

Zobacz również: Future Simple w trybie warunkowym pierwszym (first conditional)

 

Okoliczniki czasu 

Okoliczniki czasu to słowa lub wyrażenia, które pomagają określić, kiedy zdarzenie odbędzie się w przyszłości. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów okoliczników czasu, które można stosować:

tomorrow jutro

I will go to the gym tomorrow. Pójdę na siłownię jutro.

She won’t come back here tomorrow. Ona nie wróci tutaj jutro.

tomorrow morning jutro rano, tomorrow evening jutro wieczorem…

Tomorrow morning, I will have breakfast at 7.

Jutro rano, zjem śniadanie o 7.

Will you feed the cat tomorrow morning?

Czy nakarmisz kota juto rano?

the day after tomorrow pojutrze

I will phone you the day after tomorrow. Zadzwonię do Ciebie pojutrze.

Will you post the letter the day after tomorrow? Czy wyślesz list pojutrze?

next week w przyszłym tygodniu, next month w przyszłym miesiącu, next year w przyszłym roku…

Susan will start her new job next week. Susan zacznie nową pracę w przyszłym tygodniu.

What time shall we meet next week? O której godzinie spotkamy się w przyszłym tygodniu?

I think I will fly to Rome next year. Myślę, że polecę do Rzymu w przyszłym roku.

in (20) minutes za dwadzieścia minut, in (three) days za trzy dni in a week za tydzień, in a month za miesiąc, in a year za rok …

They will arrive in three days. Oni przybędą za trzy dni.

In a few minutes, the film will start and we will have to turn off our phones. Za kilka minut zacznie się film i będziemy musieli wyłączyć nasze telefony.

one day pewnego dnia

One day she will open her own restaurant. Pewnego dnia ona otworzy własną restaurację.

I hope I will win the lottery one day. Mam nadzieję, że pewnego dnia wygram na loterii.

Twierdzenia, pytania, przeczenia, krótkie odpowiedzi 

Future Simple czas przyszły

Budowa twierdzeń, formy skrócone z przykładami zdań

I will

      I'll

I will do it tomorrow. (I’ll do it tomorrow) Zrobię to jutro.

You will

      You'll

You will stay at home next week. (You’ll stay at home next week). Zostaniesz w domu w przyszłym tygodniu.

He will

      He'll

He will close the door. (He’ll close the door). On zamknie drzwi.

She will

      She'll

She will help you at the weekend. (She’ll help you at the weekend) Ona Ci pomoże w weekend.

It will

      It'll

It will be wonderful. (It’ll be wonderful). To będzie wspaniałe.

We will

      We'll

We will win the tennis match. (We’ll win the tennis match). My wygramy mecz tenisowy.

They will

      They'll

They will call you on Monday. (They’ll call you on Monday) Oni zadzwonią do ciebie w poniedziałek.

Future Simple
Future Simple. Budowa zdań pytających na przykładzie czasownika be – być: Will I be? – Czy ja będę? Will you be? Czy ty będziesz? Will he be? Czy on będzie? Will she be? Czy ona będzie?…

 

Pytania, budowa zdań pytających 

Jak wspomniano powyżej, zdanie pytające tworzymy przez inwersję, czyli will + osoba + pierwsza forma czasownika. Aby utworzyć grzeczną propozycję, możemy użyć shall (tylko w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej: I, we)

Przykłady zdań pytających

Will you do the shopping? Czy zrobisz zakupy?

Will they call you on Monday? Czy oni zadzwonią do ciebie w poniedziałek?

Will Peter cook dinner? Czy Peter ugotuje obiad?

Shall I open the window? Czy mam otworzyć okno?

Shall we play tennis this evening? Czy dziś wieczorem zagramy w tenisa?

 

Krótkie odpowiedzi na pytania

W krótkich odpowiedziach twierdzących używamy  will.

W krótkich odpowiedziach przeczących używamy  won’t.

Will I win? Yes, I will.                 No, I won’t.

Czy ja wygram? Tak (wygram). Nie (nie wygram).

Will you win? Yes, you will.      No, you won’t.

Czy ty wygrasz? Tak (wygrasz). Nie (nie wygrasz).

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw
Hello Prosto przedstawione czasy angielskie z ćwiczeniami. Sprawdź!

Will he win? Yes, he will.           No, he won’t.

Czy on wygra? Tak (wygra). Nie (nie wygra).

Will she win? Yes, she will.        No, she won’t.

Czy ona wygra? Tak (wygra). Nie (nie wygra).

Will it win? Yes, it will.                No, it won’t.

Czy ono wygra? Tak (wygra). Nie (nie wygra).

Will we win? Yes, we will.           No, we won’t.

Czy my wygramy? Tak (wygramy). Nie (nie wygramy).

Will you win? Yes, you will.      No, you won’t.

Czy wy wygracie? Tak (wygramy). Nie (nie wygramy).

Will they win? Yes, they will.    No, they won’t.

Czy oni wygrają? Tak (wygrają). Nie (nie wygrają).

 Pytania szczegółowe

Podobnie jak wiele innych czasów w języku angielskim, czas ten może być stosowany w pytaniach szczegółowych. Pytania te dotyczą konkretnej informacji lub szczegółów dotyczących czasu, lub miejsca zdarzenia, które jeszcze się nie wydarzyło. 

Tworząc pytanie szczegółowe, wyraz pytający np. what – co, where – gdzie, when – kiedy, what time – o której godzinie, who – kto, why – dlaczego, how – jak,  how much – ile (do rzeczowników niepoliczalnych), how many – ile (do rzeczowników policzalnych) stawiamy na początku zdania.

What will Kate get for her birthday? Co Kate dostanie na urodziny?

Where shall we go on holiday? Gdzie pojedziemy na wakacje?

What time will you come back? O której godzinie wrócisz?

How will you celebrate your birthday next month? Jak będziesz obchodzić swoje urodziny w przyszłym miesiącu?

When will the new restaurant open? Kiedy otworzy się nowa restauracja?

Pytania szczegółowe pozwalają na uzyskanie konkretnych informacji i ułatwiają komunikację w sytuacjach związanych z planowaniem, organizacją lub przewidywaniem zdarzeń w przyszłości.

Przeczenia, budowa zdań przeczących 

Future Simple
Future Simple. Budowa zdań przeczących na przykładzie czasownika be – być: I won’t be – ja nie będę, you won’t be – ty nie będziesz, he won’t be – on nie będzie, she won’t be – ona nie będzie…

W zdaniach przeczących, we wszystkich osobach do will dodajemy not: will not – w skrócie won’t i pierwszą formę czasownika.

I won’t do the shopping. Ja nie zrobię zakupów.

Peter won’t cook dinner. Peter nie ugotuje obiadu.

They won’t call you on Monday. Oni nie zadzwonią do ciebie w poniedziałek.

He won’t pass pass the exam if he doesn’t study. On nie zda egzaminu, jeśli nie będzie się uczył.

If the weather is fine tomorrow, we won’t stay at home. Jeśli jutro będzie ładna pogoda, nie zostaniemy w domu.

 

Zestawienie w tabelce budowy zdań twierdzących, pytających i przeczących 

Future Simple budowa
Future Simple. Zdania twierdzące, pytające i przeczące na przykładzie czasowników: read – czytać, write – pisać, work – pracować.
Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące
I will wait.  Ja poczekam. Will I wait?  Czy ja poczekam? I won’t wait.  Ja nie poczekam.
You will buy.  Ty kupisz. Will you buy?  Czy ty kupisz? You won’t buy.  Ty nie kupisz.
He will pay.  On zapłaci. Will he pay?  Czy on zapłaci? He won’t pay.  On nie zapłaci.
She will get.  Ona dostanie. Will she get?  Czy ona dostanie? She won’t get.  Ona nie dostanie.
It will happen.  To się wydarzy. Will it happen?  Czy to się wydarzy? It won’t happen.  To się nie wydarzy.
We will bring.  My przyniesiemy. Will we bring?  Czy my przyniesiemy? We won’t bring.  My nie przyniesiemy.
You will see. Wy zobaczycie. Will you see?  Czy wy zobaczycie? You won’t see.  Wy nie zobaczycie.
They will sell.  Oni sprzedadzą, one sprzedadzą. Will they sell?  Czy oni sprzedadzą, czy one sprzedadzą? They won’t sell.  Oni nie sprzedadzą, one nie sprzedadzą.

 

Przykłady użycia z opisem

Oto kilka przykładów uzycia tego czasu:

 1. Obietnica – używamy, aby wyrazić obietnicę lub zobowiązanie, np. “I will visit you tomorrow” (odwiedzę cię jutro).

 2. Decyzja podjęta w momencie mówienia – do wyrażenia decyzji podjętych podczas mówienia, np. “I think I will have pizza for dinner” (myślę, że zjem pizzę na kolację).

 3. używany do wyrażania przyszłych planów lub zamiarów, np. “I will travel to Marocco next year” (W przyszłym roku wybiorę się do Maroka).

 4. Przepowiednia – stosowany do wyrażania przewidywań lub oczekiwań, np. “I’m sure they will win the match” (jestem pewien, że wygrają mecz).

 5. Prośba – do wyrażenia prośby lub propozycji, np. “Will you please pass me the pepper?” (czy mógłbyś mi podać pieprz?).

 6. Potwierdzenie – do potwierdzenia lub zapytania o coś, np. “Will you be at school tomorrow?” (będziesz w szkole jutro?).

 7. Przewidywanie – do wyrażania przewidywań dotyczących przyszłości, na przykład: “I think it will rain tomorrow” (myślę, że jutro będzie padać).

 8. Warunek – do wyrażenia tego, co stanie się w przyszłości, jeśli zostanie spełniony określony warunek, np. “If I have time, I will go to the cinema” (jeśli będę miał czas, pójdę do kina).

Oto kilka przykładów z opisem:

 1. I will visit my grandparents next weekend – wyrażamy przyszłe plany lub zamiary odwiedzenia dziadków w następny weekend.

 2. Will you help me with the dishes? – pytamy o przysługę, czy osoba zechce pomóc nam ze zmywaniem.

 3. If it rains tomorrow, we will stay at home – wyrażamy przewidywanie, że jeśli jutro będzie padać deszcz, pozostaniemy w domu.

 4. She will be a famous actress in the future – przewidujemy, że w przyszłości osoba stanie się znaną aktorką.

 5. I promise I will finish my homework before going out – obiecujemy, że wykonamy zadanie domowe przed wyjściem.

Częste błędy 

Częste pomyłki związane z czasem Future Simple wynikają z braku zrozumienia jego budowy i zastosowania. Oto kilka najczęstszych błędów oraz sposoby na ich uniknięcie:

 • Błędne użycie “will” zamiast “going to” – często mylimy te dwa sposoby wyrażania przyszłości. “Will” używamy w sytuacjach spontanicznych lub gdy decyzja zapada w momencie mówienia, a “going to” stosujemy, gdy planujemy coś zrobić w przyszłości.

Przykład błędu: I will buy a new car tomorrow.

Poprawiony przykład: I am going to buy a new car tomorrow.

 • Używanie “will” zamiast “going to”, gdy decyzja została już podjęta.

Przykład błędu: I will visit my grandparents next month.

Poprawiony przykład: I am going to visit my grandparents next month.

 • Błędna kolejność czasowników w zdaniu – czasownik modalny “will” zawsze występuje przed czasownikiem głównym.

Przykład błędu: I to go to the bookshop tomorrow will.

Poprawiony przykład: I will go to the bookshop tomorrow.

Aby uniknąć tych błędów, warto dokładnie poznać zasady stosowania tego czasu i ćwiczyć ich zastosowanie w praktyce. 

Zobacz również: Czasy przyszłe — angielski: jak wyrażać przyszłość? Wyjaśnienie i ćwiczenia

Często zadawane pytania

 

czas przyszły budowa zdań

Kiedy użyjemy will a kiedy shall?

Will można użyć we wszystkich osobach (I, you, he, she, it, we, they). W pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej (I, we) zamiast will można stosować shall. Nie używamy shall do pozostałych osób (he, she, it, you, they).
Shall stosujemy zazwyczaj formułując bardzo grzeczne propozycje i sugestie, Forma shall jest najczęściej spotykana w pytaniach.


I shall = I will
We shall = We will

 

Jaki jest skrót od will not?

Skrót od will not to won’t.

 

Kiedy użyjemy will (Future Simple), a kiedy Present Continuous?

Will (Future Simple) użyjemy, mówiąc o decyzjach, które zostały podjęte dopiero teraz, w danej chwili. Przykład:

Will you help me now? Yes, I will. Czy pomożesz mi teraz? Tak, pomogę.

W powyższym przykładzie decyzja została podjęta zaraz po usłyszeniu pytania.

Present Continuous do przyszłości jest stosowany do czynności zaplanowanych lub zamierzonych wcześniej.


Mike is going on holiday tomorrow. Mike wyjeżdża jutro na wakacje.

W tym przykładzie decyzja o wyjeździe na wakacje została podjęta wcześniej.

 

 Ćwiczenia

Future Simple, budowa. Wybierz poprawne formy. Ćwiczenie 1

Future Simple. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę. Ćwiczenie 2

Future Simple, budowa. Wybierz poprawną formę. Ćwiczenie 3

Future Simple. Budowa pytań i krótkich odpowiedzi

Future Simple. Budowa pytań szczegółowych.

Future Simple vs. Be going to. Wybierz poprawną formę. 1

Future Simple vs. Be going to.  Wybierz poprawną formę. 2

Future Simple vs. Be going to. Wybierz poprawną formę. 3

Future Simple vs Future Continuous. Ćwiczenie 1

Future Simple vs Future Continuous. Ćwiczenie 2

Czasy przyszłe: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous. 

 

Zobacz także:

Future Simple vs. Going to. Różnice w stosowaniu.

Be going to – mieć zamiar coś zrobić. Konstrukcja do wyrażania przyszłości