Future Simple

Czas przyszły prosty

Future  Simple służy do wyrażania przyszłości w języku angielskim. Poznaj czas Future Simple, jak budujemy zdania twierdzące, pytania, przeczenia, jego zastosowanie oraz charakterystyczne określniki czasu.

 

 

Future Simple budowa zdań

Future Simple czas przyszły

Future Simple. Budowa zdań twierdzących na przykładzie czasownika be – być: I will be – ja będę, you will be – ty będziesz, he will be – on będzie, she will be – ona będzie…

Zdanie twierdzące utworzymy dodając will do pierwszej formy czasownika we wszystkich osobach.

      will

Formą skróconą od will jest  ‘ll.

W pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej (I, we) zamiast will można stosować shall. Nie używamy shall do pozostałych osób (he, she, it, you, they). Shall stosujemy zazwyczaj formułując bardzo grzeczne propozycje i sugestie.

Forma shall jest najczęściej spotykana  w pytaniach.

      shall

I shall = I will

We shall = We will

Zdanie pytające (pytanie) tworzymy przez inwersję, czyli will + osoba + pierwsza forma czasownika. Aby utworzyć grzeczną propozycję, możemy użyć shall (tylko w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej: I, we).

W zdaniach przeczących (przeczeniach), we wszystkich osobach do will dodajemy not:

will not – w skrócie won’t i pierwszą formę czasownika.

      will not
      won't

 

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

 

Zdania twierdzące, formy skrócone z przykładami zdań

I will

      I'll

I will do it tomorrow. (I’ll do it tomorrow) Zrobię to jutro.

You will

      You'll

You will stay at home next week. (You’ll stay at home next week). Zostaniesz w domu w przyszłym tygodniu.

He will

      He'll

He will close the door. (He’ll close the door). On zamknie drzwi.

She will

      She'll

She will help you at the weekend. (She’ll help you at the weekend) Ona Ci pomoże w weekend.

It will

      It'll

It will be wonderful. (It’ll be wonderful). To będzie wspaniałe.

We will

      We'll

We will win the tennis match. (We’ll win the tennis match). My wygramy mecz tenisowy.

They will

      They'll

They will call you on Monday. (They’ll call you on Monday) Oni zadzwonią do ciebie w poniedziałek.

Future Simple

Future Simple. Budowa zdań pytających na przykładzie czasownika be – być: Will I be? – Czy ja będę? Will you be? Czy ty będziesz? Will he be? Czy on będzie? Will she be? Czy ona będzie?…

 

Pytania, budowa zdań pytających w Future Simple

Jak wspomniano powyżej, zdanie pytające tworzymy przez inwersję, czyli will + osoba + pierwsza forma czasownika. Aby utworzyć grzeczną propozycję, możemy użyć shall (tylko w pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej: I, we)

Przykłady zdań pytających

Will you do the shopping? Czy zrobisz zakupy?

Will they call you on Monday? Czy oni zadzwonią do ciebie w poniedziałek?

Will Peter cook dinner? Czy Peter ugotuje obiad?

Shall I open the window? Czy mam otworzyć okno?

Shall we play tennis this evening? Czy dziś wieczorem zagramy w tenisa?

 

Future Simple krótkie odpowiedzi na pytania

W krótkich odpowiedziach twierdzących używamy  will.

W krótkich odpowiedziach przeczących używamy  won’t.

Will I win? Yes, I will.                 No, I won’t.

Czy ja wygram? Tak (wygram). Nie (nie wygram).

Will you win? Yes, you will.      No, you won’t.

Czy ty wygrasz? Tak (wygrasz). Nie (nie wygrasz).

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

Hello Prosto przedstawione czasy angielskie z ćwiczeniami. Sprawdź!

Will he win? Yes, he will.           No, he won’t.

Czy on wygra? Tak (wygra). Nie (nie wygra).

Will she win? Yes, she will.        No, she won’t.

Czy ona wygra? Tak (wygra). Nie (nie wygra).

Will it win? Yes, it will.                No, it won’t.

Czy ono wygra? Tak (wygra). Nie (nie wygra).

Will we win? Yes, we will.           No, we won’t.

Czy my wygramy? Tak (wygramy). Nie (nie wygramy).

Will you win? Yes, you will.      No, you won’t.

Czy wy wygracie? Tak (wygramy). Nie (nie wygramy).

Will they win? Yes, they will.    No, they won’t.

Czy oni wygrają? Tak (wygrają). Nie (nie wygrają).

Future Simple Pytania szczegółowe

Tworząc pytanie szczegółowe, wyraz pytający np. what – co, where – gdzie, when – kiedy, what time – o której godzinie, who – kto, why – dlaczego, how much – ile (do rzeczowników niepoliczalnych), how many – ile (do rzeczowników policzalnych) stawiamy na początku zdania.

What will Kate get for her birthday? Co Kate dostanie na urodziny?

Where shall we go on holiday? Gdzie pojedziemy na wakacje?

What time will you come back? O której godzinie wrócisz?

Przeczenia, budowa zdań przeczących w Future Simple

Future Simple

Future Simple. Budowa zdań przeczących na przykładzie czasownika be – być: I won’t be – ja nie będę, you won’t be – ty nie będziesz, he won’t be – on nie będzie, she won’t be – ona nie będzie…

W zdaniach przeczących, we wszystkich osobach do will dodajemy not: will not – w skrócie won’t i pierwszą formę czasownika.

I won’t do the shopping. Ja nie zrobię zakupów.

Peter won’t cook dinner. Peter nie ugotuje obiadu.

They won’t call you on Monday. Oni nie zadzwonią do ciebie w poniedziałek.

 

 

 

 

Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących w czasie Future Simple. Zestawienie w tabelce.

Future Simple budowa

Future Simple. Zdania twierdzące, pytające i przeczące na przykładzie czasowników: read – czytać, write – pisać, work – pracować.

Zdania oznajmująceZdania pytająceZdania przeczące
I will wait.  Ja poczekam.Will I wait?  Czy ja poczekam?I won’t wait.  Ja nie poczekam.
You will buy.  Ty kupisz.Will you buy?  Czy ty kupisz?You won’t buy.  Ty nie kupisz.
He will pay.  On zapłaci.Will he pay?  Czy on zapłaci?He won’t pay.  On nie zapłaci.
She will get.  Ona dostanie.Will she get?  Czy ona dostanie?She won’t get.  Ona nie dostanie.
It will happen.  To się wydarzy.Will it happen?  Czy to się wydarzy?It won’t happen.  To się nie wydarzy.
We will bring.  My przyniesiemy.Will we bring?  Czy my przyniesiemy?We won’t bring.  My nie przyniesiemy.
You will see. Wy zobaczycie.Will you see?  Czy wy zobaczycie?You won’t see.  Wy nie zobaczycie.
They will sell.  Oni sprzedadzą, one sprzedadzą.Will they sell?  Czy oni sprzedadzą, czy one sprzedadzą?They won’t sell.  Oni nie sprzedadzą, one nie sprzedadzą.

Future Simple zastosowanie

Czasu Future Simple używamy:

  • gdy przewidujemy przyszłe zdarzenia na podstawie swoich opinii lub gdy spodziewamy się, że coś nastąpi w przyszłości np.

      I think I will get a reward.
Myślę, że dostanę nagrodę.

      Maybe we will go on holiday to France.
Może pojedziemy na wakacje do Francji.

 

  • mówiąc o decyzjach, które zostały podjęte dopiero teraz, w danej chwili.
      Do you want the black phone or the white phone? I will take the black one.

Czy chcesz czarny telefon czy biały? Wezmę czarny.

      Somebody is knocking at the door! It's OK. I will open it.

Ktoś puka do drzwi! W porządku, otworzę je.

 

  • gdy coś proponujemy, obiecujemy, sugerujemy, ostrzegamy.
      I will do my homework in the evening I promise.

Odrobię pracę domową wieczorem, obiecuję.

      Will you do the washing up later?
Czy pozmywasz naczynia później?

      Go away or I will call the police!
Odejdź albo wezwę policję!

 

Zobacz również: Future Simple w trybie warunkowym pierwszym (first conditional)

 

Future Simple. Charakterystyczne określniki czasu.

future simple budowa zdań odmianatomorrow jutro

I won’t come back here tomorrow. Ja nie wrócę tutaj jutro.

tomorrow morning jutro rano, tomorrow evening jutro wieczorem…

Will you feed the cat tomorrow morning?

Czy nakarmisz kota juto rano?

the day after tomorrow pojutrze

I will phone you the day after tomorrow. zadzwonię do Ciebie pojutrze.

next week w przyszłym tygodniu, next month w przyszłym miesiącu, next year w przyszłym roku…

What time shall we meet next week? O której godzinie spotkamy się w przyszłym tygodniu?

I think I will fly to Rome next year. Myślę, że polecę do Rzymu w przyszłym roku.

in a week za tydzień, in a month za miesiąc, in a year za rok, in 20 minutes za dwadzieścia minut…

They will arrive in ten minutes. Oni przybędą za dziesięć minut.

one day pewnego dnia

One day she will open her own restaurant. Pewnego dnia ona otworzy własną restaurację.

 

Często zadawane pytania o Future Simple

Will, won’t kiedy używamy?

czas przyszły budowa zdańW czasie Future Simple – czasie przyszłym. (Patrz: Future Simple zastosowanie) Zdanie twierdzące utworzymy dodając will do pierwszej formy czasownika we wszystkich osobach. Formą skróconą od will jest  ‘ll. (np. I will to to school tomorrow. Pójdę do szkoły jutro.)
Zdanie pytające (pytanie) tworzymy przez inwersję, czyli will + osoba + pierwsza forma czasownika. (Will you go to school tomorrow? Czy pójdziesz do szkoły jutro?)
Zdanie przeczące utworzymy dodając won’t (skrót od will not) + pierwsza forma czasownika. (I won’t go to school tomorrow). Ja nie pójdę do szkoły jutro).

Jaki jest skrót od will not?

Skrót od will not to won’t.

Kiedy użyjemy will a kiedy shall?

Will można użyć we wszystkich osobach (I, you, he, she, it, we, they).
W pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej (I, we) zamiast will można stosować shall.
Nie używamy shall do pozostałych osób (he, she, it, you, they).
Shall stosujemy zazwyczaj formułując bardzo grzeczne propozycje i sugestie, Forma shall jest najczęściej spotykana  w pytaniach.
I shall = I will
We shall = We will

Kiedy użyjemy will (Future Simple) a kiedy Present Continuous?

Will (Future Simple) użyjemy mówiąc o decyzjach, które zostały podjęte dopiero teraz, w danej chwili.
Will you help me now? Yes, I will. Czy pomożesz mi teraz? Tak, pomogę.
W tej chwili usłyszałem pytanie i podjąłem decyzję, że pomogę.

Present Continuous do przyszłości jest stosowany do czynności zaplanowanych lub zamierzonych wcześniej.
Mike is going on holiday tomorrow. (Wyjazd na wakacje został zaplanowany wcześniej).

 

Future Simple Ćwiczenia

Future Simple. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Future Simple vs. Be going to. Wybierz poprawną formę.

 

Zobacz także:

Future Simple vs. Going to. Różnice w stosowaniu.

Be going to – mieć zamiar coś zrobić. Konstrukcja do wyrażania przyszłości