czas przeszły prosty

Czas przeszły prosty Past Simple

  Czasu Past Simple używamy:

  • kiedy mówimy o czynnościach, które miały miejsce i zostały zakończone w pewnym określonym czasie w przeszłości.

 

 

Budowa zdań w czasie Past Simple

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące
I bought  ja kupiłem Did I buy?  Czy ja kupiłem? I didn’t buy  ja nie kupiłem
you came ty przyszedłeś Did you come? Czy ty przyszedłeś? you didn’t come  ty nie przyszedłeś
he ate  on zjadł Did he eat ?  Czy on zjadł? he didn’t eat  on nie zjadł
she forgot  ona zapomniała Did she forget?  Czy ona zapomniała? she didn’t forget  ona nie zapomniała
it had  to miało, ono miało Did it have?  Czy to miało?, czy ono miało? it didn’t have  to nie miało, ono nie miało
we decided  my zdecydowaliśmy Did we decide?  Czy my zdecydowaliśmy? we didn’t decide  my nie zdecydowaliśmy
you liked  wy lubiliście Did you like?  Czy wy lubiliście? you didn’t like  wy nie lubiliście
they waited  oni czekali, one czekały Did they wait? Czy oni czekali, czy one czekały? they didn’t wait  oni nie czekali, one nie czekały

 

Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, gramatyki i wymowy

Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, gramatyki i wymowy


 Zasady tworzenia zdań

  • Tworząc zdanie oznajmujące w czasie Past Simple, użyjemy czasownika w „drugiej formie”. Jeżeli jest to czasownik regularny, dodamy końcówkę –ed lub –d. Jeżeli czasownik jest nieregularny, drugiej formy należy się nauczyć na pamięć, ponieważ nie podlega ona żadnym zasadom.
  • W zdaniu pytającym używamy operatora „did” a czasownik występuje wtedy w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).
  • Zdanie przeczące tworzymy, dodając słówko „not” do operatora „did”: did not = didn’t

 

Przykłady zdań:

Zdania oznajmujące:

She worked in the office  two years ago. Ona pracowała w biurze dwa lata temu.

He came home at midnight. On przyszedł do domu o północy.

We waited for you yesterday. Czekaliśmy na ciebie wczoraj.

 

 

Zdania pytające:

Did she work in the office? Czy ona pracowała w biurze?

Did he come home at midnight? Czy on przyszedł do domu o północy?

Did we wait for you yesterday? Czy my czekaliśmy na ciebie wczoraj?

 

Zdania przeczące:

She didn’t work in the office. Ona nie pracowała w biurze.

He didn’t come home at midnight. On nie przyszedł do domu o północy.

We didn’t wait for you yesterday. My nie czekaliśmy na ciebie wczoraj.

 

 

 Charakterystyczne określenia czasu:

wczoraj – yesterday

w ubiegłym tygodniu, w ubiegłym roku, w ubiegłym miesiącu itp.- last week, last year, last month…

dwa dni temu, cztery lata temu, pięć miesięcy temu itp. – two days ago, four years ago, five months ago…

w 2005, w październiku,  itp. – in 2005, in October…

   

 

Zobacz także:

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn