Past Simple czas przeszły

Past Simple jest bardzo często stosowanym czasem przeszłym w języku angielskim. Poznaj, jak budujemy zdania twierdzące, pytania i przeczenia i kiedy go używamy. Charakterystyczne określniki czasu Past Simple, takie jak yesterday — wczoraj, last week — w ubiegłym tygodniu, pomogą ci w zapamiętaniu czasu.

 

Past Simple budowa zdań

 

Tworząc zdanie twierdzące w czasie Past Simple, użyjemy czasownika w „drugiej formie”.

Past Simple. Budowa zdań oznajmujących na przykładzie czasownika regularnego"like" lubić. I liked - Ja lubiłem, You liked - ty lubiłeś, he liked - on lubił...

Past Simple. Budowa zdań oznajmujących na przykładzie czasownika regularnego”like” lubić. I liked – Ja lubiłem, You liked – ty lubiłeś, he liked – on lubił, she liked – ona lubiła…

Podmiot + czasownik główny w drugiej formie ( + określenie czasu)

Jeżeli jest to czasownik regularny, drugą formę czasownika tworzymy dodając końcówkę –ed lub –d.

Jeżeli czasownik jest nieregularny, drugiej formy należy się nauczyć na pamięć, ponieważ nie podlega ona żadnym zasadom.

Tworząc pytanie (zdanie pytające) użyjemy operatora did i czasownika w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).

Tworząc przeczenie (zdanie przeczące), użyjemy operatora didn’t (skrót od did + not) i czasownika w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).

 

Przykłady czasowników regularnych, do których dodajemy końcówkę –ed w zdaniach twierdzących:

chcieć: want- wanted, pracować: work-worked,  oglądać: watch – watched, odwiedzać: visit – visited, grać: play – played,  zaczynać: start – started , czekać: wait – waited, spojrzeć: look – looked, zarabiać: earn – earned, kończyć: finish – finished, pomagać: help – helped, słuchać: listen – listened, gotować: cook – cooked, malować: paint – painted.

Przykłady czasowników regularnych, do których dodajemy końcówkę –d w zdaniach twierdzących: like – liked, kochać: love – loved,  tańczyć: dance – danced, uśmiechać się: smile – smiled, mieszkać: live – lived,  mieć nadzieję: hope hoped,   decydować: decide decided,  używać, korzystać: use – used,  umierać: die – died .

Więcej na temat czasowników regularnych oraz zestawienie czasowników regularnych z wymową znajdziesz tutaj.

 

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

 

Przykłady zdań oznajmujących z czasownikami regularnymi w czasie Past Simple

 

      I lived in Paris when I was a child.

Mieszkałem w Paryżu, kiedy byłem dzieckiem.

      We watched a football match yesterday evening.

Obejrzeliśmy mecz piłki nożnej wczoraj wieczorem.

      She visited Rome two years ago.

Ona zwiedziła Rzym dwa lata temu.

      My brother earned a lot of money last year.

Mój brat zarobił dużo pieniędzy w ubiegłym roku.

Past Simple. Budowa zdań oznajmujących na przykładzie czasownika nieregularnego ”go" iść. I went - ja poszedłem, you went - ty poszedłeś, he went - on poszedł, she went - ona poszła...

Past Simple. Budowa zdań oznajmujących na przykładzie czasownika nieregularnego ”go” iść. I went – ja poszedłem, you went – ty poszedłeś, he went – on poszedł, she went – ona poszła…

Jeżeli czasownik jest nieregularny, drugiej formy należy się nauczyć na pamięć, ponieważ nie podlega ona żadnym zasadom.

Przykłady czasowników nieregularnych: iść: go went, przychodzić: come came, dostać: get got, dawać: give gave, wiedzieć, znać: know knew, zaczynać: begin began, łamać: break broke, przynosić: bring brought, budować: build built, kupować: buy bought, pisać: write wrote, widzieć see saw, mówić speak spoke, pić: drink drank, jeść: eat  eaten, czuć: feel  felt, brać: take  took, myśleć: think  thought, wygrywać: win  won.

Więcej form czasowników nieregularnych z wymową znajdziesz tutaj.

Przykłady zdań oznajmujących z czasownikami regularnymi w czasie Past Simple

      She went to London last year.

Ona pojechała do Londynu w ubiegłym roku.

      We saw him in the cinema yesterday.

Zobaczyliśmy go w kinie wczoraj.

      Your daughter came back home very late last night.

Twoja córka wróciła do domu bardzo późno ubiegłej nocy.

      I bought you a present two days ago.

Dwa dni temu kupiłem ci prezent.

 

Past Simple budowa pytań

Past Simple. Budowa zdań pytających na przykładzie czasownika regularnego"like" lubić. Did I like? -Czy Czy ja lubiłem?, Did you like? - Czy ty lubiłeś,Did he like? - Czy on lubił?, Did she like? - Czy ona lubiła?...

Past Simple. Budowa zdań pytających na przykładzie czasownika regularnego “like” lubić. Did I like? – Czy ja lubiłem? Did you like? – Czy ty lubiłeś? Did he like? – Czy on lubił? Did she like? – Czy ona lubiła?…

Tworząc pytanie (zdanie pytające) użyjemy operatora did i czasownika w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).

Pytania z czasownikami regularnymi i nieregularnymi tworzymy tak samo. Jednak, nie wszystkie czasowniki angielskie podlegają tym zasadom. Inaczej tworzymy pytanie w czasie Past Simple np. z czasownikiem BYĆ (was, were), zobacz tutaj. oraz czasownikiem Móc (could) zobacz tutaj.

      Did you have breakfast in the morning?
Czy zjadłeś śniadanie dziś rano?

      Did you see John last week?
Czy widziałeś Johna w ubiegłym tygodniu?

      Did you stay in a hotel in Warsaw?
Czy zatrzymaliście się w hotelu w Warszawie?

Past Simple krótkie odpowiedzi na pytania

W krótkich odpowiedziach twierdzących używamy  did.

W krótkich odpowiedziach przeczących używamy  didn’t.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

Did I listen? Yes, I did.                 No, I didn’t.

Czy ja słuchałem? Tak (słuchałem). Nie (nie słuchałem).

Did you listen? Yes, you did.      No, you didn’t.

Czy ty słuchałeś? Tak (słuchałeś). Nie (nie słuchałeś).

Did he listen? Yes, he did.           No, he didn’t.

Czy on słuchał? Tak (słuchał). Nie (nie słuchał).

Did she listen? Yes, she did.        No, she didn’t.

Czy ona słuchała? Tak (słuchała). Nie (nie słuchała).

Did it listen? Yes, it did.                No, it didn’t.

Czy ono słuchało? Tak (słuchało). Nie (nie słuchało).

Did we listen? Yes, we did.           No, we didn’t.

Czy my słuchaliśmy? Tak (słuchaliśmy). Nie (nie słuchaliśmy).

Did you listen? Yes, you did.      No, you didn’t.

Czy wy słuchaliście? Tak (słuchaliśmy). Nie (nie słuchaliśmy).

Did they listen? Yes, they did.    No, they didn’t.

Czy oni słuchali? Tak (słuchali). Nie (nie słuchali).

 

Past Simple Pytania szczegółowe

Tworząc pytanie szczegółowe, wyraz pytający np. what – co, where – gdzie, when – kiedy, what time – o której godzinie, who – kto, why – dlaczego, how much – ile (do rzeczowników niepoliczalnych), how many – ile (do rzeczowników policzalnych) itp. stawiamy na początku zdania.

      What did you have breakfast in the morning?
Co zjadłeś na śniadanie dziś rano?
Past Simple Pytania

Past Simple. Budowa zdań pytających na przykładzie czasownika nieregularnego “go” iść. Did I go? – Czy ja poszedłem? Did you go? – Czy ty poszedłeś? Did he go? – Czy on poszedł? Did she go? – Czy ona poszła?…

      Where did you see John last week?
Gdzie widziałeś Johna w ubiegłym tygodniu?

      When did you stay in a hotel in Warsaw?
Kiedy zatrzymaliście się w hotelu w Warszawie?

What time did you come back home? O której godzinie wróciłeś do domu?

How much money did you spend? Ile pieniędzy wydałeś?

How many eggs did you eat? Ile jajek zjadłeś?

Why did you get up so early? Dlaczego wstałeś tak wcześnie?

Who did you go with? Z kim poszedłeś?

 

Past Simple Pytania szczegółowe o podmiot

Pytania o podmiot tworzy się tak, jak zdania twierdzące.

 Who lived there? Kto tam mieszkał?

Who went with you? Kto poszedł z tobą?

Who wanted to drink coffee? Kto chciał napić się kawy?

What happened here? Co się tutaj zdarzyło?

 

Past Simple budowa przeczeń

past simple budowa przeczeń

Past Simple. Budowa zdań przeczących na przykładzie czasownika regularnego “like” lubić. I didn’t like Ja nie lubiłem You didn’t like – Ty nie lubiłeś He didn’t like – On nie lubił She didn’t go – Ona nie lubiła…

Past Simple przeczenia

Past Simple. Budowa zdań przeczących na przykładzie czasownika nieregularnego “go” iść. I didn’t go Ja nie poszedłem You didn’t go – Ty nie poszedłeś He didn’t go – On nie poszedł She didn’t go – Ona nie poszła…

 

Tworząc przeczenie (zdanie przeczące), użyjemy operatora didn’t (skrót od did + not) i czasownika w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).

Przeczenia z czasownikami regularnymi i nieregularnymi tworzymy tak samo. Jednak, nie wszystkie czasowniki angielskie podlegają tym zasadom. Inaczej tworzymy przeczenie w czasie Past Simple np. z czasownikiem BYĆ (was, were), zobacz tutaj. oraz czasownikiem Móc (could) zobacz tutaj.

      He didn't lose his plane ticket yesterday.
On nie zgubił biletu na samolot wczoraj.

      It didn't rain a lot during our holiday.
Nie padało dużo podczas naszych wakacji.

      My sister didn't play computer games on Saturday.
Moja siostra nie grała w gry komputerowe w sobotę.

 

 

Past Simple budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących – zestawienie w tabelce

Past Simple budowa zdań

 

Zdania oznajmująceZdania pytająceZdania przeczące
I bought Ja kupiłemDid I buy? Czy ja kupiłem?I didn’t buy Ja nie kupiłem
You came Ty przyszedłeśDid you come? Czy ty przyszedłeś?You didn’t come Ty nie przyszedłeś
He ate On zjadłDid he eat? Czy on zjadł?He didn’t eat On nie zjadł
She forgot Ona zapomniałaDid she forget? Czy ona zapomniała?She didn’t forget Ona nie zapomniała
It had To miało, ono miałoDid it have? Czy to miało?, czy ono miało?It didn’t have To nie miało, ono nie miało
We decided My zdecydowaliśmyDid we decide? Czy my zdecydowaliśmy?We didn’t decide My nie zdecydowaliśmy
You liked Wy lubiliścieDid you like? Czy wy lubiliście?You didn’t like Wy nie lubiliście
They waited Oni czekali, one czekałyDid they wait? Czy oni czekali, czy one czekały?They didn’t wait Oni nie czekali, one nie czekały

 

Past Simple przykłady budowy zdań oznajmujących, pytających i przeczących z czasownikami regularnymi i nieregularnymi

 

Past Simple odmiana budowa zdań

Past Simple Tense. Budowa zdań twierdzących, przeczących i pytających na przykładzie czasownika live – mieszkać, żyć.

Czasownik regularny: live – żyć, mieszkać

Zdania oznajmujące: I lived in London last year. Mieszkałem w Londynie w ubiegłym roku.

Zdania pytające: Did you live in London last year? Czy mieszkałeś w Londynie w ubiegłym roku?

Zdania przeczące: I didn’t live in London last year. Nie mieszkałem w Londynie w ubiegłym roku.

Czasownik regularny: pracować – work

Zdania oznajmujące: She worked in the office two years ago. Ona pracowała w biurze dwa lata temu.

Zdania pytające: Did she work in the office? Czy ona pracowała w biurze?

Zdania przeczące: She didn’t work in the office. Ona nie pracowała w biurze.

Czasownik regularny: czekać – wait

Zdania oznajmujące: We waited for you yesterday. Czekaliśmy na ciebie wczoraj.

Zdania pytające: Did we wait for you yesterday? Czy my czekaliśmy na ciebie wczoraj?

Zdania przeczące: We didn’t wait for you yesterday. My nie czekaliśmy na ciebie wczoraj.

Czasownik nieregularny: przychodzić – come

Zdania oznajmujące: He came home at midnight. On przyszedł do domu o północy.

Zdania pytające: Did he come home at midnight? Czy on przyszedł do domu o północy?

Zdania przeczące: He didn’t come home at midnight. On nie przyszedł do domu o północy.

Czasownik nieregularny: wiedzieć, znać – know

Zdania oznajmujące: I knew the answer. Ja znałem odpowiedź.

Zdania pytające: Did you know the answer? Czy ty znałeś odpowiedź?

Zdania przeczące: I didn’t know the answer. Ja nie znałem odpowiedzi.

Czasownik nieregularny: kupować – buy

Zdania oznajmujące: They bought a big house in the country. Oni kupili duży dom na wsi.

Zdania pytające: Did they buy a big house in the country? Czy oni kupili duży dom na wsi?

Zdania przeczące: They didn’t buy a big house in the country. Oni nie kupili dużego domu na wsi.

 

Past Simple zastosowanie

Czasu Past Simple używamy, kiedy mówimy o:

  • czynnościach, zdarzeniach lub stanach, które miały miejsce (i zostały zakończone) w pewnym określonym czasie w przeszłości.

      I got up early yesterday
. Wczoraj wstałem wcześnie.

      She went shopping last week.
Ona poszła na zakupy w ubiegłym tygodniu.

      We bought this house two years ago.
Kupiliśmy ten dom dwa lata temu.

 

  • wydarzeniach historycznych

      He became the king of France at the age of seven.
On stał się królem Francji w wieku siedmiu lat.

      The war ended after five years.
Wojna skończyła się po pięciu latach.

 

  • sekwencji wydarzeń z przeszłości, które następowały jedna po drugiej.

      I woke up went to the bathroom and cleaned my teeth.
Obudziłem się, poszedłem do łazienki i umyłem zęby.

      My boy laughed took my phone and ran away.
  Mój chłopiec zaśmiał się, zabrał mój telefon i uciekł.

 

Zobacz również: Past Simple w trybie warunkowym drugim (second conditional)

 

Past Simple charakterystyczne określenia czasu

Past Simple time expressions

      yesterday
wczoraj

We went to party yesterday.

Wczoraj poszliśmy na przyjęcie.

      yesterday morning
wczoraj rano

Yesterday morning I forgot to water the plants.

Wczoraj rano zapomniałem podlać kwiaty.

      yesterday afternoon
wczoraj po południu

Did you buy a magazine yesterday afternoon?

Czy kupiłeś magazyn wczoraj po południu?

      yesterday evening
wczoraj wieczorem

Did you meet your friends yesterday evening?

Czy spotkałeś się z przyjaciółmi wczoraj wieczorem?

      the day before yesterday
przedwczoraj

Frank didn’t win the tennis match the day before yesterday.

Frank nie wygrał meczu w tenisa przedwczoraj.

      last night
ubiegłej nocy

Last night my mother went to bed very late.

Ubiegłej nocy moja matka poszła spać bardzo późno.

      last week
w ubiegłym tygodniu

Did to go to London last week?

Czy pojechałeś do Londynu w ubiegłym tygodniu?

      last month
w ubiegłym miesiącu

Last month we moved to New York.

W ubiegłym miesiącu przeprowadziliśmy się do Nowego Jorku.

      last year
w ubiegłym roku

John ddin’t have a job last year.

John nie miał pracy w ubiegłym roku.

      last Monday
w ubiegły poniedziałek

Did you do your homework last Monday?

Czy odrobiłeś pracę domową w ubiegły poniedziałek?

      two days ago
dwa dni temu

My father went to the hospital two days ago.

Mój ojciec poszedł do szpitala dwa dni temu.

      five months ago
pięć miesięcy temu

Five months ago we went to Kenya.

Pięć miesięcy temu pojechaliśmy do Kenii.

      four years ago
cztery lata temu
Past Simple. Charakterystyczne określniki czasu.

Past Simple. Charakterystyczne określniki czasu.

Four years ago she bought a lovely house in the country.

Cztery lata temu ona kupiła śliczny dom na wsi.

      the other day
kilka dni temu, ostatnio

They met in the restaurant the other day.

Oni spotkali się w restauracji kilka dni temu.

      in October
w październiku

What did you do in October?

Co robiłeś w październiku?

      in 2018
w 2018

In 2018 she graduated from University and got a job.

W 2018 ona skończyła Uniwersytet i dostała pracę.

Gramatyka Hello. Prosto przedstawione czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Sprawdź teraz!

 

Często zadawane pytania o Past Simple

Kiedy dodajemy -ed do czasownika?

Tworząc zdanie twierdzące w czasie Past Simple (Patrz: Past Simple zastosowanie , użyjemy czasownika w „drugiej formie”.
Jeżeli jest to czasownik regularny, drugą formę czasownika tworzymy dodając końcówkę –ed lub –d. np. play – played, work – worked.
Jeżeli czasownik jest nieregularnydrugiej formy należy się nauczyć na pamięć, ponieważ nie podlega ona żadnym zasadom.

Jak tworzymy pytania w Past Simple? Kiedy użyjemy did a kiedy was/ were?

Aby utworzyć pytanie z większością czasowników użyjemy operatora did i czasownika w formie podstawowej. (Patrz: Budowa zdań w Past Simple)
Did you go to school yesterday? Czy poszedłeś do szkoły wczoraj?
Did he go to the cinema last week? Czy on poszedł do kina w ubiegłym tygodniu?

W przypadku czasownika BYĆ (was, were) Czy ja byłem, czy ty byłeś, czy on był, czy ona była…pytanie utworzymy bez did, Sprawdź odmianę czasownika być w czasie przeszłym.
Were you at school yesterday? Czy byłeś wczoraj w szkole?
Was he at the cinema last week? Czy on był w kinie w ubiegłym tygodniu?

Jak utworzyć pytanie o podmiot w Past Simple? Czy jest did?

Pytania o podmiot tworzy mają szyk zdania twierdzącego, nie ma w nich “did”.
Who bought the ticket? Kto kupił bilet?
Who went to school on Friday? Kto poszedł do szkoły w piątek?

Jak tworzymy przeczenie w Past Simple? Kiedy użyjemy didn’t a kiedy wasn’t/ weren’t?

Aby utworzyć przeczenie z większością czasowników użyjemy operatora didn’t i czasownika w formie podstawowej.
Kevin didn’t go to the party on Saturday. Kevin nie poszedł na przyjęcie w sobotę.
You didn’t go to the theatre last night. Ty nie poszedłeś do teatru wczoraj wieczorem.

W przypadku czasownika BYĆ (was, were) ja nie byłem, ty nie byłeś, on nie był, ona nie była…przeczenie utworzymy bez did, Sprawdź odmianę czasownika być w czasie przeszłym.
Kevin wasn’t at the party on Saturday. Kevina nie było na przyjęciu w sobotę.
You weren’t at the theatre last night. Ciebie nie było w teatrze wczoraj wieczorem.

 

Czym się różni Past Simple od Past Continuous?

Past Simple jest stosowany do opisu czynności, które miały miejsce (i zostały zakończone) w pewnym określonym czasie w przeszłości. Nie ma znaczenia, jak długo trwały.

I cleaned my room yesterday. Wczoraj posprzątałem pokój.

Kate cooked dinner two hours ago. Kate ugotowała obiad dwie godziny temu.

Past Continuous jest stosowany do opisu czynności, które trwały lub były wykonywane w przeszłości przez pewien okres czasu. Nie jest istotne, czy zostały zakończone.

I was cleaning my room all day yesterday. Sprzątałem mój pokój cały wczorajszy dzień.

From 3 to 4 Kate was cooking dinner. Od trzeciej do czwartej Kate gotowała obiad.


Sprawdź również: Porównanie czasów Past Simple i Past Continuous

 


Kiedy używamy Past Simple a kiedy Past Perfect?


Past Simple jest stosowany do opisu czynności, które miały miejsce (i zostały zakończone) w pewnym określonym czasie w przeszłości.

Mike  did the shopping yesterday. Mike zrobił zakupy wczoraj.
I came to school at eight o’clock. Przyszedłem do szkoły o godzinie ósmej.

Past Perfect jest stosowany do opisu czynności wcześniejszej, które miały miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Używając Past Perfect chcemy podkreślić, że czynność miała miejsce wcześniej.

Mike had done the shopping  before the guests arrived. Mike zrobił zakupy, zanim przybyli goście.

Dwie czynności: zrobienie zakupów i przybycie gości miały miejsce w przeszłości. Zrobienie zakupów miało miejsce wcześniej (Past Perfect) zanim nastąpiło przybycie gości (Past Simple).

When I came to school, all my friends had already gone home. Kiedy przyszedłem do szkoły, wszyscy moi przyjaciele już poszli do domu.

Moi przyjaciele poszli do domu wcześniej (Past Perfect), zanim ja przybyłem (Past Simple).

Sprawdź również: Past Perfect – budowa, zastosowanie i przykłady

 

Ćwiczenia na czas Past Simple

Past Simple. Ćwiczenie. Budowa zdań

Past Simple. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytań i przeczeń. Wybierz poprawną formę czasownika w zdaniu.

Czasowniki regularne i nieregularne w czasie Past Simple. Ćwiczenie.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki regularne. Zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki regularne. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki regularne w Past Simple. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne w Past Simple – część 1. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Czasowniki nieregularne w Past Simple – część 2. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki nieregularne. Zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki nieregularne. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Past Simple. Czasownik BYĆ. Was, were. Ćwiczenie.

Ćwiczenie. Was, were. Wpisz poprawną formę czasownika być w czasie przeszłym Past Simple.

Ćwiczenie. Wasn’t, weren’t. Budowa przeczeń z czasownikiem być w czasie przeszłym Past Simple. Wpisz poprawną formę.

Past Simple vs Present Perfect. Ćwiczenie 1. Wybierz poprawną formę.

Past Simple vs Present Perfect Ćwiczenie 2. Zaznacz poprawne zdanie. 

Past Simple vs Present Perfect Ćwiczenie 3. Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania. 

Past Simple vs Present Perfect Ćwiczenie 4. Zaznacz poprawne zdanie. 

Past Simple vs Present Perfect Ćwiczenie 5. Wybierz poprawną formę.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie 1. Wybierz właściwą formę w zdaniu.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie 2. Wybierz właściwą formę w zdaniu.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie 3. Zaznacz poprawne zdanie.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie 4. Zaznacz poprawną formę w zdaniu.

Past Perfect vs. Past Simple. Ćwiczenie 1. Wybierz poprawną formę czasownika.

Past Perfect vs. Past Simple. Ćwiczenie 2. Wybierz poprawną formę czasownika.

Past Perfect vs. Past Simple. Ćwiczenie 3. Zaznacz poprawne zdanie.

Past Perfect vs. Past Simple. Ćwiczenie 4. Wybierz poprawną formę czasownika.

 

Zobacz także: