Past Simple

Past Simple jest bardzo często stosowanym czasem przeszłym w języku angielskim, Kiedy go używamy? Jak budujemy zdania twierdzące, pytania i przeczenia? Jakie są charakterystyczne określniki czasu Past Simple.

  1. Past Simple zastosowanie
  2. Budowa zdań w Past Simple
  3. Pytania, budowa zdań pytających w Past Simple
  4. Przeczenia, budowa zdań przeczących w Past Simple
  5. Past Simple przykłady zdań
  6. Określniki czasu Past Simple
  7. Ćwiczenia na czas Past Simple

Czasu Past Simple używamy, kiedy mówimy o:

  • czynnościach, zdarzeniach lub stanach, które miały miejsce (i zostały zakończone) w pewnym określonym czasie w przeszłości.

I got up early yesterday. Wczoraj wstałem wcześnie.

She went shopping last week. Ona poszła na zakupy w ubiegłym tygodniu.

We bought this house two years ago. Kupiliśmy ten dom dwa lata temu.

  • wydarzeniach historycznych

He became the king of France at the age of seven. On stał się królem Francji w wieku siedmiu lat.

The war ended after five years. Wojna skończyła się po pięciu latach.

  • sekwencji wydarzeń z przeszłości, które następowały jedna po drugiej

I woke up, went to the bathroom and cleaned my teeth. Obudziłem się, poszedłem do łazienki i umyłem zęby.

My boy laughed, took my phone and ran away. Chłopiec zaśmiał się, zabrał mój telefon i uciekł.

Zestaw kursów Hello Szybki Angielski, do pobrania online

teraz w promocji.

Past Simple budowa i zasady tworzenia zdań

Tworząc zdanie oznajmujące w czasie Past Simple, użyjemy czasownika w „drugiej formie”.

Past Simple. Budowa zdań oznajmujących na przykładzie czasownika regularnego"like" lubić. I liked - Ja lubiłem, You liked - ty lubiłeś, he liked - on lubił...

Past Simple. Budowa zdań oznajmujących na przykładzie czasownika regularnego”like” lubić. I liked – Ja lubiłem, You liked – ty lubiłeś, he liked – on lubił, she liked – ona lubiła…

Podmiot + czasownik główny w drugiej formie ( + określenie czasu)

Jeżeli jest to czasownik regularny, drugą formę czasownika tworzymy dodając końcówkę –ed lub –d.

Przykłady czasowników regularnych, do których dodajemy końcówkę –ed:

chcieć: want- wanted,pracować: work-worked,  oglądać: watch – watched, odwiedzać: visit – visited, grać: play – played,  zaczynać: start – started , czekać: wait – waited, spojrzeć: look – looked, zarabiać: earn – earned, kończyć: finish – finished, pomagać: help – helped, słuchać: listen – listened, gotować: cook – cooked, malować: paint – painted.

Przykłady czasowników regularnych, do których dodajemy końcówkę –d: like – liked, kochać: love – loved,  tańczyć: dance – danced, uśmiechać się: smile – smiled, mieszkać: live – lived,  mieć nadzieję: hope hoped,   decydować: decide decided,  używać, korzystać: use used,  umierać: die died .

Więcej na temat czasowników regularnych oraz zestawienie czasowników regularnych z wymową znajdziesz tutaj.

Przykłady zdań oznajmujących z czasownikami regularnymi w czasie Past Simple:

      I lived in Paris when I was a child.
Mieszkałem w Paryżu, kiedy byłem dzieckiem.

      We watched a football match yesterday evening.

Obejrzeliśmy mecz piłki nożnej wczoraj wieczorem.

      She visited Rome two years ago.
Ona zwiedziła Rzym dwa lata temu.

      My brother earned a lot of money last year.
Mój brat zarobił dużo pieniędzy w ubiegłym roku.

Past Simple. Budowa zdań oznajmujących na przykładzie czasownika nieregularnego ”go" iść. I went - ja poszedłem, you went - ty poszedłeś, he went - on poszedł, she went - ona poszła...

Past Simple. Budowa zdań oznajmujących na przykładzie czasownika nieregularnego ”go” iść. I went – ja poszedłem, you went – ty poszedłeś, he went – on poszedł, she went – ona poszła…

Jeżeli czasownik jest nieregularny, drugiej formy należy się nauczyć na pamięć, ponieważ nie podlega ona żadnym zasadom. Przykłady czasowników nieregularnych: iść: go went, przychodzić: come came, dostać: get got, dawać: give gave, wiedzieć, znać: know knew, zaczynać: begin began, łamać: break broke, przynosić: bring brought, budować: build built, kupować: buy bought, pisać: write wrote, widzieć see saw, mówić speak spoke, pić: drink – drank, jeść: eat – eaten, czuć: feel – felt, brać: take – took, myśleć: think – thought, wygrywać: win – won.

Więcej form czasowników nieregularnych z wymową znajdziesz tutaj.

Przykłady zdań oznajmujących z czasownikami regularnymi w czasie Past Simple:

      She went to London last year.
Ona pojechała do Londynu w ubiegłym roku.

      We saw him in the cinema yesterday.
My zobaczyliśmy go w kinie wczoraj.

      Your daughter came back home very late last night.
Twoja córka wróciła do domu bardzo późno ubiegłej nocy.

      I bought you a present two days ago.
Dwa dni temu kupiłem ci prezent.

Past Simple. Budowa zdań pytających na przykładzie czasownika regularnego"like" lubić. Did I like? -Czy Czy ja lubiłem?, Did you like? - Czy ty lubiłeś,Did he like? - Czy on lubił?, Did she like? - Czy ona lubiła?...

Past Simple. Budowa zdań pytających na przykładzie czasownika regularnego “like” lubić. Did I like? – Czy ja lubiłem? Did you like? – Czy ty lubiłeś? Did he like? – Czy on lubił? Did she like? – Czy ona lubiła?…

Tworząc pytanie (zdanie pytające) użyjemy operatora „did” i czasownika w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).

Pytania z czasownikami regularnymi i nieregularnymi tworzymy tak samo. Jednak, nie wszystkie czasowniki angielskie podlegają tym zasadom. Inaczej tworzymy pytanie w czasie Past Simple z czasownikiem BYĆ (was, were), zobacz tutaj. oraz czasownikiem Móc (could).

      Did you have breakfast in the morning?
Czy zjadłeś śniadanie dziś rano?

      Did you see John last week?
Czy widziałeś Johna w ubiegłym tygodniu?

      Did you stay in a hotel in Warsaw?
Czy zatrzymaliście się w hotelu w Warszawie?

Past Simple krótkie odpowiedzi na pytania

W krótkich odpowiedziach twierdzących używamy  “did”.

W krótkich odpowiedziach przeczących używamy  “didn’t” .

Did I listen? Yes, I did.                 No, I didn’t.

Czy ja słuchałem? Tak (słuchałem). Nie (nie słuchałem).

Did you listen? Yes, you did.      No, you didn’t.

Czy ty słuchałeś? Tak (słuchałeś). Nie (nie słuchałeś).

Did he listen? Yes, he did.           No, he didn’t.

Czy on słuchał? Tak (słuchał). Nie (nie słuchał).

Did she listen? Yes, she did.        No, she didn’t.

Czy ona słuchała? Tak (słuchała). Nie (nie słuchała).

Did it listen? Yes, it did.                No, it didn’t.

Czy ono słuchało? Tak (słuchało). Nie (nie słuchało).

Did we listen? Yes, we did.           No, we didn’t.

Czy my słuchaliśmy? Tak (słuchaliśmy). Nie (nie słuchaliśmy).

Did you listen? Yes, you did.      No, you didn’t.

Czy wy słuchaliście? Tak (słuchaliśmy). Nie (nie słuchaliśmy).

Did they listen? Yes, they did.    No, they didn’t.

Czy oni słuchali? Tak (słuchali). Nie (nie słuchali).

Past Simple Pytania szczegółowe

Tworząc pytanie szczegółowe, wyraz pytający np. what – co, where – gdzie, when – kiedy, what time – o której godzinie, who – kto, why – dlaczego, how much – ile (do rzeczowników policzalnych), how many – ile (do rzeczowników niepoliczalnych) itp. stawiamy na początku zdania.

      What did you have breakfast in the morning?
Co zjadłeś na śniadanie dziś rano?

Past Simple Pytania

Past Simple. Budowa zdań pytających na przykładzie czasownika nieregularnego “go” iść. Did I go? – Czy ja poszedłem? Did you go? – Czy ty poszedłeś? Did he go? – Czy on poszedł? Did she go? – Czy ona poszła?…

      Where did you see John last week?
Gdzie widziałeś Johna w ubiegłym tygodniu?

      When did you stay in a hotel in Warsaw?
Kiedy zatrzymaliście się w hotelu w Warszawie?

What time did you come back home? O której godzinie wróciłeś do domu?

How much money did you spend? Ile pieniędzy wydałeś?

How many eggs did you eat? Ile jajek zjadłeś?

Why did you get up so early? Dlaczego wstałeś tak wcześnie?

Who did you go with? Z kim poszedłeś?

Past Simple Pytania szczegółowe o podmiot

Pytania o podmiot tworzy się tak, jak zdania twierdzące.

 

Who lived there? Kto tam mieszkał?

Who went with you? Kto poszedł z tobą?

Who wanted to drink coffee? Kto chciał napić się kawy?

What happened here? Co się tutaj zdarzyło?

past simple budowa przeczeń

Past Simple. Budowa zdań przeczących na przykładzie czasownika regularnego “like” lubić. I didn’t like Ja nie lubiłem You didn’t like – Ty nie lubiłeś He didn’t like – On nie lubił She didn’t go – Ona nie lubiła…

Past Simple przeczenia

Past Simple. Budowa zdań przeczących na przykładzie czasownika nieregularnego “go” iść. I didn’t go Ja nie poszedłem You didn’t go – Ty nie poszedłeś He didn’t go – On nie poszedł She didn’t go – Ona nie poszła…

Tworząc przeczenie (zdanie przeczące), użyjemy operatora „didn’t” (skrót od did + not) i czasownika w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).

Przeczenia z czasownikami regularnymi i nieregularnymi tworzymy tak samo. Jednak, nie wszystkie czasowniki angielskie podlegają tym zasadom. Inaczej tworzymy przeczenie w czasie Past Simple np. z czasownikiem BYĆ (was, were), zobacz tutaj. oraz czasownikiem Móc (could).

      He didn't lose his plane ticket yesterday.
On nie zgubił biletu na samolot wczoraj.

      It didn't rain a lot during our holiday.
Nie padało dużo podczas naszych wakacji.

      My sister didn't play computer games on Saturday.
Moja siostra nie grała w gry komputerowe w sobotę.

Past Simple budowa zdań, przykłady w tabelce

Zdania oznajmująceZdania pytająceZdania przeczące
I bought ja kupiłemDid I buy? Czy ja kupiłem?I didn’t buy ja nie kupiłem
You came ty przyszedłeśDid you come? Czy ty przyszedłeś?You didn’t come ty nie przyszedłeś
He ate on zjadłDid he eat? Czy on zjadł?He didn’t eat on nie zjadł
She forgot ona zapomniałaDid she forget? Czy ona zapomniała?She didn’t forget ona nie zapomniała
It had to miało, ono miałoDid it have? Czy to miało?, czy ono miało?It didn’t have to nie miało, ono nie miało
We decided my zdecydowaliśmyDid we decide? Czy my zdecydowaliśmy?We didn’t decide my nie zdecydowaliśmy
You liked wy lubiliścieDid you like? Czy wy lubiliście?You didn’t like wy nie lubiliście
They waited oni czekali, one czekałyDid they wait? Czy oni czekali, czy one czekały?They didn’t wait oni nie czekali, one nie czekały

Past Simple przykłady budowy zdań oznajmujących, pytających i przeczących z czasownikami regularnymi i nieregularnymi

Czasownik regularny: live – żyć, mieszkać

Zdania oznajmujące: I lived in London last year. Mieszkałem w Londynie w ubiegłym roku.

Zdania pytające: Did you live in London last year? Czy mieszkałeś w Londynie w ubiegłym roku?

Zdania przeczące: I didn’t live in London last year. Nie mieszkałem w Londynie w ubiegłym roku.

Czasownik regularny: pracować – work

Zdania oznajmujące: She worked in the office two years ago. Ona pracowała w biurze dwa lata temu.

Zdania pytające: Did she work in the office? Czy ona pracowała w biurze?

Zdania przeczące: She didn’t work in the office. Ona nie pracowała w biurze.

Czasownik regularny: czekać – wait

Zdania oznajmujące: We waited for you yesterday. Czekaliśmy na ciebie wczoraj.

Zdania pytające: Did we wait for you yesterday? Czy my czekaliśmy na ciebie wczoraj?

Zdania przeczące: We didn’t wait for you yesterday. My nie czekaliśmy na ciebie wczoraj.

Czasownik nieregularny: przychodzić – come

Zdania oznajmujące: He came home at midnight. On przyszedł do domu o północy.

Zdania pytające: Did he come home at midnight? Czy on przyszedł do domu o północy?

Zdania przeczące: He didn’t come home at midnight. On nie przyszedł do domu o północy.

Czasownik nieregularny: wiedzieć, znać – know

Zdania oznajmujące: I knew the answer. Ja znałem odpowiedź.

Zdania pytające: Did you know the answer? Czy ty znałeś odpowiedź?

Zdania przeczące: I didn’t know the answer. Ja nie znałem odpowiedzi.

Czasownik nieregularny: kupować – buy

Zdania oznajmujące: They bought a big house in the country.On kupili duży dom na wsi.

Zdania pytające: Did they buy a big house in the country? Czy oni kupili duży dom na wsi?

Zdania przeczące: I didn’t buy a big house in the country. Oni nie kupili dużego domu na wsi.

Past Simple charakterystyczne określenia czasu:

Past Simple. Charakterystyczne określniki czasu.

Past Simple. Charakterystyczne określniki czasu.

      yesterday
wczoraj

We went to party yesterday.

Wczoraj poszliśmy na przyjęcie.

      yesterday morning
wczoraj rano

Yesterday morning I forgot to water the plants.

Wczoraj rano zapomniałem podlać kwiaty.

      yesterday afternoon
wczoraj po południu

Did you buy a magazine yesterday afternoon?

Czy kupiłeś magazyn wczoraj po południu?

      yesterday evening
wczoraj wieczorem

Did you meet your friends yesterday evening?

Czy spotkałeś się z przyjaciółmi wczoraj wieczorem?

      the day before yesterday
przedwczoraj

Frank didn’t win the tennis match the day before yesterday.

Frank nie wygrał meczu w tenisa przedwczoraj.

      last night
ubiegłej nocy

Last night my mother went to bed very late.

Ubiegłej nocy moja matka poszła spać bardzo późno.

      last week
w ubiegłym tygodniu

Did to go to London last week?

Czy pojechałeś do Londynu w ubiegłym tygodniu?

      last month
w ubiegłym miesiącu

Last month we moved to New York.

W ubiegłym miesiącu przeprowadziliśmy się do Nowego Jorku.

      last year
w ubiegłym roku

John ddin’t have a job last year.

John nie miał pracy w ubiegłym roku.

      last Monday
w ubiegły poniedziałek

Did you do your homework last Monday?

Czy odrobiłeś pracę domową w ubiegły poniedziałek?

      two days ago
dwa dni temu

My father went to the hospital two days ago.

Mój ojciec poszedł do szpitala dwa dni temu.

      five months ago
pięć miesięcy temu

Five months ago we went to Kenya.

Pięć miesięcy temu pojechaliśmy do Kenii.

      four years ago
cztery lata temu

Four years ago she bought a lovely house in the country.

Cztery lata temu ona kupiła śliczny dom na wsi.

      the other day
kilka dni temu, ostatnio

They met in the restaurant the other day.

Oni spotkali się w restauracji kilka dni temu.

      in October
w październiku

What did you do in October?

Co robiłeś w październiku?

      in 2018
w 2018

In 2018 she graduated from University and got a job.

W 2018 ona skończyła Uniwersytet i dostała pracę.

Ćwiczenia

Past Simple. Ćwiczenie

Czasowniki regularne i nieregularne w czasie Past Simple. Ćwiczenie.

Past Simple. Czasownik BYĆ. Was, were. Ćwiczenie.

Zobacz także:

Porównanie czasów Past Simple i Present Perfect

Porównanie czasów Past Simple i Past Continuous