Past Simple: kompletny przewodnik z przykładami i ćwiczeniami

Wprowadzenie 

Co to jest Past Simple i kiedy go używamy

Past Simple najważniejsze informacjePast Simple, znany również jako czas przeszły prosty, jest bardzo często stosowanym czasem przeszłym w języku angielskim. Służy do opisywania działań i zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości i nie mają bezpośredniego związku z chwilą obecną. Jest to czas, który pozwala na wyrażenie jednorazowych działań, które miały miejsce w określonym momencie w przeszłości.

Czasu tego używamy głównie wtedy, gdy chcemy opowiedzieć o zdarzeniach, które wydarzyły się w przeszłości i zostały już zakończone. Często towarzyszą im określenia czasu wskazujące na konkretny moment w przeszłości, takie jak “yesterday” (wczoraj), “last week” (w ubiegłym tygodniu) czy np. “in 1990” (w 1990 roku).

Dzięki temu wiadomo, że mówimy o zdarzeniach, które miały miejsce i zakończyły się w przeszłości.

Budowa zdań 

Zdania twierdzące

W czasie Past Simple, zdania twierdzące budujemy, używając czasownika w formie przeszłej, tak zwanej „drugiej formie”.

Podmiot + czasownik główny w drugiej formie (+ określenie czasu)

W zależności od rodzaju czasownika (regularny czy nieregularny), formę przeszłą tworzymy w różny sposób.

Czasowniki regularne:

Do czasowników regularnych dodajemy końcówkę –ed lub –d.

Przykłady czasowników regularnych, do których dodajemy końcówkę –ed w zdaniach twierdzących:

chcieć: want- wanted, pracować: work-worked, oglądać: watch – watched, odwiedzać: visit – visited, grać: play – played, zaczynać: start – started , czekać: wait – waited, spojrzeć: look – looked, zarabiać: earn – earned, kończyć: finish – finished, pomagać: help – helped, słuchać: listen – listened, gotować: cook – cooked, malować: paint – painted.

czasowniki regularne i nieregularne

Przykłady czasowników regularnych, do których dodajemy końcówkę –d w zdaniach twierdzących: like – liked, kochać: love – loved, tańczyć: dance – danced, uśmiechać się: smile – smiled, mieszkać: live – lived, mieć nadzieję: hope hoped, decydować: decide decided, używać, korzystać: use used, umierać: die died.

Przeczytaj więcej o czasownikach regularnych.

Czasowniki nieregularne:

Czasowniki nieregularne mają podane formy przeszłe, których trzeba nauczyć się na pamięć.

Przykłady czasowników nieregularnych: iść: go went, przychodzić: come came, dostać: get got, dawać: give gave, wiedzieć, znać: know knew, zaczynać: begin began, łamać: break broke, przynosić: bring brought, budować: build built, kupować: buy bought, pisać: write wrote, widzieć see saw, mówić speak spoke, pić: drink drank, jeść: eat eaten, czuć: feel felt, brać: take took, myśleć: think thought, wygrywać: win won.

Wskazówka: Aby ułatwić naukę czasowników nieregularnych, warto zapoznać się z listą najczęściej używanych czasowników nieregularnych oraz ich form przeszłych. Ponadto praktyka i regularne ćwiczenia pomogą w szybszym zapamiętaniu tych form.

Przeczytaj więcej:

Czasowniki nieregularne i regularne: porównanie i zestawienie.

Więcej na temat czasowników regularnych oraz zestawienie 73 czasowników regularnych w tabelce z wymową i przykładami znajdziesz tutaj.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Przykłady zdań twierdzących

Przykłady zdań twierdzących z czasownikami regularnymi

      I lived in Paris when I was a child.

Mieszkałem w Paryżu, kiedy byłem dzieckiem.

      We watched a football match yesterday evening.

Obejrzeliśmy mecz piłki nożnej wczoraj wieczorem.

      She visited Rome two years ago.

Ona zwiedziła Rzym dwa lata temu.

      My brother earned a lot of money last year.

Mój brat zarobił dużo pieniędzy w ubiegłym roku.

Przykłady zdań twierdzących z czasownikami nieregularnymi 

Past Simple. Budowa zdań twierdzących na przykładzie czasownika nieregularnego ”go" iść. I went - ja poszedłem, you went - ty poszedłeś, he went - on poszedł, she went - ona poszła...

      She went to London last year.

Ona pojechała do Londynu w ubiegłym roku.

      We saw him in the cinema yesterday.

Zobaczyliśmy go w kinie wczoraj.

      Your daughter came back home very late last night.

Twoja córka wróciła do domu bardzo późno ubiegłej nocy.

      I bought you a present two days ago.

Dwa dni temu kupiłem ci prezent.

Zdania przeczące

past simple budowa przeczeń

Aby stworzyć zdanie przeczące, używamy operatora “didn’t” (skrót od “did not”) przed czasownikiem w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).

Ważne jest, aby pamiętać, że niezależnie od tego, czy czasownik jest regularny czy nieregularny, jego forma pozostaje niezmieniona w zdaniach przeczących.

Struktura zdania przeczącego:

Podmiot + didn’t + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

Przykład: I didn’t go toschool. (Nie poszedłem do szkoły.)

Wyjątki:

Istnieją pewne wyjątki, które wymagają odmiennej konstrukcji zdania przeczącego. Na przykład, czasownik “be” (być) w formach “was” i “were” oraz modalny czasownik “could” (móc) mają swoje własne formy przeczenia.

Być: I wasn’t at home. (Nie byłem w domu.)

Past Simple przeczenia

Past Simple. Budowa zdań przeczących na przykładzie czasownika nieregularnego “go” iść. I didn’t go Ja nie poszedłem You didn’t go – Ty nie poszedłeś He didn’t go – On nie poszedł She didn’t go – Ona nie poszła…

Przeczytaj więcej o tworzeniach przeczeń z “was” i “were”.

Móc: I couldn’t see her. (Nie mogłem jej zobaczyć.)

Przeczytaj więcej o czasowniku Móc (could).

Przykłady zdań przeczących:

      He didn't lose his plane ticket yesterday.
On nie zgubił biletu na samolot wczoraj.

      It didn't rain a lot during our holiday.
Nie padało dużo podczas naszych wakacji.

      My sister didn't play computer games on Saturday.
Moja siostra nie grała w gry komputerowe w sobotę.

Wskazówka: Chociaż tworzenie zdania przeczącego jest stosunkowo proste, warto zwrócić uwagę na wyjątki i regularnie ćwiczyć, aby poprawnie stosować różne formy czasowników w zdaniach przeczących.

Zdania pytające

Past Simple. Budowa zdań pytających na przykładzie czasownika regularnego"like" lubić. Did I like? -Czy Czy ja lubiłem?, Did you like? - Czy ty lubiłeś,Did he like? - Czy on lubił?, Did she like? - Czy ona lubiła?...

Past Simple. Budowa zdań pytających na przykładzie czasownika regularnego “like” lubić. Did I like? – Czy ja lubiłem? Did you like? – Czy ty lubiłeś? Did he like? – Czy on lubił? Did she like? – Czy ona lubiła?…

Aby sformułować pytanie w czasie Past Simple, używamy operatora “did” na początku zdania, po którym następuje podmiot i czasownik w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).

Struktura zdania pytającego:

Did + podmiot + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

Przykład z czasownikiem regularnym “like”:

Did you like the film? (Czy podobał ci się film?)

Przykład z czasownikiem nieregularnym “go”:

Did she go to the party? (Czy ona poszła na imprezę?)

Wyjątki:

Niektóre czasowniki, takie jak “be” (być) w formach “was” i “were” więcej: zobacz tutaj oraz modalny czasownik “could” (móc) więcej: zobacz tutaj, mają swoją własną konstrukcję pytania.

Past Simple Pytania

Past Simple. Budowa zdań pytających na przykładzie czasownika nieregularnego “go” iść. Did I go? – Czy ja poszedłem? Did you go? – Czy ty poszedłeś? Did he go? – Czy on poszedł? Did she go? – Czy ona poszła?…

Were you at the party? (Byłeś na imprezie?)

Could you help me? (Mógłbyś mi pomóc?)

Przykłady zdań pytających:

      Did you have breakfast in the morning?
Czy zjadłeś śniadanie dziś rano?

      Did you see John last week?
Czy widziałeś Johna w ubiegłym tygodniu?

      Did you stay in a hotel in Warsaw?
Czy zatrzymaliście się w hotelu w Warszawie?

 

Krótkie odpowiedzi na pytania 

W krótkich odpowiedziach twierdzących używamy did.

W krótkich odpowiedziach przeczących używamy didn’t

Did I listen? Yes, I did. No, I didn’t.

Czy ja słuchałem? Tak (słuchałem). Nie (nie słuchałem).

Did you listen? Yes, you did. No, you didn’t.

Czy ty słuchałeś? Tak (słuchałeś). Nie (nie słuchałeś).

Did he listen? Yes, he did. No, he didn’t.

Czy on słuchał? Tak (słuchał). Nie (nie słuchał).

Did she listen? Yes, she did. No, she didn’t.

Czy ona słuchała? Tak (słuchała). Nie (nie słuchała).

Did it listen? Yes, it did. No, it didn’t.

Czy ono słuchało? Tak (słuchało). Nie (nie słuchało).

Did we listen? Yes, we did. No, we didn’t.

Czy my słuchaliśmy? Tak (słuchaliśmy). Nie (nie słuchaliśmy).

Did you listen? Yes, you did. No, you didn’t.

Czy wy słuchaliście? Tak (słuchaliśmy). Nie (nie słuchaliśmy).

Did they listen? Yes, they did. No, they didn’t.

Czy oni słuchali? Tak (słuchali). Nie (nie słuchali).

Pytania szczegółowe 

Tworząc pytanie szczegółowe, wyraz pytający np. what – co, where – gdzie, when – kiedy, what time – o której godzinie, who – kto, why – dlaczego, how much – ile (do rzeczowników niepoliczalnych), how many – ile (do rzeczowników policzalnych) itp. stawiamy na początku zdania.

      What did you have breakfast in the morning?
Co zjadłeś na śniadanie dziś rano?

      Where did you see John last week?
Gdzie widziałeś Johna w ubiegłym tygodniu?

      When did you stay in a hotel in Warsaw?
Kiedy zatrzymaliście się w hotelu w Warszawie?

What time did you come back home? O której godzinie wróciłeś do domu?

How much money did you spend? Ile pieniędzy wydałeś?

How many eggs did you eat? Ile jajek zjadłeś?

Why did you get up so early? Dlaczego wstałeś tak wcześnie?

Who did you go with? Z kim poszedłeś?

Pytania szczegółowe o podmiot 

Pytania o podmiot tworzy się tak, jak zdania twierdzące.

Who lived there? Kto tam mieszkał?

Who went with you? Kto poszedł z tobą?

Who wanted to drink coffee? Kto chciał napić się kawy?

What happened here? Co się tutaj zdarzyło?

Zastosowanie 

Główne zastosowania i konteksty

Kiedy używamy Past Simple?

Opis zdarzeń z przeszłości w określonym czasie: Czas ten jest używany do opisu czynności, zdarzeń lub stanów, które miały miejsce i zostały zakończone w pewnym konkretnym momencie w przeszłości.

      I got up early yesterday
. Wczoraj wstałem wcześnie.

      She went shopping last week.
Ona poszła na zakupy w ubiegłym tygodniu.

      We bought this house two years ago.
Kupiliśmy ten dom dwa lata temu.

Opis wydarzeń historycznych: Past Simple jest również używany do opisu ważnych momentów i wydarzeń historycznych.

      He became the king of France at the age of seven.
On stał się królem Francji w wieku siedmiu lat.

      The war ended after five years.
Wojna skończyła się po pięciu latach.

Opis sekwencji wydarzeń: Kiedy opisujemy serię zdarzeń, które nastąpiły po sobie w przeszłości, również korzystamy z czasu Past Simple.

      I woke up went to the bathroom and cleaned my teeth.
Obudziłem się, poszedłem do łazienki i umyłem zęby.

      My boy laughed took my phone and ran away.
Mój chłopiec zaśmiał się, zabrał mój telefon i uciekł.

Dodatkowe informacje: Jeśli jesteś zainteresowany głębszym zrozumieniem zastosowania Past Simple w innych kontekstach, zobacz również: Past Simple w trybie warunkowym drugim (second conditional).

Charakterystyczne określenia czasu 

Past Simple time expressions

Aby lepiej zrozumieć i używać tego czasu, ważne jest, aby znać charakterystyczne określenia czasu, które jemu często towarzyszą.

Poniżej znajduje się lista tych określeń wraz z przykładami:

      yesterday
wczoraj

We went to party yesterday.

Wczoraj poszliśmy na przyjęcie.

      yesterday morning
wczoraj rano

Yesterday morning I forgot to water the plants.

Wczoraj rano zapomniałem podlać kwiaty.

      yesterday afternoon
wczoraj po południu

Did you buy a magazine yesterday afternoon?

Czy kupiłeś magazyn wczoraj po południu?

      yesterday evening
wczoraj wieczorem

Did you meet your friends yesterday evening?

Czy spotkałeś się z przyjaciółmi wczoraj wieczorem?

      the day before yesterday
przedwczoraj

Frank didn’t win the tennis match the day before yesterday.

Frank nie wygrał meczu w tenisa przedwczoraj.

      last night
ubiegłej nocy

Last night my mother went to bed very late.

Ubiegłej nocy moja matka poszła spać bardzo późno.

      last week
w ubiegłym tygodniu

Past Simple. Charakterystyczne określniki czasu.

Did to go to London last week?

Czy pojechałeś do Londynu w ubiegłym tygodniu?

      last month
w ubiegłym miesiącu

Last month we moved to New York.

W ubiegłym miesiącu przeprowadziliśmy się do Nowego Jorku.

      last year
w ubiegłym roku

John ddin’t have a job last year.

John nie miał pracy w ubiegłym roku.

      last Monday
w ubiegły poniedziałek

Did you do your homework last Monday?

Czy odrobiłeś pracę domową w ubiegły poniedziałek?

      two days ago
dwa dni temu

My father went to the hospital two days ago.

Mój ojciec poszedł do szpitala dwa dni temu.

      five months ago
pięć miesięcy temu

Five months ago we went to Kenya.

Pięć miesięcy temu pojechaliśmy do Kenii.

      four years ago
cztery lata temu

Four years ago she bought a lovely house in the country.

Cztery lata temu ona kupiła śliczny dom na wsi.

      the other day
kilka dni temu, ostatnio

They met in the restaurant the other day.

Oni spotkali się w restauracji kilka dni temu.

      in October
w październiku

What did you do in October?

Co robiłeś w październiku?

      in 2018
w 2018

In 2018 she graduated from University and got a job.

W 2018 ona skończyła Uniwersytet i dostała pracę.

Korzystając z tych charakterystycznych określeń czasu, możemy lepiej zrozumieć i używać czasu Past Simple w różnych kontekstach.

Przykłady zdań 

Z czasownikami regularnymi

Past Simple odmiana budowa zdań

Past Simple Tense. Budowa zdań twierdzących, przeczących i pytających na przykładzie czasownika live – mieszkać, żyć.

Mieszkać (live)

Twierdzące: I lived in London last year. Mieszkałem w Londynie w ubiegłym roku.

Pytające: Did you live in London last year? Czy mieszkałeś w Londynie w ubiegłym roku?

Przeczące: I didn’t live in London last year. Nie mieszkałem w Londynie w ubiegłym roku.

Pracować (work)

Twierdzące: She worked in the office two years ago. Ona pracowała w biurze dwa lata temu.

Pytające: Did she work in the office? Czy ona pracowała w biurze?

Przeczące: She didn’t work in the office. Ona nie pracowała w biurze.

Czekać (wait)

Twierdzące: We waited for you yesterday. Czekaliśmy na ciebie wczoraj.

Pytające: Did we wait for you yesterday? Czy my czekaliśmy na ciebie wczoraj?

Przeczące: We didn’t wait for you yesterday. My nie czekaliśmy na ciebie wczoraj.

Z czasownikami nieregularnymi

Przychodzić (come)

Twierdzące: He came home at midnight. On przyszedł do domu o północy.

Pytające: Did he come home at midnight? Czy on przyszedł do domu o północy?

Przeczące: He didn’t come home at midnight. On nie przyszedł do domu o północy.

Wiedzieć, znać (know)

Twierdzące: I knew the answer. Ja znałem odpowiedź.

Pytające: Did you know the answer? Czy ty znałeś odpowiedź?

Przeczące: I didn’t know the answer. Ja nie znałem odpowiedzi.

Kupować (buy)

Twierdzące: They bought a big house in the country. Oni kupili duży dom na wsi.

Pytające: Did they buy a big house in the country? Czy oni kupili duży dom na wsi?

Przeczące: They didn’t buy a big house in the country. Oni nie kupili dużego domu na wsi.

Zestawienie budowy zdań twierdzących, pytających i przeczących

Past Simple budowa zdań

 

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące
I bought Ja kupiłem Did I buy? Czy ja kupiłem? I didn’t buy Ja nie kupiłem
You came Ty przyszedłeś Did you come? Czy ty przyszedłeś? You didn’t come Ty nie przyszedłeś
He ate On zjadł Did he eat? Czy on zjadł? He didn’t eat On nie zjadł
She forgot Ona zapomniała Did she forget? Czy ona zapomniała? She didn’t forget Ona nie zapomniała
It had To miało, ono miało Did it have? Czy to miało?, czy ono miało? It didn’t have To nie miało, ono nie miało
We decided My zdecydowaliśmy Did we decide? Czy my zdecydowaliśmy? We didn’t decide My nie zdecydowaliśmy
You liked Wy lubiliście Did you like? Czy wy lubiliście? You didn’t like Wy nie lubiliście
They waited Oni czekali, one czekały Did they wait? Czy oni czekali, czy one czekały? They didn’t wait Oni nie czekali, one nie czekały

Często zadawane pytania 

1. Jak tworzymy formę Past Simple z czasownikami regularnymi?

W przypadku czasowników regularnych, formę tworzymy dodając końcówkę –ed lub –d do czasownika w formie podstawowej.

Na przykład: play staje się played, a work staje się worked.

W przypadku czasowników nieregularnych, formy należy nauczyć się na pamięć, gdyż nie podlegaja ona regularnym zasadom.

2. Jak tworzymy pytania w Past Simple?

Dla większości czasowników używamy operatora did oraz czasownika w formie podstawowej.

Na przykład: Did you go to school yesterday?

Jednak dla czasownika być (was/were), pytania tworzymy bez użycia did. Na przykład: Were you at school yesterday?

3. Jak tworzymy pytania o podmiot w Past Simple?

Pytania o podmiot mają szyk zdania twierdzącego i nie zawierają did.

Na przykład: Who bought the ticket? Kto kupił bilet?
Who went to school on Friday? Kto poszedł do szkoły w piątek?

4, Jak tworzymy przeczenie w Past Simple?

Dla większości czasowników używamy operatora didn’t oraz czasownika w formie podstawowej.

Na przykład: Kevin didn’t go to the party on Saturday.

Dla czasownika być (was/were), przeczenie tworzymy bez użycia did. Na przykład: Kevin wasn’t at the party on Saturday.

5. Jakie są różnice między Past Simple a Past Continuous?

Past Simple opisuje czynności, które miały miejsce i zostały zakończone w przeszłości. Na przykład: I cleaned my room yesterday.

Natomiast Past Continuous opisuje czynności, które trwały przez pewien okres czasu w przeszłości. Na przykład: I was cleaning my room all day yesterday.

Sprawdź również: Porównanie czasów Past Simple i Past Continuous

6. Kiedy używamy Past Simple, a kiedy Past Perfect?

Past Simple opisuje czynności, które miały miejsce w przeszłości. Na przykład: Mike did the shopping yesterday.

Past Perfect natomiast opisuje czynności, które miały miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Na przykład: Mike had done the shopping before the guests arrived.

Dwie czynności: zrobienie zakupów i przybycie gości miały miejsce w przeszłości. Zrobienie zakupów miało miejsce wcześniej (Past Perfect), zanim nastąpiło przybycie gości (Past Simple).

Sprawdź również: Past Perfect – budowa, zastosowanie i przykłady

Podsumowanie

Mam nadzieję, że powyższy artykuł pomógł Ci zrozumieć zasady i zastosowanie czasu w języku angielskim.

Pamiętaj, że kluczem do opanowania każdej umiejętności, w tym gramatyki, jest praktyka. Zachęcamy Cię do rozwiązywania ćwiczeń dostępnych na naszej stronie, które pomogą utrwalić zdobytą wiedzę i poprawić Twoje umiejętności językowe. Powodzenia!

Ćwiczenia praktyczne

Interaktywne ćwiczenia na zrozumienie i praktykę.

Past Simple. Ćwiczenie. Budowa zdań

Past Simple. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytań i przeczeń. Wybierz poprawną formę czasownika w zdaniu.

Czasowniki regularne i nieregularne w czasie Past Simple. Ćwiczenie.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki regularne. Zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki regularne. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki regularne w Past Simple. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne w Past Simple – część 1. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Czasowniki nieregularne w Past Simple – część 2. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki nieregularne. Zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki nieregularne. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Past Simple. Czasownik BYĆ. Was, were. Ćwiczenie.

Ćwiczenie. Was, were. Wpisz poprawną formę czasownika być w czasie przeszłym Past Simple.

Ćwiczenie. Wasn’t, weren’t. Budowa przeczeń z czasownikiem być w czasie przeszłym Past Simple. Wpisz poprawną formę.

Ćwiczenia na Past Simple z kluczem odpowiedzi  – PDF do pobrania

Past Simple vs Present Perfect. Ćwiczenie 1. Wybierz poprawną formę.

Past Simple vs Present Perfect Ćwiczenie 2. Zaznacz poprawne zdanie. 

Past Simple vs Present Perfect Ćwiczenie 3. Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania. 

Past Simple vs Present Perfect Ćwiczenie 4. Zaznacz poprawne zdanie. 

Past Simple vs Present Perfect Ćwiczenie 5. Wybierz poprawną formę.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie 1. Wybierz właściwą formę w zdaniu.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie 2. Wybierz właściwą formę w zdaniu.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie 3. Zaznacz poprawne zdanie.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie 4. Zaznacz poprawną formę w zdaniu.

Past Perfect vs. Past Simple. Ćwiczenie 1. Wybierz poprawną formę czasownika.

Past Perfect vs. Past Simple. Ćwiczenie 2. Wybierz poprawną formę czasownika.

Past Perfect vs. Past Simple. Ćwiczenie 3. Zaznacz poprawne zdanie.

Zobacz także: