Czasowniki regularne i nieregularne w angielskim

</

Czasowników regularne

Tworzenie czasu przeszłego prostego (Past Simple) i imiesłowu czasu przeszłego (Past Participle) w czasownikach regularnych:

  • Aby utworzyć czas przeszły prosty i imiesłów czasu przeszłego w czasownikach regularnych, zazwyczaj dodajemy końcówkę “-ed” do formy podstawowej czasownika.
  • Jeśli czasownik kończy się na literę “e”, dodajemy tylko “d” (na przykład “love” staje się “loved”).
  • W przypadku czasowników zakończonych na spółgłoskę poprzedzoną samogłoską, podwajamy ostatnią spółgłoskę przed dodaniem “-ed” (np. “stop” zmienia się na “stopped”).
  • W przypadku niektórych czasowników zakończonych na “y”, litera “y” zmienia się na “i” przed dodaniem “-ed” (na przykład “try” staje się “tried”).

30 czasowników regularnychPoniżej znajdziesz nagrania, które pomogą Ci nauczyć się poprawnej wymowy czasowników regularnych w języku angielskim. Usłyszysz trzy formy każdego czasownika: formę podstawową, Past Simple i Past Participle.

Przykłady czasowników regularnych z wymową

W podanych przykładach formę  Past Simple i Past Participle  tworzymy dodając do czasownika końcówkę -ed:

      grać play played played
      pracować work worked worked
      gotować cook cooked cooked
 
      zaczynać start started started
      oglądać watch watched watched
      słuchać listen listened listened
      odwiedzać visit visited visited
      zostać stay stayed stayed
      chcieć want wanted wanted
      zarabiać earn earned earned
      skakać jump jumped jumped
      malować paint painted painted
      pada deszcz rain rained rained
      pada śnieg snow snowed snowed
      podróżować travel travelled travelled
Czasowniki regularne. Live - żyć, like - lubić, love - kochać, play - grać, walk - chodzić, look - patrzeć

Czasowniki regularne. Live – żyć, like – lubić, love – kochać, play – grać, walk – chodzić, look – patrzeć

      spojrzeć look looked looked
      pytać prosić ask asked asked
      chodzić walk walked walked
      pomagać help helped helped
      czekać wait waited waited
      kończyć finish finished finished

W podanych przykładach formę  Past Simple i Past Participle  tworzymy dodając do czasownika końcówkę -d (gdy czasownik kończy się na literę –e):

      lubić like liked liked
      kochać love loved loved
      mieszkać live lived lived
      tańczyć dance danced danced
      mieć nadzieję hope hoped hoped
      uśmiechać się smile smiled smiled
      decydować decide decided decided
      używać korzystać use used used
      umierać die died died

Przykłady zdań z czasownikami regularnymi

Czas Past Simple (czas przeszły prosty)

W czasie Past Simple używamy drugiej formy czasownika.

Oto przykłady zdań z użyciem czasowników regularnych:

He played football yesterday. On grał wczoraj w piłkę nożną. – “play” zmienia się na “played”.

czasowniki regularne vs nieregularneSusan worked really hard last month. Susan pracowała naprawdę ciężko w ubiegłym miesiącu. – “work” zmienia się na “worked”.

I watched a great film yesterday. Obejrzałem wczoraj świetny film. – “watch” zmienia się na “watched”.

We stayed at home at the weekend. Zostaliśmy w domu w weekend. “stay” zmienia się na “stayed”.

My aunt travelled all over the world last year. Moja ciocia podróżowała po całym świecie w ubiegłym roku. “travel” zmienia się na “travelled”.

It rained yesterday. Wczoraj padał deszcz.- “rain” zmienia się na “rained”.

Przeczytaj więcej na temat budowy zdań angielskich w tym czasie: Past Simple – czas przeszły

Czas Present Perfect 

W czasie Present Perfect używamy trzeciej formy czasownika (Past Participle). Oto przykłady:

He has played  football really well recently. On grał w piłkę nożną naprawdę dobrze ostatnio. – “played” jako Past Participle.

Susan has worked hard so far. Susan pracowała ciężko do tej pory. – “worked” jako Past Participle.

I have just watched a great film. Właśnie obejrzałem świetny film. – “watched” jako Past Participle.

We have stayed at home today. Dzisiaj zostaliśmy w domu. – “stayed” jako Past Participle.

My aunt has travelled all over the world this year. Moja ciocia podróżowała po świecie w tym roku. – “travelled” jako Past Participle.

It hasn’t rained yet. Jeszcze nie padał deszcz. – “rained” jako Past Participle.

Przeczytaj więcej informacji na temat budowy zdań w tym czasie: Present Perfect – budowa, zastosowanie i ćwiczenia

Sprawdź również Podstawowe czasowniki angielskie

Czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne w języku angielskim to te, które nie podążają za typowym wzorcem tworzenia form przeszłych, jak to ma miejsce w przypadku czasowników regularnych. Ich formy czasu przeszłego (Past Simple) i imiesłowu czasu przeszłego (Past Participle) często różnią się od formy podstawowej i muszą być zapamiętane indywidualnie.

Zestawienie czasowników nieregularnych z wymową

W naszym zestawieniu znajdziesz najczęściej używane czasowniki nieregularne w języku angielskim wraz z ich wymową. Dla każdego czasownika przedstawiamy trzy formy: formę podstawową (Infinitive), formę przeszłą (Past Simple) oraz imiesłów czasu przeszłego (Past Participle). Posłuchaj nagrań, aby nauczyć się poprawnej wymowy każdej formy.

Sprawdź również: Czasowniki nieregularne w tabelce, odmiana, wymowa i przykłady do każdego czasownika  

Tłumaczenie, Forma podstawowa, Past Simple, Past Participle  

30 czasowników nieregularnych

      budzić się awake awoke awoken

      być be was were been

Zobacz również: Odmiana czasownika być w czasie Past Simple: was, were

      stać się become became become

      zaczynać begin began begun

      wiać blow blew blown

      łamać break broke broken

      przynosić bring brought brought

      budować build built built

      kupować buy bought bought

      móc can could been able

      łapać catch caught caught

      wybierać choose chose chosen

      przychodzić come came come

      kosztować cost cost cost

      ciąć cut cut cut

      robić do did done

      prowadzić samochód drive drove driven

      pić drink drank drunk

      jeść eat ate eaten

      spadać fall fell fallen

      karmić feed fed fed

      czuć feel felt felt

      walczyć fight fought fought

      znaleźć find found found

      latać fly flew flown

      zapomnieć forget forgot forgotten

      marznąć freeze froze frozen

      dostać get got got

      dawać give gave given

      iść go went gone

      rosnąć grow grew grown

      mieć have had had

      słyszeć hear heard heard

      ukrywać hide hid hidden

      uderzać hit hit hit

      trzymać hold held held

      ranić hurt hurt hurt

      trzymać keep kept kept

      wiedzieć know knew known

      uczyć się learn learned/learnt learned/learnt

      zostawiać leave left left

      pożyczyć lend lent lent

      pozwolić let let let

      gubić lose lost lost

      robić make made made

      znaczyć mean meant meant

      spotykać meet met met

      płacić pay paid paid

      kłaść put put put

      czytać read read read

      jeździć ride rode ridden

      dzwonić ring rang rung

      wzrastać rise rose risen

      biegać run ran run

      powiedzieć say said said

      widzieć see saw seen

      sprzedawać sell sold sold

      wysyłać send sent sent

      śpiewać sing sang sung

      siedzieć sit sat sat

      spać sleep slept slept

      mówić speak spoke spoken

      spędzać spend spent spent

      stać stand stood stood

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

      kraść steal stole stolen

      brać take took taken

      nauczać teach taught taught

      mówić tell told told

      myśleć think thought thought

      rzucać throw threw thrown

      rozumieć understand understood understood

      budzić się wake woke woken

      ubierać wear wore worn

      wygrywać win won won

      pisać write wrote written

Przykłady użycia czasowników nieregularnych w zdaniach

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

Nowość Hello Prosto przedstawione czasy angielskie i ich porównania z ćwiczeniami. Sprawdź!

Przyjrzyjmy się, jak czasowniki nieregularne zmieniają swoje formy w różnych czasach gramatycznych, z uwzględnieniem konkretnej formy czasownika w każdym zdaniu.

feel – czuć

Present Simple: I feel very well today. Dzisiaj czuję się bardzo dobrze. – “feel” jako forma podstawowa.

Past Simple: I felt very bad yesterday. Wczoraj czułem się bardzo źle. – “felt” jako forma Past Simple.

Present Perfect: I have felt very bad for a week. Od tygodnia czuję się bardzo źle. – “felt” jako Past Participle.

write – pisać

Present Simple: She writes letters every day. Ona pisze listy każdego dnia. – “writes” jako forma podstawowa z końcówką -s.

Past Simple: She wrote a letter yesterday. Ona napisała list wczoraj. – “wrote” jako forma Past Simple.

Present Perfect: She has just written a letter. Ona właśnie napisała list. – “written” jako Past Participle.

go – iść

Present Simple: We go shopping on Saturdays. Chodzimy na zakupy w soboty. – “go” jako forma podstawowa.

Past Simple: We went shopping last Saturday. Poszliśmy na zakupy w ubiegłą sobotę. – “went” jako forma Past Simple.

Present Perfect: We have just gone shopping. Właśnie poszliśmy na zakupy. – “gone” jako Past Participle.

eat – jeść

Present Simple: He eats breakfast at 7 AM – On je śniadanie o 7 rano – “eats” jako forma podstawowa z końcówką -s.

Past Simple: He ate breakfast early yesterday – Wczoraj zjadł wcześnie śniadanie – “ate” jako forma Past Simple.

Present Perfect: He has already eaten breakfast – On już zjadł śniadanie – “eaten” jako Past Participle.

take – brać

Present Simple: She takes her dog for a walk every day – Ona zabiera swojego psa na spacer każdego dnia – “takes” jako forma podstawowa z końcówką -s.

Past Simple: She took her dog for a walk in the park – Zabrała swojego psa na spacer do parku – “took” jako forma Past Simple.

Present Perfect: She has taken her dog for a walk – Zabrała swojego psa na spacer – “taken” jako Past Participle.

Zachęcamy do skorzystania z naszych ćwiczeń, aby utrwalić wiedzę i zrozumieć, jak stosować czasowniki regularne i nieregularne w różnych kontekstach.

Regularna praktyka jest kluczem do sukcesu. Im więcej będziesz ćwiczyć, tym szybciej zauważysz postępy w swoich umiejętnościach językowych. Powodzenia!

Ćwiczenia na czasowniki regularne

Czasowniki regularne i nieregularne. Ćwiczenie. Wybierz poprawną odpowiedź .

Czasowniki regularne. Zdania twierdzące w Past Simple. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki regularne w Past Simple. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki regularne. Zdania twierdzące, pytające i przeczące w Past Simple. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę  czasownika.

Ćwiczenia na czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne w Past Simple. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Czasowniki nieregularne trzecia forma Past Participle. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne w Past Simple. Zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne w Past Simple. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne i regularne w Past Simple. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytań i przeczeń. Wybierz poprawną formę czasownika w zdaniu.

Past Simple. Ćwiczenie. Past Simple. Czasownik BYĆ. Was, were. Ćwiczenie.

Zobacz także: