czasowniki regularne angielski

Czasowniki regularne i nieregularne, angielski

Czasowniki w języku angielskim dzielą się na regularne i nieregularne. W przypadku czasownika regularnego, formę Past Simple i Past Participle tworzymy dodając końcówkę -ed lub -d.  

Formy czasowników nieregularnych są podane w zestawieniach, trzeba się ich nauczyć na pamięć.

Czasowników regularne, przykłady czasowników regularnych z wymową

Na nagraniu usłyszysz trzy formy czasownika: formę pierwszą (podstawową), formę drugą (Past Simple) i formę trzecią (Past Participle) W podanych przykładach formę  Past Simple i Past Participle  tworzymy dodając do czasownika końcówkę -ed:

      grać play played played
      pracować work worked worked
      gotować cook cooked cooked

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

      zaczynać start started started
      oglądać watch watched watched
      słuchać listen listened listened
      odwiedzać visit visited visited
      zostać stay stayed stayed
      chcieć want wanted wanted
      zarabiać earn earned earned
      skakać jump jumped jumped
      malować paint painted painted
      pada deszcz rain rained rained
      pada śnieg snow snowed snowed
      podróżować travel travelled travelled
      spojrzeć look looked looked
      pytać prosić ask asked asked
      chodzić walk walked walked
      pomagać help helped helped
      czekać wait waited waited
      kończyć finish finished finished

W podanych przykładach formę  Past Simple i Past Participle  tworzymy dodając do czasownika końcówkę -d (gdy czasownik kończy się na literę –e):

      lubić like liked liked
      kochać love loved loved
      mieszkać live lived lived
      tańczyć dance danced danced
      mieć nadzieję hope hoped hoped
      uśmiechać się smile smiled smiled
      decydować decide decided decided
      używać korzystać use used used
      umierać die died died

Przykłady zdań z czasownikami regularnymi

Czasowniki regularne. Live - żyć, like - lubić, love - kochać, play - grać, walk - chodzić, look - patrzeć

Czasowniki regularne. Live – żyć, like – lubić, love – kochać, play – grać, walk – chodzić, look – patrzeć

Past Simple tense – czasownik jest w drugiej formie (Past Simple)

He played football yesterday. On grał wczoraj w piłkę nożną.

Susan worked really hard last month. Susan pracowała naprawdę ciężko w ubiegłym miesiącu.

I watched a great film yesterday. Obejrzałem wczoraj świetny film.

We stayed at home at the weekend. Zostaliśmy w domu w weekend.

My aunt travelled all over the world last year. Moja ciocia podróżowała po całym świecie w ubiegłym roku.

It rained yesterday. Wczoraj padał deszcz.

Informacje na temat czasu przeszłego Past Simple

Present Perfect tense – czasownik jest w trzeciej formie (Past Participle)

He has played  football really well recently. On grał w piłkę nożną naprawdę dobrze ostatnio.

Susan has worked hard so far. Susan pracowała ciężko do tej pory.

I have just watched a great film. Właśnie obejrzałem świetny film.

We have stayed at home today. Dzisiaj zostaliśmy w domu.

My aunt has travelled all over the world this year. Moja ciocia podróżowała po świecie w tym roku.

It hasn’t rained yet. Jeszcze nie padał deszcz.

Informacje na temat czasu Present Perfect  Sprawdź również Podstawowe czasowniki angielskie

Czasowniki nieregularne, przykłady w zdaniach

czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne: come – przychodzić, do – robić, eat – jeść, feel – czuć, get – dostać, give – dawać.

feel – czuć

Present Simple: I feel very well today. Dzisiaj czuję się bardzo dobrze.

Past Simple: I felt very bad yesterday. Wczoraj czułem się bardzo źle.

Present Perfect: I have felt very bad for a week. Od tygodnia czuję się bardzo źle.

write – pisać

Present Simple: She writes letters every day. Ona pisze listy każdego dnia.

Past Simple: She wrote a letter yesterday. Ona napisała list wczoraj.

Present Perfect: She has just written a letter. Ona właśnie napisała list.

go – iść

Present Simple: We go shopping on Saturdays.

Chodzimy na zakupy w soboty.

Past Simple: We went shopping last Saturday. Poszliśmy na zakupy w ubiegłą sobotę.

Present Perfect: We have just gone shopping. Właśnie poszliśmy na zakupy.

czasowniki nieregularneZestawienie czasowników nieregularnych z wymową

Na nagraniu usłyszysz trzy formy czasownika: formę pierwszą (podstawową), formę drugą (Past Simple) i formę trzecią (Past Participle)

Sprawdź również: Czasowniki nieregularne tabelka, odmiana, wymowa i przykłady 

Tłumaczenie, Forma podstawowa, Past Simple, Past Participle  

      budzić się awake awoke awoken

      być be was were been

Zobacz również: Odmiana czasownika być w czasie Past Simple: was, were

      stać się become became become

      zaczynać begin began begun

      wiać blow blew blown
Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

Nowość Hello Prosto przedstawione czasy angielskie i ich porównania z ćwiczeniami. Sprawdź!

      łamać break broke broken

      przynosić bring brought brought

      budować build built built

      kupować buy bought bought

      móc can could been able

      łapać catch caught caught

      wybierać choose chose chosen

      przychodzić come came come

      kosztować cost cost cost

      ciąć cut cut cut

      robić do did done

      prowadzić samochód drive drove driven

      pić drink drank drunk

      jeść eat ate eaten

      spadać fall fell fallen

      karmić feed fed fed

      czuć feel felt felt

      walczyć fight fought fought

      znaleźć find found found

      latać fly flew flown

      zapomnieć forget forgot forgotten

      marznąć freeze froze frozen

      dostać get got got

      dawać give gave given

      iść go went gone

      rosnąć grow grew grown

      mieć have had had

      słyszeć hear heard heard

      ukrywać hide hid hidden

      uderzać hit hit hit

      trzymać hold held held

      ranić hurt hurt hurt

      trzymać keep kept kept

      wiedzieć know knew known

      uczyć się learn learned/learnt learned/learnt

      zostawiać leave left left

      pożyczyć lend lent lent

      pozwolić let let let

      gubić lose lost lost

      robić make made made

      znaczyć mean meant meant

      spotykać meet met met

      płacić pay paid paid

      kłaść put put put

      czytać read read read

      jeździć ride rode ridden

      dzwonić ring rang rung

      wzrastać rise rose risen

      biegać run ran run

      powiedzieć say said said

      widzieć see saw seen

      sprzedawać sell sold sold

      wysyłać send sent sent

      śpiewać sing sang sung

      siedzieć sit sat sat

      spać sleep slept slept

      mówić speak spoke spoken

      spędzać spend spent spent

      stać stand stood stood

      kraść steal stole stolen

      brać take took taken

      nauczać teach taught taught

      mówić tell told told

      myśleć think thought thought

      rzucać throw threw thrown

      rozumieć understand understood understood

      budzić się wake woke woken

      ubierać wear wore worn

      wygrywać win won won

      pisać write wrote written

Ćwiczenia na czasowniki regularne

Czasowniki regularne i nieregularne. Ćwiczenie. Wybierz poprawną odpowiedź .

Czasowniki regularne. Zdania twierdzące w Past Simple. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki regularne w Past Simple. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki regularne. Zdania twierdzące, pytające i przeczące w Past Simple. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę  czasownika.

Ćwiczenia na czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne w Past Simple. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Czasowniki nieregularne trzecia forma Past Participle. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne w Past Simple. Zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne w Past Simple. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne i regularne w Past Simple. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytań i przeczeń. Wybierz poprawną formę czasownika w zdaniu.

Past Simple. Ćwiczenie. Past Simple. Czasownik BYĆ. Was, were. Ćwiczenie.

Zobacz także: