Lista czasowników nieregularnych angielski

Czasowniki w języku angielskim można podzielić na dwie główne kategorie: regularne i nieregularne. 

Czasowniki regularne charakteryzują się tym, że ich formy Past Simple oraz Past Participle tworzymy w sposób jednolity, dodając do formy podstawowej końcówkę -ed lub -d. Dzięki temu, nauka ich jest stosunkowo prosta i intuicyjna. Więcej o czasownikach regularnych

Natomiast czasowniki nieregularne nie podlegają jednej, klarownej regule w tworzeniu form przeszłych. Każdy z nich może przyjąć unikalną formę, co sprawia, że ich nauka wymaga indywidualnego zapamiętania każdego przypadku.

W naszym zestawieniu znajdziesz kompleksowy przegląd czasowników nieregularnych wraz z ich formami oraz tłumaczeniem. Co więcej, dla każdego czasownika przygotowaliśmy link do strony z dodatkowymi informacjami, odmianą, wymową i przykładami.

Zapraszamy Cię do systematycznego zgłębiania tej wiedzy. Nasz przewodnik został stworzony, aby ułatwić Ci drogę do płynnej komunikacji w języku angielskim, otwierając przed Tobą nowe horyzonty w nauce tego globalnego języka.

 

 

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Angielskie czasowniki nieregularne z wymową – kompleksowy przewodnik w tabelce

Odkryj nasz starannie przygotowany przewodnik, który zawiera aż 73 kluczowe angielskie czasowniki nieregularne. Każdy z nich został umieszczony w przejrzystej, alfabetycznie uporządkowanej tabeli, aby ułatwić Ci szybkie odnajdywanie i naukę potrzebnych słów.

Dla każdego czasownika przygotowaliśmy materiały audio, dzięki którym będziesz mógł posłuchać poprawnej wymowy wszystkich trzech form tego czasownika: formy pierwszej (podstawowej), formy drugiej (Past Simple) i formy trzeciej (Past Participle). To doskonałe narzędzie zarówno dla osób uczących się angielskiego, jak i dla nauczycieli poszukujących pomocnych materiałów dydaktycznych.

Zapraszamy do korzystania z naszej tabeli, która stanowi most między teorią a praktyką, umożliwiając efektywną i przyjemną naukę angielskich czasowników nieregularnych.

 

I forma czasownika (infinitive) II forma czasownika (Past Simple) III forma czasownika (Past Participle) Polskie tłumaczenie Więcej informacji
      awake
awoke awoken budzić się odmiana i przykłady
      be
was/were been być

odmiana i przykłady be, was, were, been

odmiana i przykłady be: am, is, are,

odmiana i przykłady be: was, were

      become
became become stać się odmiana i przykłady
      begin
began begun zaczynać odmiana i przykłady
      blow
blew blown wiać (o wietrze) odmiana i przykłady
      break
broke broken łamać odmiana i przykłady
      bring
brought brought przynosić odmiana i przykłady
      build
built built budować odmiana i przykłady
      buy
bought bought kupować odmiana i przykłady
      catch
caught caught łapać odmiana i przykłady
      can
could been able móc, potrafić

odmiana i przykłady

czasownik modalny can: odmiana i przykłady

      choose
chose chosen wybierać odmiana i przykłady
      come
came come przychodzić odmiana i przykłady
      cost
cost cost kosztować odmiana i przykłady
      cut
cut cut ciąć odmiana i przykłady
      do
did done robić odmiana i przykłady
      drive
drove driven prowadzić samochód odmiana i przykłady
      drink
drank drunk pić odmiana i przykłady
      eat
ate eaten jeść odmiana i przykłady
      fall
fell fallen spadać odmiana i przykłady
      feed
fed fed karmić odmiana i przykłady
      feel
felt felt czuć odmiana i przykłady
      fight
fought fought walczyć odmiana i przykłady
      find
found found znaleźć odmiana i przykłady
      fly
flew flown latać odmiana i przykłady
      forget
forgot forgotten zapomnieć odmiana i przykłady
      freeze
froze frozen marznąć odmiana i przykłady
      get
got got dostawać odmiana i przykłady
      give
gave given dawać odmiana i przykłady
      go
went gone iść odmiana i przykłady
      grow
grew grown rosnąć odmiana i przykłady
      have
had had mieć odmiana i przykłady
      hear
heard heard słyszeć odmiana i przykłady
      hide
hid hidden ukrywać odmiana i przykłady
      hit
hit hit uderzać odmiana i przykłady
      hold
held held trzymać odmiana i przykłady
      hurt
hurt hurt zranić odmiana i przykłady
      keep
kept kept trzymać odmiana i przykłady
      know
knew known wiedzieć, znać odmiana i przykłady
      learn
learnt/learned learnt/learned uczyć się odmiana i przykłady
      leave
left left wychodzić, wyjeżdżać, opuszczać odmiana i przykłady
      lend
lent lent pożyczać (komuś) odmiana i przykłady
      let
let let pozwalać odmiana i przykłady
      lose
lost lost gubić, tracić, przegrać odmiana i przykłady
      make
made made robić odmiana i przykłady
      mean
meant meant znaczyć odmiana i przykłady
      meet
met met spotykać odmiana i przykłady
      pay
paid paid płacić odmiana i przykłady
      put
put put położyć, pozostawić odmiana i przykłady
      read
read read czytać odmiana, przykłady
      ride
rode ridden jeździć odmiana i przykłady
      ring
rang rung dzwonić odmiana i przykłady
      rise
rose risen wzrastać odmiana i przykłady
      run
ran run biegać odmiana, przykłady
      say
said said powiedzieć odmiana i przykłady
      see
saw seen widzieć odmiana i przykłady
      sell
sold sold sprzedawać odmiana i przykłady
      send
sent sent wysyłać odmiana i przykłady
      sing
sang sung śpiewać odmiana i przykłady
      sit
sat sat siedzieć odmiana i przykłady
      sleep
slept slept spać odmiana i przykłady
      speak
spoke spoken mówić odmiana i przykłady

czasowniki nieregularne helloangielski

      spend
spent spent spędzać odmiana i przykłady
      stand
stood stood stać odmiana i przykłady
      steal
stole stolen kraść odmiana i przykłady
      take
took taken brać, zabierać odmiana i przykłady
      teach
taught taught nauczać odmiana i przykłady
      tell
told told mówić, powiedzieć odmiana i przykłady
      think
thought thought myśleć odmiana i przykłady
      throw
threw thrown rzucać odmiana i przykłady
      understand
understood understood rozumieć odmiana i przykłady
      wake
woke woken budzić się odmiana i przykłady
      wear
wore worn ubierać odmiana i przykłady
      win
won won wygrywać odmiana i przykłady
      write
wrote written pisać odmiana i przykłady

Czasowniki nieregularne w grupach

Poznawanie czasowników nieregularnych w grupach to przydatne narzędzie dla osób uczących się języka angielskiego, ułatwiające zapamiętywanie tych specyficznych odmian czasowników.

Czasowniki nieregularne mające te same trzy formy

Czasownik (Infinitive) Past Simple Past Participle Polskie Tłumaczenie
cut cut cut ciąć
hit hit hit uderzać
let let let pozwalać
put put put kłaść
shut shut shut zamykać
cost cost cost kosztować
hurt hurt hurt ranić
set set set ustawić
split split split dzielić
spread spread spread rozprzestrzeniać
read read read czytać
quit quit quit rezygnować
rid rid rid pozbywać się
bet bet bet zakładać się
burst burst burst pękać

 

Czasowniki nieregularne z tą samą drugą i trzecią formą

Ta tabela prezentuje wybrane czasowniki nieregularne, które mają inną formę podstawową, ale identyczną formę Past Simple i Past Participle.

Czasownik (Infinitive) Past Simple Past Participle Polskie Tłumaczenie
lose lost lost tracić
shoot shot shot strzelać
get got got dostawać
light lit lit zapalać
sit sat sat siedzieć
make made made robić
pay paid paid płacić
sleep slept slept spać
keep kept kept trzymać
feel felt felt czuć
meet met met spotykać

 

Czasowniki nieregularne z różnymi formami

Oto tabela z czasownikami nieregularnymi w języku angielskim, w której wszystkie trzy formy czasownika są różne:

Czasownik (Infinitive) Past Simple Past Participle Polskie Tłumaczenie
begin began begun zaczynać
drink drank drunk pić
drive drove driven prowadzić
eat ate eaten jeść
fall fell fallen upadać
fly flew flown latać
forget forgot forgotten zapominać
give gave given dawać
go went gone iść
grow grew grown rosnąć
know knew known wiedzieć
ride rode ridden jeździć
see saw seen widzieć
sing sang sung śpiewać
swim swam swum pływać
take took taken brać
throw threw thrown rzucać
wake woke woken budzić
wear wore worn nosic
write wrote written pisać


Często zadawane pytania czasowniki nieregularne w grupach

Jak efektywnie nauczyć czasowników nieregularnych?


Dobra znajomość czasowników jest bardzo ważna i przydatna podczas nauki języka angielskiego.

Najlepiej podzielić czasowniki na mniejsze grupy np. uczyć się najpierw odmiany dziesięciu czasowników, potem kolejnej partii.

Ucząc się czasowników, warto zwrócić  szczególną uwagę zarówno na poprawną pisownię oraz wymowę, którą można posłuchać w naszych materiałach audio. Ponieważ wymowa jest bardzo ważna, zanim rozpoczniesz utrwalanie czasownika, wysłuchaj, jak poprawnie wymawia się jego trzy formy. Jeżeli nie utrwalisz dobrze wymowy, może się zdarzyć, że nawet jeżeli potem usłyszysz drugą lub trzecią formę czasownika, nie zrozumiesz jego znaczenia.

Warto zauważyć, że niektóre czasowniki mają taką samą formę drugą i trzecią np. buy – bought – bought (kupować), get – got – got (dostawać). Niektóre czasowniki mają trzy formy takie same np. cut – cut – cut (ciąć), put – put – put (położyć). Czasownik read (czytać) w pisowni ma trzy formy takie same, jednak druga i trzecia forma różni się wymową.

Praktyczne ćwiczenia, takie jak tworzenie notatek i ich przepisywanie, mogą znacząco przyspieszyć proces nauki.

 

Dlaczego muszę znać czasowniki nieregularne?

Znajomość czasowników nieregularnych jest kluczowa, ponieważ są one często używane w codziennej komunikacji w języku angielskim. Pomagają one w tworzeniu poprawnych zdań w różnych czasach gramatycznych i są niezbędne do zrozumienia tekstu czy mowy.

 

Jakie są podstawowe czasowniki nieregularne, które koniecznie trzeba znać? (Lista 30 czasowników)

Zaczynając swoją przygodę z angielskimi czasownikami nieregularnymi, warto skoncentrować się na najpopularniejszych z nich.Prezentujemy listę 30 podstawowych, najważniejszych czasowników, które stanowią świetny punkt startowy w nauce.

czasowniki nieregularne czesc 2be – was/were – been być
buy – bought – bought kupować
can – could – been able  móc
come – came- come przychodzić
do – did – done robić
drink – drank – drunk pić
drive – drove – driven prowadzić samochód
eat – ate – eaten jeść
fall – fell – fallen spadać
feel – felt – felt czuć
find – found – found znaleźć
forget – forgot – forgotten zapomnieć
get – got – got dostawać
give – gave – given dawać
go – went – gone iść
have – had – had mieć
know – knew – known wiedzieć
leave – left – left wychodzić, wyjeżdżać
czasowniki nieregularne czesc 1make – made – made robić
meet – met – met spotykać
read – read – read czytać
say – said – said powiedzieć
see – saw – seen widzieć
send – sent – sent wysyłać
take – took – taken brać
tell – told -told powiedzieć
think – thought – thought myśleć
understand – understood – understood rozumieć
win – won – won wygrywać
write – wrote – written pisać


Kiedy ma zastosowanie pierwsza, druga a kiedy trzecia forma czasownika angielskiego?


Poniżej są przykłady zastosowania czasowników nieregularnych pierwszej, drugiej i trzeciej  formy (I, II, III) w zdaniach angielskich.

be – być

Present Simple (I forma czasownika): I am at home now. Jestem teraz w domu.

Past Simple (II forma czasownika): I was at the cinema yesterday. Wczoraj byłem w kinie.
We were at school two day ago. Byliśmy w szkole dwa dni temu.

Present Perfect (III forma czasownika): I have been ill for a week. Jestem chory od tygodnia.

czasowniki nieregularne odmiana helloangielskido – robić

Present Simple (I forma czasownika): I do my homework every day. Odrabiam pracę domową każdego dnia.

Past Simple (II forma czasownika): She did the shopping yesterday. Ona zrobiła zakupy wczoraj.

Present Perfect (III forma czasownika): He has just done the washing up. On właśnie pozmywał naczynia.

go – iść
Present Simple (I forma czasownika): They go to the club every Saturday. Oni chodzą do klubu w każdą sobotę.

Past Simple (II forma czasownika): We went to Greece last summer. Pojechaliśmy do Grecji w ubiegłe wakacje.

Present Perfect (III forma czasownika): My sister has just gone to the gym. Moja siostra właśnie poszła na siłownię.

write – pisać

Present Simple (I forma czasownika): I write text messages to my friend three times a day. Piszę sms-y do przyjaciela trzy razy dziennie.

Past Simple (II forma czasownika): She wrote her first novel when she was sixteen years old. Ona napisała pierwszą powieść, gdy miała szesnaście lat.

Present Perfect (III forma czasownika): So far Mike has written two articles. Do tej pory Mike napisał dwa artykuły.

 

see – widzieć

Present Simple (I forma czasownika): I see my friends every weekend. Widuję moich przyjaciół każdego weekendu.

Past Simple (II forma czasownika): Kate saw a great film last night. Kate zobaczyła wspaniały film wczoraj wieczorem.

Present Perfect (III forma czasownika): We have seen this episode before. Widzieliśmy już ten odcinek.

 

take – brać

Present Simple (I forma czasownika): Her parents take a bus to work every day. Jej rodzice jeżdżą na pracę autobusem każdego dnia.

Past Simple (II forma czasownika): Kevin took a lot of photos during his holiday. Kevin zrobił dużo zdjęć podczas wakacji.

Present Perfect (III forma czasownika): My mother has taken her medicine this morning. Moja mama wzięła swoje lekarstwo dziś rano.

 

give – dawać

Present Simple (I forma czasownika): Kate gives her brother a lift to school every day. Kate codziennie podwozi swojego brata do szkoły.

Past Simple (II forma czasownika): We gave them a beautiful wedding gift. Daliśmy im piękny prezent ślubny.

Present Perfect (III forma czasownika): I have given up smoking. Zrezygnowałem z palenia.


Teraz, gdy posiadasz solidne fundamenty wiedzy o czasownikach nieregularnych, nadszedł czas, aby przejść od teorii do praktyki.Zachęcamy Cię do skorzystania z naszych ćwiczeń. Pomogą Ci one lepiej zrozumieć czasowniki nieregularne, ale także zwiększą Twoją pewność siebie w używaniu języka angielskiego. Powodzenia i miłej nauki!

 

Ćwiczenia na czasowniki

 Czasowniki nieregularne w Past Simple. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Czasowniki nieregularne trzecia forma Past Participle. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne w Past Simple. Zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne w Past Simple. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.