Was, were, odmiana czasownika be – być, po angielsku w czasie przeszłym

was were odmiana czasownika być w czasie przeszłym

Jak już zapewne wiesz, czasu przeszłego Past Simple używamy kiedy mówimy o czynnościach, które miały miejsce i zostały zakończone w pewnym określonym czasie w przeszłości. Być w czasie przeszłym w języku angielskim ma według odmiany dwie formy:  was (I, he, she, it) lub were (we,you, they).

      was
 
      were

Pytania ogólne tworzymy przez przestawienie wyrazów np. Was I  czy ja byłem?, Were you  czy ty byłeś?

W zadaniach przeczących do czasownika was lub were dodajemy słówko “not” np. I was not ja nie byłem, You were not  ty nie byłeś.

Często stosowane skróty: was not = wasn’t, were not = weren’t

      was not
      wasn’t
      were not
      weren’t

Odmiana czasownika Być w czasie przeszłym Past Simple

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące
      I was
Ja byłem
Was I?  Czy ja byłem?
      I wasn’t
Ja nie byłem.
      you were
ty byłeś
Were you?  Czy ty byłeś?
      you weren’t
ty nie byłeś
      he was
on był
      she was
ona była
      it was
ono było, to było

 Was he?  Czy on był?


Was she?  Czy ona była?


Was it?  Czy ono było, czy to było?

      he wasn’t
on nie był
      she wasn’t
ona nie była
      it wasn’t
ono nie było, to nie było
      we were
my byliśmy
 Were we? Czy my byliśmy?
      we weren’t
my nie byliśmy
      you were
wy byliście
Were you? Czy wy byliście?
      you weren’t
wy nie byliście
      they were
oni byli, one były
Were they?  Czy oni byli, czy one były?
      they weren’t
oni nie byli, one nie były
was were to be past simple
Past Simple – odmiana czasownika być – to be. Zdania twierdzące, pytania i przeczenia. I was happy. Byłem szczęśliwy. I was at home. Byłem w domu. I was at school. Byłem w szkole…

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Przykłady zdań w czasie przeszłym z was lub were

Zdania twierdzące z was lub were

I was at home. Byłem w domu.

You were at the cinema yesteday. Ty byłeś wczoraj w kinie.

was, were odmiana to be być w czasie przeszłymHe was in Warsaw last year. On był w Warszawie w ubiegłym roku.

She was very nice. Ona była bardzo miła.

It was a good film. To był dobry film.

We were in the restaurant  on Sunday. My byliśmy w restauracji w niedzielę.

You were in the garden ten minutes ago. Wy byliście w ogrodzie dziesięć minut temu.

They were rich and famous. Oni byli bogaci i sławni.

Zdania pytające z was lub were i krótkie odpowiedzi

Jak wspomniano powyżej, zdanie pytające utworzymy przez inwersję, czyli przestawienie  czasownika “was”, “were” przed podmiot.

W krótkich odpowiedziach twierdzących używamy odpowiednio “was” lub “were”.

W krótkich odpowiedziach przeczących używamy odpowiednio “wasn’t” lub “weren’t”.

Was I at home? Czy byłem w domu?

Yes, I was. Tak byłem. No, I wasn’t. Nie, nie byłem.

Were you at the cinema yesterday? Czy ty byłeś wczoraj w kinie?

Yes, you were. Tak, byłeś. No, you weren’t. Nie, nie byłeś.

Was he in Warsaw last year? Czy on był w Warszawie w ubiegłym roku?

Yes, he was. Tak, on był. No, he wasn’t. Nie, nie był.

Was she very nice? Czy ona była bardzo miła?

Yes, she was. Tak, ona była. No, she wasn’t. Nie, nie była.

Was it a good film? Czy to był dobry film?

Yes, it was. Tak, był. No, it wasn’t. Nie, nie był.

was were odmiana być past simple

Were we in the restaurant on Sunday? Czy my byliśmy w restauracji w niedzielę?

Yes, we were. Tak, byliśmy. No, we weren’t. Nie, nie byliśmy.

Were you in the garden ten minutes ago? Czy byliście w ogrodzie dziesięć minut temu?

Yes, you were. Tak, byliście. No, you weren’t. Nie, nie byliście.

Were they rich and famous? Czy oni byli bogaci i sławni?

Yes, they were. Tak, oni byli. No, they weren’t. Nie, nie byli.

Pytania szczegółowe z  was lub were

Tworząc pytanie szczegółowe, wyraz pytający np.  where – gdzie, when – kiedy, what time – o której godzinie, who – kto,  how often – jak często, why – dlaczego, how much – ile (do rzeczowników niepoliczalnych), how many – ile (do rzeczowników policzalnych) stawiamy na początku zdania.

was, were pytania z czasownikiem to beWhere were you? Gdzie byłeś?

Zwróć uwagę, że poprawnym tłumaczeniem “Gdzie byłeś” po angielsku jest Where were you?

Gdybyśmy jednak chcieli zapytać: Gdzie poszedłeś, wtedy powinniśmy użyć czasownika go iść. Pytanie utworzymy z operatorem did: Where did you go?

Why were you at the cinema? Dlaczego byłeś w kinie?

When was he in Warsaw? Kiedy on był w Warszawie?

Who was nice? Kto był miły?

What was the film about? O czym był film?

When were you in the restaurant? Kiedy byliście w restauracji?

Who was in the garden? Kto był w ogrodzie?

Why were they rich and famous? Dlaczego oni byli bogaci i sławni?

Zdania przeczące z was lub were

was, were budowa zdań

I wasn’t at home. Nie było mnie w domu.

You weren’t at the cinema yesterday. Nie było cię wczoraj w kinie.

He wasn’t in Warsaw last year. Jego nie było w Warszawie w ubiegłym roku.

She wasn’t very nice. Ona nie była bardzo miła.

It wasn’t a good film. To nie był dobry film.

We weren’t in the restaurant on Sunday. Nas nie było w restauracji w niedzielę.

You weren’t in the garden ten minutes ago. Nie było was w ogrodzie dziesięć minut temu.

They weren’t rich and famous. Oni nie byli bogaci i sławni.

Odmiana czasownika to be być w czasie przeszłym i teraźniejszym. Porównanie

czasownik być odmiana po angielskuDla porównania, czasownik be – być w czasie teraźniejszym Present Simple  ma trzy formy: amareis.

I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are

Zdanie pytające tworzymy przez przestawienie zaimka z czasownikiem be (amare, is).

Zdanie przeczące z czasownikiem be – być tworzymy dodając do odmiany czasownika be (amis, are) słowo not.

Więcej wiadomości na temat odmiany czasownika być w czasie teraźniejszym znajdziesz tutaj.

Gramatyka Hello. Prosto przedstawione czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Sprawdź teraz!

Ćwiczenia na odmianę was, were. Past Simple

 Odmiana czasownika BYĆ w czasie Past Simple. Was? Were? Ćwiczenie. Wybierz poprawną formę.

Ćwiczenie. Was, were. Wpisz poprawną formę czasownika być w czasie przeszłym.

Ćwiczenie. Wasn’t, weren’t. Budowa przeczeń z czasownikiem być w czasie przeszłym. Wpisz poprawną formę.

Czasowniki regularne i nieregularne w czasie Past Simple. Ćwiczenie.

Past Simple. Ćwiczenie.

Zobacz także: