Was, were, odmiana czasownika be – być, po angielsku w czasie przeszłym

 

Jak już zapewne wiesz, czasu przeszłego Past Simple używamy kiedy mówimy o czynnościach, które miały miejsce i zostały zakończone w pewnym określonym czasie w przeszłości. „Byłem lub byłam” w języku angielskim to według odmiany „was” lub „were”.

Was were

 

 

 

Odmiana czasownika Być w czasie przeszłym Past Simple

      was

      were

 

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące
I was  Ja byłem Was I?  Czy ja byłem? I wasn’t  Ja nie byłem.
you were  ty byłeś Were you?  Czy ty byłeś? you weren’t ty nie byłeś

he was  on był

she was  ona była

it was  ono było, to było

Was he?  Czy on był?

Was she?  Czy ona była?

Was it?  Czy ono było, czy to było?

he wasn’t  on nie był

she wasn’t ona nie była

it wasn’t  ono nie było, to nie było

we were  my byliśmy  Were we? Czy my byliśmy? we weren’t  my nie byliśmy
you were  wy byliście Were you? Czy wy byliście? you weren’t  wy nie byliście
they were  oni byli, one były Were they?  Czy oni byli, czy one były? they weren’t oni nie byli, one nie były

 

Angielski dla początkujących Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

 

was_were

 Pytania ogólne tworzymy przez przestawienie wyrazów np. Was I  czy ja byłem?, Were you  czy ty byłeś?

W zadaniach przeczących do czasownika was lub were dodajemy słówko not np. I was not ja nie byłem, You were not  ty nie byłeś.

Często stosowane skróty: was not = wasn’t, were not = weren’t

 

      was not
      wasn’t

 

      were not
      weren’t

 

Przykłady zdań w czasie przeszłym z „was” lub „were”.

Zdania oznajmujące z „was” lub „were”.

I was at home. Byłem w domu.

You were at the cinema yesteday. Ty byłeś wczoraj w kinie.

He was in Warsaw last year. On był w Warszawie w ubiegłym roku.

She was very nice. Ona była bardzo miła.

It was a good film. To był dobry film.

We were in the restaurant  on Sunday. My byliśmy w restauracji w niedzielę.

You were in the garden ten minutes ago. Wy byliście w ogrodzie dziesięć minut temu.

They were rich and famous. Oni byli bogaci i sławni.

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich z prostym zapisem wymowy, książka z CD

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich ułożonych tematycznie, nagrania po angielsku i po polsku. SPRAWDŹ

 

Zdania pytające z „was” lub „were” i krótkie odpowiedzi:

Was I at home? Czy byłem w domu?

Yes, I was. Tak byłem. No, I wasn’t. Nie, nie byłem.

 

Were you at the cinema yesterday? Czy ty byłeś wczoraj w kinie?

Yes, you were. Tak, byłeś. No, you weren’t. Nie, nie byłeś.

 

Was he in Warsaw last year? Czy on był w Warszawie w ubiegłym roku?

Yes, he was. Tak, on był. No, he wasn’t. Nie, nie był.

 

Was she very nice? Czy ona była bardzo miła?

Yes, she was. Tak, ona była. No, she wasn’t. Nie, nie była.

 

Was it a good film? Czy to był dobry film?

Yes, it was. Tak, był. No, it wasn’t. Nie, nie był.

 

Were we in the restaurant on Sunday? Czy my byliśmy w restauracji w niedzielę?

Yes, we were. Tak, byliśmy. No, we weren’t. Nie, nie byliśmy.

 

Were you in the garden ten minutes ago? Czy byliście w ogrodzie dziesięć minut temu?

Yes, you were. Tak, byliście. No, you weren’t. Nie, nie byliście.

 

Were they rich and famous? Czy oni byli bogaci i sławni?

Yes, they were. Tak, oni byli. No, they weren’t. Nie, nie byli.

 

Zdania przeczące z „was” lub „were”:

I wasn’t at home. Nie było mnie w domu.

You weren’t at the cinema yesterday. Nie było cię wczoraj w kinie.

He wasn’t in Warsaw last year. Jego nie było w Warszawie w ubiegłym roku.

She wasn’t very nice. Ona nie była bardzo miła.

It wasn’t a good film. To nie był dobry film.

We weren’t in the restaurant on Sunday. Nas nie było w restauracji w niedzielę.  

You weren’t in the garden ten minutes ago. Nie było was w ogrodzie dziesięć minut temu.

They weren’t rich and famous. Oni nie byli bogaci i sławni.

 

Przykłady zdań pytających szczegółowych z  „was” lub „were”:

Where were you? Gdzie byłeś?

Why were you at the cinema? Dlaczego byłeś w kinie?

When was he in Warsaw? Kiedy on był w Warszawie?

Who was nice? Kto był miły?

What was the film about? O czym był film?

When were you in the restaurant? Kiedy byliście w restauracji?

Who was in the garden? Kto był w ogrodzie?

Why were they rich and famous? Dlaczego oni byli bogaci i sławni?

 

Zobacz także:

 

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookPrintFriendlyEmailLinkedInPinterest