Was, were, odmiana czasownika be – być, po angielsku w czasie przeszłym

Odmiana “be” w czasie przeszłym: was, were | Przykłady zdań z was, were | Ćwiczenia

Jak już zapewne wiesz, czasu przeszłego Past Simple używamy kiedy mówimy o czynnościach, które miały miejsce i zostały zakończone w pewnym określonym czasie w przeszłości. Być w czasie przeszłym w języku angielskim ma według odmiany dwie formy:  was (I, he, she, it) lub were (we,you, they).

      was
 
      were

Pytania ogólne tworzymy przez przestawienie wyrazów np. Was I  czy ja byłem?, Were you  czy ty byłeś?

W zadaniach przeczących do czasownika was lub were dodajemy słówko “not” np. I was not ja nie byłem, You were not  ty nie byłeś.

Często stosowane skróty: was not = wasn’t, were not = weren’t

      was not
      wasn’t
      were not
      weren’t

Nowa książka Hello! Prosto wytłumaczona gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Sprawdź teraz!

 

Odmiana czasownika Być w czasie przeszłym Past Simple

Zdania oznajmująceZdania pytająceZdania przeczące
      I was
Ja byłem
Was I?  Czy ja byłem?
      I wasn’t
Ja nie byłem.
      you were
ty byłeś
Were you?  Czy ty byłeś?
      you weren’t
ty nie byłeś
      he was
on był


      she was
ona była


      it was
ono było, to było
 Was he?  Czy on był?


Was she?  Czy ona była?


Was it?  Czy ono było, czy to było?

      he wasn’t
on nie był


      she wasn’t
ona nie była


      it wasn’t
ono nie było, to nie było
      we were
my byliśmy
 Were we? Czy my byliśmy?
      we weren’t
my nie byliśmy
      you were
wy byliście
Were you? Czy wy byliście?
      you weren’t
wy nie byliście
      they were
oni byli, one były
Were they?  Czy oni byli, czy one były?
      they weren’t
oni nie byli, one nie były

was_were

Przykłady zdań w czasie przeszłym z „was” lub „were”.

Zdania twierdzące z „was” lub „were”.

I was at home. Byłem w domu.

You were at the cinema yesteday. Ty byłeś wczoraj w kinie.

He was in Warsaw last year. On był w Warszawie w ubiegłym roku.

She was very nice. Ona była bardzo miła.

It was a good film. To był dobry film.

We were in the restaurant  on Sunday. My byliśmy w restauracji w niedzielę.

You were in the garden ten minutes ago. Wy byliście w ogrodzie dziesięć minut temu.

They were rich and famous. Oni byli bogaci i sławni.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Zdania pytające z „was” lub „were” i krótkie odpowiedzi.

Jak wspomniano powyżej, zdanie pytające utworzymy przez inwersję, czyli przestawienie  czasownika “was”, “were” przed podmiot.

W krótkich odpowiedziach twierdzących używamy odpowiednio “was” lub “were”.

W krótkich odpowiedziach przeczących używamy odpowiednio “wasn’t” lub “weren’t”.

Was I at home? Czy byłem w domu?

Yes, I was. Tak byłem. No, I wasn’t. Nie, nie byłem.

Were you at the cinema yesterday? Czy ty byłeś wczoraj w kinie?

Yes, you were. Tak, byłeś. No, you weren’t. Nie, nie byłeś.

Was he in Warsaw last year? Czy on był w Warszawie w ubiegłym roku?

Yes, he was. Tak, on był. No, he wasn’t. Nie, nie był.

Was she very nice? Czy ona była bardzo miła?

Yes, she was. Tak, ona była. No, she wasn’t. Nie, nie była.

Was it a good film? Czy to był dobry film?

Yes, it was. Tak, był. No, it wasn’t. Nie, nie był.

Were we in the restaurant on Sunday? Czy my byliśmy w restauracji w niedzielę?

Yes, we were. Tak, byliśmy. No, we weren’t. Nie, nie byliśmy.

Were you in the garden ten minutes ago? Czy byliście w ogrodzie dziesięć minut temu?

Yes, you were. Tak, byliście. No, you weren’t. Nie, nie byliście.

Were they rich and famous? Czy oni byli bogaci i sławni?

Yes, they were. Tak, oni byli. No, they weren’t. Nie, nie byli.

Pytania szczegółowe z  „was” lub „were”

Tworząc pytanie szczegółowe, wyraz pytający np.  where – gdzie, when – kiedy, what time – o której godzinie, who – kto,  how often – jak często, why – dlaczego, how much – ile (do rzeczowników niepoliczalnych), how many – ile (do rzeczowników policzalnych) stawiamy na początku zdania.

Where were you? Gdzie byłeś?

Zwróć uwagę, że poprawnym tłumaczeniem “Gdzie byłeś” po angielsku jest Where were you?

Gdybyśmy jednak chcieli zapytać: Gdzie poszedłeś, wtedy powinniśmy użyć czasownika go iść. Pytanie utworzymy z operatorem did: Where did you go?

Why were you at the cinema? Dlaczego byłeś w kinie?

When was he in Warsaw? Kiedy on był w Warszawie?

Who was nice? Kto był miły?

What was the film about? O czym był film?

When were you in the restaurant? Kiedy byliście w restauracji?

Who was in the garden? Kto był w ogrodzie?

Why were they rich and famous? Dlaczego oni byli bogaci i sławni?

Zdania przeczące z „was” lub „were”:

I wasn’t at home. Nie było mnie w domu.

You weren’t at the cinema yesterday. Nie było cię wczoraj w kinie.

He wasn’t in Warsaw last year. Jego nie było w Warszawie w ubiegłym roku.

She wasn’t very nice. Ona nie była bardzo miła.

It wasn’t a good film. To nie był dobry film.

We weren’t in the restaurant on Sunday. Nas nie było w restauracji w niedzielę.

You weren’t in the garden ten minutes ago. Nie było was w ogrodzie dziesięć minut temu.

They weren’t rich and famous. Oni nie byli bogaci i sławni.

Nareszcie zrozumiesz czasy w angielskim. Nowa książka Doroty Bojewskiej. Sprawdź!

Ćwiczenia

 Odmiana czasownika BYĆ w czasie Past Simple. Was? Were? Ćwiczenie.

Czasowniki regularne i nieregularne w czasie Past Simple. Ćwiczenie.

Past Simple. Ćwiczenie.

Zobacz także: