Najczęściej używane czasowniki angielskie

Znajomość czasowników jest kluczowa w nauce języka angielskiego, stanowiąc podstawę do budowania zdań.

Dzięki czasownikowi zdanie nabiera sensu, a jego zmiana może całkowicie zmienić przekaz. Właściwy wybór czasownika jest  bardzo ważny, ponieważ pozwala precyzyjnie wyrazić to, co chcemy przekazać. 

Właśnie dlatego znajomość czasowników i umiejętność ich stosowania jest jednym z pierwszych i najważniejszych kroków w nauce angielskiego.

Poniżej przedstawiamy listę najczęściej używanych czasowników angielskich, które są niezbędne dla każdego, kto chce płynnie posługiwać się tym językiem.

Zapoznanie się z nimi to pierwszy krok do skutecznej komunikacji w angielskim.

Poznaj czasowniki angielskie, zarówno podstawowe, jak i przydatne oraz często używane.

Lista najczęściej używanych czasowników angielskich

lista najczęściej używanych czasowników angielskich

      be
(bi) być

Zobacz również: odmiana czasownika być w czasie teraźniejszym: I am, you are…, odmiana czasownika być w czasie przeszłym: I was, you were …

      begin
(bigin) zaczynać

      break
(brejk) łamać

      bring
(brink) przynosić

      buy
(baj) kupować

      can
(ken) móc, potrafić

      catch
(kecz) łapać

      come
(kom) przychodzić

      cost
(kost) kosztować

      do
(du) robić

      drink
(drink) pić

      drive
(drajf) prowadzić samochód

      eat
(it) jeść

      feel
(fil) czuć

      fly
(flaj) latać

      get
(get) dostać

      give
(gif) dawać

      go
(goł) iść

      have
(hef) mieć

Zobacz również: odmiana czasownika have w czasie teraźniejszym

czasowniki angielskie

      keep
(kip) trzymać

      learn
(lern) uczyć się

      make
(mejk) robić

      meet
(mit) spotykać

      put
(put) kłaść

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

Hello Szybki Angielski 5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego . Słówka, zwroty, wymowa po polsku. Mega praktyczny zestaw.

      read
(rid) czytać

      run
(ran) biegać

      say
(sej) powiedzieć

      see
(si) widzieć

      send
(sent) wysyłać

      sit
(sit) siedzieć

      speak
(spik) mówić

      take
(tejk) brać

      think
(fink) myśleć

      understand
(anderstent) rozumieć

      write
(rajt) pisać

 Przydatne czasowniki angielskie, które również warto znać

czasowniki angielskie krzyżówka

      become
stać się

      build
budować

      burn
spalić

      choose
wybrać

      cook
gotować

      cut
ciąć

      decide
decydować

      die
umierać

      dig
kopać

      draw
rysować

      dream
 śnić, marzyć
nauka czasowników angielskich

Dream. Marzyć, śnić.

      earn
 zarabiać

      fall
upaść

      feed
karmić

      fight
walczyć

      find
znaleźć

      forget
zapomnieć

      grow
rosnąć

      hear
słyszeć

      hide
chować, ukrywać

      hit
uderzyć

      hold
trzymać
najważniejsze czasowniki angielskie

Hope. Mieć nadzieję.

      hope
mieć nadzieję

      hurt
zranić

      jump
skakać

      know
wiedzieć, znać

      lead
 prowadzić, przewodzić

      leave
 wychodzić, wyjeżdżać, opuszczać

      lend
pożyczyć komuś

      let
 pozwolić

      lie
leżeć

      like
lubić

      listen
słuchać

      lose
zgubić
czasowniki angielskie z wymową

Learn. Uczyć się

      love
kochać

      mean
znaczyć, oznaczać

      pay
płacić

      paint
 malować

      rain
padać (o deszczu)

      ride
jeździć

      ring
dzwonić

      sell
sprzedawać

      shine
świecić

      show
pokazywać

      shut
 zamknąć
Najpopularniejsze czasowniki angielskie

Smile. Uśmiechać się

      sing
śpiewać

      sleep
 spać

      smell
pachnieć, wąchać
czasowniki angielskie z wymową

Feel. Czuć.

      smile
uśmiechać się

      snow
 padać (o śniegu)

      spend
spędzać, wydawać

      spill
rozlać

      stand
stać

      start
zaczynać

      stay
zostać, pozostać

      steal
ukraść

      swim
pływać

      teach
nauczać

      tell
powiedzieć
najważniejsze czasowniki angielskie

Win. Wygrać.

      throw
rzucać

      travel
podróżować

      visit
odwiedzać

      wake
budzić, obudzić

      want
chcieć

      watch
oglądać

      wear
nosić, ubierać

      win
wygrać

      work
 pracować

Przykłady zdań z podstawowymi czasownikami angielskimi

      You break my heart.

Łamiesz mi serce.

      I must buy a new coat.

Muszę kupić nowy płaszcz.

      Can you come later?

Czy możesz przyjść później?

      Do you drink milk?

Czy pijesz mleko?

      Can you drive?

Czy umiesz prowadzić samochód?

      We often go to the cinema.

My często chodzimy do kina.

      They learn English every day.

Oni codziennie uczą się angielskiego.

      I want to send a letter.

Chcę wysłać list.

      Do you understand me?

Czy mnie rozumiesz?

My parents want to buy a new car.

Moi rodzice chcą kupić nowy samochód.

Your sister can swim very well. 

Twoja siostra potrafi bardzo dobrze pływać.

The kids catch the bus every morning.

Dzieci codziennie rano łapią autobus.

Her grandparents come from Spain.

Jej dziadkowie pochodzą z Hiszpanii.

How much does it cost to stay here?

Ile kosztuje pobyt tutaj?

I do my homework in the evenings. 

Odrabiam lekcje wieczorami.

Do you drink coffee in the morning?

Czy pijesz rano kawę?

Do you feel happy today?

Czy czujesz się dziś szczęśliwy?

Birds fly in the sky.

Ptaki latają na niebie.

Do you get a lot of presents for your birthday?

Czy dostajesz dużo prezentów na swoje urodziny?

They go for a walk in the evening.

Oni idą na spacer wieczorem.

My neighbours have a big house.

Moi sąsiedzi mają duży dom.

We keep all our photos in an album. 

Trzymamy wszystkie nasze zdjęcia w albumie.

My classmates make plans for the weekend.

Moi koledzy z klasy robią plany weekend.

My sisters learn to play the piano.

Moje siostry uczą się grać na pianinie.

Rozmówki i przykładowe dialogi

Poniżej znajdziesz przykładowe dialogi z wykorzystaniem często używanych czasowników, które pomogą Ci lepiej zrozumieć ich zastosowanie w codziennych rozmowach.

 • cook (gotować)
  A: Can you cook spaghetti?
  A: Czy potrafisz gotować spaghetti?
  B: Yes, I often cook it for dinner.
  B: Tak, często gotuję je na obiad.
 • draw (rysować)
  A: What are you drawing?
  A: Co rysujesz?
  B: I’m drawing a picture of my cat.
  B: Rysuję obrazek mojego kota.
 • dream (śnić, marzyć)
  A: I often dream about traveling the world.
  A: Często marzę o podróżowaniu po świecie.
  B: That’s a beautiful dream. I hope it comes true.
  B: To piękne marzenie. Mam nadzieję, że się spełni.
 • find (znaleźć)
  A: I can’t find my glasses.
  A: Nie mogę znaleźć moich okularów.
  B: Did you look on the kitchen table?
  B: Czy szukałeś na kuchennym stole?
 • feel (czuć)
  A: How do you feel today?
  A: Jak się dzisiaj czujesz?
  B: I feel much better, thank you.
  B: Czuję się dużo lepiej, dziękuję.
 • hold (trzymać)
  A: Can you hold my bag for a moment?
  A: Czy możesz na chwilę potrzymać moją torbę?
  B: Sure, no problem.
  B: Jasne, nie ma problemu.
 • leave (wychodzić, wyjeżdżać, opuszczać)
  A: What time do you leave for school?
  A: O której godzinie wychodzisz do szkoły?
  B: I usually leave about 7 AM.
  B: Zwykle wychodzę około 7 rano.
 • lend (pożyczyć komuś)
  A: Can you lend me a pencil?
  A: Czy możesz pożyczyć mi ołówek?
  B: Sure, here you are.
  B: Jasne, proszę.
 • let (pozwolić)
  A: Will your parents let you go to the concert?
  A: Czy twoi rodzice pozwolą ci iść na koncert?
  B: Yes, they will.
  B: Tak, pozwolą.
 • like (lubić)
  A: Do you like chocolate?
  A: Lubisz czekoladę?
  B: Yes, I love it.
  B: Tak, uwielbiam.
 • mean (znaczyć, oznaczać)
  A: What does this word mean?
  A: Co oznacza to słowo?
  B: I’m sorry, I don’t know.
  B: Przykro mi, nie wiem.
 • rain (padać – o deszczu)
  A: Look, it’s starting to rain.
  A: Spójrz, zaczyna padać.
  B: Let’s take an umbrella.
  B: Weźmy parasol.
 • sleep (spać)
  A: I need to sleep eight hours every night.
  A: Muszę spać osiem godzin każdej nocy.
  B: That’s good for your health.
  B: To dobre dla twojego zdrowia.
 • start (zaczynać)
  A: What time does the concert start?
  A: O której godzinie zaczyna się koncert?
  B: It starts at 7 PM.
  B: Zaczyna się o 19:00.
 • tell (powiedzieć)
  A: Can you tell me the way to the train station?
  A: Czy możesz mi powiedzieć, jak dojść na stację kolejową?
  B: Sure, go straight and then turn left.
  B: Jasne, idź prosto, a potem skręć w lewo.

Czasowniki regularne i nieregularne

lista czasowników angielskich regularnych i nieregularnychW nauce języka angielskiego ważne jest rozróżnienie między czasownikami regularnymi i nieregularnymi.

Czasowniki regularne to takie, które w czasie przeszłym oraz w formie past participle przyjmują końcówkę -ed.

Na przykład, “work” staje się “worked“, a “play” zmienia się w “played“.

Z kolei czasowniki nieregularne nie stosują się do tej zasady i mają różne formy przeszłe, co może stanowić wyzwanie w nauce.

Na przykład, “go” zmienia się w “went“, a “eat” w “ate“.

Przykłady czasowników nieregularnych

Oto kilka często używanych czasowników nieregularnych:

 • Be (być) – was/were, been
 • Begin (zaczynać) – began, begun
 • Break (łamać) – broke, broken
 • Bring (przynosić) – brought, brought
 • Come (przychodzić) – came, come
 • Eat (jeść) – ate, eaten
 • Go (iść) – went, gone
 • Have (mieć) – had, had
 • See (widzieć) – saw, seen
 • Take (brać) – took, taken

Dla bardziej szczegółowego zrozumienia różnic między czasownikami regularnymi i nieregularnymi, a także dla pełnej listy czasowników nieregularnych, zapraszam do odwiedzenia następujących stron:

Te zasoby oferują bogate informacje, które pomogą w lepszym zrozumieniu i praktycznym zastosowaniu tych ważnych elementów języka angielskiego.

Formy czasowników w różnych czasach

Kiedy zaczynasz naukę języka angielskiego, jednym z kluczowych elementów jest zrozumienie, jak czasowniki zmieniają swoje formy w różnych czasach.

Każdy z czasów angielskich ma swoje specyficzne zasady odmiany czasowników. Przykładowo:

 1. Czas Teraźniejszy (Present Simple Tense): W tym czasie używamy podstawowej formy czasownika. Na przykład, “I eat” (Jem) lub “He eats” (On je). Zauważ, że dodajemy “s” do czasownika, gdy mówimy o trzeciej osobie pojedynczej (he, she, it).
 2. Czas Teraźniejszy Ciągły (Present Continuous): Ten czas jest używany, aby wyrazić działanie, które ma miejsce w chwili obecnej. Aby utworzyć zdanie w czasie Present Continuous, używamy odpowiedniej formy “to be” (am/is/are) wraz z czasownikiem z końcówką “-ing“. Na przykład, “I am eating” (Jem teraz) lub “She is walking” (Ona teraz idzie).
 3. Czas Przeszły (Past Tense): Tutaj czasowniki mogą być regularne lub nieregularne. Czasowniki regularne otrzymują końcówkę “-ed“. Na przykład, “walk” zmienia się na “walked” (szedłem/szłam). Czasowniki nieregularne zmieniają swoją formę w sposób unikalny, na przykład “go” staje się “went” (szedłem/szłam).
 4. Czas Przyszły (Future Tense): W języku angielskim, aby utworzyć czas przyszły, zazwyczaj używamy słowa pomocniczego “will” przed podstawową formą czasownika. Na przykład, “I will eat” (Będę jadł/jadła).

Więcej na temat czasów angielskich znajdziesz tutaj: Czasy angielskie krok po kroku – nauka z budową, przykładami i ćwiczeniami.

Aby poznać więcej czasowników i zwrotów z czasownikami sprawdź również: Czynności codzienne po angielsku, Co robisz  w  wolnym czasie, hobby po angielsku.

Pamiętaj, że praktyka jest kluczem do opanowania tych czasowników i ich form. Im więcej będziesz używać czasowników w różnych czasach, tym łatwiej będzie Ci je zapamiętać i stosować w codziennej komunikacji. Zachęcamy do rozwiązywania poniższych ćwiczeń i korzystania z fiszek angielskich online.

Ćwiczenia na czasowniki angielskie

Ćwiczenie. Czasowniki angielskie, część 1 być – robić. 

Ćwiczenie ze słuchu. Podstawowe czasowniki angielskie część 1

 Ćwiczenie. Czasowniki angielskie część 2 

Ćwiczenie ze słuchu. Podstawowe czasowniki angielskie część 2

 Ćwiczenie. Czasowniki angielskie część 3

Ćwiczenie ze słuchu. Podstawowe czasowniki angielskie część 3

Fiszki na czasowniki angielskie

Fiszki online na Czasowniki angielskie.