Present Perfect angielski

Present Perfect angielski, zdania i budowa

Czasu Present Perfect używamy:

•  gdy czynność miała miejsce w przeszłości a jej skutki są teraz,

•  gdy czynność trwa od pewnego momentu w przeszłości do chwili obecnej

Polacy mają trudność w zrozumieniu czasu Present Perfect, który jest czasem „na pograniczu” przeszłego i teraźniejszego. W klasyfikacji angielskiej jest to czas teraźnieszy „present ” jednak najczęściej w języku polskim brzmi jak czas przeszły. W języku polskim występuje lub czas przeszły lub czas teraźniejszy, stąd wynikają problemy w zrozumieniu czasu Present Perfect.  

Budowa zdań

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące
I have gone. Ja poszedłem Have I gone? Czy ja poszedłem? I haven’t gone. Ja nie poszedłem.
You  have met. Ty spotkałeś. Have you met? Czy ty spotkałeś? You haven’t met. Ty nie spotykałeś.
He has played. On grał. Has he played? Czy on grał? He hasn’t played. On nie grał.
She has cooked Ona ugotowała. Has she cooked? Czy ona ugotowała? She hasn’t cooked. Ona nie ugotowała.
It has been To było. Has it been? Czy to było? It hasn’t been. To nie było.
We have travelled. My podróżowaliśmy. Have we travelled? Czy my podróżowaliśmy? We haven’t travelled My nie podróżowaliśmy
You have watched. Wy oglądaliście. Have you watched? Czy wy oglądaliście? You haven’t watched. Wy nie oglądaliście.
They have sold. Oni sprzedali, one sprzedały. Have they sold? Czy oni sprzedali/czy one sprzedały? They haven’t sold. Oni nie sprzedali/one nie sprzedały.

Zdanie  oznajmujące w czasie Present Perfect tworzymy dodając operator „have ” lub „has ” + czasownik w trzeciej formie. 

Zdanie pytające tworzymy przez inwersję czyli przez przestawienie. 

 

Zdanie przeczące tworzymy  dodając do operatora„ have ” lub„ has” słowo not, czyli haven’t / hasn’t + czasownik w trzeciej formie.

W przypadku czasownika regularnego, trzecią formę Past Participle tworzymy dodając końcówkę -ed lub -d  np.

grać played, pracować worked

Formy czasowników nieregularnych są podane w zestawieniach, trzeba się ich nauczyć na pamięć, np. jeść eaten, sprzedawać sold

 

Przykłady zdań:

 

Zdania oznajmujące

I have done my homework. Odrobiłem pracę domową.

You have seen a ghost. Ty widziałeś ducha.

She has been to the USA. Ona była w USA.

 

Zdania pytające

Have you watched TV today? Czy oglądałeś dzisiaj TV?

Has he played computer games? Czy on grał w gry komputerowe?

Have they visited the castle? Czy oni zwiedzili zamek?

 

Zdania przeczące

You haven’t eaten your sandwich. Ty nie zjadłeś kanapki.

She hasn’t cleaned her room. Ona nie posprzątała pokoju.

They haven’t sold the house. Oni nie sprzedali domu.

 

Charakterystyczne  określniki

for + okres czasu – od jakiegoś okresu czasu np. for two years – od dwóch lat, for five days – od pięciu dni, for nine months – od dziewięciu miesięcy

since + moment w przeszłości – od jakieś momentu w przeszłości np. since 1999 – od 1999, since Monday – od poniedziałku, since June – od czerwca

so far – do tej pory

just – właśnie

Zestaw Hello z CD do łatwej i szybkiej nauki języka angielskiego

Zestaw Hello z CD do łatwej i szybkiej nauki języka angielskiego

already – już

yet – już , jeszcze nie

ever – kiedykowiek

never – nigdy

up till now – do tej pory

up to the present – do chwili obecnej

today – dzisiaj

this morning, this year, this month – tego ranka, tego roku, tego miesiąca

 

 

Zobacz także:

 

 

 

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn