Present Perfect tense

Present Perfect Zastosowanie

Czasu Present Perfect używamy:

gdy czynność miała miejsce w przeszłości a jej skutki są odczuwalne i mają znaczenie teraz np.

My brother has broken his leg. Mój brat złamał nogę. (i nie może teraz chodzić)

I haven’t done my homework. Nie odrobiłem pracy domowej. (z powodu jej braku teraz dostanę jedynkę)

It has stopped raining. Przestał padać deszcz. (ponieważ przestało padać, teraz możemy wyjść na spacer)

Zdarzenie miało miejsce w przeszłości, ale skutki tego zdarzenia są odczuwalne teraz. Mój brat ma złamaną nogę i nie może chodzić. Nie interesuje nas, kiedy zdarzenie miało miejsce, lecz jego konsekwencje w chwili obecnej.

gdy czynność trwa od pewnego momentu w przeszłości do chwili obecnej np.

I have lived in Poland for ten years. Mieszkam w Polsce od dziesięciu lat.

Mary has been to London since Monday. Mary jest w Londynie od poniedziałku.

How long have you known Ben? Od jak dawna znasz Bena?

Polacy czasami mają trudność w zrozumieniu czasu Present Perfect, który jest czasem „na pograniczu” przeszłego i teraźniejszego, łączy przeszłość z teraźniejszością. W klasyfikacji angielskiej jest to czas teraźnieszy „present “.

Zdania w czasie Present Perfect dotyczące sytuacji, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej często tłumaczymy na język polski za pomocą czasu teraźniejszego np. My brother has been ill for two weeks. Mój brat jest chory od dwóch tygodni.

Zdania, dotyczące sytuacji, która miała miejsce w przeszłości tłumaczymy na język polski za pomocą czasu przeszłego np. I have just met your sister. Właśnie spotkałem twoją siostrę.

 

Present Perfect Budowa zdań

Present Perfect budowa zdań oznajmujących

Present Perfect budowa zdań oznajmujących, czasownik być (be – been). I have been ja byłem, you have been ty byłeś, he has been on był, she has been ona była…

Zdanie oznajmujące w czasie Present Perfect tworzymy dodając operator „have ” lub „has ” + czasownik w trzeciej formie (Past Participle – imiesłów bierny).

Subject + have/has + Past Participle

W przypadku czasownika regularnego, trzecią formę Past Participle tworzymy dodając końcówkę -ed lub -d np. grać: play – played, pracować: work – worked, kończyć: finish – finished, lubić: like – liked, mieszkać: live – lived , oglądać: watch – watched , odwiedzać: visit – visited, zaczynać: start – started , czekać: wait – waited, spojrzeć: look – looked, zarabiać: earn – earned, tańczyć: dance – danced, pomagać: help – helped, kochać: love – loved, uśmiechać się: smile – smiled, słuchać: listen – listened, gotować: cook – cooked, malować: paint – painted.

Więcej na temat czasowników regularnych oraz zestawienie czasowników regularnych z wymową znajdziesz tutaj.

.

Formy czasowników nieregularnych są podane w zestawieniach, trzeba się ich nauczyć na pamięć, np. być – be – been, robić – do – done, eat – eaten, iść: go gone, dostać: get got, dawać: give given, wiedzieć, znać: know known, zaczynać: begin begun, łamać: break broken, przynosić: bring brought, budować: build built, kupować: buy bought, pisać: write written, widzieć see seen, mówić speak spoken, pić: drink – drunk, jeść: eat – eaten, czuć: feel – felt, brać: take – taken, myśleć: think – thought, wygrywać: win – won, sprzedawać: sell – sold, przychodzić: come come.

Zobacz również: Czasowniki regularne i nieregularne, jaka jest trzecia forma danego czasownika.

Odmiana czasownika Have – mieć po angielsku (have, has)

Pełna forma

      I have been

Ja byłem

      You have met

Ty spotkałeś

      He has played

On grał

      She has cooked

Ona ugotowała

      It has gone

To odeszło

      We have travelled

My podróżowaliśmy

      They have sold

Oni sprzedali

 

Forma skrócona

      I've been

Ja byłem

      You've met

Ty spotkałeś

      He's played

On grał

      She's cooked

Ona ugotowała

      It's gone

To odeszło

      We've travelled

My podróżowaliśmy

      They've sold

Oni sprzedali

 

I have been to London. Skrót: I‘ve been to London. Byłem w Londynie.

He has finished his breakfast. Skrót: He‘s finished his breakfast. On skończył śniadanie.

We have done our homework. Skrót: We’ve done our homework. My odrobiliśmy pracę domową.

 

Zdanie pytające (pytanie) tworzymy przez inwersję czyli przez przestawienie.

 

Present Perfect budowa zdań pytających, czasownik być (be - been). Have I been? Czy ja byłem?, Have you  been? czy ty byłeś?, Has he has been? Czy on był?, Has she has been? Czy ona była?...

Present Perfect budowa zdań pytających, czasownik być (be – been). Have I been? Czy ja byłem?, Have you been? czy ty byłeś?, Has he has been? Czy on był?, Has she has been? Czy ona była?…

 

Have/has +Subject + Past Participle

 

Have you been to London? Czy byłeś w Londynie?

Has he finished his breakfast? Czy on skończył śniadanie?

Have we done our homework? Czy my odrobiliśmy pracę domową?

 

Present Perfect budowa zdań przeczących, czasownik być (be - been)

Present Perfect budowa zdań przeczących, czasownik być (be – been), I haven’t been ja nie byłem, you haven’t been ty nie byłeś, he hasn’t been on nie był, she hasn’t been ona nie była…

Zdanie przeczące (przeczenie) tworzymy dodając do operatora„ have ” lub„ has” słowo not, czyli haven’t / hasn’t i czasownik w trzeciej formie (Past Participle).

Subject + have not (haven’t)/has not (hasn’t) + Past Participle

 

Pełna forma

      have not

 

      has not

Forma skrócona

      haven't

 

      hasn't

 

I have not been to London. Skrót: I haven’t been to London. Ja nie byłem w Londynie.

He has not finished his breakfast. Skrót: He hasn’t finished his breakfast. On nie skończył śniadania.

We have not done our homework. Skrót: We haven’t done our homework. My nie odrobiliśmy pracy domowej.

 

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące
I have gone. Ja poszedłem Have I gone? Czy ja poszedłem? I haven’t gone. Ja nie poszedłem.
You have met. Ty spotkałeś. Have you met? Czy ty spotkałeś? You haven’t met. Ty nie spotykałeś.
He has played. On grał. Has he played? Czy on grał? He hasn’t played. On nie grał.
She has cooked Ona ugotowała. Has she cooked? Czy ona ugotowała? She hasn’t cooked. Ona nie ugotowała.
It has been To było. Has it been? Czy to było? It hasn’t been. To nie było.
We have travelled. My podróżowaliśmy. Have we travelled? Czy my podróżowaliśmy? We haven’t travelled My nie podróżowaliśmy
You have watched. Wy oglądaliście. Have you watched? Czy wy oglądaliście? You haven’t watched. Wy nie oglądaliście.
They have sold. Oni sprzedali, one sprzedały. Have they sold? Czy oni sprzedali/czy one sprzedały? They haven’t sold. Oni nie sprzedali/one nie sprzedały.

 

 Present Perfect przykłady zdań:

 

Zdania oznajmujące

I have cleaned my room. Posprzątałem swój pokój.

You have seen a ghost. Ty widziałeś ducha.

He has opened the letter. On otworzył list.

She has been to the USA. Ona była w USA.

 

Zdania pytające

Have you watched TV today? Czy oglądałeś dzisiaj TV?

Has he played computer games? Czy on grał w gry komputerowe?

Has she paid the bills? Czy ona opłaciła rachunki?

Have they visited the castle? Czy oni zwiedzili zamek?

 

Zdania przeczące

You haven’t eaten your sandwich. Ty nie zjadłeś kanapki.

She hasn’t cleaned her room. Ona nie posprzątała pokoju.

He hasn’t lost his key. On nie zgubił swojego klucza.

They haven’t sold the house. Oni nie sprzedali domu.

 

Present Perfect – charakterystyczne określniki czasu

present perfect kiedy For

Present Perfect. Charakterystyczne określenia czasu: for np. for ten minutes – od dziesięciu minut.

for + okres czasu – od jakiegoś okresu czasu np. for twenty minutes – od dwudziestu minut

      for two hours
od dwóch godzin

      for five days
od pięciu dni

      for seven weeks
od siedmiu tygodni

      for nine months
od dziewięciu miesięcy

      for two years
od dwóch lat

      for centuries
od wieków

      for a long time
od dawna

I have lived here for three years. Mieszkam tutaj od trzech lat.

Chris has worked in the bank for six months. Chris pracuje w banku od sześciu miesięcy.

since + moment w przeszłości – od jakieś momentu w przeszłości np.

Present Perfect. Charakterystyczne określenia czasu: since np. since five o'clock - od godziny piątej.

Present Perfect. Charakterystyczne określenia czasu: since np. since five o’clock – od godziny piątej.

      since five o'clock
od godziny piątej

      since I got up
od kiedy wstałem

      since yesterday
od wczoraj

      since Monday
od poniedziałku

      since June
od czerwca

      since Christmas
od Świąt Bożego Narodzenia

      since I was a child
od kiedy byłem dzieckiem

      since 1999
od 1999

I have known you since Monday. Znam cię od poniedziałku.

She has been here since seven o’clock. Ona jest tutaj od siódmej.

      so far
do tej pory

So far I have read ten pages. Do tej pory przeczytałem dziesięć stron.

I haven’t done it so far. Nie zrobiłem tego do tej pory.

      just
właśnie

We have just sent an email. Właśnie wysłaliśmy e-maila.

My uncle has just bought the new house. Mój wujek właśnie kupił nowy dom.

Zestaw Hello z CD do łatwej i szybkiej nauki języka angielskiego

Zestaw Hello z CD do łatwej i szybkiej nauki języka angielskiego

      already
już

I have already had dinner. Ja już zjadłem obiad.

We have already seen the museum. My już widzieliśmy muzeum.

      yet
już , jeszcze nie

Have you left the office yet? Czy już wyszedłeś z biura?

I haven’t done the exercise yet. Jeszcze nie zrobiłem ćwiczenia.

      ever
kiedykowiek

Have you ever eaten wasabi? Czy kiedykolwiek jadłeś wasabi?

Has she ever been to Paris? Czy ona kiedykolwiek była w Paryżu?

      never
nigdy

I have never been to Thailand. Ja nigdy nie byłem w Tajlandii.

Mary has never seen a ghost. Mary nigdy nie widziała ducha.

      up till now
do tej pory

Up till now I have cleaned two windows. Do tej pory umyłem dwa okna.

Up till now we have visited one tower. Do tej pory zwiedziliśmy jedną wieżę.

      up to the present
do chwili obecnej

Up to the present I have been fine. Do chwili obecnej czuję się dobrze.

Up to the present my aunt has eaten two cakes. Do chwili obecnej moja ciocia zjadła dwa ciastka.

Present Perfect. Określniki czasu.

Present Perfect. Określniki czasu.

      today
dzisiaj

Have you done the shopping today? Czy zrobiłeś dzisiaj zakupy?

I haven’t washed the car today. Dzisiaj nie umyłem samochodu.

      this morning
tego ranka

      this year
tego roku

      this month
tego miesiąca

Have you had breakfast this morning? Czy dziś rano zjadłeś śniadanie?

This month we haven’t been to the cinema. W tym miesiącu nie byliśmy w kinie.

      lately
ostatnio

      recently
ostatnio

Have you seen my brother lately? Czy widziałeś ostatnio mojego brata?

I haven’t called her lately. Ostatnio do niej nie dzwoniłem.

 

Zobacz także:

Porównanie czasów Present Perfect i Past Simple

 

 

 

 

Treść była ciekawa? Wydrukuj PDF lub podziel się:
PrintFriendlyEmailFacebookPinterestLinkedIn