Present Perfect vs Past Simple: porównanie i kluczowe różnice

Present Perfect Simple vs Past Simple porównanie czasów

Czas Present Perfect w języku angielskim łączy teraźniejszość z przeszłością, odnosząc się do działań, które zaczęły się w przeszłości i ciągną do teraz, lub których skutki są nadal aktualne.

Przykład: ‘My sister has lived in London for two years’ – podkreśla trwający do dziś pobyt siostry w Londynie.

Natomiast Past Simple używamy do opisywania konkretnych, zakończonych wydarzeń z przeszłości, jak w zdaniu ‘I have just met your brother’, co wskazuje na niedawne spotkanie.

Zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla płynnego posługiwania się angielskim.

Czas Present Perfect w klasyfikacji angielskiej jest czasem teraźniejszym.

Present oznacza teraźniejszość. Czas Past Simple jest czasem przeszłym. Past oznacza przeszłość.

Present Perfect to jednak czas „na pograniczu” przeszłego i teraźniejszego, łączy przeszłość z teraźniejszością.

Zapraszamy do poznania różnic w sposobie  zastosowania tych dwóch czasów.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Present Perfect Past Simple. Różnice

Present Perfect (Simple)Past Simple
Opisuje czynności, które miały miejsce w przeszłości, a ich skutki są odczuwalne i mają znaczenie teraz.
Nie interesuje nas, kiedy zdarzenie miało miejsce, lecz jego konsekwencje w chwili obecnej. 

Przykłady:

I have lost my key. Zgubiłem swój klucz (i nie mogę teraz wejść, nie mam klucza)

She hasn’t cooked dinner. Ona nie ugotowała obiadu (z  tego powodu nie ma obiadu i nie zjemy w domu)

The lesson has just finished. Lekcja właśnie się skończyła. (ponieważ lekcja się skończyła, możemy iść do domu)
Opisuje czynności, które miały miejsce, zostały zakończone w pewnym określonym czasie w przeszłości i nie mają wpływu na teraźniejszość. 


Przykłady:

I lost my key yesterday. Zgubiłem wczoraj swój klucz. (zdarzenie miało miejsce wczoraj, być może klucz już się odnalazł)

She didn’t cook dinner last Saturday. Ona nie ugotowała obiadu w ubiegłą sobotę. (zdarzenie miało miejsce w ubiegłą sobotę i nie ma wpływu na teraźniejszość)

The lesson finished two hours ago. Lekcja zakończyła się dwie godziny temu. (lekcja zakończyła się w określonym czasie w przeszłości)
Present Perfect używamy też, gdy mówimy o doświadczeniach życiowych lub sytuacjach, które miały miejsce w przeszłości, ale mają wpływ na nasze życie teraz lub w przyszłości.

I have been to London twice. Byłem w Londynie dwa razy. (to doświadczenie może wpłynąć na moje decyzje w przyszłości)

Have you ever eaten snails? Czy kiedykolwiek jadłeś ślimaki? (jest to pytanie o doświadczenie życiowe)
Past Simple używamy, gdy mówimy o doświadczeniach lub sytuacjach z przeszłości, które już się skończyły i nie mają związku z naszym życiem teraz lub w przyszłości.

I went to London two years ago. Pojechałem do Londynu dwa lata temu. (to doświadczenie nie ma wpływu na moje życie teraz lub w przyszłości)

Did you eat snails last weekend? Czy w ostatni weekend jadłeś ślimaki? (jest to pytanie o zdarzenie w przeszłości)
Present Perfect używamy, gdy chcemy powiedzieć, że coś wydarzyło się więcej niż raz w przeszłości lub że coś zaczęło się w przeszłości i nadal trwa w teraźniejszości. Opisuje zdarzenia, które trwają od pewnego momentu w przeszłości do chwili obecnej np.

I have lived in Rome for two years. Mieszkam w Rzymie od dwóch lat. Brenda has been abroad since Friday. Brenda jest za granicą od piątku.

How long have you known your best friend? Od jak dawna znasz swojego najlepszego przyjaciela?
Past Simple używamy, gdy chcemy powiedzieć, że coś wydarzyło się tylko raz lub określonej liczbie razy w przeszłości.
Opisuje na przykład wydarzenia historyczne, które zostały zakończone w przeszłości.

He became the first President of the United States. On został pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych.

The war ended in 1945 Wojna skończyła się w 1945.

Opisuje sekwencje wydarzeń z przeszłości, które następowały jedna po drugiej.

I packed my suitace, closed the door and left. Spakowałem walizkę, zamknąłem drzwi i wyszedłem.

The woman washed her hands, laughed and walked away. Kobieta umyła ręce, zaśmiała się i odeszła.
Present Perfect mówi bardziej ogólnie o doświadczeniach lub akcjach, które mają wpływ na teraźniejszość.

I have just packed my suitcase. Właśnie spakowałem walizkę. (zakończyłem pakowanie i mogę zająć się czymś innym)
Jeśli chcemy skupić się na czasie dokonanym, czyli momentach, w których coś się stało, powinniśmy użyć Past Simple.

I packed my suitcase yesterday. (stwierdzam fakt, że walizka została spakowana wczoraj)

Określenia czasów 

Present Perfect określnikiPast Simple określniki
for + okres czasu – od jakiegoś okresu czasu np. for ten minutes – od dziesięciu minut

      for two hours
od dwóch godzin

      for five days
od pięciu dni

      for seven weeks
od siedmiu tygodni

      for nine months
od dziewięciu miesięcy

      for two years
od dwóch lat

      for centuries
od wieków

      for a long time
od dawna

I have lived here for three years. Mieszkam tutaj od trzech lat.

Chris has worked in the bank for six months. Chris pracuje w banku od sześciu miesięcy.
      yesterday
wczoraj

      yesterday morning
wczoraj rano

      yesterday afternoon
wczoraj po południu

      yesterday evening
wczoraj wieczoremWe went to party yesterday.
Wczoraj poszliśmy na przyjęcie.

Did you meet your friends yesterday evening?
Czy spotkałeś się z przyjaciółmi wczoraj wieczorem?

Yesterday morning I forgot to water the plants.
Wczoraj rano zapomniałem podlać kwiaty.

Did you buy a magazine yesterday afternoon?
Czy kupiłeś magazyn wczoraj po południu?
since + moment w przeszłości – od jakieś momentu w przeszłości np.

      since five o'clock
od godziny piątej

      since I got up
od kiedy wstałem

      since yesterday
od wczoraj

      since Monday
od poniedziałku

      since June
od czerwca

      since Christmas
od Świąt Bożego Narodzenia

      since I was a child
od kiedy byłem dzieckiem

      since 1999
od 1999

I have known you since Monday. Znam cię od poniedziałku.
She has been here since seven o’clock. Ona jest tutaj od siódmej.
      the day before yesterday
przedwczoraj

Frank didn’t win the tennis match the day before yesterday.
Frank nie wygrał meczu w tenisa przedwczoraj.
      so far
do tej pory

So far I have read ten pages. Do tej pory przeczytałem dziesięć stron.
I haven’t done it so far. Nie zrobiłem tego do tej pory.

      up till now
do tej pory

Up till now I have cleaned two windows. Do tej pory umyłem dwa okna.

Up till now we have visited one tower. Do tej pory zwiedziliśmy jedną wieżę.

      up to the present
do chwili obecnej

Up to the present I have been fine. Do chwili obecnej czuję się dobrze.
Up to the present my aunt has eaten two cakes. Do chwili obecnej moja ciocia zjadła dwa ciastka.
      last night
ubiegłej nocy

      last week
w ubiegłym tygodniu

      last month
w ubiegłym miesiącu

      last year
w ubiegłym roku

      last Monday
w ubiegły poniedziałek

John ddin’t have a job last year.
John nie miał pracy w ubiegłym roku.
Last month we moved to New York.
W ubiegłym miesiącu przeprowadziliśmy się do Nowego Jorku.
Did to go to London last week?
Czy pojechałeś do Londynu w ubiegłym tygodniu?
Last night my mother went to bed very late.
Ubiegłej nocy moja matka poszła spać bardzo późno.
Did you do your homework last Monday?
Czy odrobiłeś pracę domową w ubiegły poniedziałek?
      just
właśnie

We have just sent an email. Właśnie wysłaliśmy e-maila.
My uncle has just bought the new house. Mój wujek właśnie kupił nowy dom.

      already
już
I have already had dinner. Ja już zjadłem obiad.

We have already seen the museum. My już widzieliśmy muzeum.

      yet
już , jeszcze nie

Have you left the office yet? Czy już wyszedłeś z biura?
I haven’t done the exercise yet. Jeszcze nie zrobiłem ćwiczenia.
      two days ago
dwa dni temu

      five months ago
pięć miesięcy temu

      four years ago
cztery lata temu

Five months ago we went to Kenya.
Pięć miesięcy temu pojechaliśmy do Kenii.
My father went to the hospital two days ago.
Mój ojciec poszedł do szpitala dwa dni temu.
Four years ago she bought a lovely house in the country.
Cztery lata temu ona kupiła śliczny dom na wsi

      ever
kiedykowiek

Have you ever eaten wasabi? Czy kiedykolwiek jadłeś wasabi?
Has she ever been to Paris? Czy ona kiedykolwiek była w Paryżu?

      never
nigdy

I have never been to Thailand. Ja nigdy nie byłem w Tajlandii.
Mary has never seen a ghost. Mary nigdy nie widziała ducha.
      the other day
kilka dni temu, ostatnio

They met in the restaurant the other day.
Oni spotkali się w restauracji kilka dni temu.
      this morning
tego ranka

      this year
tego roku

      this month
tego miesiąca

Have you had breakfast this morning? Czy dziś rano zjadłeś śniadanie?
This month we haven’t been to the cinema. W tym miesiącu nie byliśmy w kinie.
     
      in October
w październiku

What did you do in October?
Co robiłeś w październiku?
 
      lately
ostatnio

      recently
ostatnio

Have you seen my brother lately? Czy widziałeś ostatnio mojego brata?
I haven’t called her lately. Ostatnio do niej nie dzwoniłem.

      today
dzisiaj

Have you done the shopping today? Czy zrobiłeś dzisiaj zakupy?
I haven’t washed the car today. Dzisiaj nie umyłem samochodu.
      in 2018
w 2018

In 2018 she graduated from University and got a job.
W 2018 ona skończyła Uniwersytet i dostała pracę.

 

Present Perfect vs Past Simple Budwa zdań oznajmujących

Present Perfect vs Past Simple Budwa zdań oznajmujących

 Budowa zdań. Porównanie i różnice

Porównaj budowę zdań oznajmujących, na przykładzie czasownika “be” (been) – być w czasie Present Perfect i czasownika “go” (went) – iść w czasie Past Simple 

Porównaj budowę zdań pytających (pytań), na przykładzie czasownika “be” (been) – być w czasie Present Perfect i czasownika “go” – iść w czasie Past Simple.

Present-Perfect-vs-Past-Simple. Budowa zdań pytających (pytań).

Present-Perfect-vs-Past-Simple. Budwa zdań pytających (pytań).

Porównaj budowę zdań przeczących (przeczeń) na przykładzie czasownika  “be” (been) – być w czasie Present Perfect i na przykładzie czasownika go – iść w czasie Past Simple.

Present Perfect vs Past Simple Budowa zdań przeczących (przeczeń)

Present Perfect vs Past Simple Budowa zdań przeczących (przeczeń)

Gramatyka Hello. Prosto przedstawione czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Sprawdź teraz!

Jak wybrać czas

Wybierając między Present Perfect a Past Simple, warto pamiętać o kilku zasadniczych różnicach:

 1. Używaj Present Perfect, gdy:

  • Opisujesz doświadczenia bez określenia konkretnego czasu: ‘I have visited Paris three times.’
  • Mówisz o działaniu trwającym do teraz: ‘She has worked here since 2022.’
  • Działanie zakończyło się niedawno: ‘He has just finished reading the book.’
  • Efekty działań są nadal odczuwalne: ‘They have lost their keys and can’t get in.’
 2. Używaj Past Simple, gdy:

  • Mówisz o zdarzeniach w określonym czasie w przeszłości: ‘I visited Paris in 2018.’
  • Opisujesz kolejność wydarzeń: ‘Yesterday, she woke up, ate breakfast, and left for work.’
  • Opisujesz stan lub sytuację, która miała miejsce w przeszłości: ‘Last winter, it was very cold.’
  • Mówisz o działaniach, które były powtarzane w przeszłości: ‘We went to the cinema every Saturday when we were kids.’

Wybór odpowiedniego czasu zależy od kontekstu i tego, co chcesz przekazać.

Present Perfect łączy przeszłość z teraźniejszością, podkreślając trwający wpływ lub kontynuację, podczas gdy Past Simple koncentruje się na dokładnym momencie lub okresie w przeszłości.

Ponieważ praktyka czyni mistrza, zachęcamy ro rozwiązywania poniższych ćwiczeń, aby doskonalić znajomość powyższych czasów. Owocnej nauki!

Ćwiczenia na różnice w czasach

Present Perfect vs Past Simple. Ćwiczenie 1. Wybierz poprawną formę.

Present Perfect vs Past Simple. Ćwiczenie 2. Zaznacz poprawne zdanie. 

Present Perfect vs Past Simple. Ćwiczenie 3. Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania. 

Present Perfect vs Past Simple. Ćwiczenie 4. Zaznacz poprawne zdanie. 

Present Perfect vs Past Simple. Ćwiczenie 5. Wybierz poprawną formę.

 

Ćwiczenia na Present Perfect

Present Perfect. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz właściwą formę.

Present Perfect. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz właściwą formę.

For, since. ćwiczenie. Wybierz właściwe określenie w zdaniu Present Perfect.

Present Perfect: yet, just, already, ever, never. Ćwiczenie. Wybierz poprawne określenie w zdaniu.

Ćwiczenie Present Perfect. Czasowniki nieregularne trzecia forma Past Participle  część 1. Wpisz poprawną formę czasownika.

Ćwiczenie. Present Perfect. Czasowniki nieregularne trzecia forma Past Participle  część 2. Wpisz poprawną formę czasownika.

Ćwiczenia na Past Simple

Past Simple. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz poprawną formę.

Czasowniki regularne i nieregularne w czasie Past Simple. Ćwiczenie.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki regularne. Zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki regularne. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne w Past Simple – część 1. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Czasowniki nieregularne w Past Simple – część 2. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki nieregularne. Zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki nieregularne. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Past Simple. Czasownik BYĆ. Was, were. Ćwiczenie.

Ćwiczenie. Was, were. Wpisz poprawną formę czasownika być w czasie przeszłym Past Simple.

Ćwiczenie. Wasn’t, weren’t. Budowa przeczeń z czasownikiem być w czasie przeszłym Past Simple. Wpisz poprawną formę.

Zobacz również:

Present Perfect Zastosowanie, budowa zdań, przykłady zdań

Past Simple Zastosowanie, budowa zdań, przykłady zdań

Czasy teraźniejsze w języku angielskim – jak poprawnie używać Present Simple, Present Continuous, Present Perfect i Present Perfect Continuous

Czasy przeszłe w języku angielskim – budowa, zastosowanie i przykłady

Czasowniki nieregularne i regularne z wymową