Present Perfect Past Simple porównanie

Czas Present Perfect w klasyfikacji angielskiej jest czasem teraźniejszym.

Present oznacza teraźniejszość.Czas Past Simple jest czasem przeszłym. Past oznacza przeszłość.

Present Perfect to jednak czas „na pograniczu” przeszłego i teraźniejszego, łączy przeszłość z teraźniejszością.

Zdania w czasie Present Perfect dotyczące sytuacji, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa do teraz często tłumaczymy na język polski za pomocą czasu teraźniejszego np. My sister has lived in London for two years. Moja siostra mieszka w Londynie od dwóch lat.

Zdania, dotyczące sytuacji, która miała miejsce w przeszłości tłumaczymy na język polski za pomocą czasu przeszłego np. I have just met your brother. Właśnie spotkałem twojego brata.

Poznaj różnice w sposobie  zastosowania Present Perfect i Past Simple.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Present Perfect Past Simple. Różnice

 

Czas Past Simple opisuje czynności:

  •   które miały miejsce i zostały zakończone w pewnym określonym czasie w przeszłości. Nie ma znaczenia, jak długo trwały np.

I got up late yesterday. Wczoraj wstałem późno.

She met Olivia last month.

Ona spotkała Olivię w ubiegłym miesiącu.

We bought a new fridge six months ago.

My kupiliśmy nową lodówkę sześć miesięcy temu.

  • wydarzenia historyczne, które zostały zakończone w przeszłości np.

He became the first president of the United States. On został pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych.

The war ended in 1945 Wojna skończyła się w 1945.

  •   sekwencje wydarzeń z przeszłości, które następowały jedna po drugiej

I packed my suitace, closed the door and left. Spakowałem walizkę, zamknąłem drzwi i wyszedłem.

The woman washed her hands, laughed and walked away. Kobieta umyła ręce, zaśmiała się i odeszła.

Określniki czasów Present Perfect i Past Simple zestawienie

Present Perfect określniki

for + okres czasu – od jakiegoś okresu czasu np. for ten minutes – od dziesięciu minut

      for two hours
od dwóch godzin

      for five days
od pięciu dni

      for seven weeks
od siedmiu tygodni

      for nine months
od dziewięciu miesięcy

      for two years
od dwóch lat

      for centuries
od wieków

      for a long time
od dawna

I have lived here for three years. Mieszkam tutaj od trzech lat.

Chris has worked in the bank for six months. Chris pracuje w banku od sześciu miesięcy.

since + moment w przeszłości – od jakieś momentu w przeszłości np.

      since five o'clock
od godziny piątej

      since I got up
od kiedy wstałem

      since yesterday
od wczoraj

      since Monday
od poniedziałku

      since June
od czerwca

      since Christmas
od Świąt Bożego Narodzenia

      since I was a child
od kiedy byłem dzieckiem

      since 1999
od 1999

I have known you since Monday. Znam cię od poniedziałku.

She has been here since seven o’clock. Ona jest tutaj od siódmej.

      so far
do tej pory

So far I have read ten pages. Do tej pory przeczytałem dziesięć stron.

I haven’t done it so far. Nie zrobiłem tego do tej pory.

      just
właśnie

We have just sent an email. Właśnie wysłaliśmy e-maila.

My uncle has just bought the new house. Mój wujek właśnie kupił nowy dom.

      already
już

I have already had dinner. Ja już zjadłem obiad.

We have already seen the museum. My już widzieliśmy muzeum.

      yet
już , jeszcze nie

Have you left the office yet? Czy już wyszedłeś z biura?

I haven’t done the exercise yet. Jeszcze nie zrobiłem ćwiczenia.

      ever
kiedykowiek

Have you ever eaten wasabi? Czy kiedykolwiek jadłeś wasabi?

Has she ever been to Paris? Czy ona kiedykolwiek była w Paryżu?

      never
nigdy

I have never been to Thailand. Ja nigdy nie byłem w Tajlandii.

Mary has never seen a ghost. Mary nigdy nie widziała ducha.

      up till now
do tej pory

Up till now I have cleaned two windows. Do tej pory umyłem dwa okna.

Up till now we have visited one tower. Do tej pory zwiedziliśmy jedną wieżę.

      up to the present
do chwili obecnej

Up to the present I have been fine. Do chwili obecnej czuję się dobrze.

Up to the present my aunt has eaten two cakes. Do chwili obecnej moja ciocia zjadła dwa ciastka.

      today
dzisiaj

Have you done the shopping today? Czy zrobiłeś dzisiaj zakupy?

I haven’t washed the car today. Dzisiaj nie umyłem samochodu.

      this morning
tego ranka

      this year
tego roku

      this month
tego miesiąca

Have you had breakfast this morning? Czy dziś rano zjadłeś śniadanie?

This month we haven’t been to the cinema. W tym miesiącu nie byliśmy w kinie.

      lately
ostatnio

      recently
ostatnio

Have you seen my brother lately? Czy widziałeś ostatnio mojego brata?

I haven’t called her lately. Ostatnio do niej nie dzwoniłem.

 

Past Simple określniki

      yesterday
wczoraj

      yesterday morning
wczoraj rano

      yesterday afternoon
wczoraj po południu

      yesterday evening
wczoraj wieczorem

      the day before yesterday
przedwczoraj

We went to party yesterday.

Wczoraj poszliśmy na przyjęcie.

Did you meet your friends yesterday evening?

Czy spotkałeś się z przyjaciółmi wczoraj wieczorem?

Yesterday morning I forgot to water the plants.

Wczoraj rano zapomniałem podlać kwiaty.

Did you buy a magazine yesterday afternoon?

Czy kupiłeś magazyn wczoraj po południu?

Frank didn’t win the tennis match the day before yesterday.

Frank nie wygrał meczu w tenisa przedwczoraj.

      last night
ubiegłej nocy

      last week
w ubiegłym tygodniu

      last month
w ubiegłym miesiącu

      last year
w ubiegłym roku

      last Monday
w ubiegły poniedziałek

John ddin’t have a job last year.

John nie miał pracy w ubiegłym roku.

Last month we moved to New York.

W ubiegłym miesiącu przeprowadziliśmy się do Nowego Jorku.

Did to go to London last week?

Czy pojechałeś do Londynu w ubiegłym tygodniu?

Last night my mother went to bed very late.

Ubiegłej nocy moja matka poszła spać bardzo późno.

Did you do your homework last Monday?

Czy odrobiłeś pracę domową w ubiegły poniedziałek?

      two days ago
dwa dni temu

      five months ago
pięć miesięcy temu

      four years ago
cztery lata temu

Five months ago we went to Kenya.

Pięć miesięcy temu pojechaliśmy do Kenii.

My father went to the hospital two days ago.

Mój ojciec poszedł do szpitala dwa dni temu.

Four years ago she bought a lovely house in the country.

Cztery lata temu ona kupiła śliczny dom na wsi.

      the other day
kilka dni temu, ostatnio

They met in the restaurant the other day.

Oni spotkali się w restauracji kilka dni temu.

      in October
w październiku

What did you do in October?

Co robiłeś w październiku?

      in 2018
w 2018

In 2018 she graduated from University and got a job.

W 2018 ona skończyła Uniwersytet i dostała pracę.

Present Perfect  vs Past Simple Budwa zdań oznajmujących

Present Perfect vs Past Simple Budwa zdań oznajmujących

 Budowa zdań w czasie Present Perfect i Past Simple. Porównanie i różnice

Porównaj budowę zdań oznajmujących, na przykładzie czasownika “be” (been) – być w czasie Present Perfect ( I have been – ja byłem You have been – ty byłeś, He has been – on był) … i czasownika “go” (went) – iść w czasie Past Simple (I went – ja poszedłem, you went – ty poszedłeś, he went – on poszedł…).

Porównaj budowę zdań pytających (pytań), na przykładzie czasownika “be” (been) – być w czasie Present Perfect ( Have I been? Czy ja bylem? Have you been? Czy ty byłeś? Has he been? Czy on był?) i czasownika “go” – iść w czasie Past Simple (Did I go? – Czy ja poszedłem? Did you go? – Czy ty poszedłeś? Did he go? – Czy on poszedł? Did she go? – Czy ona poszła?…).

Present-Perfect-vs-Past-Simple. Budowa zdań pytających (pytań).

Present-Perfect-vs-Past-Simple. Budwa zdań pytających (pytań).

Porównaj budowę zdań przeczących (przeczeń) na przykładzie czasownika  “be” (been) – być w czasie Present Perfect ( I haven’t been – ja nie byłem Yoy haven’t been – ty nie byłeś, He hasn’t been – on nie był) … i na przykładzie czasownika go – iść w czasie Past Simple (I didn’t go – Ja nie poszedłem You didn’t go – Ty nie poszedłeś He didn’t go – On nie poszedł She didn’t go – Ona nie poszła…)

Present Perfect vs Past Simple Budowa zdań przeczących (przeczeń)

Present Perfect vs Past Simple Budowa zdań przeczących (przeczeń)

Gramatyka Hello. Prosto przedstawione czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Sprawdź teraz!

Ćwiczenia na Present Perfect vs Past Simple

Present Perfect vs Past Simple. Ćwiczenie. Wybierz poprawną formę.

Present Perfect vs Past Simple. Ćwiczenie. Zaznacz poprawne zdanie. 

Ćwiczenia na Present Perfect

Present Perfect. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz właściwą formę.

Present Perfect. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz właściwą formę.

For, since. ćwiczenie. Wybierz właściwe określenie w zdaniu Present Perfect.

Present Perfect: yet, just, already, ever, never. Ćwiczenie. Wybierz poprawne określenie w zdaniu.

Ćwiczenie Present Perfect. Czasowniki nieregularne trzecia forma Past Participle  część 1. Wpisz poprawną formę czasownika.

Ćwiczenie. Present Perfect. Czasowniki nieregularne trzecia forma Past Participle  część 2. Wpisz poprawną formę czasownika.

Ćwiczenia na Past Simple

Past Simple. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz poprawną formę.

Czasowniki regularne i nieregularne w czasie Past Simple. Ćwiczenie.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki regularne. Zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki regularne. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne w Past Simple – część 1. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Czasowniki nieregularne w Past Simple – część 2. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki nieregularne. Zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki nieregularne. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Past Simple. Czasownik BYĆ. Was, were. Ćwiczenie.

Ćwiczenie. Was, were. Wpisz poprawną formę czasownika być w czasie przeszłym Past Simple.

Ćwiczenie. Wasn’t, weren’t. Budowa przeczeń z czasownikiem być w czasie przeszłym Past Simple. Wpisz poprawną formę.

Zobacz również:

Present Perfect Zastosowanie, budowa zdań, przykłady zdań

Past Simple Zastosowanie, budowa zdań, przykłady zdań

Czasowniki nieregularne i regularne z wymową