Czasy przeszłe w języku angielskim – zestawienie

Do czasów przeszłych w języku angielskim należą: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous.

Poniżej znajdziesz zestawienie najważniejszych informacji o czasach przeszłych wraz z ćwiczeniami.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Past Simple. Zastosowanie i budowa zdań

past simple zestawienie czasów przeszłych

Past Simple. Zdania twierdzące. Odmiana czasownika „do” robić. I did – ja zrobiłem (czynność miała miejsce i została zakończona w przeszłości), you did – ty zrobiłeś, he did – on zrobił, she did – ona zrobiła…

Czasu Past Simple używamy, kiedy mówimy o czynnościach, zdarzeniach lub stanach, które miały miejsce (i zostały zakończone) w pewnym określonym czasie w przeszłości.

I went to school yesterday. Wczoraj poszedłem do szkoły.

She watched a new film two days ago. Ona obejrzała nowy film dwa dni temu.

They bought a house in 2018. Oni kupili dom w roku 2018.

Tworząc zdanie twierdzące w czasie Past Simple, użyjemy czasownika w „drugiej formie”.

Jeżeli jest to czasownik regularny, drugą formę czasownika tworzymy dodając końcówkę –ed lub –d.

Jeżeli czasownik jest nieregularnydrugiej formy należy się nauczyć na pamięć, ponieważ nie podlega ona żadnym zasadom.

W zdaniu pytającym użyjemy operatora did i czasownika w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).

W zdaniu przeczącym  użyjemy operatora didn’t (skrót od did + not) i czasownika w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).

Jednak, nie wszystkie czasowniki angielskie podlegają tym zasadom. Inaczej tworzymy pytanie oraz przeczenie w czasie Past Simple z czasownikiem być (was, were)zobacz tutaj. oraz czasownikiem móc (could).

Czytaj więcej o czasie Past Simple…

Past Continuous. Zastosowanie i budowa zdań

past-continuous-czasy przeszłe zestawienie

Past Continuous. Zdania twierdzące. Odmiana czasownika „do” robić. I was doing – ja robiłem (czynność była wykonywana w przeszłości przez pewien czas), you were doing – ty robiłeś, he was doing – on robił, she was doing – ona robiła…

Czasu Past Continuous używamy, gdy czynność trwała lub była wykonywana w przeszłości przez pewien czas.

I was listening to music all day yesterday. Słuchałem muzyki cały wczorajszy dzień.

Mark was walking to school when it started to rain. Mark szedł do szkoły, kiedy zaczęło padać.

Yesterday at seven o’clock they were packing suitcases. Wczoraj o godzinie siódmej oni pakowali walizki.

Zdanie twierdzące w czasie Past Continuous tworzymy dodając odpowiednią formę czasownika “być”:  was (I, he, she, it) lub were (you, we, they) i  czasownika głównego z końcówką ing.
Zdanie pytające tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie. Formy was lub were przechodzą przed osobę, a do czasownika głównego dodajemy końcówkę –ing.

Zdanie przeczące tworzymy dodając “not” do  odpowiedniej formy czasowników was lub were (skróty: wasn’t lub weren’t) do czasownika głównego dodajemy końcówkę –ing.

Sprawdź również: Odmiana czasownika być w czasie przeszłym was, were

Czytaj więcej o czasie Past Continuous…

Past Perfect. Zastosowanie i budowa zdań

past perfect czasy przeszłe zestawienie

Past Perfect. Zdania twierdzące. Odmiana czasownika „do” robić. I had done – ja zrobiłem (czynność miała miejsce wcześniej, przed inną czynnością), you had done – ty zrobiłeś, he had done – on zrobił, she had done – ona zrobiła…

Czasu Past Perfect używamy,  kiedy mówimy o czynnościach i wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości i chcemy podkreślić, która czynność miała miejsce wcześniej, np.

The teacher had left before we came to school. Nauczyciel wyszedł, zanim przyszliśmy do szkoły.

My brother bought a new car when he had returned from New York. Mój brat kupił nowy samochód, kiedy wrócił z Nowego Jorku.

We had lived in Cracow before we moved to Warsaw. Mieszkaliśmy w Krakowie, zanim przeprowadziliśmy się do Warszawy.

Zdanie twierdzące tworzymy dodając had do trzeciej formy czasownika (tak zwany imiesłów bierny lub Past Participle).

W przypadku czasownika regularnego, trzecią formę czasownika tworzymy dodając końcówkę -ed lub -d np. grać: play – played, pracować: work – worked, kończyćfinish – finished.

Więcej na temat tworzenia trzeciej formy czasowników regularnych oraz zestawienie czasowników regularnych z wymową znajdziesz tutaj

Nie ma reguł na tworzenie trzeciej formy czasowników nieregularnych, zobacz: Czasowniki nieregularne w tabelce z przykładami, jaka jest trzecia forma danego czasownika.

Zdanie pytające tworzymy przez przestawienie: Had + podmiot + trzecia forma czasownika. Zdanie przeczące tworzymy dodając do operatora had słowo not, w skrócie hadn’t i czasownik w trzeciej formie.

Czytaj więcej o czasie Past Perfect…

Past Perfect Continuous. Zastosowanie i budowa zdań

past-perfect continuous-casy przeszłe-zestawienie

Past Perfect Continuous. Zdania twierdzące. Odmiana czasownika „do” robić. I had been doing – ja robiłem (czynności, która w określonym momencie w przeszłości trwała już od pewnego czasu), you had been doing doing – ty robiłeś, he had been doing – on robił, she had been doing – ona robiła…

Czasu Past Perfect Continuous używamy, kiedy mówimy o czynności, która w określonym momencie w przeszłości trwała już od pewnego czasu np.

When I came home, my mother had been waiting for me for two hours. Kiedy przyszedłem do domu, mama czekała na mnie od dwóch godzin.

I had been playing volleyball for five minutes when it started to rain. Grałem w siatkówkę od pięciu minut, kiedy zaczął padać deszcz.

By that time they had been writing letters  for twenty minutes. Do tego czasu oni pisali listy od dwudziestu minut.

Zdanie twierdzące (oznajmujące) w czasie Past Perfect Continuous tworzymy dodając do podmiotu had + been + czasownik z końcówką -ing.

Zdanie pytające tworzymy przez inwersję, czyli przez przestawienie. Had + podmiot + been + czasownik z końcówką -ing

Zdanie przeczące tworzymy dodając do operatora had  słowo not, czyli w skrócie hadn’t  + been + czasownik z końcówką -ing.

Czytaj więcej o Past Perfect Continuous…

Gramatyka Hello. Prosto przedstawione czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Sprawdź teraz!

Ćwiczenia na czasy przeszłe

Past Simple. Ćwiczenie.

Czasowniki regularne i nieregularne w czasie Past Simple. Ćwiczenie.

Past Simple. Czasowniki regularne. Zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Past Simple. Czasowniki regularne. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki regularne w Past Simple. Wpisz poprawną formę czasownika.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki nieregularne. Zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Past Simple. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytań i przeczeń. Wybierz poprawną formę czasownika (nieregularnego lub regularnego) w zdaniu.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki nieregularne. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne w Past Simple – część 1. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Czasowniki nieregularne w Past Simple – część 2. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Czasowniki nieregularne trzecia forma Past Participle – część 1. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne trzecia forma Past Participle – część 2 . Wpisz poprawną formę czasownika.

Past Simple. Czasownik BYĆ. Was, were. Ćwiczenie.

 Was, were. Wpisz poprawną formę czasownika być w czasie przeszłym. Ćwiczenie

 Wasn’t, weren’t. Budowa przeczeń z czasownikiem być w czasie przeszłym. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę.

Past Simple vs Present Perfect. Ćwiczenie. Wybierz poprawną formę.

Past Simple vs Present Perfect. Ćwiczenie. Zaznacz poprawne zdanie. 

Past Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz poprawną formę.

Past Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie. Wybierz właściwą formę w zdaniu.

Past Perfect. Ćwiczenie na budowę zdań. Wpisz odpowiednią formę.

Past Perfect vs. Past Simple. Wybierz poprawną formę czasownika.

Past Perfect Continuous. Ćwiczenie na budowę zdań. Wpisz odpowiednią formę.