Czasy przeszłe w języku angielskim – budowa, zastosowanie, przykłady i ćwiczenia

Wstęp

czasy przeszłe w jezyku angielskim zestawienie informacjiDo czasów przeszłych w języku angielskim należą: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous.

Czasy te są stosowane opisu wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości. Znajomość czasów jest kluczowa dla osób uczących się języka angielskiego na każdym poziomie zaawansowania, ponieważ stanowią one podstawę do tworzenia złożonych zdań i opisu zdarzeń.

Poniżej znajdziesz zestawienie najważniejszych informacji o czasach przeszłych wraz z ćwiczeniami.

Przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksowe zestawienie informacji o każdym z wymienionych czasów przeszłych. Dodatkowo, aby ułatwić Ci naukę, dołączyliśmy serię praktycznych ćwiczeń.

Zacznijmy od Past Simple, najczęściej używanego czasu do mówienia o przeszłości, przez Past Continuous, idealnego do opisu dłuższych działań, które miały miejsce w określonym momencie w przeszłości. Następnie przejdziemy do Past Perfect i Past Perfect Continuous, które pozwalają na bardziej zaawansowane i szczegółowe opisy zdarzeń.

Zapraszamy do lektury i korzystania z przygotowanych materiałów.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Past Simple

Czas Past Simple to jeden z podstawowych czasów przeszłych w języku angielskim. Oznacza on czynność, która miała miejsce w przeszłości i została już zakończona.

Budowa czasu Past Simple

Past Simple czas przeszlyTworząc zdanie twierdzące w czasie Past Simple, użyjemy czasownika w „drugiej formie”.

Jeżeli jest to czasownik regularny, drugą formę czasownika tworzymy dodając końcówkę –ed lub –d, np. played, watched, talked.

Przeczytaj: Czasowniki regularne, przykłady czasowników regularnych z wymową

Jeżeli czasownik jest nieregularny, drugiej formy należy się nauczyć na pamięć, ponieważ nie podlega ona żadnym zasadom. Czasowniki nieregularne mają swoje własne formy w czasie przeszłym, np. go – went, do – did, come – came.

Sprawdź: Angielskie czasowniki nieregularne z wymową

W zdaniu pytającym użyjemy operatora did i czasownika w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).

W zdaniu przeczącym użyjemy operatora didn’t (skrót od did + not) i czasownika w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).

Nie wszystkie czasowniki angielskie podlegają tym zasadom. Inaczej tworzymy pytanie oraz przeczenie w czasie Past Simple z czasownikiem być (was, were)zobacz tutaj. oraz czasownikiem móc (could).

Cechy charakterystyczne i przykłady użycia czasu Past Simple

Czasu Past Simple używamy, kiedy mówimy o czynnościach, zdarzeniach lub stanach, które miały miejsce (i zostały zakończone) w pewnym określonym czasie w przeszłości. Często czas ten jest stosowany do opisu czynności jednorazowych, np. spotkania, wydarzenia, wakacji.

I went to school yesterday. Wczoraj poszedłem do szkoły.

She watched a new film two days ago. Ona obejrzała nowy film dwa dni temu.

They bought a house in 2018. Oni kupili dom w roku 2018.

Przeczytaj więcej: Past Simple – budowa, zastosowanie i przykłady

Past Continuous

Czasu Past Continuous używamy, gdy czynność trwała lub była wykonywana w przeszłości przez pewien czas.

Budowa czasu Past Continuous

Past Continuous czas przeszlyCzas Past Continuous tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego “to be” w czasie przeszłym (was/were) oraz formy czasownika głównego z końcówką “-ing”. Przykłady:

I was listening to music all day yesterday. Słuchałem muzyki cały wczorajszy dzień.

Yesterday at seven o’clock they were packing suitcases. Wczoraj o godzinie siódmej oni pakowali walizki.

Zdanie twierdzące w czasie Past Continuous tworzymy dodając odpowiednią formę czasownika “być”:  was (I, he, she, it) lub were (you, we, they) i  czasownika głównego z końcówką ing.
Zdanie pytające tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie. Formy was lub were przechodzą przed osobę, a do czasownika głównego dodajemy końcówkę –ing.

Zdanie przeczące tworzymy dodając “not” do  odpowiedniej formy czasowników was lub were (skróty: wasn’t lub weren’t) do czasownika głównego dodajemy końcówkę –ing.

Sprawdź również: Odmiana czasownika być w czasie przeszłym was, were

Cechy charakterystyczne i przykłady użycia czasu Past Continuous

Typowe konstrukcje zdaniowe z zastosowaniem Past Continuous:

– Czynność miała miejsce w jakimś określonym momencie w przeszłości np. o pewnej godzinie.

From five to six Mary was learning Maths. Od piątej do szóstej Mary uczyła się matematyki.

– Czynność miała miejsce w przeszłości, kiedy nastąpiło inne zdarzenie.

Mark was walking to school when it started to rain. Mark szedł do szkoły, kiedy zaczęło padać.

– Dwie czynności miały miejsce w przeszłości równocześnie.

While my mother was cooking, father was reading a newspaper. Podczas gdy matka gotowała, ojciec czytał gazetę.

– Czynności, które trwały przez pewien czas w przeszłości, czasochłonne działania w przeszłości:

Karen Smith was writing a book for 3 years. Karen Smith pisała książkę przez 3 lata.

Czas Past Continuous często pojawia się z określnikami czasu takimi jak “at that time”, “while”, “this time yesterday”, “all/day/night/week/month/year”, “from (7) to (8)”.

Czytaj więcej: Past Continuous — budowa, zastosowanie i przykłady

Past Perfect

Past Perfect to czas przeszły w języku angielskim, który służy do opisu czynności lub wydarzeń, które miały miejsce przed inną czynnością lub wydarzeniem w przeszłości.

Budowa czasu Past Perfect

Past Perfect czas przeszłyCzas Past Perfect jest tworzony za pomocą czasownika posiłkowego “had” oraz trzeciej formy czasownika głównego, tak więc zdanie twierdzące tworzymy dodając had do trzeciej formy czasownika (tak zwany imiesłów bierny lub Past Participle). Przykłady:

I had seen the film. Ja widziałem film.

Olivia had worked hard. Olivia ciężko pracowała.

W przypadku czasownika regularnego trzecią formę czasownika tworzymy, dodając końcówkę -ed lub -d np. grać: play – played, pracować: work – worked, kończyćfinish – finished. Nie ma reguł na tworzenie trzeciej formy czasowników nieregularnych, zobacz: Czasowniki nieregularne w tabelce z przykładami, jaka jest trzecia forma danego czasownika.

Zdanie pytające tworzymy przez przestawienie: Had + podmiot + trzecia forma czasownika.

Zdanie przeczące tworzymy dodając do operatora had słowo not, w skrócie hadn’t i czasownik w trzeciej formie.

Cechy charakterystyczne i przykłady użycia czasu Past Perfect

Czasu Past Perfect używamy, kiedy mówimy o czynnościach i wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości i chcemy podkreślić, która czynność miała miejsce wcześniej, np.

The teacher had left before we came to school. Nauczyciel wyszedł, zanim przyszliśmy do szkoły.

My brother bought a new car when he had returned from New York. Mój brat kupił nowy samochód, kiedy wrócił z Nowego Jorku.

We had lived in Cracow before we moved to Warsaw. Mieszkaliśmy w Krakowie, zanim przeprowadziliśmy się do Warszawy.

• kiedy określamy stan, który w pewnym momencie w przeszłości trwał już od pewnego czasu. np.

They had known each other for two years before they got married. Znali się od dwóch lat, zanim wzięli ślub.

By the end of 2022 my father had already had three cars. Do końca 2022 roku mój ojciec miał już trzy samochody.

Czas Past Perfect może być użyty z przyimkami “before” (przed) i “after” (po), aby opisać, która akcja zdarzyła się wcześniej lub później.

Czytaj więcej o czasie Past Perfect: Past Perfect — zastosowanie, budowa i przykłady

Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous to czas przeszły, służący do opisywania czynności, które zaczęły się w przeszłości, trwały przez określony czas i zostały zakończone przed inną czynnością w przeszłości.

Budowa czasu Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous czas przeszlyCzas Past Perfect Continuous składa się z dwóch czasowników posiłkowych “had been” i czasownika głównego w formie ciągłej z końcówką “ing”.

Przykłady:

They had been living in Warsaw for 2 years before they moved to Cracow. Zanim przeprowadzili się do Krakowa, przez 2 lata mieszkali w Warszawie.

John had been studying German for thirty minutes hours before he took a break. John uczył się niemieckiego przez trzydzieści minut godzin, zanim zrobił sobie przerwę.

Zdanie twierdzące (oznajmujące) w czasie Past Perfect Continuous tworzymy dodając do podmiotu had + been czasownik z końcówką -ing.

Zdanie pytające tworzymy przez inwersję, czyli przez przestawienie. Had + podmiot + been + czasownik z końcówką -ing

Zdanie przeczące tworzymy dodając do operatora had  słowo not, czyli w skrócie hadn’t  + been czasownik z końcówką -ing.

Cechy charakterystyczne i przykłady użycia czasu Past Perfect Continuous

Czasu Past Perfect Continuous używamy, kiedy mówimy o czynności, która w określonym momencie w przeszłości trwała już od pewnego czasu np.

When I came home, my mother had been waiting for me for two hours. Kiedy przyszedłem do domu, mama czekała na mnie od dwóch godzin.

I had been playing volleyball for five minutes when it started to rain. Grałem w siatkówkę od pięciu minut, kiedy zaczął padać deszcz.

By that time, they had been writing letters for twenty minutes. Do tego czasu oni pisali listy od dwudziestu minut.

W języku mówionym czas ten jest stosowany rzadziej niż czas Past Simple lub Past Continuous.

Przeczytaj również: Past Perfect Continuous – budowa, zastosowanie i przykłady użycia

W podsumowaniu warto jeszcze raz podkreślić, że znajomość czasów przeszłych jest bardzo ważna w procesie nauki języka angielskiego. Bez nich nie jesteśmy w stanie opowiadać o przeszłych wydarzeniach, ani nie będziemy w stanie w pełni wyrażać naszych myśli i doświadczeń.

Wskazówki na temat tego, jak skutecznie ćwiczyć czasy przeszłe, to przede wszystkim systematyczna praktyka i stosowanie ich w codziennej mowie lub w piśmie. Różne źródła, takie jak książki, artykuły, filmy i materiały edukacyjne, mogą pomóc w lepszym zrozumieniu użycia i struktury każdego czasu przeszłego. Zachęcamy czytania naszych kolejnych artykułów z cyklu Gramatyka angielska oraz do rozwiązywania naszych ćwiczeń na czasy.

Gramatyka Hello. Prosto przedstawione czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Sprawdź teraz!

Ćwiczenia na czasy przeszłe

Past Simple. Ćwiczenie.

Czasowniki regularne i nieregularne w czasie Past Simple. Ćwiczenie.

Past Simple. Czasowniki regularne. Zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Past Simple. Czasowniki regularne. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki regularne w Past Simple. Wpisz poprawną formę czasownika.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki nieregularne. Zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Past Simple. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytań i przeczeń. Wybierz poprawną formę czasownika (nieregularnego lub regularnego) w zdaniu.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki nieregularne. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne w Past Simple – część 1. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Czasowniki nieregularne w Past Simple – część 2. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Czasowniki nieregularne trzecia forma Past Participle – część 1. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne trzecia forma Past Participle – część 2 . Wpisz poprawną formę czasownika.

Past Simple. Czasownik BYĆ. Was, were. Ćwiczenie.

 Was, were. Wpisz poprawną formę czasownika być w czasie przeszłym. Ćwiczenie

 Wasn’t, weren’t. Budowa przeczeń z czasownikiem być w czasie przeszłym. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę.

Past Simple vs Present Perfect. Ćwiczenie 1. Wybierz poprawną formę.

Past Simple vs Present Perfect Ćwiczenie 2. Zaznacz poprawne zdanie. 

Past Simple vs Present Perfect Ćwiczenie 3. Zaznacz poprawne uzupełnienie zdania. 

Past Simple vs Present Perfect Ćwiczenie 4. Zaznacz poprawne zdanie. 

Past Simple vs Present Perfect Ćwiczenie 5. Wybierz poprawną formę.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie 1. Wybierz właściwą formę w zdaniu.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie 2. Wybierz właściwą formę w zdaniu.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie 3. Zaznacz poprawne zdanie.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie 4. Zaznacz poprawną formę w zdaniu.

Past Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz poprawną formę.

Past Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Past Perfect. Ćwiczenie na budowę zdań. Wpisz odpowiednią formę.

Past Perfect vs. Past Simple. Ćwiczenie 1. Wybierz poprawną formę czasownika.

Past Perfect vs. Past Simple. Ćwiczenie 2. Wybierz poprawną formę czasownika.

Past Perfect vs. Past Simple. Ćwiczenie 3. Zaznacz poprawne zdanie.

Past Perfect vs. Past Simple. Ćwiczenie 4. Wybierz poprawną formę czasownika.

Past Perfect Continuous. Ćwiczenie na budowę zdań. Wpisz odpowiednią formę.