Past Perfect Continuous

Poznaj czas Past Perfect Continuous. Dowiedz się, jak budujemy zdania twierdzące, pytania i przeczenia i kiedy go używamy. Poznaj charakterystyczne określniki czasu.

 

Past Perfect Continuous Budowa zdań

past perfect continuous budowa zdań twierdzących

Past Perfect Continuous budowa zdań twierdzących, czasownik wait- czekać. I had been waiting ja czekałem, you had been waiting ty czekałeś, he had been waiting on czekał, she had been waiting ona czekała…

Zdanie twierdzące (oznajmujące) w czasie Past Perfect Continuous tworzymy dodając do podmiotu hadbeen + czasownik z końcówką -ing.

Zdanie pytające (pytanie) tworzymy przez inwersję, czyli przez przestawienie.

Had + podmiot + been + czasownik z końcówką -ing

Zdanie przeczące (przeczenie) tworzymy dodając do operatora had  słowo not, czyli w skrócie hadn’t  + been + czasownik z końcówką -ing.

 

Przykłady zdań twierdzących

(It was very late. Było bardzo późno.)

 I had been working hard  all day. (I’d been working  hard all day). Pracowałem ciężko cały dzień.

He had been playing football for two hours. (He’d been playing football. On grał w piłkę nożną od dwóch godzin..

They had been watching TV  for a long time. (They’d been watching TV for a long time).  Oni oglądali telewizję od dawna.

 

Gramatyka Hello. Prosto przedstawione czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Sprawdź teraz!

 

past perfect continuous budowa zdań pytających

Past Perfect Continuous budowa zdań pytających czasownik wait- czekać. Had I been waiting? Czy ja czekałem? Had you been waiting? Czy ty czekałeś? Had he been waiting? Czy on czekał? Had she been waiting? Czy ona czekała?…

Przykłady zdań pytających

(It was very late. Było bardzo późno.)

Had you been working hard  all day?  Czy pracowałeś ciężko cały dzień?

Had been he playing football for two hours? Czy on grał w piłkę nożną od dwóch godzin?

Had they been watching TV  for a long time? Czy oni oglądali telewizję od dawna?

Przykłady zdań przeczących

(It was very late. Było bardzo późno.)

 I hadn’t been working hard  at all. Wcale nie pracowałem ciężko cały dzień.

He hadn’t been playing football for two hours. On nie grał w piłkę nożną od dwóch godzin.

They hadn’t been watching TV  for a long time.  Oni nie oglądali telewizji od dawna.

 

 

Past Perfect Continuous Budowa zdań – zestawienie w tabelce

 

Past Perfect Continuous budowa

Past Perfect Continuous. Zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami: wait – czekać, talk – rozmawiać, watch – oglądać.

Zdania twierdząceZdania pytająceZdania przeczące
I’d been running. Ja biegałem.Had I been running? Czy ja biegałem?I hadn’t been running. Ja nie biegałem.
You’d been travelling. Ty podróżowałeś.Had you been travelling? Czy ty podróżowałeśYou hadn’t been travelling. Ty nie podróżowałeś.
He’d been swimming. On pływał.Had he been swimming? Czy on pływał?He hadn’t been swimming. On nie pływał.
She’d been writing. Ona pisała.Had she been writing? Czy ona pisała?She hadn’t been writing. Ona nie pisała.
It’d been flying. To latało.Had it been flying? Czy to latało?It hadn’t been flying. To nie latało.
We’d been chatting. My rozmawialiśmy.Had we been chatting? Czy my rozmawialiśmy?We hadn’t been chatting. My nie rozmawialiśmy.
You’d been singing . Wy śpiewaliście.Had you been singing? Czy wy śpiewaliście?You hadn’t been singing. Wy nie śpiewaliście.
They’d been studying. Oni studiowali.Had they been studying? Czy oni studiowali?They hadn’t been studying. Oni nie studiowali.

 

Past Perfect Continuous zastosowanie

Czasu Past Perfect Continuous używamy, kiedy mówimy o czynności, która w określonym momencie w przeszłości trwała już od pewnego czasu np.

 

      When I came to school the teacher had been waiting for me for an hour.
Kiedy przyszedłem do szkoły, nauczyciel czekał na mnie od godziny.

      I had been playing tennis for twenty minutes when it started to rain.
Grałem w tenisa od dwudziestu minut, kiedy zaczął padać deszcz.

      By that time they had been talking for thirty minutes.
Do tego czasu oni rozmawiali od trzydziestu minut.

 

 

Czasowniki w Past Perfect Continuous, wyjątki

past perfect continuous budowa przeczeń

Past Perfect Continuous budowa zdań przeczących czasownik wait- czekać. I hadn’t been waiting ja nie czekałem, you hadn’t been waiting ty nie czekałeś, he hadn’t been waiting on nie czekał, she hadn’t been waiting ona nie czekała…

Niektóre czasowniki sugerują dłuższy czas trwania i często będą występowały w Past Perfect Continuous ( podobnie jak w Present Perfect Continuous, Present Continuous, Past Continuous) np. wait – czekać, work – pracować, learn – uczyć się, travel – podróżować, play – bawić się, grać, rain – padać (o deszczu).

Niektóre czasowniki sugerują krótszy czas trwania, dlatego też raczej nie będą występowały w Past Perfect Continuous (podobnie jak w innych czasach Continuous) np. find – znależć, start – zacząć, buy – kupić, die – umierać, lose – zgubić, break – złamać, zbić, stop – zatrzymać się, przestać.

Istnieje grupa czasowników, są to tak zwane czasowniki statyczne, których w czasie Past Perfect Continuous nie stosuje się: (podobnie jak w czasach: Present Perfect Continuous, Present Continuous, Past Continuous, forma z -ing).

Są to:

    • czasowniki wyrażające emocje, takie jak: like lubić, love kochać, uwielbiać, hate nienawidzić, need potrzebować, prefer woleć, want chcieć,  wish życzyć.
    • czasowniki wyrażając odczucia, takie jak: hear  słyszeć, see  widzieć, smell czuć zapach, taste  czuć smak,  sound  brzmieć (o dźwięku).
    • czasowniki wyrażające stan umysłu, takie jak: know wiedzieć, znać,  believe wierzyć, doubt wątpić,  forget zapomnieć,  remember  pamiętać, seem  wydawać się, hope mieć nadzieję, suppose przypuszczać, understand  rozumieć, realise  zdawać sobie sprawę, uświadomić sobie, imagine wyobrażać,
    • czasowniki wyrażające posiadanie, takie jak:  have mieć, posiadać, belong  należeć, own  posiadać, mieć na własność, possess posiadać. keep trzymać, 
    • czasowniki takie jak:  mean  oznaczać, cost  kosztować, consist of składać się, include  zawierać, włączać.

Past Perfect Continuous – charakterystyczne określniki czasu

Before – przed

Before the accident happened they had been shopping for two hours. Zanim zdarzył się wypadek, on robili zakupy od dwóch godzin.

When – kiedy

When I met Robert in 2018 he had  been working as a bank manager  for ten years. Kiedy spotkałem Roberta w 2018, on już pracował jako kierownik banku od dziesięciu lat.

By + moment w przeszłości – do jakiegoś momentu w przeszłości, np. by 2010 – do 2010, by the end of Juny – do końca lipca, by then – do tej pory, do tego czasu

By ten o’clock Mandy had been writing an essay for twenty minutes. Do godziny dziesiątej Mandy pisała wypracowanie od dwudziestu minut.

By that time – do tego czasu, by the time that – do tego czasu, zanim

By that time they had been living  in Greece for three years. Do tego czasu oni mieszkali w Grecji od trzech lat.

For + okres czasu – od pewnego okresu czasu np. for two days – od dwóch dni

I had been watching a film for an hour when I heard a strange noise. Oglądałem film od godziny, kiedy usłyszałem dziwny hałas.

since + moment w przeszłości – od jakieś momentu w przeszłości, np. since Monday – od poniedziałku.

I knew that my parents had been waiting for me since the morning.  Wiedziałem, że moi rodzice czekali na mnie od rana.

 

Ćwiczenia na Past Perfect Continuous

Past Perfect Continuous. Ćwiczenie na budowę zdań. Wpisz odpowiednią formę.