Present Continuous: Łatwy Sposób na Angielski Czas

 

Present Continuous informacjePresent Continuous, inaczej Present Progressive, to kluczowy czas gramatyczny w języku angielskim. Służy do opisywania bieżących działań oraz sytuacji w trakcie ich trwania. W naszym artykule szybko i klarownie wyjaśniamy, jak używać tego czasu w codziennym języku.

 

Budowa zdań

      I am playing.
Skrót: I‘m playing. Ja gram.
      He is playing.
Skrót: He‘s playing. On gra.
      You are playing.
Skrót: You‘re playing. Ty grasz. (również: wy gracie)

 

  • Zdanie pytające (pytanie) tworzymy przez przestawienie wyrazów np. Am I, Are you, Is she oraz dodanie czasownika z końcówką –ing.
      Am I playing?
Czy ja gram?
      Is he playing?
Czy on gra?
      Are you playing?
Czy ty grasz? (również: czy wy gracie?)
  • Zdanie przeczące (przeczenie) tworzymy, dodając słówko not do odpowiedniej formy czasownika „być” I am not, You are not, He is not oraz czasownik z końcówką ing. Często stosowane skróty w przeczeniach:

Present Continuous zastosowanie w zdaniach

      I am not = I’m not
      are not = aren’t

      is not = isn’t

      I am not playing.

Skrót:

      I'm not playing.

Ja nie gram.

      He is not playing.

Skrót:

      He isn't playing

lub

      He's not playing

On nie gra.

      You are not playing.

Skrót: 

      You aren't playing.

lub 

      You're not playing.
Ty nie grasz. (również: wy nie gracie)

 

Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących – zestawienie w tabelce

 

 

Zdania twierdzące Zdania pytające Zdania przeczące
I am going out.  Ja wychodzę. Am I going out?  Czy ja wychodzę? I’m not going out. Ja nie wychodzę.
You are meeting.  Ty się spotykasz. Are you meeting?  Czy ty się spotykasz? You aren’t meeting.  Ty się nie spotykasz.
He is playing. On gra. Is he playing?  Czy on gra? He isn’t playing.  On nie gra.
She is cooking.  Ona gotuje. Is she cooking?  Czy ona gotuje? She isn’t cooking.  Ona nie gotuje.
It is flying.  To lata. Is it flying?  Czy to lata? It isn’t flying.  To nie lata.
We are eating.  My jemy. Are we eating? Czy my jemy? We aren’t eating. My nie jemy.
You are smoking. Wy palicie. Are you smoking?  Czy wy palicie? You aren’t smoking. Wy nie palicie.
They are looking.  Oni patrzą. Are they looking?  Czy oni patrzą? They aren’t looking.  Oni nie patrzą.
Present Continuous budowa zdań
Present Continuous. Zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami: wait – czekać, talk – rozmawiać, watch – oglądać.

Przykłady zdań 

TWIERDZENIA Zdania oznajmujące 

Czas Present Continuous. Budowa zdań oznajmujących na przykładzie czasownika "learn" uczyć się. I am learning - Ja się uczę, You are learning - Ty się uczysz, He is learning - On się uczy, She is learning - Ona się uczy...
Czas Present Continuous. Budowa zdań oznajmujących na przykładzie czasownika “learn” uczyć się. I am learning – Ja się uczę, You are learning – Ty się uczysz, He is learning – On się uczy, She is learning – Ona się uczy…

am drinking tea now. (skrót: I’m drinking tea now) Teraz piję herbatę.

You are smoking at the moment. (skrót: You‘re smoking at the moment)  W tym momencie ty palisz papierosa.

Look! He is smiling. (skrót: He’s smiling) Patrz! On się uśmiecha.

Listen! She is playing the piano. (skrót: She‘s playing the piano) Słuchaj! Ona gra na pianinie.

It is raining now. (skrót: It’s raining) Teraz pada deszcz.

We are going to school today. (skrót: We’re going to school) Idziemy dzisiaj do szkoły.

You are flying to Paris next week. (skrót: You’re flying to Paris next week) W przyszłym tygodniu lecicie do Paryża.

They are sitting in the kitchen at the moment. (skrót: They’re sitting in the kitchen at the moment) One siedzą w kuchni w tej chwili.

Pytania, budowa zdań pytających

 

Present Continuous. Budowa zdań pytających. Pytania
Present Continuous. Budowa zdań pytających na przykładzie czasownika “play” bawić się, grać. Am I playing? Czy ja gram? Are you playing? Czy ty grasz? Is he playing? Czy on gra? Is she playing? Czy ona gra?…

Am I drinking tea now? Czy ja teraz piję herbatę?

Are you smoking at the moment? Czy w tym momencie palisz papierosa?

Look! Is he smiling? Patrz! Czy on się uśmiecha?

Listen! Is she playing the piano? Słuchaj! Czy ona gra na pianinie?

Is it raining now? Czy teraz pada deszcz?

Are we going to school today? Czy idziemy dzisiaj do szkoły?

Are you flying to Paris next week? Czy w przyszłym tygodniu lecicie do Paryża?

Are they sitting in the kitchen at the moment? Czy one siedzą w kuchni w tej chwili?

 

Krótkie odpowiedzi na pytania w Present Continuous

W krótkich odpowiedziach twierdzących używamy  odpowiedniej formy czasownika być: am, are lub is.

W krótkich odpowiedziach przeczących używamy odpowiednio formy am, are lub is, dodając not.

Am I smiling?                  Yes, I am.              No, I’m not.

Czy ja się uśmiecham? Tak (uśmiecham się ).        Nie (nie uśmiecham się ).

Are you smiling?           Yes, you are.       No, you aren’t. / No, you’re not.

Czy ty się uśmiechasz? Tak (uśmiechasz się ).     Nie (nie uśmiechasz się ).

Is he smiling?                    Yes, he is.             No, he isn’t / No, he’s not.

Czy on się uśmiecha? Tak (uśmiecha się ).    Nie (nie uśmiecha się ).

Is she smiling?                 Yes, she is.            No, she isn’t / No, she’s not.

Czy ona się uśmiecha? Tak (uśmiecha się ).    Nie (nie uśmiecha się).

Is it smiling?                     Yes, it is.                  No, it isn’t. / No, it’s not.

Czy ono się uśmiecha? Tak (uśmiecha się ).    Nie (nie uśmiecha się ).

Are we smiling?             Yes, we are.            No, we aren’t. / No, we’re not.

Czy my się uśmiechamy? Tak (uśmiechamy się ). Nie (nie uśmiechamy się).

Are you smiling?           Yes, you are.          No, you aren’t. / No, you’re not.

Czy wy się uśmiechacie? Tak (uśmiechamy się ). Nie (nie uśmiechamy się).

Are they smiling?          Yes, they are.        No, they aren’t. / No, they’re not.

Czy oni się uśmiechają? Tak (uśmiechają się ). Nie (nie uśmiechają się).Present Continuous budowa pytania i odpowiedzi

 

Pytania szczegółowe 

Tworząc pytanie szczegółowe, wyraz pytający np. what – co, where – gdzie, when – kiedy, what time – o której godzinie, who – kto,  why – dlaczego, how – jak  stawiamy na początku zdania.

What are you listening to? Czego słuchasz?

Where is she sitting? Gdzie ona siedzi?

Who are you talking to? Z kim rozmawiasz?

Why is he running? Dlaczego on biegnie?

When are they coming back? Kiedy oni wracają?

How are you doing this? Jak wy to robicie?

 

Przeczenia, budowa zdań przeczących

Present Continuous. Zdania przeczące., przeczenia
Present Continuous. Budowa zdań przeczących na przykładzie czasownika “play” grać, bawić się. I’m not playing – Ja nie gram, You aren’t playing – Ty nie grasz, He isn’t playing – On nie gra, She isn’t playing – Ona nie gra…

I am not drinking tea now.

Skrót: I’m not drinking tea now. Ja teraz nie piję herbaty.

You are not smoking at the moment.

Skróty: You aren’t smoking at the moment. You‘re not smoking at the moment.  W tym momencie ty nie palisz papierosa.

Look! He is not smiling!

Skróty: He isn’t smiling. He‘s not smiling. Patrz! On  się nie uśmiecha!

Listen! She is not playing the piano! Skróty: Listen! She isn’t playing the piano! Listen! She‘s not playing the piano!  Słuchaj! Ona nie gra na pianinie!

It is not raining now.  Skróty: It isn’t raining now. It’s not raining now. Teraz nie pada deszcz.

We are not going to school today. Skróty: We aren’t going to school today.  We‘re not going to school today.  Nie idziemy dzisiaj do szkoły.

You are not flying to Paris next week.  Skróty: You aren’t flying to Paris next week. You‘re not flying to Paris next week. W przyszłym tygodniu nie lecicie do Paryża.

They are not sitting in the kitchen at the moment. Skróty: They aren’t sitting in the kitchen at the moment. They‘re not sitting in the kitchen at the moment. One nie siedzą w kuchni w tej chwili.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Zastosowanie

Czasu Present Continuous używamy:

  • kiedy mówimy o czynnościach, które odbywają się teraz, w danej chwili, obecnie np.
      I am reading a book now.
Czytam teraz książkę.
      She is watching TV at the moment.
Ona ogląda telewizję w tym momencie.
      Look! Your teacher is talking on the phone.
Patrz! Twój nauczyciel rozmawia przez telefon.
  • kiedy mówimy o czynności odbywającej się w teraźniejszości, nie tylko w chwili mówienia o niej np.
      I am working hard at present.
Obecnie ciężko pracuję.
      We are staying in a small hotel in London.
Zatrzymaliśmy się w małym hotelu w Londynie.
  • mówiąc o czynnościach zaplanowanych lub zamierzonych, mających się odbyć w przyszłości np.
      We are going to the cinema tonight.
Dziś wieczorem idziemy do kina.
      He is coming back tomorrow.
On wraca jutro.

Istnieje jednak grupa czasowników, których w czasie Present Continuous nie stosuje się. Present Continuous czasowniki wyjątki.

Zobacz również: Porównanie czasów teraźniejszych: Present Continuous i Present Simple

 

 

Określenia czasu

Present Continuous określniki czasuCharakterystyczne określenia czasu występujące w czasie Present Continuous z przykładowymi zdaniami.

      now
teraz

It is snowing now. Teraz pada śnieg.

What are you doing now? Co teraz robisz?

      at the moment
w tym momencie, w tej chwili

Where are you going at the moment? Gdzie idziesz w tej chwili?

At the moment I am going out. W tym momencie wychodzę.

      at present
obecnie

I’m not working at present. Obecnie nie pracuję.

At present we are staying in a hotel in London. Obecnie zatrzymaliśmy się w hotelu w Londynie.

      right now
właśnie teraz, w tej chwili

She is talking on the phone right now. Właśnie teraz ona rozmawia przez telefon.

He is watching the news right now. Właśnie teraz on ogląda wiadomości.

      today
dzisiaj

They aren’t doing shopping today. Oni nie robią zakupów dzisiaj.

My father is not wearing a suit today. Mój ojciec nie nosi dzisiaj garnituru.

      tonight
  dziś wieczorem, dziś w nocy

What are you doing tonight? Co robicie dziś wieczorem?

We are going to the theatre tonight. Dziś wieczorem idziemy do teatru.

      this morning
  tego ranka,
      this week
w tym tygodniu
      this month
w tym miesiącu
      this year
w tym roku

Are you playing tennis this morning? Czy w tego ranka grasz w tenisa?

Who is doing shopping this week? Kto robi zakupy w tym tygodniu?

      tomorrow
jutro

Where are you flying tomorrow? Gdzie lecisz jutro?

Are your parents going out tomorrow? Czy twoi rodzice wychodzą jutro?

      next Monday

w przyszły poniedziałek

      next week
w przyszłym tygodniu
      next month
w przyszłym miesiącu
      next year
w przyszłym roku

He isn’t going on holiday next week. On nie jedzie na wakacje w przyszłym tygodniu.

Why are you meeting Mary next Tuesday? Dlaczego spotykasz się z Mary w przyszły wtorek?

 

-Końcówka -ing, zasady pisowni

W większości czasowników, do czasownika głównego dodajemy końcówkę -ing

 Czasownik główny  Końcówka -ing  Czasownik z końcówką -ing
iść

 

 

      go

-ing

      going
gotować

 

 

      cook

-ing

      cooking
otworzyć

 

 

      open
-ing

      opening
słuchać

 

 

      listen

-ing

      listening

W przypadku czasowników kończących się na literę –e, opuszczamy -e i dodajemy końcówkę -ing

 Czasownik główny  Opuszczamy -e, dodajemy -ing  Czasownik z końcówką -ing

brać

      take

e

+ ing

      taking

uśmiechać się

      smile

e

+ ing

      smiling

używać

      use

e

+ ing

      using

przygotowywać

 

      prepare

e

+ ing

      preparing

W przypadku czasowników  kończących się pojedynczą spółgłoską, którą poprzedza pojedyncza samogłoska, podwajamy samogłoskę.

 Czasownik główny  Podwajamy samogłoskę, dodajemy -ing  Czasownik z końcówką -ing
siedzieć

 

 

      sit
podwajamy samogłoskę +ing

      sitting
biegać

 

 

      run
podwajamy samogłoskę +ing

      running
dostać

 

 

      get
podwajamy samogłoskę +ing

      getting

pływać

 

      swim

 

podwajamy samogłoskę +ing

      swimming

 

Wyjątki. Czasowniki, których nie stosuje się w Present Continuous

Istnieje grupa czasowników, których w czasie Present Continuous nie stosuje się. Zwykle występują one w czasie Present Simple. Są to:

  • czasowniki wyrażające emocje, takie jak: like lubić, love kochać, uwielbiać, hate nienawidzić, need potrzebować, prefer woleć, want chcieć,     wish życzyć.
  • czasowniki wyrażając odczucia, takie jak: hear  słyszeć, see  widzieć, smell czuć zapach, taste  czuć smak,  sound  brzmieć (o dźwięku).
  • czasowniki wyrażające stan umysłu, takie jak: believe wierzyć, doubt wątpić,  forget zapomnieć, know wiedzieć, znać, remember  pamiętać, seem  wydawać się, hope mieć nadzieję, suppose przypuszczać, understand  rozumieć, realise  zdawać sobie sprawę, uświadomić sobie .
  • czasowniki wyrażające posiadanie, takie jak:  have mieć, posiadać, belong  należeć, own  posiadać, mieć na własność, possess posiadać.
  • czasowniki takie jak:  mean  oznaczać, cost  kosztować, consist of składać się, include  zawierać, włączać.

 

Gramatyka Hello. Prosto przedstawione czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Sprawdź teraz!

 

Często zadawane pytania 

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

Czy Present Continuous jest używany do wyrażania przyszłości?

Tak. Czasu Present Continuous używamy, mówiąc o czynnościach zaplanowanych lub zamierzonych, mających się odbyć w przyszłości np.
My sister is coming back tomorrow. Moja siostra wraca jutro.

Kiedy podwajamy samogłoskę dodając -ing do czasownika?

W przypadku czasowników  kończących się pojedynczą spółgłoską, którą poprzedza pojedyncza samogłoska, podwajamy samogłoskę np. swim – swimming.

Kiedy użyjemy Present Continuous a kiedy will (Future Simple)?

Present Continuous do przyszłości jest stosowany do czynności zaplanowanych lub zamierzonych wcześniej.
Mike is flying to London next week. (Lot do Londynu został zaplanowany wcześniej).

Will (Future Simple) użyjemy mówiąc o decyzjach, które zostały podjęte dopiero teraz, w danej chwili.
Do you want the red pencil or the blue one? I will take the red one. (W tej chwili usłyszałem pytanie i zdecydowałem, że wezmę czerwony ołówek).

Czy w Present Continuous może występować określenie czasu “always – zawsze”?

Tak. W zdaniach typu You are always -ing podkreślamy, że ktoś wykonuje daną czynność zbyt często, co może być irytujące np. You are always losing your phone. Zawsze gubisz swój telefon.

Częste błędy

Wiele osób uczących się angielskiego napotyka podobne trudności przy użyciu czasu Present Continuous.

Oto kilka typowych błędów wraz z przykładami i wyjaśnieniami, jak ich unikać:

1. Mylące użycie czasów Present Simple i Present Continuous

Niepoprawnie: “I read a book now.” (czytam książkę teraz)

Poprawnie: “I am reading a book now.” (czytam książkę teraz)

Dlaczego? Present Simple opisuje rutynę, a Present Continuous bieżącą aktywność.

2. Nadmierne stosowanie Present Continuous do opisu rutynowych działań.

Niepoprawnie: “I am eating lunch at work every day.” (jem lunch w pracy każdego dnia)

Poprawnie: “I eat lunch at work every day.” (jem lunch w pracy każdego dnia)

Dlaczego? Present Continuous jest dla działań aktualnych, nie codziennych nawyków.

3. Błędne formy czasowników z końcówką ‘-ing’

Błąd: Tworzenie niepoprawnych form czasowników w czasie Present Continuous.

Niepoprawnie: “I am read-ing a book.” (czytam książkę)

Poprawnie: “I am reading a book.” (czytam książkę)

Dlaczego? Ważne są reguły ortograficzne przy tworzeniu form z ‘-ing’.

 

Czas Present Continuous jest niezwykle ważny w angielskiej gramatyce, pomagając precyzyjnie opisywać bieżące działania i wydarzenia.

Aby jeszcze lepiej opanować ten czas, zachęcamy do skorzystania z naszych interaktywnych ćwiczeń.

Znajdziesz tu zadania na budowę zdań twierdzących, pytających i przeczących, a także ćwiczenia na poprawną pisownię czasowników z końcówką ‘-ing’. Każde z nich pomoże Ci praktycznie zastosować teorię w praktyce.

Spróbuj również naszych ćwiczeń porównujących Present Simple i Present Continuous. To doskonały sposób, aby zrozumieć różnice między tymi czasami i nauczyć się, kiedy stosować każdy z nich. Dostępne są ćwiczenia na wybór poprawnej formy, uzupełnienie zdań oraz krótkie odpowiedzi na pytania.

Każde z nich jest zaprojektowane tak, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć i używać angielskich czasów w różnych kontekstach.

Pamiętaj, że regularne ćwiczenia są kluczem do sukcesu w nauce języka. Skorzystaj z tych narzędzi, aby stać się pewniejszym użytkownikiem języka angielskiego i płynnie posługiwać się czasem Present Continuous.

 

Przeczytaj również: Czasy teraźniejsze w języku angielskim – jak poprawnie używać Present Simple, Present Continuous, Present Perfect i Present Perfect Continuous

 

 Ćwiczenia

Present Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz poprawną formę.

Present Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących. Wpisz poprawną formę.

Present Continuous. Ćwiczenie. Pisownia czasowników z -ing. Wpisz poprawną formę.

Present Continuous. Ćwiczenie. Zdania twierdzące.  Wybierz poprawną formę.

Present Continuous. Zdania przeczące Ćwiczenie. Wybierz poprawną formę..

Present Continuous. Zdania pytające. Ćwiczenie. Wybierz poprawną formę.

Present Continuous. Ćwiczenie. Krótkie odpowiedzi na pytania. Wybierz poprawną formę.

Present Continuous ćwiczenia z odpowiedziami – PDF do pobrania

 Present Simple i Present Continuous Ćwiczenie 1. Wybierz poprawną formę.

Present Simple czy Present Continuous? Ćwiczenie 2. Wybierz poprawne uzupełnienie zdania. 

Present Simple vs Present Continuous. Ćwiczenie 3. Wybierz poprawną odpowiedź. 

Present Simple vs Present Continuous. Ćwiczenie 4. Który czas jest poprawny, zaznacz odpowiedź.

Present Simple i Present Continuous. Ćwiczenie 5. Krótkie odpowiedzi, zaznacz poprawną formę.

Present Simple i Present Continuous. Ćwiczenie 6. Pytania szczegółowe, zaznacz odpowiedź.

 

Zobacz także: