Present Simple  Present Continuous porównanie

Porównanie czasów Present Simple Present Continuous  | Charakterystyczne określniki czasu | Wyjątki czasowników | Ćwiczenia

Zarówno czas Present Simple jak i Present Continuous stosowane są do opisu czynności w czasie teraźniejszym.

Istnieją  jednak różnice w sposobie ich zastosowania.

Czas Present Simple opisuje czynności:

 które się powtarzają, są wykonywane regularnie, z określoną częstotliwością lub są rutynowe np.

I live in Poland. Mieszkam w Polsce.

I go to school every day. Chodzę do szkoły każdego dnia.

  które są powszechnie znane, stałe i ogólnie uznawane (procesy fizyczne, chemiczne, przysłowia) np.

The Earth goes around the sun. Ziemia krąży wokół słońca.

An apple a day keeps the doctor away. Jedz codziennie jedno jabłko i lekarza widuj rzadko.

które wynikają z harmonogramu, programu, planu, rozkładu np. rozkładu jazdy.

The train to Warsaw leaves at 6.30. Pociąg do Warszawy odjeżdża o 6.30.

The film festival starts on Saturday. Festiwal filmowy zaczyna się w sobotę.

Czas Present Continuous opisuje czynności:

wykonywane obecnie, w danej chwili.

I am reading a book now. Czytam teraz książkę.

She is watching TV at the moment. Ona ogląda telewizję w tym momencie.

odbywające się w teraźniejszości, nie tylko w chwili mówienia o niej np.

I am working hard at present. Obecnie ciężko pracuję.

We are staying in a small hotel in London. Zatrzymaliśmy się w małym hotelu w Londynie.

zaplanowane lub zamierzone, mające się odbyć w przyszłości np.

We are going to the cinema tonight. Dziś wieczorem idziemy do kina.

He is coming back tomorrow. On wraca jutro.

present simple & present continuous zdania

Porównaj zdania:

Czas Present Simple  

1.I listen to the radio every day.

Słucham radia każdego dnia.

2.My mother often reads books.

Moja matka często czyta książki.

3. My father works in the office.

Mój ojciec pracuje w biurze.

4. We always go to the cinema on Saturdays.

Zawsze chodzimy do kina w soboty.

5. What do you do? I”m a student.

Czym się zajmujesz? Jestem studentem.

Czas Present Continuous

1.I’m listening to the radio now.

Słucham radia teraz.

2.My mother is reading a very good book at the moment.

Moja matka czyta bardzo dobrą książkę w tej chwili.

3. My father is working hard today.

Mój ojciec dziś ciężko pracuje.

4. We are going to the cinema tonight.

Dziś wieczorem idziemy do kina.

5. What are you doing now? I’m revising for my exam.

Co robisz teraz? Przygotowuję się do egzaminu.

Więcej przykładów zdań w czasie Present Simple i Present Continuous.

Gramatyka Hello. Prosto przedstawione czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Sprawdź teraz!

Present Simple Present Continuous porównanie czasów

Present Simple Present Continuous porównanie czasów, budowa zdań twierdzących

Określniki czasu zestawienie

Present Simple określniki

      always
  zawsze

      often
 często

      usually
zwykle, zazwyczaj

      sometimes
czasami

      seldom
rzadko

      rarely
  rzadko

      never
nigdy

      every day
każdego dnia

      every week
każdego tygodnia

      every month
każdego miesiąca

      every year
każdego roku…

      once a day
raz dziennie

      once a week
raz w tygodniu

      once a month
raz w miesiącu

      once a year
raz w roku

      twice a day
dwa razy dziennie

      twice a week
dwa razy w tygodniu

      twice a month
dwa razy w miesiącu

      twice a year
dwa razy w roku

      three times a day
trzy razy dziennie

      four times a week
cztery razy w tygodniu

      five times a month
pięć razy w miesiącu

      six times a year
sześć razy w roku…

      every two weeks
co dwa tygodnie

      every three months
co trzy miesiące

      every four years
co cztery lata…

      on Mondays
w poniedziałki

      on Fridays
w piątki

      on Sundays
w niedziele…

Zobacz również: Określniki czasu Present Simple, szyk wyrazów w zdaniu

Present Continuous określniki

      now
 teraz

      at the moment
 w tym momencie, w tej chwili

      at present
obecnie

      right now
właśnie teraz, w tej chwili

      today
 dzisiaj

      tonight
  dziś wieczorem

      this morning
  tego ranka,

      this week
w tym tygodniu

      this month
w tym miesiącu

      this year
w tym roku

      tomorrow
jutro

      next Monday

      next week
w przyszłym tygodniu

      next month
w przyszłym miesiącu

      next year
w przyszłym roku

Zobacz również: Określniki czasu Present Continuous, przykłady zdań.

Przykłady zdań z określnikami czasu w Present Simple.

Przykłady zdań z określnikami czasu Present Continuous.

Present Simple vsPpresent Continuous. Pytania, zdania pytające

Budowa zdań pytających (pytań) w czasie Present Simple i Present Continuous. Porównanie.

Present Simple vs Present Continuous. Budowa przeczeń

Budowa zdań przeczących (przeczeń) w czasie Present Simple i Present Continuous. Porównanie.

Istnieje grupa czasowników, których w czasie Present Continuous nie stosuje się.

Zwykle występują one w czasie Present Simple.

Są to:

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

Nowość Hello Prosto przedstawione czasy angielskie i ich porównania. Sprawdź!

  • czasowniki wyrażające emocje, takie jak: like lubić, love kochać, uwielbiać, hate nienawidzić, need potrzebować, prefer woleć, want chcieć,     wish życzyć.
  • czasowniki wyrażając odczucia, takie jak: hear  słyszeć, see  widzieć, smell czuć zapach, taste  czuć smak,  sound  brzmieć (o dźwięku).
  • czasowniki wyrażające stan umysłu, takie jak: believe wierzyć, doubt wątpić,  forget zapomnieć, know wiedzieć, znać, remember  pamiętać, seem  wydawać się, hope mieć nadzieję, suppose przypuszczać, understand  rozumieć, realise  zdawać sobie sprawę, uświadomić sobie .
  • czasowniki wyrażające posiadanie, takie jak:  have mieć, posiadać, belong  należeć, own  posiadać, mieć na własność, possess posiadać.
  • czasowniki takie jak:  mean  oznaczać, cost  kosztować, consist of składać się, include  zawierać, włączać.

 Przykłady zdań z czasownikami, które zwykle nie występują w czasie Present Continuous:

I can see you. Widzę Ciebie. (see – widzieć, w znaczeniu wzroku)

I can hear you. Słyszę Ciebie.  (hear – słyszeć, w znaczeniu słuchu)

We have got a house in the country. Mamy dom na wsi. (have – mieć, w znaczeniu posiadania)

He wants to be a doctor. On chce być lekarzem.

Present Simple vs. Present Continuous

You don’t know the answer. Ty nie znasz odpowiedzi.

Do you understand this exercise? Czy ty  rozumiesz to ćwiczenie?

Don’t forget to water the flowers! Nie zapomnij podlać kwiatów!

He likes oranges. On lubi pomarańcze.

She doesn’t belive in ghosts. Ona  nie wierzy w duchy.

What does it mean? Co to znaczy?

We love chocolate ice cream. My uwielbiamy lody czekoladowe.

They don’t need help. Oni nie potrzebują pomocy.

Przeczytaj również: Czasy teraźniejsze w języku angielskim – jak poprawnie używać Present Simple, Present Continuous, Present Perfect i Present Perfect Continuous

Ćwiczenia

Present Simple Present Continuous porównanie

 Present Simple i Present Continuous Ćwiczenie 1. Wybierz poprawną formę.

Present Simple czy Present Continuous? Ćwiczenie 2. Wybierz poprawne uzupełnienie zdania. 

Present Simple vs Present Continuous. Ćwiczenie 3. Wybierz poprawną odpowiedź. 

Present Simple vs Present Continuous. Ćwiczenie 4. Który czas jest poprawny, zaznacz odpowiedź.

Present Simple i Present Continuous. Ćwiczenie 5. Krótkie odpowiedzi, zaznacz poprawną formę.

Present Simple i Present Continuous. Ćwiczenie 6. Pytania szczegółowe, zaznacz odpowiedź.

Present Simple. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące. Ćwiczenie.

Present Simple. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wpisz poprawną formę czasownika.

Present Simple. Ćwiczenie na budowę zdań twierdzących. Wpisz poprawną formę czasownika.

Present Simple. Ćwiczenie. Pisownia czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Wpisz formę czasownika.

Ćwiczenie na określniki czasu i wyrażenia częstotliwości w Present Simple, takie jak: always, sometimes, never, every day… Wpisz poprawne tłumaczenie.

Present Simple. Ćwiczenie na budowę pytań. Wybierz poprawną formę: do, does.

Ćwiczenie na krótkie odpowiedzi na pytania w Present Simple. Wybierz poprawną odpowiedź.

Present Simple. Ćwiczenie na budowę pytań szczegółowych. Wybierz poprawną formę: do, does.

Present Simple. Ćwiczenie na budowę zdań przeczących. Wybierz don’t lub doesn’t.

Present Continuous. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące. Ćwiczenie.

Present Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących. Wpisz poprawną formę.

Present Continuous. Ćwiczenie. Pisownia czasowników z -ing. Wpisz poprawną formę.

Present Continuous. Zdania oznajmujące. Ćwiczenie

Present Continuous. Zdania przeczące Ćwiczenie

Present Continuous. Zdania pytające. Ćwiczenie.

Present Continuous. Ćwiczenie. Krótkie odpowiedzi na pytania. Wybierz poprawną formę.

 Zobacz także: