Present Simple  Present Continuous porównanie

 

Zarówno czas Present Simple jak i Present Continuous stosowane są do opisu czynności w czasie teraźniejszym.

Istnieją  jednak różnice w sposobie ich zastosowania.  

 

Czas Present Simple opisuje czynności:

  •  które się powtarzają, są wykonywane regularnie, z określoną częstotliwością lub są rutynowe np.

I live in Poland. Mieszkam w Polsce.

I go to school every day. Chodzę do szkoły każdego dnia.

  •   które są powszechnie znane, stałe i ogólnie uznawane (procesy fizyczne, chemiczne, przysłowia) np.

The Earth goes around the sun. Ziemia krąży wokół słońca.

An apple a day keeps the doctor away. Jedz codziennie jedno jabłko i lekarza widuj rzadko.

 

 

 

Czas Present Continuous opisuje czynności:

  • wykonywane obecnie, w danej chwili.

I am reading a book now. Czytam teraz książkę.

She is watching TV at the moment. Ona ogląda telewizję w tym momencie.

  • Odbywające się w teraźniejszości, nie tylko w chwili mówienia o niej np.

I am working hard at present. Obecnie ciężko pracuję.

We are staying in a small hotel in London. Zatrzymaliśmy się w małym hotelu w Londynie.

  • Zaplanowane lub zamierzone, mające się odbyć w przyszłości np.

We are going to the cinema tonight. Dziś wieczorem idziemy do kina.

He is coming back tomorrow. On wraca jutro.

 

Porównaj zdania:

Czas Present Simple  

1.I listen to the radio every day.

Słucham radia każdego dnia.

2.My mother often reads books.

Moja matka często czyta książki.

3. My father works in the office.

Mój ojciec pracuje w biurze.

4. We always go to the cinema on Saturdays.

Zawsze chodzimy do kina w soboty.

5. What do you do? I”m a student.

Czym się zajmujesz? Jestem studentem.

 

 

Czas Present Continuous

1.I’m listening to the radio now.

Słucham radia teraz.

2.My mother is reading a very good book at the moment.

Moja matka czyta bardzo dobrą książkę w tej chwili.

3. My father is working hard today.

Mój ojciec dziś ciężko pracuje.

4. We are going to the cinema tonight.

Dziś wieczorem idziemy do kina.

5. What are you doing now? I’m revising for my exam.

Co robisz teraz? Przygotowuję się do egzaminu.

 

Więcej przykładów zdań w czasie Present Simple i Present Continuous.

 

Określniki czasu zestawienie

Present Simple określniki

      always
  zawsze

      often
 często

      usually
zwykle, zazwyczaj

      sometimes
czasami

      seldom
rzadko

      rarely
  rzadko

      never
nigdy

      every day
każdego dnia

      every week
każdego tygodnia

      every month
każdego miesiąca

      every year
każdego roku…

      once a day
raz dziennie

      once a week
raz w tygodniu

      once a month
raz w miesiącu

      once a year
raz w roku

      twice a day
dwa razy dziennie

      twice a week
dwa razy w tygodniu

      twice a month
dwa razy w miesiącu

      twice a year
dwa razy w roku

      three times a day
trzy razy dziennie

      four times a week
cztery razy w tygodniu

      five times a month
pięć razy w miesiącu

      six times a year
sześć razy w roku… 

      every two weeks
co dwa tygodnie

      every three months
co trzy miesiące

      every four years
co cztery lata…

      on Mondays
w poniedziałki

      on Fridays
w piątki

      on Sundays
w niedziele…

Zobacz również: Określniki czasu Present Simple, szyk wyrazów w zdaniu

 

Present Continuous określniki

      now
 teraz

      at the moment
 w tym momencie, w tej chwili

      at present
obecnie

      right now
właśnie teraz, w tej chwili

      today
 dzisiaj

      tonight
  dziś wieczorem

      this morning
  tego ranka,

      this week
w tym tygodniu

      this month
w tym miesiącu

      this year
w tym roku

      tomorrow
jutro

      next Monday

      next week
w przyszłym tygodniu

      next month
w przyszłym miesiącu

      next year
w przyszłym roku

 

Zobacz również: Określniki czasu Present Continuous, przykłady zdań.

 

Present Simple Present Continuous porównanie czasów

Present Simple Present Continuous porównanie czasów, budowa zdań oznajmujących.

 

Przykłady zdań z określnikami czasu w Present Simple.

Przykłady zdań z określnikami czasu Present Continuous.

 

Present Simple vsPpresent Continuous. Pytania, zdania pytające

Budowa zdań pytających (pytań) w czasie Present Simple i Present Continuous. Porównanie.

 

Hello Szybki Angielski Łatwa Nauka Angielskiego od podstaw

Prosty zapis wymowy,  5 książek + 4 płyty CD, samodzielna nauka PROMOCJA

 

Present Simple vs Present Continuous. Budowa przeczeń

Budowa zdań przeczących (przeczeń) w czasie Present Simple i Present Continuous. Porównanie.

 

 Istnieje grupa czasowników, których w czasie Present Continuous nie stosuje się. Zwykle występują one w czasie Present Simple.

believe – wierzyć, belong – należeć, doubt – wątpić, hate – nienawidzić, forget –  zapomnieć, have – mieć, posiadać, hear –  słyszeć, hope – mieć nadzieję

know –  wiedzieć, znać, like –  lubić, love – kochać, uwielbiać, mean – oznaczać, need – potrzebować, prefer – woleć, realise – zdawać sobie sprawę, uświadomić sobie, remember – pamiętać, see – widzieć, seem – wydawać się, suppose – przypuszczać, understand –  rozumieć, want – chcieć, wish – życzyć

 

Przykłady zdań z czasownikami, które zwykle nie występują w czasie Present Continuous:

I can see you. Widzę Ciebie. (see – widzieć, w znaczeniu wzroku)

I can hear you. Słyszę Ciebie.  (hear – słyszeć, w znaczeniu słuchu)

We have got a house in the country. Mamy dom na wsi. (have – mieć, w znaczeniu posiadania)

Present Simple i present Continuous porównanie

He wants to be a doctor. On chce być lekarzem.

You don’t know the answer. Ty nie znasz odpowiedzi.

Do you understand this exercise? Czy ty  rozumiesz to ćwiczenie?

Don’t forget to water the flowers! Nie zapomnij podlać kwiatów!

He likes oranges. On lubi pomarańcze.

She doesn’t belive in ghosts. Ona  nie wierzy w duchy.  

What does it mean? Co to znaczy?

We love chocolate ice cream. My uwielbiamy lody czekoladowe.

They don’t need help. Oni nie potrzebują pomocy.

 

 

Ćwiczenie na czasy Present Simple i Present Continuous

 

...
Ładowanie

 

Sprawdź również:

Present Simple. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące. Ćwiczenie.

Present Continuous. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące. Ćwiczenie.

Present Continuous. Zdania oznajmujące. Ćwiczenie

Present Continuous. Zdania przeczące Ćwiczenie

Present Continuous. Zdania pytające. Ćwiczenie.

 

 

 Zobacz także:

 

 

Treść była ciekawa? Wydrukuj PDF lub podziel się:
PrintFriendlyEmailFacebookPinterestLinkedIn