Present Simple

Czas teraźniejszy prosty

Present Simple informacjePresent Simple jest bardzo często stosowanym czasem teraźniejszym w języku angielskim.

Dowiedz się, jak budujemy zdania twierdzące, pytania i przeczenia i kiedy go używamy.

Poznaj charakterystyczne określniki czasu Present Simple, takie jak always – zawsze, every day – każdego dnia, sometimes – czasami. 

  Budowa zdań

  • W zdaniu twierdzącym do czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it) dodajemy końcówkę –s lub –es (plays – grać,  learns – uczyć się, comes – przychodzić, meets – spotykać, runs – biegać, cooks – gotować, reads – czytać, writes – pisać, watches – oglądać, goes – chodzić, finishes – kończyć, catches – łapać).

W pozostałych osobach czasownik jest w formie podstawowej.

      I learn every day.
Ja uczę się każdego dnia.

      She learns every day.
Ona uczy się każdego dnia.

      We like apples.
My lubimy jabłka.

      He likes apples.
 On lubi jabłka.
  • W zdaniu pytającym (pytanie) używamy operatora do lub does, czasownik występuje wtedy w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).

Operator does występuje w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it). W pozostałych osobach występuje operator do.

      Do you learn every day?
Czy ty się uczysz każdego dnia?

      Does she learn every day?
Czy ona się uczy każdego dnia?

      Do we like apples?
Czy my lubimy jabłka?

      Does he like apples?
Czy on lubi jabłka?

  • Zdanie przeczące (przeczenie) tworzymy, stosując operator don’t (skrót od do not) lub doesn’t (skrót od does not) i czasownik w formie podstawowej. Operator doesn’t występuje w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it).

W pozostałych osobach występuje operator don’t.

      I don't learn every day.
Ja nie uczę się każdego dnia.

      She doesn't learn every day.
Ona nie uczy się każdego dnia.

      We don't like apples.
My nie lubimy jabłek.

      He doesn't like apples.
On nie lubi jabłek.

 

Przykłady zdań

present simple budowa

Present Simple tense. Budowa zdań oznajmujących. I learn – ja uczę się, you learn – ty uczysz się, he learns – on uczy się, she learns – ona uczy się….

Present Simple TWIERDZENIA Zdania oznajmujące

I go to school every day. Chodzę do szkoły każdego dnia.

You speak English very well. Bardzo dobrze mówisz po angielsku.

He trains very hard. On trenuje bardzo ciężko.

She likes coffee. Ona lubi kawę.

It costs a lot of money. To kosztuje dużo pieniędzy.

We read books. My czytamy książki.

You smoke cigarettes. Wy palicie papierosy.

They live in Paris. Oni mieszkają w Paryżu.

Present simple budowa zdań pytających

Present Simple tense. Budowa zdań pytających. Do I learn? Czy ja się uczę? Do you learn? Czy ty się uczysz, Does he learn? Czy on się uczy? Does she learn? Czy ona się uczy?…

 Pytania, zdania pytające

Do I go to school every day? Czy chodzę do szkoły każdego dnia?

Do you speak English very well? Czy bardzo dobrze mówisz po angielsku?

Does she like coffee? Czy ona lubi kawę?

Does he train hard? Czy on trenuje ciężko?

Does it cost a lot of money? Czy to kosztuje dużo pieniędzy?

Do we read books? Czy my czytamy książki?

Do you smoke cigarettes? Czy wy palicie papierosy?

Do they live in Paris? Czy oni mieszkają w Paryżu?

 

Krótkie odpowiedzi na pytania

W krótkich odpowiedziach twierdzących używamy odpowiednio do lub does.

W krótkich odpowiedziach przeczących stosujemy odpowiednio don’t lub doesn’t.

Present Simple. Krotkie odpowiedzi.

Present Simple. Pytania i krótkie odpowiedzi. Do you speak English? Czy mówisz po angielsku? Yes, I do. Tak, mówię. No, I don’t. Nie, nie mówię.

Do I like you? Yes, I do. / No, I don’t.

Czy ja Ciebie lubię? Tak, lubię. / Nie, nie lubię.

Do you like me? Yes, you do. / No, you don’t.

Czy ty mnie lubisz? Tak, lubisz. / Nie, nie lubisz.

Does she like me? Yes, she does. / No, she doesn’t.

Czy ona mnie lubi? Tak, lubi. / Nie, nie lubi.

Does he like me? Czy on mnie lubi? Yes, he does. / No, he doesn’t.

Czy on mnie lubi? Tak, lubi. / Nie, nie lubi.

Does it like me? Yes, it does. / No, it doesn’t.

Czy ono mnie lubi? Tak, lubi. / Nie, nie lubi.

Do we like you? Yes, we do. / No, we don’t.

Czy my ciebie lubimy? Tak, lubimy. / Nie, nie lubimy.

Do you like me? Yes, we do. / No, we don’t.

Czy wy mnie lubicie? Tak, lubimy. / Nie, nie lubimy.

Do they like me? Yes, they do. / No, they don’t.

Czy oni mnie lubią? Tak, lubią. / Nie, nie lubią.

 

Pytania szczegółowe

Tworząc pytanie szczegółowe, wyraz pytający np. what co, where – gdzie, when – kiedy, what time – o której godzinie, who – kto,  how often – jak często, why – dlaczego, how much – ile (do rzeczowników niepoliczalnych), how many – ile (do rzeczowników policzalnych) itp. stawiamy na początku zdania.

Present Simple Tense odmiana helloangielski.pl

Present Simple Tense. Budowa zdań twierdzących, przeczących i pytających na przykładzie czasownika live – mieszkać, żyć.

Where do you live? Gdzie mieszkasz?

Where do you work? Gdzie pracujesz?

Who do you work with? Z kim pracujesz?

What do you usually do at weekends? Co zazwyczaj robisz w weekendy?

How often do you watch TV? Jak często oglądasz telewizję?

Why do they spend so much money? Dlaczego oni wydają tak dużo pieniędzy?

How much does it cost? Ile to kosztuje?

How many books do we have? Ile mamy książek?

What time does she finish school? O której godzinie ona kończy szkołę?

When does he play football? Kiedy on gra w piłkę nożną?

 

Pytania szczegółowe o podmiot

Pytania o podmiot tworzy się tak, jak zdania twierdzące.

Who likes apples? Kto lubi jabłka?

Who lives here? Kto tutaj mieszka?

Who goes with you? Kto chodzi z tobą?

Who wants to drink tea? Kto chce napić się herbaty?

What brings you here? Co cię tu sprowadza?

What causes stress? Co jest przyczyną stresu?

What makes you happy? Co cię uszczęśliwia?

What happened at the party? Co zdarzyło się na przyjęciu?

Which train goes to Warsaw? Który pociąg jedzie do Warszawy?

 

 Przeczenia, zdania przeczące

Present Simple

Present Simple. Budowa zdań przeczących. I don’t learn. Ja się nie uczę. You don’t learn – Ty się nie uczysz, He doesn’t learn – On się nie uczy, She doesn’t learn – Ona się nie uczy…

 

 

I don’t go to school every day. Ja nie chodzę do szkoły każdego dnia.

You don’t speak English very well. Nie mówisz zbyt dobrze po angielsku.

He doesn’t train hard. On nie trenuje ciężko.

She doesn’t like coffee. Ona nie lubi kawy.

It doesn’t cost a lot of money. To nie kosztuje dużo pieniędzy.

We don’t read books. My nie czytamy książek.

You don’t smoke cigarettes. Wy nie palicie papierosów.

They don’t live in Paris. Oni nie mieszkają w Paryżu.

 

Zastosowanie

Czasu Present Simple używamy:

kiedy mówimy o czynnościach, które się powtarzają, są wykonywane regularnie, są rutynowe lub trwają przez dłuższy czas, np.

      I live in Poland.
Mieszkam w Polsce.

      I go to school every day.
Chodzę do szkoły każdego dnia.

      Vegetarians don't eat meat.
Wegetarianie nie jedzą mięsa.

 

kiedy mówimy o prawdach i faktach, które są powszechnie znane, stałe i ogólnie uznawane (procesy fizyczne, chemiczne, przysłowia) np.

      The Earth goes around the Sun.
Ziemia krąży wokół Słońca.

      Water boils at 100 degrees celsius.
Woda wrze w temperaturze stu stopni Celsjusza.

      An apple a day keeps the doctor away.
Jedz codziennie jedno jabłko i lekarza widuj rzadko.
  • mówiąc o czynnościach wynikających z ustalonego planu, harmonogramu, programu, rozkładu jazdy.

      The bus arrives at 4.30.
Autobus przyjeżdża o 4.30.

      The volleyball match starts at 6.
Mecz siatkówki zaczyna się o szóstej.

Zobacz również: Porównanie czasów teraźniejszych: Present Simple i Present Continuous

 

 Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących – zestawienie w tabelce

 

Present Simple budowa

 

 

Zdania twierdzące Zdania pytające Zdania przeczące
I go.  Ja chodzę. Do I go?  Czy ja chodzę? I don’t go.  Ja nie chodzę.
You meet.  Ty spotykasz. Do you meet?  Czy ty spotykasz? You don’t meet. Ty nie spotykasz.
He plays On gra. Does he play?  Czy on gra? He doesn’t play. On nie gra.
She cooks  Ona gotuje. Does she cook?  Czy ona gotuje? She doesn’t cook.  Ona nie gotuje.
It costs To kosztuje. Does it cost? Czy to kosztuje? It doesn’t cost.  To nie kosztuje.
We get up.  My wstajemy. Do we get up? Czy my wstajemy? We don’t get up. My nie wstajemy.
You watch.  Wy oglądacie. Do you watch?  Czy wy oglądacie? You don’t watch.  Wy nie oglądacie.
They know.  Oni wiedzą, One wiedzą. Do they know?  Czy oni wiedzą/ Czy one wiedzą? They don’t know. Oni nie wiedzą./ One nie wiedzą.

 

 Zasady pisowni czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej

Do większości czasowników dodajemy końcówkę –s

 Czasownik w formie podstawowej  Dodanie końcówki –s  Czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej

          

      speak

            mówić

–s

      speaks

      read

czytać

–s

      reads

      write

pisać

–s

      writes

      work

pracować

–s

      works

 

Do czasowników kończących się na –ch, –sh, –s, –x, lub –z oraz czasowników “do” i “go” dodajemy końcówkę –es.

 Czasownik w formie podstawowej  Dodanie końcówki –es  Czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej

      do

robić

–es

 

      does

      go

iść

–es

 

      goes

      watch

oglądać

–es

      watches

      catch

łapać

–es

 

      catches

      finish

kończyć

 

–es

      finishes

Jeśli czasownik jest zakończony samogłoską–y poprzedzoną spółgłoską, usuwamy –y i dodajemy końcówkę –ies.

 Czasownik w formie podstawowej  Usuwamy –y, dodajemy końcówkę –ies  Czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej

      cry

płakać

y

–ies

      cries

      try

próbować

y

–ies

      tries

      study

y

–ies

      studies

      fly

y

–ies

      flies

Czasownik have w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple ma formę has, patrz Odmiana czasownika have

have  –> has (mieć)

 

 Określenia czasu i wyrażenia częstotliwości – szyk wyrazów w zdaniu

przysłówki częstotliwości Present SimplePrzysłówki częstotliwości zazwyczaj występują przed głównym czasownikiem np.

      always
zawsze

I always go to work by car. Zawsze jeżdżę do pracy samochodem.

He always gets up at six o’clock. On zawsze wstaje o szóstej.

Do you always drink tea for breakfast?  Czy zawsze pijesz herbatę na śniadanie?

      often
często

We often meet in bars. My często spotykamy się w barach.

It often rains in November. W listopadzie często pada deszcz.

How often do you watch TV? Jak często oglądasz telewizję?

      usually
zwykle, zazwyczaj

My sister usually gets up at seven. Moja siostra zazwyczaj wstaje o siódmej.

At the weekend I usually go swimming. W weekend zazwyczaj chodzę popływać.

What do you usually do on Saturdays? Co zazwyczaj robisz w soboty?

      sometimes
czasami

They sometimes go out with friends. Oni czasami wychodzą z przyjaciółmi.

My mother sometimes watches football matches. Moja matka czasami ogląda mecze piłki nożnej.

Do you sometimes get nervous? Czy czasami się denerwujesz?

      seldom
rzadko

Susan seldom drinks tea. Susan rzadko pije herbatę.

      rarely
rzadko

We rarely go to the theatre. My rzadko chodzimy do teatru.

      never
nigdy

I never cook on Sundays. Nigdy nie gotuję w niedziele.

Tom never buys presents. Tom nigdy nie kupuje prezentów.

Określniki czasu takie jak: “sometimes “czasami,  “usually” zazwyczaj, “occasionally” okazjonalnie, od czasu do czasu, mogą występować również na początku lub na końcu zdania, w celu pokreślenia wymowy zdania.

Sometimes I stay at work late. Czasami zostaję w pracy do późna.

I stay at work late sometimes. Zostaję w pracy do późna, czasami.

Usually I do shopping on Saturdays. Zazwyczaj robię zakupy w soboty.

I do shopping on Saturdays usually. Robię zakupy w soboty, zazwyczaj.

Przysłówki częstotliwości występują po czasowniku “to be”.

You are always late. Ty zawsze sie spóźniasz.

She is never on time. Ona nigdy nie jest na czas.

My mother is often tired. Moja matka jest często zmęczona.

Wyrażenia częstotliwości składające się z więcej niż jednego słowa, często występują na końcu lub na początku zdania.

      every day
każdego dnia

We don’t cook every day. My nie gotujemy każdego dnia.

      every week
każdego tygodnia

My sister goes to the cinema every week. Moja siostra chodzi do kina każdego tygodnia.

      every month
każdego miesiąca

Every month we pay the bills. Każdego miesiąca płacimy rachunki.

      every year
każdego roku…

Every year they spend holidays in Greece. Każdego roku oni spędzają wakacje w Grecji.

      once a day
raz dziennie

Feed this pet once a day. Karm to zwierzątko raz dziennie.

      once a week
raz w tygodniu

She goes shopping once a week. Ona chodzi na zakupy raz w tygodniu.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

Książka Hello Prosto przedstawione czasy angielskie od podstaw. Sprawdź!

      once a month
raz w miesiącu

How often do you go to an art gallery? Once a month. Jak często chodzisz do galerii sztuki? Raz w miesiącu.

      once a year
raz w roku

Once a year we go skiing. Raz w roku jeździmy na narty.

      twice a day
dwa razy dziennie

Take one pill twice a day. Przyjmuj jedną pigułkę dwa razy dziennie.

      twice a week
dwa razy w tygodniu

Do you have English classes twice a week? Czy masz zajęcia z angielskiego dwa razy w tygodniu?

      twice a month
dwa razy w miesiącu

Twice a month my cousin goes to the theatre. Dwa razy w miesiącu mój kuzyn chodzi do teatru.

      twice a year
dwa razy w roku

They don’t go skiing twice a year. Oni nie jeżdżą na narty dwa razy w roku.

      three times a day
trzy razy dziennie

Does she brush her teeth three times a day? Czy ona myje zęby trzy razy dziennie?

      four times a week
cztery razy w tygodniu

Robert goes to the gym four times a week. Robert chodzi na siłownię cztery razy w tygodniu.

      five times a month
pięć razy w miesiącu

Don’t do this five times a month! Nie rób tego pięć razy w miesiącu!

      six times a year
sześć razy w roku…

Six times a year we visit our grandparents. Sześć razy w roku odwiedzamy naszych dziadków.

      every two weeks
co dwa tygodnie

Does your brother help you with Maths every two weeks? Czy twój brat pomaga Ci w matematyce co dwa tygodnie?

      every three months
co trzy miesiące

My father goes to the doctor every three months. Mój ojciec chodzi do lekarza co trzy miesiące.

      every four years
co cztery lata…

My relatives visit me every four years. Moi krewni odwiedzają mnie co cztery lata.

      on Mondays
w poniedziałki

On Mondays we usually start work at seven. W poniedziałki zazwyczaj zaczynamy pracę o siódmej.

      on Fridays
w piątki

What time do you finish work on Fridays? O której kończysz pracę w piątki?

      on Sundays
w niedziele…

What do you do on Sundays? Co robisz w niedziele?

 

Często zadawane pytania 

kiedy wstawimy do a kiedy does w Present Simple

Kiedy wstawimy do a kiedy does w Present Simple?

Do lub does używamy w pytaniach (zdaniach pytających), czasownik występuje wtedy w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).
Does występuje w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she,it). W pozostałych osobach (I, you, we, they) występuje operator do.

 
Jak utworzyć pytanie w Present Simple. Kiedy użyjemy do/does a kiedy am/is/are?

Aby utworzyć pytanie z większością czasowników (np. chodzić, pisać, czytać)  użyjemy operatora do lub does  i czasownika w formie podstawowej. (Patrz: Budowa zdań pytających w Present Simple).

Do you go to school on Saturdays? Czychodzisz do szkoły w soboty?

Does he go to the cinema on Sundays? Czy on chodzi do kina w w niedziele?

W przypadku czasownika BYĆ (am, is, are) w zdaniu, takim jak: Czy ja jestem, czy ty jesteś, czy on jest, czy ona jest, czy ono jest, czy mu jesteśmy, czy wy jesteście, czy oni są, czy one są …pytanie utworzymy inaczej, bez do/does. 

Wstawimy odpowiednio: am/is /are. Sprawdź odmianę czasownika być w czasie Present Simple.

Are you at school now? Czy jesteś teraz w  szkole?

Is he at the cinema now? Czy on jest teraz w kinie?

 

Kiedy wstawimy don’t a kiedy doesn’t w Present Simple?

Don’t lub doesn’t używamy w przeczeniach (zdaniach przeczących), czasownik występuje wtedy w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).
Doesn’t występuje w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she,it). W pozostałych osobach (I, you, we, they) występuje operator don’t.

Kiedy dodajemy -s a kiedy -es w Present Simple?


Końcówkę –s lub –es dodajemy do czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it) w zdaniach twierdzących. Końcówkę -es dodajemy, gdy czasownik kończący się na –ch, –sh, –s, –x, lub –z oraz czasowników do i go. Do pozostałych czasowników dodajemy końcówkę –s.

 

Kiedy Present Simple jest używany jako czas przyszły?

Present Simple stosujemy do wyrażania przyszłości w przypadku czynności wynikającej z ustalonego wcześniej planu, harmonogramu lub rozkładu np. rozkładu jazdy pociągów, autobusów, odlotów samolotów.

 

Gramatyka Hello. Prosto przedstawione czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Sprawdź teraz!

 

 Ćwiczenia

Ćwiczenie. Present Simple. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Wybierz poprawną formę czasownika.

Present Simple. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wpisz poprawną formę czasownika.

Ćwiczenie na budowę pytań. Wybierz poprawną formę: do, does.

Ćwiczenie na budowę pytań szczegółowych. Wybierz poprawną formę: do, does.

Ćwiczenie na krótkie odpowiedzi na pytania w Present Simple. Wybierz poprawną odpowiedź.

Present Simple. Ćwiczenie na budowę zdań twierdzących. Wpisz poprawną formę czasownika.

Present Simple. Ćwiczenie. Pisownia czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Wpisz formę czasownika.

Ćwiczenie na określniki czasu i wyrażenia częstotliwości w Present Simple, takie jak: always, sometimes, never, every day… Wpisz poprawne tłumaczenie.

Present Simple. Ćwiczenie na budowę zdań przeczących. Wybierz don’t lub doesn’t.

Present Simple i Present Continuous Ćwiczenie 1. Wybierz poprawną formę.

Present Simple ćwiczenia z odpowiedziami – PDF do pobrania

Present Simple czy Present Continuous? Ćwiczenie 2. Wybierz poprawne uzupełnienie zdania. 

Present Simple vs Present Continuous. Ćwiczenie 3. Wybierz poprawną odpowiedź. 

Present Simple vs Present Continuous. Ćwiczenie 4. Który czas jest poprawny, zaznacz odpowiedź.

Present Simple i Present Continuous. Ćwiczenie 5. Krótkie odpowiedzi, zaznacz poprawną formę.

Present Simple i Present Continuous. Ćwiczenie 6. Pytania szczegółowe, zaznacz odpowiedź.

 

Zobacz także: Present Simple i Present Continuous porównanie czasów, różnice

Czasy teraźniejsze w języku angielskim – jak poprawnie używać Present Simple, Present Continuous, Present Perfect i Present Perfect Continuous