Present Simple

Czas teraźniejszy prosty

Zastosowanie Budowa Zdania Pytania Przeczenia Pisownia Określniki czasu

Ćwiczenie

Czasu Present Simple używamy:

kiedy mówimy o czynnościach, które się powtarzają, są wykonywane regularnie lub są rutynowe np.

I live in Poland. Mieszkam w Polsce.

I go to school every day. Chodzę do szkoły każdego dnia.

  • mówiąc o prawdach i faktach, które są powszechnie znane, stałe i ogólnie uznawane (procesy fizyczne, chemiczne, przysłowia) np.

The Earth goes around the sun. Ziemia krąży wokół słońca.

An apple a day keeps the doctor away. Jedz codziennie jedno jabłko i lekarza widuj rzadko.

Hello Szybki Angielski Łatwa Nauka Angielskiego od podstaw

Prosty zapis wymowy,  5 książek + 4 płyty CD, samodzielna nauka PROMOCJA

 

Zobacz również: Porównanie czasów teraźniejszych: Present Simple i Present Continuous

 

  Present Simple budowa zdań, zasady

 

present simple budowa

Present Simple tense. Budowa zdań oznajmujących. I learn – ja uczę się, you learn – ty uczysz się….

  • W zdaniu oznajmującym do czasownika w 3 osobie liczby pojedynczej (he, she, it) dodajemy końcówkę -s lub -es ( learns – uczyć się, comes – przychodzić, meets – spotykać, runs – biegać, watches – oglądać, goes – chodzić).

W pozostałych osobach czasownik jest w formie podstawowej.

      I learn every day.
Ja uczę się każdego dnia.

      She learns every day.
Ona uczy się każdego dnia.

      We like apples.
My lubimy jabłka.

      He likes apples.
 On lubi jabłka.

 

  • W zdaniu pytającym (pytanie) używamy operatora „do” lub „does”, czasownik występuje wtedy w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).

Operator “does” występuje w 3 osobie liczby pojedynczej (he, she,it). W pozostałych osobach występuje operator “do“.

      Do you learn every day?
Czy ty się uczysz każdego dnia?

      Does she learn every day?
Czy ona się uczy każdego dnia?

      Do we like apples?
Czy my lubimy jabłka?

      Does he like apples?
Czy on lubi jabłka?

 

  • Zdanie przeczące (przeczenie) tworzymy, stosując operator „don’t” (skrót od „do not”) lub „doesn’t” (skrót od „does not”) i czasownik w formie podstawowej. Operator “doesn’t” występuje w 3 osobie liczby pojedynczej (he, she, it). W pozostałych osobach występuje operator “don’t”.

      I don't learn every day.
Ja nie uczę się każdego dnia.

      She doesn't learn every day.
Ona nie uczy się każdego dnia.

      We don't like apples.
My nie lubimy jabłek.

      He doesn't like apples.
On nie lubi jabłek.

 

 Present Simple Budowa zdań z przykładami

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące
I go.  Ja chodzę. Do I go?  Czy ja chodzę? I don’t go.  Ja nie chodzę.
You meet.  Ty spotykasz. Do you meet?  Czy ty spotykasz? You don’t meet. Ty nie spotykasz.
He plays On gra. Does he play?  Czy on gra? He doesn’t play. On nie gra.
She cooks  Ona gotuje. Does she cook?  Czy ona gotuje? She doesn’t cook.  Ona nie gotuje.
It costs To kosztuje. Does it cost? Czy to kosztuje? It doesn’t cost.  To nie kosztuje.
We get up.  My wstajemy. Do we get up? Czy my wstajemy? We don’t get up. My nie wstajemy.
You watch.  Wy oglądacie. Do you watch?  Czy wy oglądacie? You don’t watch.  Wy nie oglądacie.
They know.  Oni wiedzą, one wiedzą. Do they know?  Czy oni wiedzą/czy one wiedzą? They don’t know. Oni nie wiedzą/one nie wiedzą.

 

Przykłady zdań Present Simple

TWIERDZENIA Zdania oznajmujące w Present Simple

I go to school every day. Chodzę do szkoły każdego dnia.

You speak English very well. Bardzo dobrze mówisz po angielsku.

He trains very hard. On trenuje bardzo ciężko.

She likes coffee. Ona lubi kawę.

It costs a lot of money. To kosztuje dużo pieniędzy.

We read books. My czytamy książki.

You smoke cigarettes. Wy palicie papierosy.

They live in Paris. Oni mieszkają w Paryżu.

Present simple budowa zdań pytających

Present Simple tense. Budowa zdań pytających. Do I learn? Czy ja się uczę? Do you learn? Czy ty się uczysz…


PYTANIA Zdania pytające w Present Simple

Do I go to school every day? Czy chodzę do szkoły każdego dnia?

Do you speak English very well? Czy bardzo dobrze mówisz po angielsku?

Does she like coffee? Czy ona lubi kawę?

Does he train hard? Czy on trenuje ciężko?

Does it cost a lot of money? Czy to kosztuje dużo pieniędzy?

Do we read books? Czy my czytamy książki?

Do you smoke cigarettes? Czy wy palicie papierosy?

Do they live in Paris? Czy oni mieszkają w Paryżu?

Pytania szczegółowe w czasie Present Simple

What do you usually do at weekends? Co zazwyczaj robisz w weekendy?

Where do you work? Gdzie pracujesz?

Who do you work with? Z kim pracujesz?

How oftendo you watch TV? Jak często oglądasz telewizję?

How much does it cost? Ile to kosztuje?

What time does she finish school? O której godzinie ona kończy szkołę?

When does he play football? Kiedy on gra w piłkę nożną?

 

PRZECZENIA Zdania przeczące w Present Simple

Present Simple

Present Simple. Budowa zdań przeczących. I don’t learn. Ja się nie uczę. You don’t learn. Ty się nie uczysz…

I don’t go to school every day. Ja nie chodzę do szkoły każdego dnia.

You don’t speak English very well. Nie mówisz zbyt dobrze po angielsku.

He doesn’t train hard. On nie trenuje ciężko.

She doesn’t like coffee. Ona nie lubi kawy.

It doesn’t cost a lot of money. To nie kosztuje dużo pieniędzy.

We don’t read books. My nie czytamy książek.

You don’t smoke cigarettes. Wy nie palicie papierosów.

They don’t live in Paris. Oni nie mieszkają w Paryżu.

 

 Zasady pisowni czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej

Do większości czasowników dodajemy końcówkę -s

 Czasownik w formie podstawowej  Dodanie końcówki -s  Czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej

          

      speak

            mówić

 

-s

 

 

      speaks

 

 

      read

czytać

 

-s

      reads

 

 

      write

pisać

 

-s

 

      writes

 

      work

pracować

 

-s

 

      works

Hello Szybki Angielski Najlepszy zestaw do nauki angielskiego 

Przydatne w życiu słowa, zwroty i gramatyka angielska

5 książek + 4 płyty CD PROMOCJA

 

Do czasowników kończących się -ch, -sh, -s, -x, lub -z oraz czasowników “do” i “go” dodajemy końcówkę –es.

 

 Czasownik w formie podstawowej  Dodanie końcówki -es  Czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej

 

      do

robić

 

-es

 

 

      does

 

      go

iść

 

-es

 

 

      goes

 

 

      watch

oglądać

 

-es

 

      watches

 

      catch

łapać

 

-es

 

 

      catches

 

      finish

kończyć

 

-es

 

      finishes

 

 

Jeśli czasownik jest zakończony samogłoską-y poprzedzoną spółgłoską, usuwamy -y i dodajemy końcówkę –ies.

 

 Czasownik w formie podstawowej  Usuwamy -y, dodajemy końcówkę -ies  Czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej

 

      cry

płakać

y

-ies

 

      cries

 

      try

próbować

 

y

-ies

 

      tries

 

      study

 

y

-ies

 

      studies

 

      fly

 

y

-ies

 

      flies

Czasownik have w trzeciej osobie liczby pojedynczej w czasie Present Simple ma formę has, patrz Odmiana czasownika have

have  –> has (mieć)

Present Simple

Present Simple, określniki czasu i wyrażenia częstotliwości – szyk wyrazów w zdaniu

Przysłówki częstotliwości zazwyczaj występują przed głównym czasownikiem np.

      always
zawsze

I always go to work by car. Zawsze jeżdżę do pracy autobusem.

He always gets up at six o’clock. On zawsze wstaje o szóstej.

Do you always drink tea for breakfast?  Czy zawsze pijesz herbatę na śniadanie?

      often
często

We often meet in bars. My często spotykamy się w barach.

It often rains in November. W listopadzie często pada deszcz.

How often do you watch TV? Jak często oglądasz telewizję?

      usually
zwykle, zazwyczaj

My sister usually gets up at seven. Moja siostra zazwyczaj wstaje o siódmej.

At the weekend I usually go swimming. W weekend zazwyczaj chodzę popływać.

What do you usually do on Saturdays? Co zazwyczaj robisz w soboty?

      sometimes
czasami

They sometimes go out with friends. Oni czasami wychodzą z przyjaciółmi.

My mother sometimes watches football matches. Moja matka czasami ogląda mecze piłki nożnej.

Do you sometimes get nervous? Czy czasami się denerwujesz?

      seldom
rzadko

      rarely
rzadko

Susan seldom drinks tea. Susan rzadko pije herbatę.

We rarely go to the theatre. My rzadko chodzimy do teatru.

      never
nigdy

          I never cook on Sundays. Nigdy nie gotuję w niedziele.

Tom never buys presents. Tom nigdy nie kupuje prezentów.

 

Określniki czasu takie jak: “sometimes “czasami,  “usually” zazwyczaj, occasionally okazjonalnie, od czasu do czasu, mogą występować również na początku lub na końcu zdania, w celu pokreślenia zabarwienia w zdaniu.

Sometimes I stay at work late. Czasami zostaję w pracy do późna.

I stay at work late sometimes. Zostaję w pracy do późna, czasami.

Usually I do shopping on Saturdays. Zazwyczaj robię zakupy w soboty.

I do shopping on Saturdays usually. Robię zakupy w soboty, zazwyczaj.

 

Przysłówki częstotliwości występują po czasowniku “to be”.

You are always late. Ty zawsze sie spóźniasz.

She is never on time. Ona nigdy nie jest na czas.

My mother is often tired. Moja matka jest często zmęczona.

 

Wyrażenia częstotliwości składające się z więcej niż jednego słowa, często występują na końcu lub na początku zdania.

      every day
każdego dnia

      every week
każdego tygodnia

      every month
każdego miesiąca

      every year
każdego roku…

We don’t cook every day. My nie gotujemy każdego dnia.

Every year they spend holidays in Greece. Każdego roku oni spędzają wakacje w Grecji.

      once a day
raz dziennie

      once a week
raz w tygodniu

      once a month
raz w miesiącu

      once a year
raz w roku

      twice a day
dwa razy dziennie

      twice a week
dwa razy w tygodniu

      twice a month
dwa razy w miesiącu

      twice a year
dwa razy w roku

      three times a day
trzy razy dziennie

      four times a week
cztery razy w tygodniu

      five times a month
pięć razy w miesiącu

      six times a year
sześć razy w roku… 

She goes shopping once a week. Ona chodzi na zakupy raz w tygodniu.

Take one pill twice a day. Przyjmuj jedną pigułkę dwa razy dziennie.

Robert goes to the gym three times a week. Robert chodzi na siłownię trzy razy w tygodniu.

      every two weeks
co dwa tygodnie

      every three months
co trzy miesiące

      every four years
co cztery lata…

My father goes to the doctor every two months. Mój ojciec chodzi do lekarza co dwa miesiące.

My friends visit me every four weeeks. Moi przyjaciele odwiedzają mnie co cztery tygodnie.

      on Mondays
w poniedziałki

      on Fridays
w piątki

      on Sundays
w niedziele…

What do you do on Sundays? Co robisz w niedziele?

What time do you finish work on Fridays? O której kończysz pracę w piątki?

 

Hello Szybki Angielski Najlepszy zestaw do nauki angielskiego 

Przydatne w życiu słowa, zwroty i gramatyka angielska

5 książek + 4 płyty CD PROMOCJA

Ćwiczenie. Present Simple. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące.

...
Ładowanie

 

Sprawdź również: Present Simple vs Present Continuous. Ćwiczenie.

Zobacz także:

 

 

 

Treść była ciekawa? Wydrukuj PDF lub podziel się:
PrintFriendlyEmailFacebookPinterestLinkedIn