Czasy teraźniejsze w języku angielskim – zestawienie

Do czasów teraźniejszych w języku angielskim należą: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous.

Poniżej znajdziesz zwięzłe wyjaśnienie czasów jak również ćwiczenia na czasy teraźniejsze.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Present Simple. Zastosowanie i budowa

Present Simple czasy teraźniejsze zestawienie

Present Simple. Zdania twierdzące. Odmiana czasownika “work” – pracować. I work – ja pracuję (czynność jest wykonywana regularnie), you work – ty pracujesz, he works – on pracuje, she works – ona pracuje…

Czasu Present Simple używamy:

• kiedy mówimy o czynnościach, które się powtarzają, są wykonywane regularnie, są rutynowe lub trwają przez dłuższy czas, np.

I go to the cinema every Saturday. W każdą sobotę chodzę do kina.

• kiedy mówimy o prawdach i faktach, które są powszechnie znane, stałe i ogólnie uznawane (procesy fizyczne, chemiczne, przysłowia) np.

The sun rises in the east. Słońce wschodzi na wschodzie.

W zdaniu twierdzącym do czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he, she, it) dodajemy końcówkę –s lub –es.

W pozostałych osobach czasownik jest w formie podstawowej.

W zdaniu pytającym (pytanie) używamy operatora do lub does, czasownik

występuje wtedy w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).

Zdanie przeczące (przeczenie) tworzymy, stosując operator don’t (skrót od do not) lub doesn’t (skrót od does not) i czasownik w formie podstawowej.

Czytaj więcej o czasie Present Simple

Present Continuous. Zastosowanie i budowa

Present Continuous czasy teraźniejsze zestawienie czasów

Present Continuous. Zdania twierdzące. Odmiana czasownika “work” – pracować. I am working – ja pracuję (czynność jest wykonywana teraz, obecnie), you are working – ty pracujesz, he is working – on pracuje, she is working – ona pracuje…

Czasu Present Continuous używamy:

  • kiedy mówimy o czynnościach, które odbywają się teraz, w danej chwili, obecnie np.

The baby is sleeping now. Dziecko teraz śpi.

  • kiedy mówimy o czynności odbywającej się w teraźniejszości, nie tylko w chwili mówienia o niej np.

I am reading a good book at present. Obecnie czytam dobrą książkę.

Zdanie twierdzące tworzymy, dodając odpowiednią formę czasownika „być” (amisare) oraz końcówkę –ing do czasownika, który ma wyrazić to, co robimy.

Zdanie pytające (pytanie) tworzymy przez przestawienie wyrazów np. Am I, Are you, Is she oraz dodanie czasownika z końcówką –ing.

Zdanie przeczące (przeczenie) tworzymy, dodając słówko not do odpowiedniej formy czasownika „być” I am not (I’m not), You are not (You aren’t), He is not

(He isn’t) oraz czasownik z końcówką ing

Czytaj więcej o czasie Present Continuous… 

Present Perfect. Zastosowanie i budowa

Present Perfect zestawienie czasów teraźniejszych

Present Perfect. Zdania twierdzące. Odmiana czasownika “work” – pracować. I have worked – ja pracuję (czynność jest wykonywana od pewnego momentu w przeszłości do chwili obecnej), you have worked – ty pracujesz, he has worked – on pracuje, she has worked – ona pracuje…

Present Perfect (Simple) jest czasem „na pograniczu” przeszłego i teraźniejszego, łączy przeszłość z teraźniejszością.  W klasyfikacji angielskiej jest to czas teraźniejszy.

Czasu Present Perfect używamy:

• gdy czynność miała miejsce w przeszłości a jej skutki są odczuwalne i mają znaczenie teraz np.

I have just cleaned the room. Właśnie posprzątałem pokój. (i jest teraz czysty)

  • gdy czynność trwa od pewnego momentu w przeszłości do chwili obecnej np.

We have known Mark for five years. Znamy Marka od pięciu lat.

Zdania w czasie Present Perfect dotyczące sytuacji, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa do chwili obecnej często tłumaczymy na język polski za pomocą czasu teraźniejszego np. My sister has lived in London since 2019. Moja siostra mieszka w Londynie od 2019.

Zdania, dotyczące sytuacji, która miała miejsce w przeszłości tłumaczymy na język polski za pomocą czasu przeszłego np. I have just done the shopping. Właśnie zrobiłem zakupy.

Zdanie twierdzące (oznajmujące) w czasie Present Perfect tworzymy dodając operator have lub has (3 osoba liczby pojedynczej) + czasownik w trzeciej formie (Past Participle – imiesłów bierny).

Zdanie pytające (pytanie) tworzymy przez inwersję czyli przez przestawienie.

Zdanie przeczące (przeczenie) tworzymy dodając do operatora have lub has (3 osoba liczby pojedynczej)  not, czyli haven’t / hasn’t i czasownik w trzeciej formie (Past Participle)

Czytaj więcej o czasie Present Perfect…

Present Perfect Continuous. Zastosowanie i budowa

Present Perfect Continuous. Zestawienie czasów teraźniejszych

Present Perfect Continuous. Zdania twierdzące. Odmiana czasownika “work” – pracować. I have been working – ja pracuję (czynność jest wykonywana od pewnego momentu w przeszłości do chwili obecnej i prawdopodobnie będzie nadal trwała), you have been working – ty pracujesz, he has been working – on pracuje, she has been working – ona pracuje…

Present Perfect Continuous, podobnie jak Present Perfect (Simple) jest czasem „na pograniczu” przeszłego i teraźniejszego, łączy przeszłość z teraźniejszością. 

Czasu Present Perfect Continuous używamy:

  • gdy czynność trwała przez jakiś okres w przeszłości i trwa do chwili obecnej.
  • czynność rozpoczęła się w przeszłości, trwa nadal lub niedawno się zakończyła. Interesuje nas to, że jej skutki lub konsekwencje są odczuwalne do tej pory.

Zdanie twierdzące w czasie Present Perfect Continuous tworzymy dodając do podmiotu operator have lub has (3 osoba liczby pojedynczej) + been czasownik z końcówką -ing.

Zdanie pytające (pytanie) tworzymy przez inwersję czyli przez przestawienie. Zdanie przeczące tworzymy dodając do operatora have lub has (3 osoba liczby pojedynczej)  not, czyli haven’t / hasn’t + been czasownik z końcówką -ing.

Czytaj więcej o czasie Present Perfect Continuous…

 

Gramatyka Hello. Prosto przedstawione czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Sprawdź teraz!

 

Ćwiczenia na czasy teraźniejsze

Present Simple. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące. Ćwiczenie.

Present Simple. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wpisz poprawną formę czasownika.

Present Simple. Ćwiczenie na budowę zdań twierdzących. Wpisz poprawną formę czasownika.

Present Simple. Ćwiczenie. Pisownia czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Wpisz formę czasownika.

Ćwiczenie na określniki czasu i wyrażenia częstotliwości w Present Simple, takie jak: always, sometimes, never, every day… Wpisz poprawne tłumaczenie.

Present Simple. Ćwiczenie na budowę pytań. Wybierz poprawną formę: do, does.

Ćwiczenie na krótkie odpowiedzi na pytania w Present Simple. Wybierz poprawną odpowiedź.

Present Simple. Ćwiczenie na budowę pytań szczegółowych. Wybierz poprawną formę: do, does.

Present Simple. Ćwiczenie na budowę zdań przeczących. Wybierz don’t lub doesn’t.

Present Continuous. Zdania oznajmujące, pytające i przeczące. Ćwiczenie.

Present Continuous. Zdania oznajmujące. Ćwiczenie

Present Continuous. Zdania przeczące Ćwiczenie

Present Continuous. Zdania pytające. Ćwiczenie.

Present Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących. Wpisz poprawną formę.

Present Continuous. Ćwiczenie. Pisownia czasowników z -ing. Wpisz poprawną formę.

Present Continuous. Ćwiczenie. Krótkie odpowiedzi na pytania. Wybierz poprawną formę.

Present Simple vs Present Continuous. Ćwiczenie.

Present Perfect. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz właściwą formę.

Present Perfect. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz właściwą formę.

For, since. ćwiczenie. Wybierz właściwe określenie w zdaniu Present Perfect.

Present Perfect: yet, just, already, ever, never. Ćwiczenie. Wybierz poprawne określenie w zdaniu.

Present Perfect Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz poprawną formę.

Present Perfect Continuous vs Present Perfect. Ćwiczenie na porównanie czasów. Wybierz poprawną formę.