Present Perfect (Simple) vs. Present Perfect Continuous

Dowiedz się, kiedy użyjemy czasu  Present Perfect (Simple) a kiedy Present Perfect Continuous.  Jakie są różnice w zastosowaniu tych dwóch czasów, a jaka jest różnica w budowie. 

Porównanie zastosowania Present Perfect (Simple) i Present Perfect Continuous

Present Perfect (Simple) Present Perfect Continuous
Bardziej interesuje nas rezultat czynności niż sama czynność.
I have done so many things.
Zrobiłem tak dużo rzeczy.
Bardziej interesuje nas czynność. Nie jest ważne, czy czynność została zakończona, czy nie.
Hello! It’s great to see you. What have you been doing?
Cześć! Świetnie Ciebie widzieć. Co porabiałeś?
Jest używany dla określenia ile razy lub jak dużo zostało wykonane.
So far I have read ten pages.
Do tej pory przeczytałem dziesięć stron.
Użycie tego czasu sugeruje, że czynność trwała, nadal trwa i będzie trwała.
We have been learning English for two years. Uczymy się angielskiego od dwóch lat. (uczyliśmy się i nadal będziemy się go uczyli).
Niektóre czasowniki same w sobie nie sugerują dłuższego czasu trwania, tylko krótszy, więc raczej użyjemy ich w Present Perfect (Simple)
Są to: find- znaleźć, lose – zgubić, start – zacząć, stop – zatrzymać się, przestać, buy – kupić, pay – płacić, break – zbić, die – umierać.
Jest używamy do zdań w których określamy jak długo lub od jak dawna czynność wykonujemy.
How long have you been reading that book ? Jak długo czytasz tę książkę?
Istnieje grupa czasowników, są to tak zwane czasowniki statyczne, których w czasie Present Perfect Continuous nie stosuje się: (podobnie jak  Present Continuous, Past Continuous, forma z -ing).
Są to:  
czasowniki wyrażające emocje, takie jak: like lubić, love kochać, uwielbiać, hate nienawidzić, need potrzebować, prefer woleć, want chcieć,  wish życzyć.
czasowniki wyrażając odczucia, takie jak: hear  słyszeć, see  widzieć, smell czuć zapach, taste  czuć smak,  sound  brzmieć (o dźwięku).
czasowniki wyrażające stan umysłu, takie jak: know wiedzieć, znać,  believe wierzyć, doubt wątpić,  forget zapomnieć,  remember  pamiętać, seem  wydawać się, hope mieć nadzieję, suppose przypuszczać, understand  
rozumieć, realise  zdawać sobie sprawę, uświadomić sobie, imagine wyobrażać,
czasowniki wyrażające posiadanie, takie jak:  have mieć, posiadać, belong  należeć, own  posiadać, mieć na własność, possess posiadać. keep trzymać,
czasowniki takie jak:  mean  oznaczać, cost  kosztować, consist of składać się, include  zawierać, włączać.
Niektóre czasowniki sugerują dłuższy czas trwania i często będą występowały w Present Perfect Continuous np. wait – czekać, work – pracować, learn – uczyć się, travel – podróżować, play – bawić się, grać, rain – padać (o deszczu).

 

Gramatyka Hello. Prosto przedstawione czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Sprawdź teraz!

Present Perfect Simple vs Present Perfect Continuous

Przykłady, w których nie użyjemy Present Perfect Continuous

I have known John since Christmas. Znam Johna od Świąt Bożego Narodzenia. (Nie powiemy: I have been knowing)

Kevin has had a new house since 2005. Kevin ma nowy dom od 2005. (Have – w znaczeniu posiadania. Nie powiemy: has been having)

Kelly has lost her ticket. Kelly zgubiła bilet. (Nie powiemy: has been losing)

They have found a solution to the problem. Oni znaleźli rozwiązanie problemu. (Nie powiemy: have been finding)

 

Poniższe przykłady pokazują, jak Present Perfect Simple jest używany do opisywania działań, które zostały zakończone i są krótkie, podczas gdy Present Perfect Continuous podkreśla długotrwałe działania, które trwają przez dłuższy czas lub są nadal w toku:

Present Perfect Simple (krótkie, zakończone czynności)

She has made a cup of coffee. (Szybkie działanie: kawa została zrobiona)

They have fixed the car. (Krótkie działanie: samochód został naprawiony)

I have answered the email. (Szybkie działanie: odpowiedź na email została napisana )

He has taken a photo. (Krótkie działanie: zdjęcie zostało zrobione)    

Present Perfect Continuous (długotrwałe czynności)

She has been making a cake for two hours. (Długotrwałe działanie: robienie ciasta trwa dwa godziny)

They have been fixing the roof since morning. (Długotrwałe działanie: naprawa dachu trwa od rana)

I have been answering emails all morning. (Dłuższa czynność: odpowiadanie na emaile trwa cały poranek)

He has been taking photos for the event all day. (Dłuższa czynność: robienie zdjęć na wydarzeniu trwa cały dzień)

 

Porównanie zdań w czasach Present Perfect (Simple) i Present Perfect Continuous

Present Perfect (Simple) Present Perfect Continuous

1. I have just done my homework. I can go out now.

Właśnie odrobiłem pracę domową. Mogę teraz wyjść.

  1. I’m tired. I have been doing my homework for three hours.

Jestem zmęczony. Odrabiałem pracę domową przez trzy godziny.

2. Have you ever learnt Chinese?

Czy kiedykolwiek uczyłeś się chińskiego?

2. My sister has been learning Chinese for  two years.

Moja siostra uczy się chińskiego od dwóch lat.

3. Has Mandy watered the flowers yet? Czy Mandy już podlała kwiaty? 3. Mandy has been watering the flowers since nine o’clock. Mandy podlewa kwiaty od godziny dziewiątej.
4. I have drunk four cups of coffee today. Wypiłem dzisiaj cztery filiżanki kawy. 4. I have been drinking too much coffee recently. Ostatnio piję zbyt dużo kawy.

5. I have already swum 3 kilometres.

Już przepłynąłem 3 kilometry.

5. My hair is wet. I have been swimming.

Mam mokre włosy. Pływałem.

 Więcej przykładów zdań w czasie Present Perfect (Simple) i Present Perfect Continuous.

Present Perfect Simple vs Present Perfect Continuous

Czasami różnica w użyciu czasów Present Perfect Continuous i Present Perfect (Simple) jest niewielka, lub jej nie ma.

Zastosowanie obu czasów jest wtedy poprawne.

How long have you been working here? / How long have you worked here?

Oba zdania przetłumaczymy Od jak dawna tutaj pracujesz?

How long have you been living here? / How long have you lived here?

Oba zdania przetłumaczymy: Od jak dawna tutaj mieszkasz?

Budowa zdań twierdzących – porównanie czasów 

Present Perfect (Simple) Present Perfect Continuous
Subject + have/has + Past Participle Subject + have/has + been + verb+ing
Podmiot + operator have lub has (3 osoba liczby pojedynczej) + czasownik w trzeciej formie (Past Participle – imiesłów bierny). Podmiot + operator have  lub has (3 osoba liczby pojedynczej) + been + czasownik z końcówką -ing.
Przykład: I have written a letter. Napisałem list. Przykład: I have been writing letters for one hour. Piszę listy od godziny.

Budowa zdań pytających – porównanie czasów

Present Perfect (Simple) Present Perfect Continuous
Have/ has + Subject + Past Participle Have/has + subject + been + verb + ing
Operator have lub has (3 osoba liczby pojedynczej) + podmiot + czasownik w trzeciej formie (Past Participle – imiesłów bierny). Operator have  lub has (3 osoba liczby pojedynczej) + been + czasownik z końcówką -ing.
Przykład: Have you written a letter? Czy napisałeś list? Przykład: Have you been writing letters for a long tme? Czy piszesz listy od dawna?

Budowa zdań przeczących – porównanie czasów

Present Perfect (Simple) Present Perfect Continuous
Subject + have not (haven’t)/ has not (hasn’t) + Past Participle Subject + have not (haven’t)/has not (hasn’t) + been + verb + ing
Podmiot + operator have lub has (3 osoba liczby pojedynczej) + not + czasownik w trzeciej formie (Past Participle – imiesłów bierny). Operator have  lub has (3 osoba liczby pojedynczej) + not+ been + czasownik z końcówką -ing.
Przykład: I haven’t written a letter. Nie napisałem listu. Przykład: I haven’t been writing any letters. Nie piszę żadnych listów.

 

Określniki czasu zestawienie: Present Perfect (Simple) i Present Perfect Continuous.

Present Perfect (Simple) Present Perfect Continuous
just właśnie (zazwyczaj używamy w zdaniach twierdzących)
We have just sent an email. Właśnie wysłaliśmy e-maila.
How long – od jak dawna?, jak długo? How long have you been saving money?
Od jak dawna oszczędzasz pieniądze?
already już (zazwyczaj używamy w zdaniach twierdzących)
I have already had dinner. Ja już zjadłem obiad.
All day cały dzień
It has been snowing all day. Pada śnieg cały dzień.
yet już, jeszcze nie (zazwyczaj używamy w zdaniach pytających i przeczących)
Have you left the office yet? Czy już wyszedłeś z biura?
All the morning  cały ranek
Jim has been playing tennis all the morning. Jim gra w tenisa cały poranek.
so far do tej pory, up till now, up to the present
So far I have read ten pages. Do tej pory przeczytałem dziesięć stron.
All afternoon całe popołudnie
Brenda has been cooking all afternoon. Brenda gotuje całe popołudnie.
ever kiedykowiek
Have you ever eaten wasabi? Czy kiedykolwiek jadłeś wasabi?
All night całą noc
They have been dancing all night. Oni tańczyli całą noc.
never nigdy
I have never been to Thailand. Ja nigdy nie byłem w Tajlandii.
for + okres czasu – od jakiegoś okresu czasu. Określa czas trwania czynności do chwili obecnej.
I have been living here for five years. Mieszkam tutaj od pięciu lat.
for + okres czasu – od jakiegoś okresu czasu.
since + moment w przeszłości – od (jakiegoś momentu w przeszłości)
Chris has known Karen for six months. Chris zna Karen od sześciu miesięcy.
She has been here since seven o’clock. Ona jest tutaj od siódmej.
since + moment w przeszłości – od jakieś momentu w przeszłości. Odnosi się do momentu, w którym rozpoczęła się dana czynność.
She has been waiting here since half past seven. Ona czeka tutaj od wpół do ósmej.

Ćwiczenia 

 

Present Perfect (Simple) vs Present Perfect Continuous. Ćwiczenie 1 na porównanie czasów. Wybierz poprawną formę.

Present Perfect (Simple) vs Present Perfect Continuous. Ćwiczenie 2. Wybierz poprawną formę.

Present Perfect (Simple) vs Present Perfect Continuous. Ćwiczenie 3. Zaznacz poprawną formę.

Present Perfect (Simple) vs Present Perfect Continuous. Ćwiczenie 4. Zaznacz poprawne formy w zestawie zdań.

Present Perfect Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz poprawną formę.

Present Perfect. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz właściwą formę.

Present Perfect. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz właściwą formę.

For, since. ćwiczenie. Wybierz właściwe określenie w zdaniu Present Perfect.

Present Perfect: yet, just, already, ever, never. Ćwiczenie. Wybierz poprawne określenie w zdaniu.

Ćwiczenie Present Perfect. Czasowniki nieregularne trzecia forma Past Participle  część 1. Wpisz poprawną formę czasownika.

Ćwiczenie. Present Perfect. Czasowniki nieregularne trzecia forma Past Participle  część 2. Wpisz poprawną formę czasownika.