Past Perfect

Past Perfect jest tak zwanym czasem zaprzeszłym w języku angielskim. Dowiedz się, jak budujemy zdania twierdzące, pytania, przeczenia i kiedy go używamy. Poznaj charakterystyczne określniki czasu.

 

Past Perfect budowa zdań

Past perfect budowa zdań twierdzących

Past Perfect. Budowa zdania twierdzącego na podstawie czasownika be – być. I had been – ja byłem, you had been – ty byłeś, he had been – on był, she had been – ona była…

Zdanie twierdzące tworzymy dodając “operator” had do trzeciej formy czasownika (tak zwany imiesłów bierny lub Past Participle).

      had

W zdaniu twierdzącym istnieje forma skrócona od had, jest to  ‘d.

Subject + Had + Past Participle

W przypadku czasownika regularnego, trzecią formę czasownika tworzymy dodając końcówkę -ed lub -d np. grać: play – played, pracować: work – worked, kończyćfinish – finished.

Więcej na temat tworzenia trzeciej formy czasowników regularnych oraz zestawienie czasowników regularnych z wymową znajdziesz tutaj

Nie ma reguł na tworzenie trzeciej formy czasowników nieregularnych, zobacz: Czasowniki nieregularne w tabelce z przykładami, jaka jest trzecia forma danego czasownika.

Przykłady zdań twierdzących

I had met her before. (I’d met her before). Spotkałem ją wcześniej.

He had left by then. (He’d already left). On wyszedł do tej pory.

They had eaten everything. (They’d eaten everything). Oni zjedli wszystko.

 

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

 

Past Perfect budowa zdań przeczących

Past Perfect budowa przeczeń

Past Perfect. Budowa zdania przeczącego na podstawie czasownika be – być. I hadn’t been – ja nie byłem, you hadn’t been – ty nie byłeś, he hadn’t been – on nie był, she hadn’t been – ona nie była…

Zdanie przeczące (przeczenie) tworzymy dodając do operatora had słowo not, w skrócie hadn’t czasownik w trzeciej formie (Past Participle).

      had not
      hadn't

Subject + had not (hadn’t) + Past Participle

Przykłady zdań przeczących:

I had not met her before. (I hadn’t met her before). Nie spotkałem jej wcześniej.

He had not left by then. (He hadn’t left by then). On nie wyszedł do tej pory.

They had not eaten anything. (They hadn’t eaten anything). Oni nic nie zjedli.

 

Past Perfect budowa pytań

Past Perfect budowa pytań

Past Perfect. Budowa zdania pytającego na podstawie czasownika be – być. Had I been? – Czy ja byłem? Had you been -Czy ty byłeś? Had he had been? – Czy on był? Had she been? – Czy ona była?…

Zdanie pytające (pytanie) tworzymy przez przestawienie:

Had + podmiot + trzecia forma czasownika (tak zwany imiesłów bierny lub Past Participle).

Przykłady zdań pytających:

Had you met her before? Czy spotkałeś ją wcześniej?

Had he already left? Czy on już wyszedł?

Had they eaten everything? Czy oni zjedli wszystko?

 

Past Perfect  krótkie odpowiedzi na pytania

W krótkich odpowiedziach twierdzących używamy had. W krótkich odpowiedziach przeczących używamy hadn’t .

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

 

Książka Hello Prosto przedstawione czasy angielskie z ćwiczeniami. Sprawdź!

Had I bought?  Yes, I had.                 No, I hadn’t. Czy ja kupiłem? Tak (kupiłem).           Nie (nie kupiłem).

Had you bought?  Yes, you had.      No, you hadn’t. Czy ty kupiłeś?     Tak (kupiłeś).          Nie (nie kupiłeś).

Had he bought?  Yes, he had.           No, he hadn’t. Czy on kupił? Tak (kupił). Nie (nie kupił).

Had she bought? Yes, she had.        No, she hadn’t. Czy ona kupiła? Tak (kupiła). Nie (nie kupiła).

Had it bought?   Yes, it had.                No, it hadn’t. Czy ono kupiło? Tak (kupiło). Nie (nie kupiło).

Had we bought? Yes, we had.           No, we hadn’t. Czy my kupiliśmy? Tak (kupiliśmy). Nie (nie kupiliśmy).

Had you bought? Yes, you had.      No, you hadn’t. Czy wy kupiliście? Tak (kupiliście). Nie (nie kupiliście).

Had they bought? Yes, they had.    No, they hadn’t. Czy oni kupili? Tak (kupili).     Nie (nie kupili). Czy one kupiły? Tak (kupiły)   Nie (nie kupiły).

 

Past Perfect pytania szczegółowe

Tworząc pytanie szczegółowe, wyraz pytający np. what – co, where – gdzie, who – kto,   why – dlaczego, how long – od jak dawna, how many – ile (do rzeczowników policzalnych), how much – ile (do rzeczowników niepoliczalnych),  stawiamy na początku zdania.

What had you studied before you decided to study medicine? Co studiowałeś, zanim zdecydowałeś studiować medycynę?

Where had they spent free time before they flew to Egypt? Gdzie oni spędzili wolny czas zanim polecieli do Egiptu?

Why had Mark waited for two hours before he went home? Dlaczego Mark czekał dwie godziny, zanim poszedł do domu?

How long had Julia studied Japanese before she could speak it quite well? Jak długo Julia uczyła się japońskiego, zanim potrafiła mówić całkiem dobrze?

How many films had Kevin already made when I met him in 2018? Ile filmów Kevin już nakręcił, kiedy spotkałem go w 2018?

 

Past Perfect. Budowa zdań twierdzących, pytań i przeczeń. Zestawienie w tabelce.

 

Past Perfect budowa

Past Perfect. Zdania twierdzące, pytające i przeczące na przykładzie czasowników regularnych: live – mieszkać (lived), visit – odwiedzać (visited) i nieregularnych: see – widzieć (seen), buy – kupować (bought).

 

 
Zdania twierdząceZdania pytająceZdania przeczące
I had finished. Ja skończyłem.Had I finished? Czy ja skończyłem?I hadn’t finished. Ja nie skończyłem.
You had travelled. Ty podróżowałeś.Had you travelled? Czy ty podróżowałeś?You hadn’t travelled. Ty nie podróżowałeś.
He had played. On grał.Had he played? Czy on grał?He hadn’t played. On nie grał.
She had trained. Ona trenowała.Had she trained ? Czy ona trenowała?She hadn’t trained . Ona nie trenowała.
It had happened. To zdarzyło się.Had it happened? Czy to się zdarzyło?It hadn’t happened. To się nie zdarzyło.
We had known. My wiedzieliśmy.Had we known? Czy my wiedzieliśmy?We hadn’t known. My nie wiedzieliśmy.
You had watched. Wy oglądaliście.Had you watched? Czy wy oglądaliście?You hadn’t watched. Wy nie oglądaliście.
They had made. Oni zrobili, one zrobiły.Had they made? Czy oni zrobili/czy one zrobiły?They hadn’t sold. Oni nie zrobili/one nie zrobiły.

 

Past Perfect zastosowanie

Czasu Past Perfect używamy:

kiedy mówimy o czynnościach i wydarzeniach, które miały miejsce w przeszłości i chcemy podkreślić, która czynność miała miejsce wcześniej, np.

 

      The bus had left before we arrived at the bus stop.
Autobus odjechał, zanim przybyliśmy na przystanek.

      When I came to school all my friends had already gone home.
Kiedy przyszedłem do szkoły, wszyscy moi przyjaciele już poszli do domu.

      My sister bought a new car when she had returned from London
. Moja siostra kupiła nowy samochód, kiedy wróciła z Londynu.

 

kiedy określamy stan, który w pewnym momencie w przeszłości trwał już od pewnego czasu. np.

 

      When I met Peter in 2017 he had already been a doctor for five years.
Kiedy spotkałem Piotra w 2017, on już był lekarzem od pięciu lat.

      They had known each other for three years before they got engaged.
Oni znali się trzy lata, zanim się zaręczyli.

      By the end of 2020 my uncle had already had five shops.
Do końca 2020 mój wujek już miał pięć sklepów.

 

Zobacz również: Past Perfect w trzecim trybie warunkowym (third conditional)

 

Past Perfect – charakterystyczne określniki czasu

After – po, kiedy

After she had left the office, she went home.  Po wyjściu z biura poszła do domu.

Before – przed

Kevin had lived in the country before he got a job in London. Kevin mieszkał na wsi, zanim dostał pracę w Londynie.

When – kiedy When my brother had passed the driving test, he decided to buy a car. Kiedy mój brat zdał test na prawo jazdy, zdecydował się kupić samochód.

By + moment w przeszłości – do jakiegoś momentu w przeszłości, np. by 2020 – do 2020, by the end of June – do końca czerwca, by then – do tej pory, do tego czasu

By the end of 2008 they had already had three children. Do końca 2008 oni już mieli trójkę dzieci.

By that time – do tego czasu, by the time that – do tego czasu, zanim

By the time we decided to move to Spain we had lived in Poland for two years. Zanim zdecydowaliśmy przeprowadzić się do Hiszpanii, mieszkaliśmy w Polsce przez dwa lata.

As soon as – jak tylko

As soon as Kate had done her her homework, she went for a long walk. Jak tylko Kate skończyła odrabiać pracę domową, poszła na długi spacer.

Already – już

I told her about the new computer game, but she had already played it. Powiedziałem jej o nowej grze komputerowej, ale ona już w nią grała.

Never … before – nigdy przedtem, never – nigdy

They told me they had never seen my sister before. Powiedzieli mi, że nigdy przedtem nie widzieli mojej siostry.

For + okres czasu – od pewnego okresu czasu np. for a long time – od dawna

Mike had felt unhappy for a long time before he moved out. Mike czuł się nieszczęśliwy od dawna, zanim się wyprowadził.

 

Past Perfect – często zadawane pytania

Kiedy używamy Past Perfect a kiedy Past Simple?Past Perfect jest stosowany do opisu czynności wcześniejszej, które miały miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Używając Past Perfect chcemy podkreślić, że czynność miała miejsce wcześniej.

When we arrived at the station, the train had already left. Kiedy przybyliśmy na stację, pociąg już odjechał.

Dwie czynności: przybycie na stację i odjazd pociągu miały miejsce w przeszłości. Pociąg odjechał wcześniej (Past Perfect),  zanim przybyliśmy (Past Simple).

Mary didn’t want to go to the theatre with us because she had already seen the play.  Mary nie chciała iść z nami do teatru, ponieważ już widziała sztukę.

Mary wcześniej widziała sztukę w teatrze (Past Perfect), zanim zdecydowała, że nie chce iść z nami do teatru (Past Simple).
Past Simple jest stosowany do opisu czynności, które miały miejsce (i zostały zakończone) w pewnym określonym czasie w przeszłości.

We arrived at the station at half past seven yesterday. Przybyliśmy na stację o wpół do ósmej wczoraj.

Mary saw a play at the theatre a few weeks ago. Mary widziała sztukę w teatrze kilka tygodni temu.

Sprawdź również: Past Simple – budowa, zastosowanie i przykłady.

Jaka jest różnica między Past Perfect a Past Perfect Continuous?Past Perfect jest stosowany do opisu czynności wcześniejszej, które miały miejsce przed inną czynnością w przeszłości.

When I came to school, John had already gone home. Kiedy przyszedłem do szkoły, John już poszedł do domu.

What had you studied before you decided to study Economics? Co studiowałeś, zanim zdecydowałeś studiować ekonomię?
 
Past Perfect Continuous jest stosowany do opisu czynności, która w określonym momencie w przeszłości trwała już od pewnego czasu.

When I came to school, John had been waiting for me for an twenty minutes. Kiedy przyszedłem do szkoły, John  czekał na mnie od dwudziestu minut.

How long had you been studying Law before you decided to study Economics? Od jak dawna studiowałeś prawo, zanim zdecydowałeś studiować ekonomię?

 

Ćwiczenia na Past Perfect