Past Continuous

Past Continuous jest czasem przeszłym w języku angielskim. Poznaj, jak budujemy zdania twierdzące, pytania, przeczenia i kiedy go używamy.  Dowiedz się, jakie są charakterystyczne określniki czasu Past Continuous.

 

Past Continuous budowa zdań 

Past Continuous. Budowa zdań twierdzących

Past Continuous. Budowa zdań twierdzących na przykładzie czasownika “play” grać, bawić się. I was playing – Ja grałem, You were playing – Ty grałeś, He was playing – On grał, She was playing – Ona grała…

Zdanie twierdzące w czasie Past Continuous tworzymy dodając odpowiednią formę czasownika być was (I, he, she, it) lub were (You, we, they) i  czasownika głównego z końcówką ing.

Zdanie pytające (pytanie) tworzymy przez inwersję czyli przestawienie. Formy was lub were przechodzą przed osobę, a do czasownika głównego dodajemy końcówkę –ing.

Zdanie przeczące (przeczenie) tworzymy dodając “not ” do  odpowiedniej formy czasowników was lub were, do czasownika głównego dodajemy końcówkę –ing

Często stosowane skróty: was not = wasn’t, were not = weren’t

(Sprawdź również: Odmiana czasownika być w czasie przeszłym was, were oraz Zasady dodawania końcówki –ing do czasowników)

      was
 
      were

Przykłady zdań twierdzących

I was listening to the radio at five o’clock yesterday. Wczoraj o godzinie piątej słuchałem radia.

You were working hard all week. Ty pracowałeś ciężko cały tydzień.

She was learning English all day yesterday. Ona uczyła się angielskiego cały wczorajszy dzień.

 

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

 

Past Continuous. Pytania, zdania pytające

past continuous pytania budowa zdań

Past Continuous tense. Budowa zdań pytających na przykładzie czasownika “play” grać, bawić się, np. Were you playing? Czy ty grałeś? Was he playing? Czy on grał? Was she playing? Czy ona grała?

Jak wspomniano powyżej, zdanie pytające (pytanie) w czasie Past Continuous tworzymy przez inwersję czyli przestawienie.

Were you doing shopping from five to seven ? Czy robiłeś zakupy od piątej do siódmej?

Was she cleaning the house this time last Monday? Czy ona sprzątała dom o tej porze w ubiegły poniedziałek?

Were they reading books all the time? Czy oni czytali książki cały czas?

Past Continuous pytania szczegółowe

Tworząc pytanie szczegółowe, wyraz pytający np. what – co, where – gdzie, when – kiedy, what time – o której godzinie, who – kto, why – dlaczego, how much – ile (do rzeczowników niepoliczalnych), how many – ile (do rzeczowników policzalnych) stawiamy na początku zdania.

What were you doing this time yesterday? Co robiłeś o tej porze wczoraj?

Who was dancing with you? Kto z tobą tańczył?

Where were you learning all the afternoon? Gdzie się uczyłeś całe popołudnie?

Why was she playing computer games at ten o’clock last night? Dlaczego ona grała w gry komputerowe o dziesiątej wczoraj w nocy?

Past Continuous. Krótkie odpowiedzi na pytania

W krótkich odpowiedziach twierdzących używamy  odpowiedniej formy czasownika „być” w czasie przeszłym: was lub were.

W  krótkich odpowiedziach przeczących używamy odpowiednio formy was not (wasn’t)  lub were not (weren’t) .

Was I talking?                  Yes, I was.              No, I wasn’t.

Czy ja rozmawiałem?          Tak (rozmawiałem).        Nie (nie rozmawiałem).

Were you talking?           Yes, you were.       No, you weren’t.

Czy ty rozmawiałeś?       Tak (rozmawiałem).     Nie (nie rozmawiałem).

Was he talking?                    Yes, he was.             No, he wasn’t.

Czy on rozmawiał?              Tak (rozmawiał).               Nie (nie rozmawiał).

Was she talking?                 Yes, she was.            No, she wasn’t.

Czy ona się rozmawiała?        Tak (rozmawiała).    Nie (nie rozmawiała).

Was it talking?                     Yes, it was.                  No, it wasn’t.

Czy ono się rozmawiało?    Tak (rozmawiało).        Nie (nie rozmawiało).

Were we talking?             Yes, we were.            No, we weren’t.

Czy my się rozmawialiśmy?  Tak (rozmawialiśmy).  Nie (nie rozmawialiśmy).

Were you talking?           Yes, you were.          No, you weren’t.

Czy wy rozmawialiście?   Tak (rozmawialiście). Nie (nie  rozmawialiście).

Were they talking?          Yes, they were.        No, they weren’t.

Czy oni rozmawiali?   Tak (rozmawiali).          Nie (nie rozmawiali).

Past Continuous. Zdania przeczące, przeczenia

Past continuous czas budowa zdań przeczących

Budowa zdań przeczących w czasie Past Continuous. Odmiana czasownika “play” grać, bawić się. I wasn’t playing – Ja nie grałem, You weren’t playing – Ty nie grałeś, He wasn’t playing – On nie grał, She wasn’t playing – Ona nie grała…

Jak wspomnieliśmy, Zdanie przeczące (przeczenie) tworzymy dodając “not ” do  odpowiedniej formy czasowników was lub were, a do czasownika głównego dodajemy końcówkę –ing

Często stosowane skróty: was not = wasn’t, were not = weren’t

      was not
      wasn’t
      were not
      weren’t

I was not (wasn’t) doing anything all day long. Ja nic nie robiłem cały dzień.

She was not (wasn’t) learning yesterday at four.p.m. Ona  nie uczyła się wczoraj o czwartej po południu.

They were not (weren’t) playing basketball at nine on Saturday. Oni nie grali w koszykówkę o dziewiątej w sobotę.

Past Continuous, budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących – zestawienie w tabelce

Past Continuous budowa

Past Continuous. Zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami: wait – czekać, talk – rozmawiać, watch – oglądać.

 

Zdania twierdząceZdania pytająceZdania przeczące
I was going out. Ja wychodziłem.Was I going out? Czy ja wychodziłem?I wasn’t going out. Ja nie wychodziłem.
You were dancing. Ty tańczyłeś.Were you dancing? Czy ty się tańczyłeś?You weren’t dancing. Ty nie tańczyłeś.
He was playing. On grał.Was he playing? Czy on grał?He wasn’t playing. On nie grał.
She was cooking. Ona gotowała.Was she cooking? Czy ona gotowała?She wasn’t cooking. Ona nie gotowała.
It was flying. To latało.Was it flying? Czy to latało?It wasn’t flying. To nie latało.
We were eating. My jedliśmy.Were we eating? Czy my jedliśmy?We weren’t eating. My nie jedliśmy.
You were smoking. Wy paliliście.Were you smoking? Czy wy paliliście?You weren’t smoking. Wy nie paliliście.
They were looking. Oni patrzyli.Were they looking? Czy oni patrzyli?They weren’t looking. Oni nie patrzyli.

 

Past Continuous zastosowanie

Czasu Past Continuous używamy, gdy czynność trwała lub była wykonywana w przeszłości przez pewien czas.

Typowe konstrukcje zdaniowe :

Czynność miała miejsce w jakimś określonym momencie w przeszłości np. o pewnej godzinie.

 

      I was writing an article yesterday at seven.
Wczoraj o siódmej pisałem artykuł.

      From seven to eight he was doing his homework.
Od siódmej do ósmej on odrabiał pracę domową.

 

Czynność miała miejsce w przeszłości, kiedy nastąpiła inna.

 

      Mary was reading a book when the phone rang.
Mary czytała książkę kiedy zadzwonił telefon.

      While we were waiting for the bus we saw Kate.
Podczas gdy czekaliśmy na autobus, zobaczyliśmy Kate.

 

Dwie czynności miały miejsce w przeszłości równolegle.

 

      My mother was cooking while my father was washing up.
Moja mama gotowała podczas gdy mój ojciec zmywał.

      When they were watching TV we were playing tennis.
Kiedy oni oglądali telewizję, my graliśmy w tenisa.

 

Past Continuous charakterystyczne określenia czasu

Past Continuous. Charakterystyczne określenia czasu.

Past Continuous. Charakterystyczne określenia czasu.

      at (nine) o'clock yesterday
 o (dziewiątej) wczoraj

What were you doing at nine o’clock yesterday? Co robiłeś wczoraj o dziewiątej?

      (at) this time yesterday
o tej porze wczoraj

At this time yesterday Susan was flying to Paris. O tej porze wczoraj Susan leciała do Paryża.

      from (five) to (six)
od piątej do szóstej

From five to six my mother was cooking supper.

Od piątej do szóstej moja mama gotowała kolację.

      while
podczas

While they were reading newspapers I was talking on the phone.

Podczas gdy oni czytali gazety, ja rozmawiałem przez telefon.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

Nowość Hello Prosto przedstawione czasy angielskie i ich porównania z ćwiczeniami. Sprawdź!

      all day yesterday
cały dzień wczoraj

I was waiting for you all day yesterday. Czekałem na Ciebie cały dzień wczoraj.

      all (the) morning
cały poranek

The baby was crying all morning. Dziecko płakało cały poranek.

      all (the) afternoon
całe popołudnie

Were they building the house all the afternoon? Czy oni budowali dom całe popołudnie?

      all night
całą noc

It was raining all night. Padało całą noc.

      all week
cały tydzień

John wasn’t working all week. John nie pracował cały tydzień.

      all month
cały miesiąc

I was waiting for this message all month. Czekałem na tę wiadomość cały miesiąc.

      all year
cały rok

The Browns were saving money for the trip all year. Państwo Brown oszczędzali pieniądze na wycieczkę cały rok.

Past Continuous wyjątki

Istnieje grupa czasowników, których w czasie Past Continuous, (podobnie jak w czasie Present Continuous) nie stosuje się. Są to:

  • czasowniki wyrażające emocje, takie jak: like –  lubić, love – kochać, uwielbiać, hate – nienawidzić, need – potrzebować, prefer – woleć, want – chcieć,     wish – życzyć.
  • czasowniki wyrażając odczucia, takie jak: hear –  słyszeć, see – widzieć, smell – czuć zapach, taste – czuć smak,  sound – brzmieć (o dźwięku).
  • czasowniki wyrażające stan umysłu, takie jak: believe – wierzyć, doubt – wątpić,  forget –  zapomnieć, know –  wiedzieć, znać, remember – pamiętać, seem – wydawać się, hope – mieć nadzieję, suppose – przypuszczać, understand –  rozumieć, realise – zdawać sobie sprawę, uświadomić sobie.
  • czasowniki wyrażające posiadanie, takie jak:  have – mieć, posiadać, belong – należeć, own – posiadać, mieć na własność, possess – posiadać
  • czasowniki takie jak:  mean – oznaczać, cost – kosztować, consist of – składać się, include – zawierać, włączać.

Często zadawane pytania o Past Continuous

Past Continuous tense – kiedy używamy?

Past Continuous (słowo tense oznacza czas w gramatyce) używamy, gdy czynność trwała lub była wykonywana w przeszłości przez pewien czas.

Past Continuous – kiedy używamy was a kiedy were?

Was używamy do: I, he, she, it.
Were używamy do: you, we, they.
Sprawdź Odmianę czasownika be w czasie przeszłym: was, were.

Jakie są okoliczniki czasu w Past Continuous?

Charakterystyczne są: while podczas, as kiedy, podczas gdy, (at) this time yesterday o tej porze wczoraj, all day yesterday cały dzień wczoraj, all morning caly poranek, all the afternoon całe popołudnie, all night całą noc, all week cały tydzień, at (seven) o’clock yesterday o (siódmej) wczoraj, from (nine) to (ten) od dziewiątej do dziesiątej

Jaka forma czasownika jest w Past Continuous?

W Past Continuous w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących do czasownika w pierwszej formie dodaje się końcówkę ing.

Przykłady zdań:

I was waiting for you all day yesterday.
Were you waiting for me all day yesterday?
I wasn’t waiting for you all day yesterday.

 


Czym się różni Past Continuous od Past Simple?


Past Continuousjest stosowany do opisu czynności, które trwały lub były wykonywane w przeszłości przez pewien okres czasu. Nie jest istotne, czy zostały zakończone.

I was doing the shopping all day yesterday. Robiłem zakupy cały wczorajszy dzień.
From 10  to 12  Amelia was reading a book. Od dziesiątej do dwunastej Amelia czytała książkę.

Past Simple jest stosowany do opisu czynności, które miały miejsce (i zostały zakończone) w pewnym określonym czasie w przeszłości. Nie ma znaczenia, jak długo trwały.

I did the shopping yesterday. Wczoraj zrobiłem zakupy.
Amelia read a book three hours ago. Amelia przeczytała książkę trzy godziny temu.

Sprawdź również: Porównanie czasów  Past Continuous i Past Simple

 

Ćwiczenia na Past Continuos

Past Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz poprawną formę.

Past Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Past Continuous  vs. Past Simple. Ćwiczenie. Wybierz właściwą formę w zdaniu.