Past Continuous

 

Czasu tego używamy, gdy czynność trwała w przeszłości przez pewien okres czasu.

Typowe konstrukcje zdaniowe :

Czynność miała miejsce w przeszłości o pewnej godzinie.

I was writing an article yesterday at 7. Wczoraj o 7 pisałem artykuł.

Czynność miała miejsce w przeszłości, kiedy nastąpiła inna.

He was reading a book when the phone rang. On czytał książkę kiedy zadzwonił telefon.

Dwie czynności miały miejsce w przeszłości równolegle.

My mother was cooking while my father was washing up. Moja mama gotowała podczas gdy mój ojciec zmywał.

 

  Tworzenie zdań Zdanie oznajmujące w czasie Past Continuous tworzymy dodając was/were + czasownik z końcówką -ing

I was doing my homework at 5 yesterday. Wczoraj o 5 odrabiałem pracę domową.

She was watching TV all day yesterday. Ona oglądała Tv cały wczorajszy dzień.

Zdanie pytające w czasie Past Continuous tworzymy przez inwersję czyli przestawienie.

Were you doing shopping from 5 to 7 ? Czy robiłeś zakupy od 5 do 7?

Was she cleaning the house this time last Monday? Czy on sprzątała dom o tej porze w ubiegły poniedziałek?

Zdanie przeczące tworzymy dodając “not ” do was/were + czasownik z końcówką -ing

They were not playing basketball at 7 on Saturday. Oni nie grali w koszykówkę o 7 w sobotę.

She was not learning yesterday at 4.p.m. Ona  nie uczyła się wczoraj o 4 po południu.  

Treść była ciekawa? Wydrukuj PDF lub podziel się:
PrintFriendlyEmailFacebookPinterestLinkedIn