Past Continuous

 

Czasu Past Continuous używamy, gdy czynność trwała lub była wykonywana w przeszłości przez pewien okres czasu.

 

Typowe konstrukcje zdaniowe :

Czynność miała miejsce w przeszłości w jakimś określonym momencie w przeszłości np. o pewnej godzinie.

I was writing an article yesterday at seven. Wczoraj o siódmej pisałem artykuł.

From seven to eight he was doing his homework. Od siódmej do ósmej on odrabiał pracę domową.

Czynność miała miejsce w przeszłości, kiedy nastąpiła inna.

Mary was reading a book when the phone rang. Mary czytała książkę kiedy zadzwonił telefon.

While we were waiting for the bus we saw Kate. Podczas gdy czekaliśmy na autobus, zobaczyliśmy Kate.

 

Zestaw kursów Hello Szybki Angielski, do pobrania online

teraz w promocji.

 

Dwie czynności miały miejsce w przeszłości równolegle.

My mother was cooking while my father was washing up. Moja mama gotowała podczas gdy mój ojciec zmywał.

When they were watching TV we were playing tennis. Kiedy oni oglądali telewizję, my graliśmy w tenisa.

 

Past Continuous budowa zdań

 

 

Past Continuous.

Past Continuous. Budowa zdań oznajmujących na przykładzie czasownika “play” grać, bawić się.

Zdanie oznajmujące  (twierdzące) w czasie Past Continuous tworzymy dodając odpowiednią formę czasownika “być”:  was lub were i  czasownika głównego z końcówką ing.

(Sprawdź również: Odmiana czasownika być w czasie przeszłym was, were oraz Zasady dodawania końcówki -ing do czasowników)

      was
 
      were

I was doing my homework at five o’clock yesterday. Wczoraj o godzinie piątej odrabiałem pracę domową.

You were working hard all week. Ty pracowałeś ciężko cały tydzień.

She was watching TV all day yesterday. Ona oglądała TV cały wczorajszy dzień.

 

past continuous pytania

Past Continuous tense. Budowa zdań pytających na przykładzie czasownika “play” grać, bawić się.

Zdanie pytające (pytanie) w czasie Past Continuous tworzymy przez inwersję czyli przestawienie. Formy was lub were przechodzą przed osobę, do czasownika głównego dodajemy końcówkę -ing.

Were you doing shopping from five to seven ? Czy robiłeś zakupy od piątej do siódmej?

Was she cleaning the house this time last Monday? Czy on sprzątała dom o tej porze w ubiegły poniedziałek?

Were they reading books all the time? Czy oni czytali książki cały czas?

 

Past Continuous pytania szczegółowe

Tworząc pytanie szczegółowe, wyraz pytający np. what – co, where – gdzie, when – kiedy, what time – o której godzinie, who – kto, why – dlaczego, how much – ile (do rzeczowników policzalnych), how many – ile (do rzeczowników niepoliczalnych) itp. stawiamy na początku zdania.

What were you doing this time yesterday? Co robiłeś o tej porze wczoraj?

Who was dancing with you? Kto z Tobą tańczył?

Where were you learning all the afternoon? Gdzie się uczyłeś całe popołudnie?

Why was she playing computer games at ten o’clock last night? Dlaczego ona grała w gry komputerowe o dziesiątej wczoraj w nocy?

 

Past continuous czas budowa zdań przeczących

Budowa zdań przeczących w czasie Past Continuous. Odmiana czasownika “play” grać, bawić się.

Zdanie przeczące (przeczenie) tworzymy dodając “not ” do  odpowiedniej formy czasowników was lub were, do czasownika głównego dodajemy końcówkę -ing

Często stosowane skróty: was not = wasn’t, were not = weren’t

      was not
      wasn’t
      were not
      weren’t

I was not (wasn’t) doing anything all day long. Ja nic nie robiłem cały dzień.

She was not (wasn’t) learning yesterday at four.p.m. Ona  nie uczyła się wczoraj o czwartej po południu.  

They were not (weren’t) playing basketball at nine on Saturday. Oni nie grali w koszykówkę o dziewiątej w sobotę.

 

Past Continuous, przykłady budowy zdań

Zdania oznajmująceZdania pytająceZdania przeczące
I was going out. Ja wychodziłem.Was I going out? Czy ja wychodziłem?I wasn’t going out. Ja nie wychodziłem.
You were meeting. Ty się spotykałeś.Were you meeting? Czy ty się spotykzleś?You weren’t meeting. Ty się nie spotykałeś.
He was playing. On grał.Was he playing? Czy on grał?He wasn’t playing. On nie grał.
She was cooking. Ona gotowała.Was she cooking? Czy ona gotowała?She wasn’t cooking. Ona nie gotowała.
It was flying. To latało.Was it flying? Czy to latało?It wasn’t flying. To nie latało.
We were eating. My jedliśmy.Were we eating? Czy my jedliśmy?We weren’t eating. My nie jedliśmy.
You were smoking. Wy paliliście.Were you smoking? Czy wy paliliście?You weren’t smoking. Wy nie paliliście.
They were looking. Oni patrzyli.Were they looking? Czy oni patrzyli?They weren’t looking. Oni nie patrzyli.

 

Past Continuous charakterystyczne określenia czasu:

Past Continuous. Charakterystyczne określenia czasu.

Past Continuous. Charakterystyczne określenia czasu.

at (nine) o’clock yesterday o (dziewiątej) wczoraj

What were you doing at nine o’clock yesterday? Co robiłeś wczoraj o dziewiątej?

(at) this time yesterday o tej porze wczoraj

At this time yesterday Susuan was flying to Paris. O tej porze wczoraj Susan leciała do Paryża.

from (five) to (six) od piątej do szóstej

From five to six my mother was cooking supper.

Od piątej do szóstej moja mama gotowała kolację.

while podczas

While they were reading newspapers I was talking on the phone.

Podczas gdy oni czytali gazety, ja rozmawiałem przez telefon.

all day yesterday cały dzień wczoraj

I was waiting for you all day yesterday. Czekałem na Ciebie cały dzień wczoraj.

all the morning caly poranek

The baby was crying all the morning. Dziecko płakało cały poranek.

all the afternoon całe popołudnie

Were they building the house all the afternoon? Czy oni budowali dom całe popołudnie?

all night całą noc

It was raining all night. Padało całą noc.

all week cały tydzień

John wasn’t working all week. John nie pracował cały tydzień.

all month cały miesiąc

I was waiting for this message all month. Czekałem na tę wiadomość cały miesiąc.

all year cały rok

The Browns were saving money for the trip all year. Państwo Brown oszczędzali pieniądze na wycieczkę cały rok.

 

Past Continuous wyjątki

Istnieje grupa czasowników, których w czasie Past Continuous, (podobnie jak w czasie Present Continuous) nie stosuje się.

Do wyrażenia przeszłości zwykle zastosujemy czas Past Simple.

Czasowniki wyrażające emocje, takie jak: like –  lubić, love – kochać, uwielbiać, hate – nienawidzić, need – potrzebować, prefer – woleć, want – chcieć,     wish – życzyć.

Czasowniki wyrażając odczucia, takie jak: hear –  słyszeć, see – widzieć, smell – czuć zapach, taste – czuć smak,  sound – brzmieć (o dźwięku).

Czasowniki wyrażające stan umysłu, takie jak: believe – wierzyć, doubt – wątpić,  forget –  zapomnieć, know –  wiedzieć, znać, remember – pamiętać, seem – wydawać się, hope – mieć nadzieję, suppose – przypuszczać, understand –  rozumieć, realise – zdawać sobie sprawę, uświadomić sobie .

Czasowniki wyrażające posiadanie, takie jak:  have – mieć, posiadać, belong – należeć, own – posiadać, mieć na własność, possess – posiadać.

Czasowniki takie jak:  mean – oznaczać, cost – kosztować, consist of – składać się, include – zawierać, włączać.

 

Zobacz także:

Porównanie czasów Past Continuous i Past Simple