Past Continuous — budowa, zastosowanie i przykłady

 

Past Continuous informacjePast Continuous jest jednym z najważniejszych czasów w języku angielskim i jest używany do opisywania czynności, które miały miejsce w przeszłości i trwały przez pewien okres czasu.

Jest to czas, który pozwala nam opisać sytuację lub wydarzenie, które miało miejsce w określonym czasie w przeszłości, wskazując jego długość i kontekst.

Znajomość tego czasu jest ważna nie tylko ze względu na częste stosowanie w codziennej komunikacji po angielsku, ale także ze względu na częste wykorzystanie w literaturze i kulturze anglojęzycznej.

Poznanie tego czasu pozwoli Ci zrozumieć wiele tekstów oraz filmów, które wcześniej mogły być dla Ciebie niezrozumiałe.

W tym artykule dowiesz się, jak zbudować formę czasu Past Continuous i jak jej używać, a także znajdziesz wiele przykładów, które pozwolą ci lepiej zrozumieć, jak jest ona używana w praktyce. Dowiesz się jak budujemy zdania twierdzące, pytania, przeczenia i jakie są charakterystyczne określenia czasu.

Budowa zdań 

Czas Past Continuous w języku angielskim jest złożony z czasownika posiłkowego “to be” (was,  were) w czasie przeszłym oraz czasownika głównego w formie “-ing”. Oznacza to, że w czasie Past Continuous, podobnie jak w czasie Present Continuous, używamy czasownika “to be” w odpowiednim czasie i łączymy go z końcówką “-ing” od czasownika głównego.

Past Continuous. Budowa zdań twierdzących

Past Continuous. Budowa zdań twierdzących na przykładzie czasownika “play” grać, bawić się. I was playing – Ja grałem, You were playing – Ty grałeś, He was playing – On grał, She was playing – Ona grała…

Zdanie twierdzące w czasie Past Continuous tworzymy, dodając odpowiednią formę czasownika być was (I, he, she, it) lub were (You, we, they) i  czasownika głównego z końcówką ing.

Zdanie pytające (pytanie) tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie. Formy was lub were przechodzą przed osobę, a do czasownika głównego dodajemy końcówkę –ing.

Zdanie przeczące (przeczenie) tworzymy, dodając “not” do  odpowiedniej formy czasowników was lub were, do czasownika głównego dodajemy końcówkę –ing

Często stosowane skróty: was not = wasn’t, were not = weren’t

(Sprawdź również: Odmiana czasownika być w czasie przeszłym was, were oraz Zasady dodawania końcówki –ing do czasowników)

      was
 
      were

Przykłady zdań twierdzących

I was listening to the radio at five o’clock yesterday. Wczoraj o godzinie piątej słuchałem radia.

She was learning English all day yesterday. Ona uczyła się angielskiego cały wczorajszy dzień.

Brian was working on a project all day. Brian pracował nad projektem przez cały dzień.

You were working hard all week. Ty pracowałeś ciężko cały tydzień.

We were watching TV when he came home. Oglądaliśmy telewizję, gdy wrócił do domu.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Pytania, budowa zdań pytających

past continuous pytania budowa zdań

Past Continuous tense. Budowa zdań pytających na przykładzie czasownika “play” grać, bawić się, np. Were you playing? Czy ty grałeś? Was he playing? Czy on grał? Was she playing? Czy ona grała?

Jak wspomniano powyżej, zdanie pytające (pytanie) w czasie Past Continuous tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie.

Were you doing the shopping from five to seven ? Czy robiłeś zakupy od piątej do siódmej?

Was she cleaning the house this time last Monday? Czy ona sprzątała dom o tej porze w ubiegły poniedziałek?

Were they reading books all the time? Czy oni czytali książki cały czas?

Was he watching TV when you called him? Czy on oglądał telewizję, gdy go dzwoniłeś?

Were you listening to music when someone knocked on the door?

Pytania szczegółowe

Pytania szczegółowe pozwalają na uzyskanie bardziej szczegółowej informacji na temat określonej czynności, która była w trakcie wykonywania w przeszłości.

W języku angielskim pytania szczegółowe zaczynają się od zaimka pytającego, który określa rodzaj informacji, której poszukujemy.

Tworząc pytanie szczegółowe, zaimek (wyraz) pytający np. what – co, where – gdzie, when – kiedy, what time – o której godzinie, who – kto, why – dlaczego, how much – ile (do rzeczowników niepoliczalnych), how many – ile (do rzeczowników policzalnych) stawiamy na początku zdania.

What were you doing this time yesterday? Co robiłeś o tej porze wczoraj?

Who was dancing with you? Kto z tobą tańczył?

Where were you learning all the afternoon? Gdzie się uczyłeś całe popołudnie?

Why was she playing computer games at ten o’clock last night? Dlaczego ona grała w gry komputerowe o dziesiątej wczoraj w nocy?

How long were you waiting for the bus before it arrived? Jak długo czekałeś na autobus, zanim przyjechał?

Why were you laughing when I walked into the room? Dlaczego śmiałeś się, gdy wszedłem do pokoju?

When were you going to tell me about your new job? Kiedy miałeś zamiar powiedzieć mi o swojej nowej pracy?

Krótkie odpowiedzi na pytania

Krótkie odpowiedzi na pytania to ważny element nauki języka angielskiego.

W krótkich odpowiedziach twierdzących używamy  odpowiedniej formy czasownika „być” w czasie przeszłym: was lub were.

W  krótkich odpowiedziach przeczących używamy odpowiednio formy was not (wasn’t)  lub were not (weren’t).

Was I talking?                  Yes, I was.              No, I wasn’t.

Czy ja rozmawiałem?          Tak (rozmawiałem).        Nie (nie rozmawiałem).

Were you talking?           Yes, you were.       No, you weren’t.

Czy ty rozmawiałeś?       Tak (rozmawiałem).     Nie (nie rozmawiałem).

Was he talking?                    Yes, he was.             No, he wasn’t.

Czy on rozmawiał?              Tak (rozmawiał).               Nie (nie rozmawiał).

Was she talking?                 Yes, she was.            No, she wasn’t.

Czy ona się rozmawiała?        Tak (rozmawiała).    Nie (nie rozmawiała).

Was it talking?                     Yes, it was.                  No, it wasn’t.

Czy ono się rozmawiało?    Tak (rozmawiało).        Nie (nie rozmawiało).

Were we talking?             Yes, we were.            No, we weren’t.

Czy my się rozmawialiśmy?  Tak (rozmawialiśmy).  Nie (nie rozmawialiśmy).

Were you talking?           Yes, you were.          No, you weren’t.

Czy wy rozmawialiście?   Tak (rozmawialiście). Nie (nie  rozmawialiście).

Were they talking?          Yes, they were.        No, they weren’t.

Czy oni rozmawiali?   Tak (rozmawiali).          Nie (nie rozmawiali).

Zdania przeczące, budowa przeczeń

Past continuous czas budowa zdań przeczących

Budowa zdań przeczących w czasie Past Continuous. Odmiana czasownika “play” grać, bawić się. I wasn’t playing – Ja nie grałem, You weren’t playing – Ty nie grałeś, He wasn’t playing – On nie grał, She wasn’t playing – Ona nie grała…

Jak wspomnieliśmy, zdanie przeczące (przeczenie) tworzymy, dodając “not” do  odpowiedniej formy czasowników was lub were, a do czasownika głównego dodajemy końcówkę –ing.

Często stosowane skróty: was not = wasn’t, were not = weren’t

      was not
      wasn’t
      were not
      weren’t

I was not (wasn’t) doing anything all day long. Ja nic nie robiłem cały dzień.

She was not (wasn’t) learning yesterday at four.p.m. Ona  nie uczyła się wczoraj o czwartej po południu.

They were not (weren’t) playing basketball at nine on Saturday. Oni nie grali w koszykówkę o dziewiątej w sobotę.

I was not (wasn’t) sleeping when the phone rang. Nie spałem, gdy zadzwonił telefon.

They weren’t  (were not) writing an essay when the game started. Oni nie pisali  wypracowania w momencie rozpoczęcia gry.

Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących – zestawienie w tabelce

Past Continuous budowa

Past Continuous. Zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami: wait – czekać, talk – rozmawiać, watch – oglądać.

 

Zdania twierdzące Zdania pytające Zdania przeczące
I was going out. Ja wychodziłem. Was I going out? Czy ja wychodziłem? I wasn’t going out. Ja nie wychodziłem.
You were dancing. Ty tańczyłeś. Were you dancing? Czy ty się tańczyłeś? You weren’t dancing. Ty nie tańczyłeś.
He was playing. On grał. Was he playing? Czy on grał? He wasn’t playing. On nie grał.
She was cooking. Ona gotowała. Was she cooking? Czy ona gotowała? She wasn’t cooking. Ona nie gotowała.
It was flying. To latało. Was it flying? Czy to latało? It wasn’t flying. To nie latało.
We were eating. My jedliśmy. Were we eating? Czy my jedliśmy? We weren’t eating. My nie jedliśmy.
You were smoking. Wy paliliście. Were you smoking? Czy wy paliliście? You weren’t smoking. Wy nie paliliście.
They were looking. Oni patrzyli. Were they looking? Czy oni patrzyli? They weren’t looking. Oni nie patrzyli.

 

Zastosowanie

Czasu Past Continuous używamy, gdy czynność trwała lub była wykonywana w przeszłości przez pewien czas.

Typowe konstrukcje zdaniowe:

Czynność miała miejsce w jakimś określonym momencie w przeszłości np. o pewnej godzinie.

 

      I was writing an article yesterday at seven.
Wczoraj o siódmej pisałem artykuł.

      From seven to eight he was doing his homework.
Od siódmej do ósmej on odrabiał pracę domową.

 

Czynność miała miejsce w przeszłości, kiedy nastąpiła inna.

 

      Mary was reading a book when the phone rang.
Mary czytała książkę kiedy zadzwonił telefon.

      While we were waiting for the bus we saw Kate.
Podczas gdy czekaliśmy na autobus, zobaczyliśmy Kate.

 

Dwie czynności miały miejsce w przeszłości równocześnie.

 

      My mother was cooking while my father was washing up.
Moja mama gotowała podczas gdy mój ojciec zmywał.

      When they were watching TV we were playing tennis.
Kiedy oni oglądali telewizję, my graliśmy w tenisa.

 

– Czynności, które trwały przez pewien czas w przeszłości,  czasochłonne działania w przeszłości:

She was writing a book for 3 years. Pisała książkę przez 3 lata.

They were living in London for 5 years. Mieszkali w Londynie przez 5 lat.

Czas ten jest szczególnie przydatny, gdy chcemy opisać sytuacje, które trwały w przeszłości i zazwyczaj były przerwane przez coś innego.

Charakterystyczne określenia czasu

W czasie Past Continuous, które nazywane jest także czasem przeszłym ciągłym, opisujemy sytuacje, które działy się w określonym momencie w przeszłości i trwały przez pewien czas. Aby jeszcze lepiej opisać to, co się działo, możemy wykorzystać charakterystyczne określenia czasowe. W tej części artykułu przedstawimy kilka z takich określeń oraz pokażemy, jak je stosować w zdaniach.

Past Continuous. Charakterystyczne określenia czasu.

Past Continuous. Charakterystyczne określenia czasu.

      at (nine) o'clock yesterday
 o (dziewiątej) wczoraj

What were you doing at one o’clock yesterday? Co robiłeś wczoraj o pierwszej?

At 1 o’clock yesterday, I was having lunch with my friends. O godzinie 1 wczoraj jadłem lunch z moimi przyjaciółmi.

      (at) this time yesterday
o tej porze wczoraj

At this time yesterday Susan was flying to Paris. O tej porze wczoraj Susan leciała do Paryża.

This time yesterday they were dancing at the party. O tej porze wczoraj tańczyli na imprezie.

      from (five) to (six)
od piątej do szóstej

From five to six my mother was cooking supper.

Od piątej do szóstej moja mama gotowała kolację.

From six to seven Brian was playing tennis with his coach. Od szóstej do siódmej Brian grał w tenisa ze swoim trenerem.

      while
podczas

While they were reading newspapers I was reading a book.

Podczas gdy oni czytali gazety, ja czytałem książkę.

While the baby was sleeping, the parents were watching a film.

Podczas gdy dziecko spało, rodzice oglądali film.

I burned the chicken while I was talking on the phone.

Przypaliłem kurczaka, rozmawiając przez telefon.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

Nowość Hello Prosto przedstawione czasy angielskie i ich porównania z ćwiczeniami. Sprawdź!

      all day yesterday
cały dzień wczoraj

I was waiting for you all day yesterday. Czekałem na Ciebie cały dzień wczoraj.

We were cleaning the house all day yesterday. Cały dzień wczoraj sprzątaliśmy dom.

      all (the) morning
cały poranek

The baby was crying all morning. Dziecko płakało cały poranek.

The team was practicing all the morning before the game. Zespół trenował przez cały poranek przed meczem.

      all (the) afternoon
całe popołudnie

Were they building the house all the afternoon? Czy oni budowali dom całe popołudnie?

We were hiking in the mountains all the afternoon. Całe popołudnie wędrowaliśmy po górach.

      all night
całą noc

It was raining all night. Padało całą noc.

The baby was crying all night, so I couldn’t sleep. Dziecko płakało całą noc, więc nie mogłem spać.

      all week
cały tydzień

John wasn’t working all week. John nie pracował cały tydzień.

She was training for a marathon all week, running several kilometers every day. Cały tydzień trenowała do maratonu, biegnąc kilka kilometrów każdego dnia.

      all month
cały miesiąc

I was waiting for this message all month. Czekałem na tę wiadomość cały miesiąc.

They were traveling around Europe all month. Przez cały miesiąc podróżowali po Europie.

      all year
cały rok

The Browns were saving money for the trip all year. Państwo Brown oszczędzali pieniądze na wycieczkę cały rok.

He was studying French all year, but he still doesn’t speak it fluently. On uczył się francuskiego przez cały rok, ale wciąż nie mówi płynnie.

Wyjątki

Istnieje grupa czasowników, których w czasie Past Continuous, (podobnie jak w czasie Present Continuous) nie stosuje się. Są to:

  • czasowniki wyrażające emocje, takie jak: like –  lubić, love – kochać, uwielbiać, hate – nienawidzić, need – potrzebować, prefer – woleć, want – chcieć,     wish – życzyć.
  • czasowniki wyrażając odczucia, takie jak: hear –  słyszeć, see – widzieć, smell – czuć zapach, taste – czuć smak,  sound – brzmieć (o dźwięku).
  • czasowniki wyrażające stan umysłu, takie jak: believe – wierzyć, doubt – wątpić,  forget –  zapomnieć, know –  wiedzieć, znać, remember – pamiętać, seem – wydawać się, hope – mieć nadzieję, suppose – przypuszczać, understand –  rozumieć, realise – zdawać sobie sprawę, uświadomić sobie.
  • czasowniki wyrażające posiadanie, takie jak:  have – mieć, posiadać, belong – należeć, own – posiadać, mieć na własność, possess – posiadać
  • czasowniki takie jak:  mean – oznaczać, cost – kosztować, consist of – składać się, include – zawierać, włączać.

Podsumowując, należy podkreślić, że znajomość czasu jest kluczowa dla poprawnego i zrozumiałego wyrażania działań, które odbywały się w określonym momencie w przeszłości. Dobrze zastosowane okoliczniki czasu pozwalają na jeszcze precyzyjniejsze przedstawienie czasu, w którym miały miejsce określone czynności.

Używanie czasu Past Continuous może być również przydatne do konstruktywnych rozmów na temat zdarzeń, które rozgrywały się w przeszłości, a także do pisania opowiadań i relacji. Zachęcamy do praktykowania tego czasu, aby poprawić swoją biegłość w języku angielskim.

 

Często zadawane pytania

Past Continuous tense — kiedy używamy?

Czas przeszły ciągły to czas przeszły używany do opisania czynności, która trwała w określonym momencie w przeszłości. Jest często używany do opisywania długotrwałych działań lub wydarzeń, które miały miejsce w określonym momencie, a także sytuacji, które rozpoczęły się w przeszłości i trwały przez określony czas. Przykłady użycia czasu przeszłego obejmują opisywanie tego, co robiłeś wczoraj o określonej godzinie lub opisywanie długotrwałych wydarzeń, takich jak imprezy lub wycieczki. 

 

Past Continuous — kiedy używamy was a kiedy were?

Past Continuous to czas przeszły ciągły, który tworzymy za pomocą czasownika “to be” w czasie przeszłym (was/were) oraz formy ing czasownika głównego.

Używamy “was” z czasownikiem “to be” w czasie przeszłym w 1. osobie liczby pojedynczej (I) i 3. osobie liczby pojedynczej (he/she/it). 

Podsumowując: Was używamy do: I, he, she, it.

Przykładowo: I was playing football yesterday. She was watching TV all evening.

Używamy “were” z czasownikiem “to be” w czasie przeszłym w 2. osobie liczby pojedynczej (you) oraz we wszystkich osobach liczby mnogiej (we/they/you). 

Podsumowując: Were używamy do: you, we, they.

Przykładowo: You were sleeping when I called. They were studying for the exam all day.

Sprawdź Odmianę czasownika be w czasie przeszłym: was, were.

 

Jakie są okoliczniki czasu w Past Continuous?
 
Okoliczniki czasu w Past Continuous opisują czas trwania działania lub sytuacji. 

Charakterystyczne są: while podczas, as kiedy, podczas gdy, (at) this time yesterday o tej porze wczoraj, all day yesterday cały dzień wczoraj, all morning caly poranek, all the afternoon całe popołudnie, all night całą noc, all week cały tydzień, at (seven) o’clock yesterday o (siódmej) wczoraj, from (nine) to (ten) od dziewiątej do dziesiątej

 
Jaka forma czasownika jest w Past Continuous?

W czasie Past Continuous forma czasownika to łączna forma czasownika “to be” w czasie przeszłym (was/were) i do czasownika w pierwszej formie dodaje się końcówkę ing.

Przykłady zdań:

I was waiting for you all day yesterday.
Were you waiting for me all day yesterday?
I wasn’t waiting for you all day yesterday.

 


Czym się różni Past Continuous od Past Simple?

Past Continuous i Simple Past to dwa różne czasy przeszłe w języku angielskim. Czasu Past Continuous używamy do opisywania czynności, które trwały długi czas w przeszłości. Nie jest istotne, czy zostały zakończone. Z drugiej strony Past Simple reprezentuje czynność, która została wykonana w przeszłości i zakończyła się w przeszłości.  Nie ma znaczenia, jak długo trwała.

Przykłady w czasie Past Continuous:

I was doing the shopping all day yesterday. Robiłem zakupy cały wczorajszy dzień.
From 10  to 12  Amelia was reading a book. Od dziesiątej do dwunastej Amelia czytała książkę.


Przykłady w czasie Past Simple:
I did the shopping yesterday. Wczoraj zrobiłem zakupy.
Amelia read a book three hours ago. Amelia przeczytała książkę trzy godziny temu.
 
Podsumowując, różnica między tymi czasami polega na tym, że czas przeszły ciągły opisuje długotrwałą czynność w przeszłości, podczas gdy czas przeszły prosty opisuje krótką czynność, która miała miejsce i zakończyła się w przeszłości. 

Sprawdź również: Porównanie czasów  Past Continuous i Past Simple

 

Ćwiczenia na Past Continuos

Past Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz poprawną formę.

Past Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie 1. Wybierz właściwą formę w zdaniu.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie 2. Wybierz właściwą formę w zdaniu.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie 3. Zaznacz poprawne zdanie.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie 4. Zaznacz poprawną formę w zdaniu.