Porównanie Past Simple i Past Continuous

Past Simple i Past Continuous to dwa kluczowe czasy przeszłe w języku angielskim, każdy z nich opowiada inną historię o przeszłości.

W tym artykule przedstawimy ich główne różnice i pokażemy, jak efektywnie je stosować, aby Twoje wypowiedzi były precyzyjne i naturalne.

Przygotuj się na praktyczne przykłady, proste wyjaśnienia oraz ćwiczenia, które ułatwią Ci naukę i poznanie tych czasów.

Porównanie zastosowania Past Simple i Past Continuous

Czas Past Simple opisuje czynności:
 •   które miały miejsce (i zostały zakończone) w pewnym określonym czasie w przeszłości. Nie ma znaczenia, jak długo trwały.

I bought a new car yesterday. Wczoraj kupiłem nowy samochód.

She went to the cinema last week.

Ona poszła do kina w ubiegłym tygodniu.

We finished school three months ago.

Ukończyliśmy szkołę trzy miesiące temu.

 • wydarzenia historyczne, które zostały zakończone w przeszłości

She became the queen of Scotland at the age of fifteen. Ona została królową Szkocji w wieku piętnastu lat.

The battle ended after ten days. Bitwa skończyła się po dziesięciu dniach.

 •   sekwencje wydarzeń z przeszłości, które następowały jedna po drugiej

I came into the classroom, opened the window and sat down. Wszedłem do klasy, otworzyłem okno i usiadłem. 

The girl looked at me, smiled and walked away. Dziewczyna spojrzała na mnie, uśmiechnęła się i odeszła.

Czas Past Continuous opisuje czynności:

 • które trwały lub były wykonywane w przeszłości przez pewien okres czasu. Nie jest istotne, czy zostały zakończone.

I was reading a newspaper yesterday at nine. Wczoraj o dziewiątej czytałem gazetę.

She was packing all day yesterday. Ona pakowała się cały wczorajszy dzień.

From seven to ten my sister was cleaning the house.

Od siódmej do dziesiątej moja siostra sprzątała dom.

 • dwie (lub więcej)  czynności, które miały miejsce w przeszłości równolegle.

My mother was swimming while my father was sunbathing.

Moja mama pływała podczas gdy mój ojciec opalał się

When they were listening to the radio we were playing volleyball.

Kiedy oni słuchali radia, my graliśmy w siatkówkę.

 • czynność, która miała miejsce w przeszłości, kiedy nastąpiła inna czynność.

Kate was drinking coffee when the phone rang.

Kate piła kawę, kiedy zadzwonił telefon.

While we were waiting for the bus we saw Mrs. Smith.

Podczas gdy czekaliśmy na autobus, zobaczyliśmy panią Smith.

When I was reading a book I heard the noise.

Kiedy czytałam książkę usłyszałam hałas.

 

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Określniki czasu w Past Simple i Past Continuous – zestawienie

Past Simple określniki
      yesterday
wczoraj

We went to party yesterday.

Wczoraj poszliśmy na przyjęcie.

      yesterday morning
wczoraj rano

Yesterday morning I forgot to water the plants.

Wczoraj rano zapomniałem podlać kwiaty.

      yesterday afternoon
wczoraj po południu

Did you buy a magazine yesterday afternoon?

Czy kupiłeś magazyn wczoraj po południu?

      yesterday evening
wczoraj wieczorem

Did you meet your friends yesterday evening?

Czy spotkałeś się z przyjaciółmi wczoraj wieczorem?

      the day before yesterday
przedwczoraj

Frank didn’t win the tennis match the day before yesterday.

Frank nie wygrał meczu w tenisa przedwczoraj.

      last night
ubiegłej nocy

Last night my mother went to bed very late.

Ubiegłej nocy moja matka poszła spać bardzo późno.

      last week
w ubiegłym tygodniu

Did to go to London last week?

Czy pojechałeś do Londynu w ubiegłym tygodniu?

      last month
w ubiegłym miesiącu

Last month we moved to New York.

W ubiegłym miesiącu przeprowadziliśmy się do Nowego Jorku.

      last year
w ubiegłym roku

John ddin’t have a job last year.

John nie miał pracy w ubiegłym roku.

      last Monday
w ubiegły poniedziałek

Did you do your homework last Monday?

Czy odrobiłeś pracę domową w ubiegły poniedziałek?

      two days ago
dwa dni temu

My father went to the hospital two days ago.

Mój ojciec poszedł do szpitala dwa dni temu.

      five months ago
pięć miesięcy temu

Five months ago we went to Kenya.

Pięć miesięcy temu pojechaliśmy do Kenii.

      four years ago
cztery lata temu

Four years ago she bought a lovely house in the country.

Cztery lata temu ona kupiła śliczny dom na wsi.

      the other day
kilka dni temu, ostatnio

They met in the restaurant the other day.

Oni spotkali się w restauracji kilka dni temu.

      in October
w październiku

What did you do in October?

Co robiłeś w październiku?

      in 2018
w 2018

In 2018 she graduated from University and got a job.

W 2018 ona skończyła Uniwersytet i dostała pracę.

Past Continuous określniki

at (nine) o’clock yesterday o (dziewiątej) wczoraj

What were you doing at nine o’clock yesterday? Co robiłeś wczoraj o dziewiątej?

(at) this time yesterday o tej porze wczoraj

At this time yesterday Susuan was flying to Paris. O tej porze wczoraj Susan leciała do Paryża.

from (five) to (six) od piątej do szóstej

From five to six my mother was cooking supper.

Od piątej do szóstej moja mama gotowała kolację.

while podczas

While they were reading newspapers I was talking on the phone.

Podczas gdy oni czytali gazety, ja rozmawiałem przez telefon.

all day yesterday cały dzień wczoraj

I was waiting for you all day yesterday. Czekałem na Ciebie cały dzień wczoraj.

all the morning caly poranek

The baby was crying all the morning. Dziecko płakało cały poranek.

all the afternoon całe popołudnie

Were they building the house all the afternoon? Czy oni budowali dom całe popołudnie?

all night całą noc

It was raining all night. Padało całą noc.

all week cały tydzień

John wasn’t working all week. John nie pracował cały tydzień.

all month cały miesiąc

I was waiting for this message all month. Czekałem na tę wiadomość cały miesiąc.

all year cały rok

The Browns were saving money for the trip all year. Państwo Brown oszczędzali pieniądze na wycieczkę cały rok.

during the film podczas filmu

She was sleeping during the movie. Ona spała podczas filmu.

as I was walking gdy szedłem

As I was walking home, it started to rain. Gdy szedłem do domu, zaczęło padać.

the whole evening cały wieczór

We were discussing the project the whole evening. Dyskutowaliśmy o projekcie cały wieczór.

the entire morning cały poranek

He was reading the entire morning. On czytał cały poranek.

the entire afternoon całe popołudnie

They were playing tennis the entire afternoon. Grali w tenisa całe popołudnie.

the entire night całą noc

The nurses were working the entire night. Pielęgniarki pracowały całą noc.

when the phone rang gdy zadzwonił telefon

I was cooking when the phone rang. Gotowałem, gdy zadzwonił telefon.

as the sun was setting gdy zachodziło słońce

As the sun was setting, they were still swimming. Gdy zachodziło słońce, oni wciąż pływali.

for two hours przez dwie godziny

She was studying for two hours. Ona uczyła się przez dwie godziny.

since morning od rana

Since morning, they were preparing for the event. Od rana przygotowywali się do wydarzenia.

throughout the evening przez cały wieczór

They were playing cards throughout the evening. Grali w karty przez cały wieczór.

Past Simple Past Continuous. Porównanie budowy zdań oznajmujących (twierdzących).
Past Simple Past Continuous. Porównanie budowy zdań oznajmujących (twierdzących).

Budowa zdań w czasie Past Simple i Past Continuous – ogólne zasady i porównanie

Past Simple vs Past Continuous porównanie czasów

Past Simple używamy do opisania pojedynczych, zakończonych działań, które miały miejsce w przeszłości. Struktura zdania twierdzącego to zazwyczaj podmiot + czasownik w formie przeszłej

(np. ‘I went’).

Past Continuous, z kolei, opisuje działania trwające w określonym momencie w przeszłości, a jego struktura to podmiot + ‘was/were’ + czasownik z końcówką -ing (np. ‘I was going’).

Zapoznaj się z budową zdań twierdzących, porównując użycie czasownika ‘go’ – ‘iść’ w czasie Past Simple i ‘play’ – ‘grać, bawić się’ w czasie Past Continuous.

Przykładowo, w Past Simple mamy: ‘I went’ – ‘ja poszedłem’, ‘you went’ – ‘ty poszedłeś’, ‘he went’ – ‘on poszedł’, a w Past Continuous: ‘I was playing’ – ‘ja grałem’, ‘you were playing’ – ‘ty grałeś’, ‘he was playing’ – ‘on grał’.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Przyjrzyjmy się również budowie zdań z czasownikiem regularnym ‘watch’ – ‘oglądać’ w obu czasach.

W Past Simple konstruujemy zdania takie jak: ‘I watched’ – ‘ja obejrzałem’, ‘you watched’ – ‘ty obejrzałeś’, ‘he watched’ – ‘on obejrzał’. W Past Continuous formułujemy zdania typu: ‘I was watching’ – ‘ja oglądałem’, ‘you were watching’ – ‘ty oglądałeś’, ‘he was watching’ – ‘on oglądał’.

Przykładowe zdania w obu czasach mogą wyglądać tak:

 • Past Simple: ‘I watched a very good film yesterday’ – ‘Obejrzałem wczoraj bardzo dobry film.’
 • Past Continuous: ‘I was watching films all day yesterday’ – ‘Wczoraj cały dzień oglądałem filmy.’

Jeżeli chodzi o budowę zdań pytających, weźmy pod lupę czasownik ‘go’ w Past Simple i ‘play’ w Past Continuous.

W Past Simple tworzymy pytania jak: ‘Did I go?’ – ‘Czy ja poszedłem?’, ‘Did you go?’ – ‘Czy ty poszedłeś?’, ‘Did he go?’ – ‘Czy on poszedł?’, ‘Did she go?’ – ‘Czy ona poszła?’,

a w Past Continuous: ‘Was I playing?’ – ‘Czy ja grałem?’, ‘Were you playing?’ – ‘Czy ty grałeś?’, ‘Was he playing?’ – ‘Czy on grał?’, ‘Was she playing?’ – ‘Czy ona grała?’.”

Past Simple Past Continuous budowa pytań
Past Simple Past Continuous. Porównanie budowy zdań pytających (pytań).

W Past Simple tworzymy przeczenia, dodając ‘didn’t’ przed podstawową formą czasownika, na przykład: ‘I didn’t go’ – ‘Ja nie poszedłem’, ‘You didn’t go’ – ‘Ty nie poszedłeś’, ‘He didn’t go’ – ‘On nie poszedł’, ‘She didn’t go’ – ‘Ona nie poszła’.

W Past Continuous używamy ‘wasn’t’ lub ‘weren’t’ z czasownikiem w formie -ing, na przykład: ‘I wasn’t playing’ – ‘Ja nie grałem’, ‘You weren’t playing’ – ‘Ty nie grałeś’, ‘He wasn’t playing’ – ‘On nie grał’, ‘She wasn’t playing’ – ‘Ona nie grała’.

Porównaj budowę zdań przeczących (przeczeń), na przykładzie czasownika ‘go’ – ‘iść’ w czasie Past Simple oraz ‘play’ – ‘grać, bawić się’ w czasie Past Continuous.

Te różnice w budowie zdań przeczących podkreślają specyfikę każdego z czasów i są kluczowe dla poprawnego wyrażania negacji w kontekście przeszłych działań.

Past Simple Past Continuous Budowa zdań przeczących
Past Simple Past Continuous Budowa zdań przeczących

Past Continuous wyjątki. Czasowniki, których nie stosujemy w Past Continuous

past simple past continuous porównanie

Istnieje grupa czasowników, których w czasie Past Continuous, (podobnie jak w czasie Present Continuous) nie stosuje się. Są to:

 • czasowniki wyrażające emocje, takie jak: like – lubić, love – kochać, uwielbiać, hate – nienawidzić, need – potrzebować, prefer – woleć, want – chcieć, wish – życzyć.
 • czasowniki wyrażając odczucia, takie jak: hear – słyszeć, see – widzieć, smell – czuć zapach, taste – czuć smak, sound – brzmieć (o dźwięku).
 • czasowniki wyrażające stan umysłu, takie jak: believe – wierzyć, doubt – wątpić, forget – zapomnieć, know – wiedzieć, znać, remember – pamiętać, seem – wydawać się, hope – mieć nadzieję, suppose – przypuszczać, understand – rozumieć, realise – zdawać sobie sprawę, uświadomić sobie .
 • czasowniki wyrażające posiadanie, takie jak: have – mieć, posiadać, belong – należeć, own – posiadać, mieć na własność, possess – posiadać.
 • czasowniki takie jak: mean – oznaczać, cost – kosztować, consist of – składać się, include – zawierać, włączać.

Teraz, gdy teoria jest już za nami, zapraszamy Cię do wypróbowania naszych ćwiczeń. Są one świetnym sposobem na sprawdzenie, jak dobrze opanowałeś te materiały. Ćwicz tworzenie zdań, wybieraj poprawne formy czasowników i testuj swoje umiejętności w różnych zadaniach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Past Simple i Past Continuous, zajrzyj do naszych dodatkowych sekcji.

Powodzenia i miłej nauki!

Ćwiczenia na Past Simple i Past Continuous

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie 1. Wybierz właściwą formę w zdaniu.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie 2. Wybierz właściwą formę w zdaniu.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie 3. Zaznacz poprawne zdanie.

Past Simple vs Past Continuous. Ćwiczenie 4. Zaznacz poprawną formę w zdaniu.

Past Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytających i przeczących. Wybierz poprawną formę.

Past Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Past Simple. Ćwiczenie

Czasowniki regularne i nieregularne w czasie Past Simple. Ćwiczenie.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki regularne. Zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki regularne. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Czasowniki nieregularne w Past Simple – część 1. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Czasowniki nieregularne w Past Simple – część 2. Wpisz poprawną formę czasownika. 

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki nieregularne. Zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Budowa zdań w Past Simple. Czasowniki nieregularne. Zdania twierdzące, pytające i przeczące. Ćwiczenie. Wpisz poprawną formę czasownika.

Past Simple. Czasownik BYĆ. Was, were. Ćwiczenie.

Ćwiczenie. Was, were. Wpisz poprawną formę czasownika być w czasie przeszłym Past Simple.

Ćwiczenie. Wasn’t, weren’t. Budowa przeczeń z czasownikiem być w czasie przeszłym Past Simple. Wpisz poprawną formę.

Więcej informacji na temat czasu Past Simple

Więcej informacji na temat czasu Past Continuous