Czasy przyszłe i wyrażanie przyszłości w języku angielskim

Do czasów przyszłych w języku angielskim należą: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous

Aby wyrazić przyszłość w języku angielskim również często używa się formy: Be going to jak również czasu Present Continuous  oraz Present Simple.

Poniżej znajdziesz zwięzłe wyjaśnienie czasów jak również ćwiczenia na czasy przyszłe.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Future Simple

Czasu Future Simple używamy:

 • gdy przewidujemy przyszłe zdarzenia na podstawie swoich opinii lub gdy spodziewamy się, że coś nastąpi w przyszłości np.
  Future Simple czasy przyszłe angielski

  Future Simple. Budowa zdań twierdzących na przykładzie czasownika do – robić: I will do – ja zrobię (przewidujemy przyszłe zdarzenie lub decyzja została podjęta w tej chwili) decyzja , you will do – ty zrobisz, he will do – on zrobi, she will do – ona zrobi…

  Maybe I will go on holiday to Greece. Może pojadę na wakacje do Grecji.

 • mówiąc o decyzjach, które zostały podjęte dopiero teraz, w danej chwili.

Would you like the black coffe or the white coffee? I will take the white one. Czy chciałbyś czarną kawę czy białą? Wezmę białą.

 • Zdanie twierdzące utworzymy dodając will do pierwszej formy czasownika we wszystkich osobach. Formą skróconą od will jest  ‘ll.W pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej (I, we) zamiast will można stosować shall.

Czytaj dalej o czasie Future Simple…

Future Continuous

Future Continuous zestawienie czasów przyszłych

Future Continuous. Budowa zdań twierdzących na przykładzie czasownika do – robić: I will be doing – ja będę robił (czynność będzie w trakcie wykonywania w pewnym momencie w przyszłości), you will be doing – ty będziesz robił, he will be doing – on będzie robił, she will be doing – ona będzie robiła…

Czasu Future Continuous używamy:

• kiedy mówimy o czynnościach, które będą w trakcie wykonywania w określonym czasie w przyszłościnp.

will be waiting for you this time tomorrow Będę czekał na ciebie o tej porze jutro.

 • kiedy mówimy o czynnościach ciągłych w przyszłości, które wynikają z ustalonego planu lub harmonogramu.

Tomorrow at eight the Prime Minister will be giving a speech . Jutro o ósmej premier będzie wygłaszał przemowę.

Zdanie twierdzące utworzymy dodając will be do czasownika z końcówką -ing we wszystkich osobach. Formą skróconą od will jest  ‘ll.

Czytaj dalej o czasie Future Continuous

Future Perfect

Czasu Future Perfect używamy:

 • dla określenia czynności, która zostanie zakończona w określonym czasie w przyszłości.

will have done my homework by eight o’clock. Odrobię pracę domową do godziny ósmej.

 • określając, że w pewnym momencie w przyszłości upłynie okres, w ciągu którego pewien stan ma miejsce.

Next week my sister will have been married for tree years. W przyszłym tygodniu upłyną trzy lata, od kiedy moja siostra jest mężatką.

Zdanie twierdzące utworzymy dodając will have do czasownika w trzeciej formie (Past Participle – imiesłów bierny). Formą skróconą od will jest  ‘ll.

Czytaj dalej o czasie Future Perfect…

Future Perfect Continuous

Czasu Future Perfect Continuous  używamy dla określenia czynności ciągłej, która w pewnym momencie w przyszłości będzie trwała od pewnego okresu czasu.

will have been learning Spanish for two years next Monday. W przyszły poniedziałek upłyną dwa lata, od kiedy uczę się hiszpańskiego.

Zdanie twierdzące utworzymy dodając will have been do czasownika z końcówką -ing. Formą skróconą od will jest  ‘ll.

Czytaj więcej o czasie Future Perfect Continuous…

Be going to

Formy going to używamy:

 • Kiedy mówimy o planach i zamiarach dotyczących przyszłości.
Be going to do formy wyrażające przyszłość angielski

Budowa zdań twierdzących na przykładzie czasownika do – robić (czynność jest zaplanowana). I am going to do – ja zamierzam zrobić, You are going to do – ty zamierzasz zrobić, he is going to do – on zamierza zrobić…

I’m going to buy a new mobile phone. Zamierzam kupić nowy telefon komórkowy.

 • Gdy przewidujemy najbliższą przyszłość na podstawie tego, co widzimy.

Look at the sky. It’s going to rain! Spójrz na niebo. Będzie padał deszcz!

 • Gdy mówimy o sytuacji, która będzie faktem w przyszłości.

My uncle is going to wok in London. Mój wujek będzie pracował w Londynie.

Zdanie twierdzące tworzymy, dodając do osoby odpowiednią formę czasownika be (am, is, are) going to oraz czasownik w pierwszej formie.

Czytaj więcej o konstrukcji Be going to

Present Continuous do przyszłości

Czasu Present Continuous używamy:

 • mówiąc o czynnościach zaplanowanych lub zamierzonych, mających się odbyć w przyszłości np.

We are flying to Spain tomorrow. Jutro lecimy do Hiszpanii.

What are you doing on Saturday? I’m staying at home. Co robisz w sobotę? Zostaję w domu.

Zdanie twierdzące tworzymy, dodając odpowiednią formę czasownika być (am, is, are) oraz końcówkę –ing do czasownika.

Czytaj więcej o czasie Present Continuous…

Present Simple do przyszłości

Czasu Present Simple używamy:

 • mówiąc o czynnościach wynikających z ustalonego planu, harmonogramu, programu, rozkładu jazdy,  np.

The train arrives at 6.45. Pociąg przyjeżdża o 6.45.

The football match starts at 8. Mecz piłki nożnej zaczyna się o ósmej.

Użycie czasu Present Simple do wyrażenia czynności przyszłej oznacza, że czynność została zaplanowana przez kogoś innego, a nie przez wykonawcę, tak jak w przypadku użycia Present Continuous.

Więcej o czasie Present Simple…

Gramatyka Hello. Prosto przedstawione czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Sprawdź teraz!

Ćwiczenia na czasy przyszłe w języku angielskim

Future Simple. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Be going to. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytań i przeczeń. Wybierz poprawną formę.

Future Simple vs. Be going to. Wybierz poprawną formę.

Future Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Future Perfect. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Future Perfect Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.