Przewodnik po czasach przyszłych w języku angielskim

czasy przyszłe w języku angielskim zestawienieZrozumienie czasów przyszłych w języku angielskim jest kluczowe dla opisywania planów, przewidywań i oczekiwanych zdarzeń. W tym artykule skupimy się na czterech głównych czasach przyszłych: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect i Future Perfect Continuous. Dodatkowo, przyjrzymy się, jak konstrukcje ‘be going to’, Present Continuous i Present Simple mogą być używane do wyrażania przyszłości.

Przedstawimy praktyczne zastosowania każdej z tych form, jak również ćwiczenia, abyś mógł lepiej zrozumieć i efektywnie używać tych angielskich czasów.

Future Simple

Budowa

Czas Future Simple w języku angielskim tworzy się przy użyciu czasownika modalnego “will” lub jego skróconej formy “ll” i bezokolicznika czasownika głównego.

Przykład: I will open the door. Otworzę drzwi.

Przykłady użycia

Czasu Future Simple używamy:

 • gdy przewidujemy przyszłe zdarzenia na podstawie swoich opinii lub gdy spodziewamy się, że coś nastąpi w przyszłości np.

Maybe I will go on holiday to Greece. Może pojadę na wakacje do Grecji.

I think the weather will be fine tomorrow. Myślę, że jutro będzie ładna pogoda.

 • mówiąc o decyzjach, które zostały podjęte dopiero teraz, w danej chwili.

Would you like the black coffe or the white coffee?

I will take the white one. Czy chciałbyś czarną kawę, czy białą? Wezmę białą.

I think I’ll have scrambled eggs for breakfast. Myślę, że na śniadanie zjem jajecznicę.

 • gdy coś proponujemy, obiecujemy, sugerujemy, ostrzegamy.

I will clean my room later, I promise. Później posprzątam swój pokój, obiecuję.

Will you post the letter, please? Czy wyślesz ten list, proszę?

Charakterystyczne określenia czasu

Future Simple budowa
Future Simple. Budowa zdań na przykładzie czasownika work – pracować

Charakterystyczne określniki czasu związane z Future Simple to:

 • tomorrow (jutro)
 • next week/month/year (w przyszłym tygodniu/miesiącu/roku)
 • in the future (w przyszłości),
 • in week/month/year (za tydzień/za miesiąc/za rok)
 • one day (pewnego dnia)
 • soon (wkrótce)

Te określenia czasowe pomagają nam sprecyzować, kiedy dana czynność się wydarzy. Przykłady:

I think I will go on a trip to Marocco next year. Myślę, że w przyszłym roku pojadę na wycieczkę do Maroka.

Kevin will come back home tomorrow. Kevin wróci jutro do domu.

Mandy will visit her grandparents next weekend. Mandy odwiedzi swoich dziadków w następny weekend.

Przeczytaj więcej: Future Simple w języku angielskim – budowa, zastosowanie i przykłady

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Future Continuous

Budowa

Future Continuous. Budowa zdań na przykładzie czasownika work – pracować

Future Continuous, znany również jako Future Progressive, to czas przyszły ciągły, który opisuje planowaną lub oczekiwaną czynność w przyszłości, która będzie w trakcie trwania w określonym momencie.

Przykład: This time tomorrow, I will be flying to Spain. Jutro o tej porze będę leciał do Hiszpanii.

Aby utworzyć Future Continuous, należy użyć czasownika “to be” w czasie przyszłym, czyli “will be”, a następnie dodać czasownik z końcówką -ing. Formą skróconą od will jest ‘ll.

Przykłady użycia

Czasu Future Continuous używamy:

• kiedy mówimy o czynnościach, które będą w trakcie wykonywania w określonym czasie w przyszłościnp.

I will be waiting for you this time tomorrow. Będę czekał na ciebie o tej porze jutro.

At 5 John will be playing tennis. O piątej John będzie grał w tenisa.

 • kiedy mówimy o czynnościach ciągłych w przyszłości, które wynikają z ustalonego planu lub harmonogramu.

Tomorrow at eight, the Prime Minister will be giving a speech. Jutro o ósmej premier będzie wygłaszał przemowę.

From six to seven, I will be taking an exam. Od szóstej do siódmej będę zdawał egzamin.

Charakterystyczne określenia czasu

 • at this time tomorrow (o tej porze jutro)
 • this time next week/month/year (za tydzień/miesiąc/rok o tej samej porze)
 • next week/month/year (w przyszłym tygodniu/miesiącu/roku)
 • in a week/month/year (za tydzień/miesiąc/rok)
 • all /day/night/day tomorrow (cały dzień/noc/jutrzejszy dzień)
 • from (5) to (7) tomorrow (od (5) do (7) jutro)
 • while (podczas gdy)

Przeczytaj również: Future  Continuous – zastosowanie, budowa i przykłady

Future Perfect

Budowa

Future Perfect budowa
Budowa Future Perfect na przykładzie czasownika work – pracować

Czas Future Perfect to kolejny czas przyszły w języku angielskim. Jest on stosowany do opisu czynności lub wydarzenia, które zostanie ukończone przed pewnym określonym momentem w przyszłości. Forma czasu Future Perfect składa się z czasownika modalnego “will” + have po którym następuje czasownik w formie trzeciej, czyli tzw. “Past Participle”.

Przykład: I will have lost weight by the end of next month. Schudnę do końca następnego miesiąca.

Przykłady użycia

Czasu Future Perfect używamy:

 • dla określenia czynności, która zostanie zakończona w określonym czasie w przyszłości.

I will have done my homework by eight o’clock. Odrobię pracę domową do godziny ósmej.

By four, we will have finished the exam. Do czwartej zakończymy egzamin.

 • określając, że w pewnym momencie w przyszłości upłynie okres, w ciągu którego pewien stan ma miejsce.

Next week, my sister will have been married for three years. W przyszłym tygodniu upłyną trzy lata, od kiedy moja siostra jest mężatką.

In 3 months, they will have lived in Warsaw for 5 years. Za 3 miesiące będą mieszkać w Warszawie od 5 lat.

Charakterystyczne określenia czasu

Najczęściej spotykanymi określnikami czasu związanymi z Future Perfect są: “by” oraz “in” np.

 • by tomorrow (do jutra)
 • by the time (do czasu, do tego czasu)
 • by (7) o’clock (do godziny np. 7, przed godziną np.7)
 • by next week, by (Sunday), by (May), by next month, by next year  (do następnego tygodnia, do następnej (niedzieli), do (Maja), do następnego miesiąca, do następnego roku)
 • in (10) minutes, in an hour, in a week, in a month, in a year (za dziesięć minut, za godzinę, za tydzień, za miesiąc, za rok)

Przeczytaj również: Future Perfect w języku angielskim – budowa, zastosowanie i przykłady

Future Perfect Continuous

Budowa

Future Perfect Continuous budowa
Budowa Future Perfect Continuous na przykładzie czasownika work – pracować

To czas, który wyraża trwającą czynność w przyszłości, która zostanie ukończona w pewnym momencie przed innym zdarzeniem lub czasem w przyszłości.

Przykład:

By 2025, I will have been studying Medicine for 5 years. Do 2025 roku będę studiował medycynę przez 5 lat.

Czas ten  utworzymy przy użyciu czasownika “will have been” oraz formy -ing czasownika głównego.

Przykłady użycia

Czasu Future Perfect Continuous  używamy dla określenia czynności ciągłej, która w pewnym momencie w przyszłości będzie trwała od pewnego okresu czasu.

I will have been learning Spanish for two years next Monday. W przyszły poniedziałek upłyną dwa lata, od kiedy uczę się hiszpańskiego.

Mary will have been waiting for the train for forty minutes when it arrives. Mary będzie czekała na pociąg przez czterdzieści minut, gdy ten przyjedzie.

Charakterystyczne określniki czasu

Charakterystycznymi określnikami czasu dla Future Perfect Continuous są, podobnie jak w czasie Future Perfect: “by” (do), “by the time” (do czasu) oraz “in …” (za jakiś czas).

Przeczytaj również: Future Perfect Continuous – zastosowanie, budowa i przykłady

Inne formy wyrażania przyszłości

Be going to

“Be going to” to konstrukcja,  która jest używana do wyrażenia przyszłych planów lub intencji. Jest to bardziej zdecydowany sposób wyrażenia przyszłości niż użycie “will”.

Formy be going to używamy:

 • Kiedy mówimy o planach i zamiarach dotyczących przyszłości.

I’m going to buy a new mobile phone. Zamierzam kupić nowy telefon komórkowy.

 • Gdy przewidujemy najbliższą przyszłość na podstawie tego, co widzimy.

Look at the sky. It’s going to rain! Spójrz na niebo. Będzie padał deszcz!

 • Gdy mówimy o sytuacji, która będzie faktem w przyszłości.

My uncle is going to work in London. Mój wujek będzie pracował w Londynie.

Zdanie twierdzące tworzymy, dodając do osoby odpowiednią formę czasownika be (am, is, are) going to oraz czasownik w pierwszej formie.

Czytaj więcej o konstrukcji Be going to

Present Continuous do przyszłości

Present Continuous, zwany także czasem teraźniejszym ciągłym, może być wykorzystany do wyrażenia planów na przyszłość.

Czasu Present Continuous używamy, mówiąc o czynnościach zaplanowanych lub zamierzonych, mających się odbyć w przyszłości np.

We are flying to Spain tomorrow. Jutro lecimy do Hiszpanii.

What are you doing on Saturday? I’m staying at home. Co robisz w sobotę? Zostaję w domu.

Zdanie twierdzące tworzymy, dodając odpowiednią formę czasownika być (am, is, are) oraz końcówkę –ing do czasownika. Czytaj więcej o czasie Present Continuous…

Present Simple do przyszłości

Pomimo że, Present Simple to czas teraźniejszy, może on również służyć do wyrażenia przyszłych wydarzeń, szczególnie w przypadku regularnych lub planowanych działań.

Czasu Present Simple do wyrażenia przyszłości używamy, mówiąc o czynnościach wynikających z ustalonego planu, harmonogramu, programu, rozkładu jazdy,  np.

The train arrives at 6.45. Pociąg przyjeżdża o 6.45.

The football match starts at 8. Mecz piłki nożnej zaczyna się o ósmej.

Użycie czasu Present Simple do wyrażenia czynności przyszłej oznacza, że czynność została zaplanowana przez kogoś innego, a nie przez wykonawcę tak jak w przypadku użycia Present Continuous.

Więcej o czasie Present Simple…

Gramatyka Hello. Prosto przedstawione czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Sprawdź teraz!

Ćwiczenia na czasy przyszłe w języku angielskim

Future Simple, budowa. Wybierz poprawne formy. Ćwiczenie 1

Future Simple. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę. Ćwiczenie 2

Future Simple, budowa. Wybierz poprawną formę. Ćwiczenie 3

Future Simple. Budowa pytań i krótkich odpowiedzi

Future Simple. Budowa pytań szczegółowych.

Be going to. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących, pytań i przeczeń. Wybierz poprawną formę.

Future Simple vs. Be going to. Wybierz poprawną formę. 1

Future Simple vs. Be going to.  Wybierz poprawną formę. 2

Future Simple vs. Be going to. Wybierz poprawną formę. 3

Future Simple vs Future Continuous. Ćwiczenie 1

Future Simple vs Future Continuous. Ćwiczenie 2

Future Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Future Perfect. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Future Perfect Continuous. Ćwiczenie. Budowa zdań twierdzących i przeczących. Wpisz poprawną formę.

Future Continuous vs Future Perfect (Simple). Ćwiczenie 1

Future Continuous vs Future Perfect (Simple). Ćwiczenie 2

Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous. 

Czasy przyszłe: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous.