Future Perfect Continuous

Dowiedz się, jak budujemy zdania twierdzące, pytania i przeczenia i kiedy używamy czasu Future Perfect Continuous. Poznaj charakterystyczne określniki czasu.

 

Future Perfect Continuous budowa zdań

Future Perfect Continuous budowa zdań, zdania twierdzące

Future Perfect Continuous. Budowa zdań twierdzących na przykładzie czasownika do – robić: I will have been doing – ja będę robił, you will have been doing – ty będziesz robił, he will have been doing – on będzie robił, she will have been doing – ona będzie robiła…

Zdanie twierdzące utworzymy dodając will have been do czasownika z końcówką -ing. Formą skróconą od will jest  ‘ll.

Kate will have been looking for a new job for six months by next Monday. W przyszły poniedziałek upłynie sześć miesięcy, od kiedy Kate szuka nowej pracy.

My parents will have been packing for five hours soon. Wkrótce minie pięć godzin od kiedy moi rodzice się pakują.

 

Zdanie pytające (pytanie) tworzymy przez inwersję czyli przez przestawienie: will + podmiot + have been + czasownik z końcówką -ing.

Future Perfect Continuous budowa zdań, zdania pytające

Future Perfect Continuous. Budowa zdań pytających na przykładzie czasownika do – robić: Will I have been doing? – Czy ja będę robił?, Will you have been doing? – Czy ty będziesz robił? Will he have been doing? – Czy on będzie robił?, Will she have been be doing? – Czy ona będzie robiła?…

Will Kate have been looking for a new job for six months by next Monday? Czy w przyszły poniedziałek upłynie sześć miesięcy, od kiedy Kate szuka nowej pracy?

Will your parents have been packing for five hours soon? Czy wkrótce minie pięć godzin od kiedy twoi rodzice się pakują?

 

Zdanie przeczące (przeczenie),  utworzymy dodając will not (won’t) have  been do czasownika z końcówką -ing. Formą skróconą od will not jest won’t.

Kate won’t have been looking for a new job for six months by next Monday. W przyszły poniedziałek nie upłynie sześć miesięcy, od kiedy Kate szuka nowej pracy.

My parents won’t have been packing for five hours soon. Wkrótce nie minie pięć godzin od kiedy moi rodzice się pakują.

 

 

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

 

Future Perfect Continuous budowa zdań – zestawienie w tabelce

 

Future Perfect Continuous

Future Perfect Continuous. Zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami wait – czekać, talk – rozmawiać, learn – uczyć się, talk – rozmawiać, build – budować, watch – oglądać

 

Zdania twierdząceZdania pytająceZdania przeczące
I’ll have been writing.  Będę pisał.Will I have been writing?  Czy ja będę pisał?I won’t have been writing. Ja nie będę pisał.
You’ll have been sleeping. Ty się będziesz spał.Will you have been sleeping?  Czy ty będziesz spał?You won’t have been sleeping.  Ty się nie będziesz spał.
He’ll have been playing. On będzie grał.Will he have been playing?  Czy on będzie grał?He won’t have been playing.  On nie będzie grał.
She’ll have been singing.  Ona będzie śpiewała.Will she have been singing?  Czy ona będzie śpiewała?She won’t have been singing.  Ona nie będzie śpiewała.
It’ll have been working.  To będzie działało.Will it have been working?  Czy to będzie działało?It won’t have been working.  To nie będzie działało.
We’ll have been eating.  My będziemy jedli.Will we have been eating? Czy my będziemy jedli?We won’t have been eating. My nie będziemy jedli.
You’ll have been sailing. Będziecie żeglować.Will you have been sailing?  Czy będziecie żeglować?You won’t have been sailing. Wy nie będziecie żeglować.
They’ll have been looking.  Oni (one) będą patrzeć.Will they have been looking?  Czy oni (one) będą patrzeć?They won’t have been looking.  Oni (one) nie będą patrzeć.

Future Perfect Continuous zastosowanie

Czasu Future Perfect Continuous  używamy dla określenia czynności ciągłej, która w pewnym momencie w przyszłości będzie trwała od pewnego okresu czasu.

 

      I will have been learning English for three years next week.
W przyszłym tygodniu upłyną trzy lata, od kiedy uczę się angielskiego.

      They will have building the new house for one year by the end of next month.
Pod koniec następnego miesiąca upłynie rok, od kiedy oni budują nowy dom.

 

 

Future Perfect Continuous. Charakterystyczne określniki czasu

Future Perfect Continuous budowa zdań, zdania przeczące

Future Perfect Continuous. Budowa zdań przeczących na przykładzie czasownika do – robić: I won’t have been doing – ja nie będę robił, you won’t have been doing – ty nie będziesz robił, he won’t have been doing – on nie będzie robił, she won’t have been doing – ona nie będzie robiła…

by (7) o’clock do godziny np. 7, przed godziną np.7

By six o’clock I will have doing my homework for four hours. O godzinie szóstej miną cztery godziny, od kiedy odrabiam pracę domową.

by next week, by (Friday), by next month, by (October), by next year  do następnego tygodnia, do następnego (piątku), do następnego miesiąca, do (października), do następnego roku

Mark will have been wearing his black coat for five years by December.  W grudniu minie pięć lat, od kiedy Mark nosi swój czarny płaszcz.

by the end of next week, by the end of next month, by the end of next year, by the end of summer do końca następnego tygodnia, do końca następnego miesiąca, do końca następnego roku, do końca lata

They will have been waiting for your decision for two months by the end of next week. Pod koniec następnego tygodnia miną dwa miesiące, od kiedy oni czekają na twoją decyzję. 

in a week za tydzień, in a month za miesiąc, in a year za rok, in an hour za godzinę,  in 10 minutes za dziesięć minut…

The teacher will have been talking to your brother for an hour in five minutes. Za pięć minut minie godzina, od kiedy nauczyciel rozmawia z twoim bratem.

 

Ćwiczenia na czas Future Perfect Continuous

Future Perfect Continuous. Ćwiczenie na budowę zdań twierdzących i przeczących. Wpisz odpowiednią formę.