Future Perfect

Dowiedz się, jak budujemy zdania twierdzące, pytania i przeczenia i kiedy używamy czasu Future Perfect. Poznaj charakterystyczne określniki czasu.

 

Future Perfect budowa zdań

Future Perfect budowa zdań twierdzących

Future Perfect. Budowa zdań twierdzących na przykładzie czasownika do – robić. I will have done – ja zrobię, you will have done – ty zrobisz, he will have done – on zrobi, she will have done – ona zrobi…

Zdanie twierdzące utworzymy dodając will have do czasownika w trzeciej formie (Past Participle – imiesłów bierny). Formą skróconą od will jest  ‘ll.

Zobacz również: Czasowniki regularne i nieregularne, jak utworzyć trzecią formę czasownika (inaczej: Past Participle lub imiesłów bierny) 

 Czasowniki nieregularne w tabelce z przykładami, jaka jest trzecia forma danego czasownika.

I will have lost 5 kilograms by the end of next month. Schudnę 5 kilogramów do końca następnego miesiąca.

Mary will have moved to a new flat by the end of August. Mary przeprowadzi się do nowego mieszkania do końca sierpnia.

Future Perfect budowa zdań pytających

Future Perfect budowa zdań pytających do – robić: Will have done? – Czy ja zrobię?, Will you have done? – Czy ty zrobisz? Will he have done? – Czy on zrobi?, Will she have done? – Czy ona zrobi?…

Zdanie pytające (pytanie) tworzymy przez inwersję czyli przez przestawienie: will + podmiot + have + czasownik w trzeciej formie.

Will you have lost 5 kilograms by the end of next month? Czy schudniesz pięć kilogramów do końca miesiąca?

Will Mary have moved to a new flat by the end of August? Czy Mary przeprowadzi się do nowego mieszkania do końca sierpnia?

Zdanie przeczące (przeczenie),  utworzymy dodając will not have do czasownika w trzeciej formie (Past Participle – imiesłów bierny). Formą skróconą od will not jest won’t.

I won’t have lost 5 kilograms by the end of next month. Nie schudnę 5 kilogramów do końca następnego miesiąca.

Mary won’t have moved to a new flat by the end of August. Mary nie przeprowadzi się do nowego mieszkania do końca sierpnia.

 

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

 

Future Perfect. Budowa zdań twierdzących, pytań i przeczeń. Zestawienie w tabelce.

 

Future Perfect budowa

Future Perfect. Zdania twierdzące, pytania i przeczenia z czasownikami regularnymi: live – mieszkać (lived), visit – odwiedzać (visited) i nieregularnymi: write – pisać (written), build – budować (built).

 

Zdania twierdząceZdania pytająceZdania przeczące
I  will have read. Ja przeczytam.Will I have read? Czy ja przeczytam?I won’t have read. Ja nie przeczytam.
You will have earned. Ty zarobisz.Will you have earned? Czy ty zarobisz?You won’t have earned. Ty nie zarobisz.
He will have played. On będzie grał.Will he have played? Czy on będzie grał?He won’t have played. On nie będzie grał.
She will have worked Ona będzie pracowała.Will she have worked? Czy ona będzie pracowała?She won’t have worked. Ona nie będzie pracowała.
It will have finished. To się skończy.Will it have finished? Czy to się skończy?It won’t have finished. To się nie skończy.
We will have learnt. My nauczymy się.Will we have learnt? Czy my nauczymy się?We won’t have learnt. My nie nauczymy się.
You will have found. Wy znajdziecie.Will you have found? Czy wy znajdziecie?You won’t have found. Wy nie znajdziecie.
They will have paid. Oni zapłacą, one zapłacą.Will they have paid? Czy oni zapłacą/czy one zapłacą?They won’t have paid. Oni nie zapłacą/one nie zapłacą.

 

Future Perfect zastosowanie

Czasu Future Perfect używamy:

  • dla określenia czynności, która zostanie zakończona w określonym czasie w przyszłości.

      I will have written an email by seven o'clock.
Napiszę e-mail do godziny siódmej.

      They will have built the new house by the end of next week.
Oni wybudują nowy dom do końca przyszłego tygodnia.

 

  • określając, że w pewnym momencie w przyszłości upłynie okres, w ciągu którego pewien stan ma miejsce.

      Next month my parents will have been married for thirty years.
W przyszłym miesiącu minie trzydzieści lat, od kiedy moi rodzice są małżeństwem.

      By next week Kate and John will have known each other for seven years.
 W przyszłym tygodniu minie siedem lat, jak Kate i John się znają.

 

Future Perfect. Charakterystyczne określniki czasu

Future Perfect budowa zdań przeczących

Future Perfect budowa zdań przeczących na przykładzie czasownika do – robić. I won’t have done – ja nie zrobię, you won’t have done – ty nie zrobisz, he won’t have done – on nie zrobi, she won’t have done – ona nie zrobi…

by (5) o’clock do godziny np. 5, przed godziną np.5

By six o’clock I will have done my homework. Do godziny szóstej skończę odrabiać pracę domową.

by tomorrow do jutra

Karen will have translated the poem by tomorrow. Karen przetłumaczy wiersz do jutra.

by next week, by (Saturday), by next month, by (September), by next year  do następnego tygodnia, do następnej (soboty), do następnego miesiąca, do (września), do następnego roku

Mark will have made the decision by next week. Mark podejmie decyzję do następnego tygodnia.

by the end of next week, by the end of next month, by the end of next year, by the end of spring do końca następnego tygodnia, do końca następnego miesiąca, do końca następnego roku, do końca wiosny

They will have spent all their money by the end of summer. Oni wydadzą wszystkie pieniądze do końca lata.

in a week za tydzień, in a month za miesiąc, in a year za rok, in 20 minutes za dwadzieścia minut…

My sister will have sold her car in a month. Moja siostra sprzeda samochód za miesiąc.

 

Ćwiczenia na czas Future Perfect

Future Perfect. Ćwiczenie na budowę zdań twierdzących i przeczących. Wpisz odpowiednią formę.