Be going to – mieć zamiar coś zrobić

Konstrukcja going to jest często stosowana języku angielskim. Dowiedz się,  jak budujemy zdania twierdzące, pytania i przeczenia i kiedy jej używamy. Poznaj różnice między going to a will oraz Present Continuous do wyrażania przyszłości.

 

Be going to budowa zdań twierdzących

going to budowa zdan

Budowa zdań twierdzących be going to – mieć zamiar coś zrobić na przykładzie czasownika “learn” – uczyć się. I am going to learn – Ja zamierzam się uczyć, You are going to learn – Ty zamierzasz się uczyć, He is going to learn – On zamierza się uczyć, She is going to learn – Ona zamierza się uczyć…

Zdanie twierdzące tworzymy, dodając do osoby odpowiednią formę czasownika be (am, is, are) going to oraz czasownik w pierwszej formie.

I am going to be doctor. Ja zamierzam być lekarzem.

Alan is going to ride a bicycle in the evening. Alan zamierza pojeździć rowerem wieczorem.

They are going to buy a house by the sea. Oni zamierzają kupić dom nad morzem.

 

Pytania, budowa zdań pytających be going to

Zdanie pytające (pytanie) tworzymy przez przestawienie. Na początku stawiamy odpowiednią formę czasownika be (am, is, are), osobę, going to oraz czasownik w pierwszej formie.

Are you going to phone your parents today? Czy zamierzasz dzisiaj zadzwonić do rodziców?

Is Susan going to have breakfast with us? Czy Susan zamierza zjeść z nami śniadanie?

Are they going to stay there for a week? Czy oni zamierzają zostać tam tydzień?

 

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

 

going to zastosowanie pytania

Budowa zdań pytających “be going to – mieć zamiar coś zrobić” na przykładzie czasownika “learn” – uczyć się. Am going to learn? – Czy Ja zamierzam się uczyć?, Are you going to learn? – Czy Ty zamierzasz się uczyć? Is he is going to learn? – Czy on zamierza się uczyć? Is she going to learn? Czy ona zamierza się uczyć?…

Krótkie odpowiedzi na pytania z be going to

W krótkich odpowiedziach twierdzących używamy  odpowiedniej formy czasownika być am, are lub is.

W krótkich odpowiedziach przeczących używamy odpowiednio formy am, are lub is, dodając „not” .

Am I going to watch TV?                  Yes, I am.              No, I’m not.

Czy ja zamierzam oglądać telewizję? Tak (zamierzam).        Nie (nie zamierzam)

Are you going to watch TV?           Yes, you are.       No, you aren’t./ No, you’re not.

Czy ty  zamierzasz oglądać telewizję? Tak (zamierzasz).     Nie (nie zamierzasz).

Is he going to watch TV?                    Yes, he is.             No, he isn’t/ No, he’s not.

Czy on się zamierza oglądać telewizję? Tak (zamierza).    Nie (nie zamierza).

Is she going to watch TV?                 Yes, she is.            No, she isn’t/ No, she’s not.

Czy ona się zamierza oglądać telewizję? Tak (zamierza).    Nie (nie zamierza).

Is it going to watch TV?                     Yes, it is.                  No, it isn’t/ No, it’s not.

Czy ono się zamierza oglądać telewizję? Tak (zamierza).    Nie (nie zamierza).

Are we going to watch TV?             Yes, we are.            No, we aren’t./ No, we’re not.

Czy my się zamierzamy oglądać telewizję? Tak( zamierzamy). Nie (nie zamierzamy).

Are you going to watch TV?           Yes, you are.          No, you aren’t./No, you’re not.

Czy wy się zamierzacie oglądać telewizję? Tak (zamierzamy).  Nie (nie zamierzamy).

Are they going to watch TV?          Yes, they are.        No, they aren’t./No, they’re not.

Czy oni się zamierzają oglądać telewizję Tak (zamierzają). Nie (nie zamierzają).

 

Pytania szczegółowe z be going to

Tworząc pytanie szczegółowe, wyraz pytający np. what – co, where – gdzie, when – kiedy, what time – o której godzinie, who – kto,  why – dlaczego, how – jak itp. stawiamy na początku zdania.

What are you going to listening to? Czego zamierzasz słuchać?

Where is she going to sit? Gdzie ona zamierza usiąść?

Who are you going to talk to? Z kim zamierzasz rozmawiać?

Why is he going to pay for this? Dlaczego on zamierza zapłacić za to?

When are they going to come back from holiday? Kiedy oni zamierzają wrócić z wakacji?

How are you going to pass the exam? Jak zamierzasz zdać egzamin?

 

Przeczenia, budowa zdań przeczących be going to

 

going to zasady budowa zdań

Budowa zdań przeczących be going to – mieć zamiar coś zrobić na przykładzie czasownika “learn” – uczyć się. I am not going to learn – Ja nie zamierzam się uczyć, You are not going to learn – Ty nie zamierzasz się uczyć, He is not going to learn – On nie zamierza się uczyć, She is not going to learn – Ona nie zamierza się uczyć…

Zdanie przeczące (przeczenie) utworzymy, dodając po osobie odpowiednią formę czasownika be (am, is, are) + not + pierwszą formę czasownika.

I am not going to visit my aunt on Sunday. (I’m not going to visit my aunt on Sunday Nie zamierzam odwiedzić cioci w niedzielę.

It is not going to rain today (It isn’t going to rain today). Nie będzie dzisiaj padał deszcz.

We are not going to buy an expensive mobile phone. (We’re not going to buy an expensive mobile phone). My nie zamierzamy Ci kupić drogiego telefonu komórkowego.

 

 

 

Be going to. Budowa zdań twierdzących, pytań i przeczeń. Zestawienie w tabelce.

be going to budowa zdań

Be going to. Zdania twierdzące, pytające i przeczące na przykładzie czasowników: read – czytać, write – pisać, work – pracować.

Zdania twierdząceZdania pytająceZdania przeczące
I’m going to eat.  Ja zamierzam zjeść.Am I going to eat?  Czy ja zamierzam zjeść?I’m not going to eat.  Ja nie zamierzam zjeść.
You are going to leave.  Ty zamierzasz wyjść.Are you going to leave?  Czy ty zamierzasz wyjść ?You aren’t going to leave. Ty nie zamierzasz wyjść.
He is going to play. On zamierza grać. Is he going to play?  Czy on zamierza  grać?He isn’t going to play. On nie zamierza grać.
She is going to cook.  Ona zamierza gotować.Is she going to cook?  Czy ona zamierza gotować?She isn’t going to cook.  Ona nie zamierza gotować.
It is going to snow.  Będzie padał śnieg.Is it going to snow? Czy będzie padał śnieg?It isn’t going to snow. Nie będzie padał śnieg.
We are going to walk.  My zamierzamy iść pieszo.Are we going to walk? Czy my zamierzamy iść pieszo?We aren’t going to walk. My nie zamierzamy iść pieszo.
You are going to stay.  Wy zamierzacie zostać.Are you going to stay?  Czy wy zamierzacie zostać?You aren’t going to stay.  Wy nie zamierzacie zostać.
They are going to pay.  Oni (one) zamierzają zapłacić.Are they going to pay?  Czy oni (one) zamierzają zapłacić?They aren’t going to pay. Oni (one) nie zamierzają zapłacić.

 

Be going to zastosowanie

Formy going to używamy:

  • Kiedy mówimy o planach i zamiarach dotyczących przyszłości.

      I'm going to buy a new computer.
Zamierzam kupić nowy komputer.

      Kate is going to invite your brother to the party.
Kate zamierza zaprosić twojego brata na przyjęcie.

      We are going to stay at home at the weekend.
My zamierzamy zostać w domu w weekend.

 

  • Gdy przewidujemy najbliższą przyszłość na podstawie tego, co widzimy.

      Look at the sky. It's going to rain!
Spójrz na niebo. Będzie padał deszcz.

      This man is driving very fast. He is going to crash.
Ten człowiek jedzie bardzo szybko. On się rozbije.

      Look at the time! We are going to be late.
Spójrz która godzina! My się spóźnimy.

 

  • Gdy mówimy o sytuacji, która będzie faktem w przyszłości.

      My father is going to work for an American company.
Mój ojciec będzie pracował w amerykańskiej firmie.

 

Często zadawane pytania o formę Be going to

Kiedy używamy going to a kiedy will?

Zarówno forma going to zamierzam jak i will – czas Future Simple (przyszły prosty) służą do wyrażania przyszłości. Różnica jest taka, że konstrukcji going to używamy, gdy decyzja została podjęta wcześniej.
Will czyli formy czasu Future Simple użyjemy, gdy decyzja została podjęta w momencie mówienia.

Przykłady:
I bought a lot of food. I’m going to invite friends for dinner. Kupiłam dużo jedzenia. Zamierzam zaprosić przyjaciół na obiad. (zamierzam zaprosić – decyzja podjęta wcześniej)
The radio is so loud! That’s beacuse I’m going to listen to the news. Radio jest tak głośno! To dlatego, że zamierzam posłuchać wiadomości. (zamierzam posłuchać – decyzja podjęta wcześniej)

What would you like to eat? I don’t know. Maybe I’ll order a pizza. Co chciałbyś zjeść? Nie wiem. Może zamówię pizzę. (decyzja została podjęta w tej chwili).
It’s eight o’clock. Oh, really? I’ll listen to the news. Jest ósma godzina. Och, naprawdę? Posłucham wiadomości. (decyzja podjęta w momencie mówienia).

 

Kiedy używamy going to a kiedy Present Continuous?


Going to (do something) – zdecydowaliśmy się coś zrobić.

Zdecydowaliśmy się, ale nie wiadomo, czy już to zaplanowaliśmy, zorganizowaliśmy i podjęliśmy działania w tym kierunku.
I don’t think you should smoke. Yes, I know. I’m going to give it up. Sądzę, że nie powinieneś palić. Tak, wiem. Zamierzam to rzucić.
Ktoś zamierza rzucić palenie, ale nie wiadomo, czy to już zaplanował i podjął działanie.


Czasu Present Continuous używamy, mówiąc o czynnościach zaplanowanych, zorganizowanych, mających się odbyć w przyszłości np.
My sister is coming back tomorrow. Moja siostra wraca jutro. Działanie zostało już zaplanowane.

Często różnica między going to a Present Continuous jest niewielka lub jej nie ma i obie formy są poprawne.

 

Ćwiczenia na formę be going to

Ćwiczenie. Be going to. Budowa zdań twierdzących, pytań i przeczeń. Wybierz poprawną formę.

Ćwiczenie. Be going to vs. Future Simple (will). Wybierz poprawną formę.