Przyimki angielskie

Prepositions czyli przyimki

Przyimki stanowią istotny element struktury zdaniowej każdego języka, pełniąc rolę narzędzia do łączenia różnych słów i wyrażeń, a także nadając im konkretny kontekst i znaczenie. W języku angielskim przyimki wzbogacają zdania, umożliwiając precyzyjne przedstawienie relacji przestrzennych, czasowych, czy logicznych między poszczególnymi elementami zdania.

Jest to aspekt języka, który wymaga szczególnej uwagi, ponieważ nie zawsze istnieje bezpośrednie odwzorowanie między przyimkami polskimi a angielskimi.

Dla przykładu weźmy frazę “w poniedziałek”, którą w języku angielskim tłumaczy się jako “on Monday”. Tutaj, przyimek “on” jest używany inaczej niż w typowym tłumaczeniu  “na”, jak w przypadku “on the table”, co oznacza “na stole”. To pokazuje, że przyimki mogą być nieco mylące i nie zawsze można je przetłumaczyć dosłownie.

Dlatego zalecamy praktykę uczenia się przyimków w kontekście zestawień z innymi słowami, co pozwoli na lepsze zrozumienie i opanowanie ich użycia w praktycznym przekazie.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Przyimki miejsca: in, on, at, under, behind, between, next to, in front of, opposite, above, below, on the right, on the left, in the middle

przyimki miejsca w angielskimOdkryj różnorodność przyimków miejsca w języku angielskim. Poniżej przedstawiamy listę najpopularniejszych z nich wraz z przykładowymi zdaniami, które pomogą Ci zrozumieć, jak je stosować.

      IN
 – określający znajdowanie się wewnątrz czegoś

in a box w pudełku

in a car w samochodzie

in a garden w ogrodzie

in a town w mieście

in Poland w Polsce

in London w Londynie

in my heart w moim sercu

in your eyes w twoich oczach

      ON
– zazwyczaj wskazujący na powierzchnię czegoś

on a table na stole

on a wall na ścianie

on a sofa na sofie

on the beach na plaży

on the first floor na pierwszym piętrze

on a bus w autobusie

      AT
– używany do wskazania konkretnego miejsca lub punktu

at home w domu

at school w szkole

at work w pracy

at the airport na lotnisku

at the doctor’s u lekarza

at the party na przyjęciu

      UNDER
 – określający pozycję poniżej czegoś

przyimki miejsca angielskiunder the table pod stołem

under the bed pod łóżkiem

under the roof pod dachem

under my book pod moją książką

under the bridge pod mostem

      BEHIND
– wskazujący na pozycję za czymś

behind you za tobą

behind the shelf za szafką

behind the tree za drzewem

behind the house za domem

behind the curtain za zasłoną

      BETWEEN
 – używany do wskazania położenia pomiędzy dwiema rzeczami lub osobami

between you and me pomiędzy tobą a mną

between eight and nine między ósmą a dziewiątą

between friends między przyjaciółmi

angielskie przyimkibetween meals pomiędzy posiłkami

between buildings pomiędzy budynkami

      NEXT TO
– określający bycie obok czegoś

next to the door obok drzwi

next to the bed obok łóżka

next to the window obok okna

next to me obok mnie

next to the river  obok rzeki

      IN FRONT OF
– wskazujący na pozycję przed czymś

in front of the house przed domem

in front of you przed tobą

in front of the hotel przed hotelem

przyimki miejsca angielski

in front of the shop przed sklepem

in front of the mirror  przed lustrem

      OPPOSITE
– używany do wskazania położenia naprzeciwko czegoś

opposite school naprzeciwko szkoły

opposite the cinema naprzeciwko kina

opposite Mary naprzeciwko Mary

opposite the park naprzeciwko parku

opposite the library naprzeciwko biblioteki

 

      ABOVE
– określający pozycję wyżej niż coś

above below przyimki angielski

above the line nad linią

above the picture nad obrazkiem

above us nad nami

above the roof  nad dachem

above the horizon  nad horyzontem

      BELOW
– wskazujący na pozycję niżej niż coś

below the link pod linkiem

below zero poniżej zera

below the surface pod powierzchnią

below the knee  poniżej kolana

below the mountain  poniżej góry

przyimki miejsca angielski prepositions of place

      ON THE RIGHT
– wskazujący na pozycję po prawej stronie

The desk is on the right. Biurko jest po prawej.

The shop is on the right.  Sklep jest po prawej

The painting is on the right. Obraz jest po prawej

      ON THE LEFT
– wskazujący na pozycję po lewej stronie

The door is on the left.  Drzwi są po lewej.

My school is on the left. Moja szkoła jest po lewej.

      IN THE MIDDLE
– określający centralną pozycję

Kate is in the middle. Kate jest w środku.

The tree is in the middle. Drzewo jest w środku.

Przyimki czasu — zrozumienie i zastosowanie on, in, at, about

Przyimki czasu w języku angielskim pełnią kluczową rolę w określaniu konkretnych momentów czasu oraz okresów. Poniżej przedstawiamy przewodnik po najważniejszych przyimkach czasu wraz z przykładami ich użycia:

przyimki czasu angielski

      ON
– używany głównie przed dniami tygodnia, datami i konkretnymi częściami dnia

on Friday/on Fridays  w piątek /w piątki,  on Monday/on Mondays w poniedziałek/ w poniedziałki (przed dniami tygodnia)

on Monday morning  w poniedziałek rano, on Saturday afternoon w sobotnie popołudnie, on Friday evening w piątek wieczorem,

on Monday night w poniedziałek w nocy

on 2 February 2 lutego, on 10 April 10 kwietnia, on 15 May 15 maja, on 20 June 20 czerwca

on 4 March 2020  4 marca 2020,  on 25 July 2017 25 lipca 2017, on 18 August 1998 18 sierpnia 1998

on his birthday  w dniu jego urodzin

on New Year’s Day w Nowy Rok

on Valentine’s Day w Walentynki

      IN
– stosowany przed miesiącami, latami, porami roku oraz do określenia konkretnych okresów dnia lub historycznych epok

in March  w marcu, in July w lipcu, in September we wrześniu, in October w październiku (przed miesiącami)

in 2019  w 2019, in 1998 w 1998, in 1969 w 1969 (przed rokiem)

in winter w zimie (zimą), in summer latem, in spring wiosną, in autumn jesienią (przed porą roku)

in the morning rano

in the early morning  wcześnie rano

in the afternoon po południu

in the evening wieczorem

in the past  w przeszłości

in the future  w przyszłości

in the 1970s  w latach siedemdziesiątych

in the 2000s w latach dwutysięcznych

in the 19th century  w dziewiętnastym wieku

in the Renaissance  w renesansie

in five minutes za pięć minut, in one hour za godzinę, in two days za dwa dni, in five years za pięć lat

in a few weeks za kilka tygodni

      AT
– używany do wskazania konkretnych momentów dnia, świąt oraz określenia obecnych momentów czasu

at the moment w tym momencie

at present  obecnie

at the weekend  w weekend

at night w nocy

at noon w południe

at dawn o świcie

at midnight o północy

at the stroke of midnight  dokładnie o północy

at six o’clock o szóstej

at 6.30 o szóstej trzydzieści

at Christmas w święta Bożego Narodzenia

at Easter  w Wielkanoc

at Thanksgiving w Dzień Dziękczynienia

at the end of… pod koniec

at the beginning of…  na początku…

      ABOUT
– służy do określenia przybliżonego czasu

about six o’clock około szóstej, about nine około dziewiątej, about half past seven około wpół do ósmej

about a decade ago mniej więcej dekadę temu

about a century ago około wieku temu

about a week ago mniej więcej tydzień temu

Wyjątki: brak przyimka w określeniach czasu

W języku angielskim istnieją również sytuacje, w których nie używamy przyimków czasu (takich jak “in”, “on”, “at”) przed określonymi wyrażeniami czasowymi. Oto niektóre z nich:

Nie stawiamy przyimka (in, on, at…)  przed:

THIS – używany do wskazania bieżącego momentu czasu

this morning tego ranka, this week w tym tygodniu, this month w tym miesiącu, this year w tym roku…

NEXT – służy do wskazania najbliższego przyszłego momentu

next Monday w przyszły poniedziałek, next week w przyszłym tygodniu, next month w przyszłym miesiącu, next year w przyszłym roku…

LAST – używany do odniesienia się do ostatniego minionego momentu

last Tuesday w ubiegły wtorek, last week w ubiegłym tygodniu, last month w ubiegłym miesiącu, last year w ubiegłym roku…

EVERY – służy do wskazania regularności zdarzeń

every day każdego dnia, every week każdego tygodnia, every month każdego miesiąca, every year każdego roku…

Przyimki określające ruch: up, down, from, to, along, across, over, through

Przyimki ruchu w języku angielskim służą do wskazania kierunku lub ścieżki ruchu. Poniżej przedstawiamy listę najpopularniejszych przyimków ruchu wraz z przykładami ich użycia:

przyimki angielskie up down

      UP
– wskazuje kierunek ku górze

look up spójrz w górę

climb up wspinać się w górę

      DOWN
– wskazuje kierunek ku dołowi

down the street w dół ulicy

sit down usiądź

      FROM
– używany do wskazania punktu początkowego

from home z domu

from the station z dworca

      TO
– wskazuje punkt docelowy

to school do szkoły

to the office do biura

      ALONG
– określa ruch wzdłuż czegoś

along rhe river wzdłuż rzeki

along the road wzdłuż drogi

      ACROSS
– używany do wskazania przejścia przez coś (na drugą stronę)

across the street przez ulicę

across the bridge przez most

      OVER
– wskazuje ruch ponad czymś

over the bridge  przez most

over the hill przez wzgórze

      THROUGH
– określa ruch przez coś (wewnątrz)

through the window  przez okno

through the tunnel przez tunel

Pozostałe przyimki i ich zastosowanie

W języku angielskim są także inne przyimki, które pomagają nam w budowaniu zdań i wyrażaniu różnych relacji i kontekstów. Oto niektóre z nich wraz z przykładami:

przyimki angielskie przykłady

      ABOUT
– używany do wskazania tematu lub przedmiotu dyskusji

about love o miłości

about work o pracy

about computers o komputerach

      BY
– służy do określenia środka transportu, autora lub miejsca

by the sea nad morzem

by bus autobusem

by bike rowerem

by a book by Sienkiewicz według książki (napisanej przez) Sienkiewicza

by a play by Shakespeare według sztuki (napisanej przez) Shakespeare’a

      AFTER
 – wskazuje na moment czasowy po jakimś wydarzeniu

after dinner po obiedzie

after school po szkole

after they went to Paris po pojechaniu do Paryża

after graduation po ukończeniu studiów

      BEFORE
– używany do wskazania momentu przed jakimś wydarzeniem

before the film przed filmem

before the storm przed burzą

before the exam przed egzaminem

before doing the shopping przed zrobieniem zakupów

before going to bed przed pójściem spać

      DURING
– służy do określenia okresu czasu, w którym coś się dzieje

during the meal podczas posiłku

during the lesson podczas lekcji

during my holidays podczas wakacji

during the conference podczas konferencji

during the weekend w trakcie weekendu

      FOR
– wskazuje na cel, przyczynę lub okres czasu

przyimki angielskie miejsca i ruchuthank you for … dziękuję za…

for a good cause dla dobrej sprawy

for me dla mnie

walk for ten minutes spaceruj przez dziesięć minut

for a long time od dawna

WITH – używany do wskazania towarzystwa lub posiadania czegoś

with you  z tobą

with friends z przyjaciółmi

with pleasure z przyjemnością

with a smile z uśmiechem

      WITHOUT
– służy do wskazania braku czegoś

without me beze mnie

without milk bez mleka

without hesitation bez wahania

without sugar bez cukru

Sekretem mistrzostwa w używaniu przyimków jest ciągła praktyka i konsekwentne ćwiczenia. Serdecznie zachęcamy do włączania przedstawionych tu przykładów do Twojej codziennej komunikacji w języku angielskim. Nie zapomnij także odkrywać innych zasobów i narzędzi edukacyjnych, które mogą wesprzeć Cię w dążeniu do pełnej biegłości w tym aspekcie gramatyki angielskiej.

Ćwiczenia na przyimki

Ćwiczenie dla dzieci. Przyimki miejsca. Zaznacz poprawne zdanie.

Przyimki miejsca. Ćwiczenie. Zaznacz poprawny przyimek miejsca w zdaniu.

Przyimki czasu. Ćwiczenie. Zaznacz poprawny przyimek czasu w zdaniu.