Przyimki angielskie

Przyimki określające miejsce | Przyimki określające czas | Przyimki określające ruch | Pozostałe przyimki

Prepositions czyli przyimki

Trzeba pamiętać o tym, że nie zawsze przyimek polski odpowiada angielskiemu.

Na przykład w poniedziałek w jęz. angielskim to on Monday, mimo, że “on” najczęściej jest tłumaczone jako “na” np. on the table oznacza na stole. Niestety, z przyimkami tak właśnie jest. Najlepiej uczyć się ich w zestawieniach z innymi słowami.

Przyimki miejsca:

in, on, at, under, behind, between, next to, in front of, opposite, above, below, on the right, on the left, in the middle

IN

in a box w pudełku

in a car w samochodzie

in a garden w ogrodzie

in a town w mieście

in Poland w Polsce

in London w Londynie

Nowa książka Hello! Prosto wytłumaczona gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Sprawdź teraz!

 

ON

on a table na stole

on a wall na ścianie

on a sofa na sofie

on the beach na plaży

on the first floor na pierwszym piętrze

on a bus w autobusie

AT 

przyimki_miejsaat home w domu

at school w szkole

at work w pracy

at the airport na lotnisku

at the doctor’s u lekarza

at the party na przyjęciu

UNDER

under the table pod stołem

under the bed pod łóżkiem

under the roof pod dachem

under my book pod moją książką

BEHIND

Hello Gramatyka angielska dla początkujących. Czasy angielskie od podstaw

Nowość Hello Prosto przedstawione podstawy gramatyki angielskiej z ćwiczeniami. Sprawdź!

behind you za tobą

behind the shelf za szafką

behind the tree za drzewem

behind the house za domem

BETWEEN (dwie rzeczy lub osoby)

between you and me pomiędzy tobą a mną

between eight and nine między ósmą a dziewiątą

between friends między przyjaciółmi

between meals pomiędzy posiłkami

NEXT TO

next to the door obok drzwi

next to the bed obok łóżka

next to the window obok okna

next  to me obok mnie

IN FRONT OF

in front of the house przed domem

in front of you przed tobą

in front of the hotel przed hotelem

in front of the shop przed sklepem

OPPOSITE

opposite school naprzeciwko szkoły

opposite the cinema naprzeciwko kina

opposite Mary naprzeciwko Mary

 

ABOVE

above the line nad linią

above the picture nad obrazkiem

above us nad nami

BELOW

below the link pod linkiem

below zero poniżej zera

below the surface pod powierzchnią

ON THE RIGHT

The desk is on the right. Biurko jest po prawej.

ON THE LEFT

The picture is on the left. Obrazek jest po lewej.

IN THE MIDDLE

Kate is in the middle. Kate jest w środku.

Przyimki czasu:

on, in, at, about

ON

przyimki_czasuon Friday/on Fridays  w piątek /w piątki,  on Monday/on Mondays w poniedziałek/ w poniedziałki (przed dniami tygodnia)

on Monday morning  w poniedziałek rano, on Saturday afternoon w sobotnie popołudnie, on Friday evening w piątek wieczorem,

on Monday night w poniedziałek w nocy

on 2 February 2 lutego, on 10 April 10 kwietnia, on 15 May 15 maja, on 20 June 20 czerwca

on 4 March 2020  4 marca 2020,  on 25 July 2017 25 lipca 2017, on 18 August 1998 18 sierpnia 1998

on his birthday  w dniu jego urodzin

on New Year’s Day w Nowy Rok

IN

in March  w marcu, in July w lipcu, in September we wrześniu, in October w październiku (przed miesiącami)

in 2019  w 2019, in 1998 w 1998, in 1969 w 1969 (przed rokiem)

in winter w zimie (zimą), in summer latem, in spring wiosną, in autumn jesienią (przed porą roku)

in the morning rano

in the afternoon po południu

in the evening wieczorem

in the past  w przeszłości

in the future  w przyszłości

in the 1970s  w latach siedemdziesiątych

in the 19th century  w dziewiętnastym wieku

in five minutes za pięć minut, in one hour za godzinę, in two days za dwa dni, in five years za pięć lat

AT

at the moment w tym momencie

at present  obecnie

at the weekend  w weekend

at night w nocy

at noon w południe

at six o’clock o szóstej

at 6.30 o szóstej trzydzieści

at Christmas w święta Bożego Narodzenia

at Easter  w Wielkanoc

at the end of… pod koniec

ABOUT

about six o’clock około szóstej, about nine około dziewiątej, about half past seven około wpół do ósmej

Brak przyimka w określeniach czasu

Nie stawiamy przyimka (in, on, at…)  przed:

this morning tego ranka, this week w tym tygodniu, this month w tym miesiącu, this year w tym roku…

next Monday w przyszły poniedziałek, next week w przyszłym tygodniu, next month w przyszłym miesiącu, next year w przyszłym roku…

last Tuesday w ubiegły wtorek, last week w ubiegłym tygodniu, last month w ubiegłym miesiącu, last year w ubiegłym roku…

every day każdego dnia, every week każdego tygodnia, every month każdego miesiąca, every year każdego roku…

Przyimki określające ruch

DOWN

down the street w dół ulicy

UP

look up spójrz w górę

FROM 

from home z domu

TO

to school do szkoły

ALONG

along rhe river wzdłuż rzeki

ACROSS

across the street przez ulicę

OVER

over the bridge  przez most

THROUGH  przez

through the window  przez okno.

Pozostałe przyimki

przyimki_angielskiABOUT

about love o miłości

about work o pracy

about computers o komputerach

BY

by the sea nad morzem

by bus autobusem

a book by Sienkiewicz książka (napisana przez) Sienkiewicza

AFTER

after dinner po obiedzie

after school po szkole

after they went to Paris po pojechaniu do Paryża

BEFORE

before the film przed filmem

before the exam przed egzaminem

before doing the shopping przed zrobieniem zakupów

DURING

during the meal podczas posiłku

during the lesson podczas lekcji

during my holidays podczas wakacji

FOR 

thank you for … dziękuję za…

for me dla mnie

walk for ten minutes spaceruj przez dziesięć minut

for a long time od dawna

WITH

with you  z tobą

with friends z przyjaciółmi

WITHOUT

without me beze mnie

without milk bez mleka