Przysłówki w języku angielskim

W języku angielskim możemy wyróżnić kilka rodzajów przysłówków:

    • przysłówki sposobu np. quickly – szybko, quietly – cicho, slowly – powoli, beautifully – pięknie, carefully – ostrożnie, starannie, politely – grzecznie, badly – słabo, źle 

Przysłówki sposobu tworzy się zazwyczaj przez dodanie końcówki -ly do przymiotnika, np. sad – smutny, sadly – smutnie, slow – powolny, slowly – powolno, heavy –  ciężki, heavily – ciężko.

Please speak quietly. Proszę mówić cicho.

He opened the door slowly. Otworzył drzwi powoli.

She sings beautifully. Ona pięknie śpiewa.

    • przysłówki częstotliwości np. always – zawsze, often – często, usually – zwykle, sometimes – czasami, rarely – rzadko, never – nigdy

przysłówki częstotliwości angielskiI always get up at six o’clock. Ja zawsze wstaję o szóstej.

They usually drink tea for breakfast. Zwykle do śniadania piją herbatę.

It often rains in November. W listopadzie często pada deszcz.

  •  przysłówki czasu np. now – teraz, later – później, soon – wkrótce, today – dzisiaj, tomorrow – jutro, yesterday – wczoraj

Let’s do it now. Zróbmy to teraz.

What are you doing later? Co robisz później?

See you soon. Do zobaczenia wkrótce.

    • przysłówki miejsca np. here – tutaj, there – tam, above – powyżej, below – poniżej, outside – na zewnątrz, inside – wewnątrz

Don’t go there! Nie idź tam! 

Come here, please. Chodź tutaj, proszę.

Wait for me outside. Zaczekaj na mnie na zewnątrz. 

 

Różnica między przysłówkami a przymiotnikami

Różnica między przymiotnikami a przysłówkami polega na tym, że przymiotnik określa rzeczownik, a przysłówek określa czasownik.

Porównaj poniższe zdania.

PrzymiotnikiPrzysłówki
My mother is a careful driver. Moja mama jest ostrożnym kierowcą.
Mark speaks perfect Spanish. Mark mówi doskonałym hiszpańskim.
Mary is a bad player. Mary jest słabym graczem.
I couldn’t go out because of the heavy rain. Nie mogłem wyjść z powodu mocnego deszczu.
My mother drives very carefully. Moja mama jeździ bardzo ostrożnie.
Mark speaks Spanish perfectly. Mark doskonale mówi po hiszpańsku.
She plays badly. Ona gra słabo.
It rained heavily, so I couldn’t go out. Padało mocno, więc nie mogłem wyjść.

 Niektóre przysłówki mają taką samą formę jak przymiotniki np. 

przysłówki nieregularne angielskifast – szybki, szybko

Lucy is a fast runner. Lucy jest szybką biegaczką.

She can run very fast. Potrafi biegać bardzo szybko.

hard – ciężki, ciężko

This is hard work. To jest ciężka praca.

My father works hard every day. Mój ojciec ciężko pracuje każdego dnia.

early – wcześnie, wczesne

You are too early. Wait ten minutes, please. Jesteś za wcześnie. Proszę poczekać dziesięć minut.

I don’t like early winter mornings. Nie lubię wczesnych zimowych poranków.

late – późny, późno

Hurry up! I don’t want to be late again! Pośpiesz się! Nie chcę znowu być spóźniony!

Why did you go to bed so late yesterday? Dlaczego wczoraj tak późno położyłeś się spać?

straight – prosty, prosto

She has got dark, straight hair. Ma ciemne, proste włosy.

Go straight and then turn left. Idź prosto, a następnie skręć w lewo.

daily – codzienny, codziennie

What are your daily activities at home? Jakie są twoje codzienne zajęcia w domu?

They exercise daily for two hours. Ćwiczą codziennie przez dwie godziny.

 

Stopniowanie przysłówków regularnych

Przysłówki krótkie, zazwyczaj jednosylabowe przyjmują końcówkę -er w stopniu wyższym, a najwyższym -est.

Krótkie przysłówki (zwykle jednosylabowe), które mają taką samą formę jak przymiotniki Stopnień wyższy:
dodanie końcówki – er lub -r
Stopień najwyższy:
dodanie końcówki –est
lub -st
fast – szybko
long – długo
near – blisko
late – późno
early – wcześnie
faster
longer
nearer
later
earlier
the fastest
the longest
the nearest
the latest
the earliest

Przysłówki dwu- lub więcej sylabowe poprzedzone są przed stopniem wyższym słowem more, a najwyższym (the) most

Przysłówki dwu- lub więcej sylabowe oraz wszystkie zakończone na –lyStopnień wyższy:
dodanie przed przysłówkiem słowa: more
Stopień najwyższy:
dodanie przed przysłówkiem: the most
carefully – ostrożnie, uważnie
politely – grzecznie
fluently – biegle
safely – bezpiecznie
more carefully
more politely
more fluently
more safely
the most carefully
the most politely
the most fluently
the most safely

 

Stopniowanie przysłówków nieregularnych

Przysłówki well (dobrze) i badly (źle, słabo), stopniujemy tak samo jak odpowiadające im przymiotniki: good (dobry), bad (zły).

Stopień równyStopień wyższyStopień najwyższy
well – dobrze
badly – źle, słabo
far – daleko
better
worse
farther
the best
the worst
the farthest

Kate speaks English very well. Kate bardzo dobrze mówi po angielsku.

I can speak English better than her! Mówię po angielsku lepiej niż ona!

Peter plays tennis really badly. Piotr bardzo słabo gra w tenisa.

I play tennis worse than him! Gram w tenisa gorzej od niego!

Sprawdź również: Stopniowanie przymiotników angielskich

 Warto zauważyć, że nie wszystkie słowa kończące się na -ly są przysłówkami. Niektóre przymiotniki również kończą się na -ly, na przykład: lovely – śliczny, friendly – przyjazny, lonely – samotny, silly – niemądry, elderly – starszy, lively – pełen życia.