Przysłówki w języku angielskim i ich stopniowanie

W języku angielskim przysłówki pełnią kluczową rolę, dodając szczegółów i kontekstu do wypowiedzi.

Istnieje kilka kategorii przysłówków:

  1. Przysłówki sposobu: Te przysłówki opisują, jak coś jest robione i pochodzą od przymiotników.
    Przykłady: quickly – szybko, quietly – cicho, slowly – powoli, beautifully – pięknie, carefully – ostrożnie, starannie, politely – grzecznie, badly – słabo, źle 

Przysłówki sposobu tworzy się zazwyczaj przez dodanie końcówki -ly do przymiotnika, np. sad – smutny, sadly – smutnie, slow – powolny, slowly – powolno, heavy –  ciężki, heavily – ciężko.

Użycie tych słów dodaje opisu działaniom, jak w zdaniach: 

Please speak quietly. Proszę mówić cicho.

He opened the door slowly. Otworzył drzwi powoli.

She sings beautifully. Ona pięknie śpiewa.

2. Przysłówki Częstotliwości: Określają one, jak często coś się dzieje. Słowa takie jak: always – zawsze, often – często, usually – zwykle, sometimes – czasami, rarely – rzadko, never – nigdy,  pomagają określić regularność działań.

przysłówki częstotliwości angielskiI always get up at six o’clock. Ja zawsze wstaję o szóstej.

They usually drink tea for breakfast. Zwykle do śniadania piją herbatę.

It often rains in November. W listopadzie często pada deszcz.

3. Przysłówki Czasu: Wskazują one na konkretny moment lub okres czasu. Używając: now – teraz, later – później, soon – wkrótce, today – dzisiaj, tomorrow – jutro, yesterday – wczoraj, możemy określić, kiedy coś się wydarzy. 

Let’s do it now. Zróbmy to teraz.

What are you doing later? Co robisz później?

See you soon. Do zobaczenia wkrótce.

4. Przysłówki Miejsca: Te przysłówki wskazują, gdzie coś się dzieje. Używając słów jak: here – tutaj, there – tam, above – powyżej, below – poniżej, outside – na zewnątrz, inside – wewnątrz, precyzujemy lokalizację działań.  Przykłady: 

Don’t go there! Nie idź tam! 

Come here, please. Chodź tutaj, proszę.

Wait for me outside. Zaczekaj na mnie na zewnątrz. 

Każda z tych kategorii przysłówków ma swoje zastosowanie, pomagając tworzyć bogate, szczegółowe zdania, które precyzyjnie przekazują nasze myśli i intencje.

Warto je stosować świadomie, aby wzbogacić komunikację i uczynić język bardziej ekspresyjnym.

 

Stopniowanie przysłówków regularnych

Przysłówki krótkie, zazwyczaj jednosylabowe przyjmują końcówkę -er w stopniu wyższym, a najwyższym -est.

Krótkie przysłówki (zwykle jednosylabowe), które mają taką samą formę jak przymiotniki Stopnień wyższy:
dodanie końcówki – er lub -r
Stopień najwyższy:
dodanie końcówki –est
lub -st
fast – szybko
long – długo
near – blisko
late – późno
early – wcześnie
faster
longer
nearer
later
earlier
the fastest
the longest
the nearest
the latest
the earliest

Przysłówki dwu- lub więcej sylabowe poprzedzone są przed stopniem wyższym słowem more, a najwyższym (the) most

Przysłówki dwu- lub więcej sylabowe oraz wszystkie zakończone na –ly Stopnień wyższy:
dodanie przed przysłówkiem słowa: more
Stopień najwyższy:
dodanie przed przysłówkiem: the most
carefully – ostrożnie, uważnie
politely – grzecznie
fluently – biegle
safely – bezpiecznie
more carefully
more politely
more fluently
more safely
the most carefully
the most politely
the most fluently
the most safely

 

Stopniowanie przysłówków nieregularnych

Przysłówki well (dobrze) i badly (źle, słabo), stopniujemy tak samo jak odpowiadające im przymiotniki: good (dobry), bad (zły).

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
well – dobrze
badly – źle, słabo
far – daleko
better
worse
farther
the best
the worst
the farthest

przysłówki nieregularne stopniowanieKate speaks English very well. Kate bardzo dobrze mówi po angielsku.

I can speak English better than her! Mówię po angielsku lepiej niż ona!

Peter plays tennis really badly. Piotr bardzo słabo gra w tenisa.

I play tennis worse than him! Gram w tenisa gorzej od niego!

Sprawdź również: Stopniowanie przymiotników angielskich

 Warto zauważyć, że nie wszystkie słowa kończące się na -ly są przysłówkami. Niektóre przymiotniki również kończą się na -ly, na przykład: lovely – śliczny, friendly – przyjazny, lonely – samotny, silly – niemądry, elderly – starszy, lively – pełen życia.

Różnica między przysłówkami a przymiotnikami

Przymiotniki są słowami, które opisują lub modyfikują rzeczowniki, dostarczając szczegółów na temat ich cech, takich jak wygląd, rozmiar, kolor, czy uczucia.

Na przykład, w zdaniu “Sara is a careful driver” (Sara jest ostrożnym kierowcą), “careful” (ostrożny) jest przymiotnikiem, który opisuje Sarę, kierowcę.

Z drugiej strony, przysłówki modyfikują czasowniki, dostarczając informacji na temat tego, jak, gdzie, kiedy lub w jakim stopniu coś się dzieje.

Na przykład, w zdaniu “Sara drives extremely carefully” (Sara prowadzi niezwykle ostrożnie), “carefully” (ostrożnie) jest przysłówkiem, które opisuje, jak Sara prowadzi.

Porównaj poniższe zdania.

Przymiotniki Przysłówki
Mark speaks perfect Spanish. Mark mówi doskonałym hiszpańskim.
Mary is a bad player. Mary jest słabym graczem.
I couldn’t go out because of the heavy rain. Nie mogłem wyjść z powodu mocnego deszczu.
Mark speaks Spanish perfectly. Mark doskonale mówi po hiszpańsku.
She plays badly. Ona gra słabo.
It rained heavily, so I couldn’t go out. Padało mocno, więc nie mogłem wyjść.

 Niektóre przysłówki mają taką samą formę jak przymiotniki np. 

przysłówki nieregularne angielskifast – szybki, szybko

Lucy is a fast runner. Lucy jest szybką biegaczką.

She can run very fast. Potrafi biegać bardzo szybko.

hard – ciężki, ciężko

This is hard work. To jest ciężka praca.

My father works hard every day. Mój ojciec ciężko pracuje każdego dnia.

early – wcześnie, wczesne

You are too early. Wait ten minutes, please. Jesteś za wcześnie. Proszę poczekać dziesięć minut.

I don’t like early winter mornings. Nie lubię wczesnych zimowych poranków.

late – późny, późno

Hurry up! I don’t want to be late again! Pośpiesz się! Nie chcę znowu być spóźniony!

Why did you go to bed so late yesterday? Dlaczego wczoraj tak późno położyłeś się spać?

straight – prosty, prosto

She has got dark, straight hair. Ma ciemne, proste włosy.

Go straight and then turn left. Idź prosto, a następnie skręć w lewo.

daily – codzienny, codziennie

What are your daily activities at home? Jakie są twoje codzienne zajęcia w domu?

They exercise daily for two hours. Ćwiczą codziennie przez dwie godziny.

Podsumowując, przysłówki pełnią kluczową rolę w strukturze językowej, wzbogacając naszą komunikację. Poprzez świadome wykorzystanie przysłówków, zarówno w mowie, jak i pisaniu, możemy precyzyjniej wyrażać swoje myśli, uczucia i intencje.