transformacje angielski

Transformacje i parafrazy, czyli  przekształcanie zdań po angielsku

Zadania polegające na przekształceniach zdań (parafrazy), które można spotkać na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym, sprawdzają znajomość  angielskich struktur leksykalno – gramatycznych. Techniką użytą jest konwersja (parafraza), polegająca na umiejętności przekazania tej samej informacji, przy zastosowaniu innej struktury.

Poniżej znajdziesz 30 przykładów parafrazy.

Parafraza przykłady zdań:

1.You shouldn’t talk while your teacher is speaking.

supposed

You are not supposed to talk while the teacher is speaking.

2.It is very rare for me to go to the theatre.

hardly

I hardly ever go to the theatre.

3.One advantage of living in the mountains is clean air.

favour

One point in favour of living in the mountains is clean air.

4.There’s no point in asking John to help.

worth

It is not worth asking John to help.

5.Barbara finds driving on the right very strange.

used

Barbara is not used to driving on the right.

6.Steve’s clothes weren’t as smart as Mark’s.

than

Mark’s clothes were smarter than Steve’s.

7.My car really needs to be repaired soon.

must

I really must have /get my car repaired soon.

8.It’s ages since I last saw him

for

I haven’t seen him for ages.

9.Take a jacket with you because it might get very cold.

in

Take a jacket with you in case it gets very cold.

10.I haven’t been to the cinema for four years.

since

It’s four years since I went to the cinema.

11.How many computers can this factory  produce in a month?

by

How many computers can be produced by this factory in a month?

12.Kate had not expected the film to be so good.

better

The film was better than Kate expected. 

13. There is no sugar left.

run

We have run out of sugar.

14.I wish I hadn’t told him the truth.

regret

I regret telling him the truth.

15.We missed the plane because we forgot to take our passports.

remembered

If we had remembered to take our passports, we wouldn’t have missed the plane.

16. It’s not worh asking the teacher for help.

point

There is no point in asking the teacher for help.

17. “Do you realise what the problem is, John?” asked Jill.

what

Jill asked John if he realised what the problem it was.

18. I wrote a letter a month ago.

month

It has been a month since I wrote a letter.

19. “Did you see that documentary on television on Sunday?” Bill asked me.

seen

Bill wanted to know if I had seen that documentary on television on Sunday.

20. Jane is the only person who has done her homework.

nobody

Apart from Jane nobody has done their homework.

21. I’d rather you didn’t use my mobile phone.

mind

Would you mind not using my mobile phone?

22. I do not intend to tell you the truth.

intention

I have no intention of telling you the truth.

23. I would be difficult for me to cook dinner for our guests.

difficulty

I would have difficulty in cooking dinner for our guests.

24. I’d rather not spend another day with Mark.

feel

I don’t feel like spending another day with Mark.

25. Mary hasn’t been jogging for four months.

jogging

The last time Mary went jogging was four months ago.

26. We haven’t decided what to do yet.

still

We still haven’t decided what to do.

27. She made him wait for twenty minutes.

was

He was made to wait for twenty minutes.

28. She paid 200$ for the ticket.

her

The ticket cost her 200$.

29. It’s forbidden to smoke here.

not

You must not smoke here.

30. I will try as hard as I can to win the match.

best

I’ll do my best to win the match.

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Zobacz także: