Question tags w języku angielskim

Question tags, tak zwane doczepki pytaniowe lub końcówki pytające są odpowiednikami polskiego: prawda?, czyż nie?, nieprawdaż?

Są to krótkie uzupełnienia zdań twierdzących lub przeczących, które zdajemy, gdy chcemy się upewnić, czy rozmówca się z nami zgadza.

 

question tags w języku angielskimJeżeli zdanie jest twierdzące, question tag ma formę przeczącą.

A positive sentence →  a negative question tag

 

It is a nice day, isn’t it?

Ładny dzień, prawda?

Mike lives in Cambridge, doesn’t he?

Mike mieszka w Cambridge, prawda?

You were ill last week, weren’t you?

Byłeś chory w zeszłym tygodniu, prawda?

 

Jeżeli zdanie jest przeczące, question tag ma formę twierdzącą.

A negative sentence →  a positive question tag

You don’t like coffee, do you?

Nie lubisz kawy, prawda?

She hasn’t got a car, has she?

Ona nie ma samochodu, prawda?

They can’t play the piano, can they?

Oni nie potrafią grać na pianinie, prawda?

Pytanie question tag zawiera zawsze zaimek (I, you, he, she, it, we, they). Nigdy nie zawiera rzeczownika (np. Mary, the man, the house, flowers, computer itp.)

 

Przykłady tworzenia question tags

Przykłady question tags z czasownikiem be – być w czasie teraźniejszym Present Simple.

Present Simple               Przykład zdania z question tagTłumaczenie zdania
Czasownik Być (am, is, are) I am better than Karen, arent I? *
You are hungry, aren’t you?
John is at work today, isn’t he?
I am not late, am I?
You aren’t very tired, are you?
She isn’t on holiday, is she?
Jestem lepszy niż Karen, prawda?
Jesteś głodny, prawda?
John jest dzisiaj w pracy, prawda?
Nie spóźniłem się, prawda?
Nie jesteś bardzo zmęczony, prawda?
Ona nie jest na wakacjach, prawda?

*Zwróć uwagę, że question tag do I am jest aren’t I (NIE: am I not lub am’t I)

 

Czasownik have (oznaczający mieć, posiadać) w czasie Present Simple, czasownik can (móc, potrafić) tworzą question tag w podobny sposób do powyższego.

You have got a big house, haven’t you? Masz duży dom, prawda?

Tom has got a new car, hasn’t he? Tom ma nowy samochód, prawda?

They haven’t got two children, have they? Oni nie mają dwójki dzieci, prawda? 

You can swim, can’t you? Umiesz pływać, prawda?

We can’t leave at eight, can we? Nie możemy wyjechać o ósmej, prawda?

 

Przykłady tworzenia question tags w wybranych czasach

Przykłady question tags w czasach teraźniejszych: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous.

 Przykład zdania z question tagTłumaczenie zdania
Present SimpleYou drink orange juice, don’t you?
Kate looks very happy, doesn’t she?
His parents eat snails, don’t they?
You don’t know me, do you?
He doesn’t smoke, does he?
They don’t eat meat, do they?
Pijesz sok pomarańczowy, prawda?
Kate wygląda na bardzo szczęśliwą, prawda?
Jego rodzice jedzą ślimaki, prawda?
Nie znasz mnie, prawda?
On nie pali, prawda?
Oni nie jedzą mięsa, prawda?
 Przykład zdania z question tagTłumaczenie zdania
Present ContinuousYour mother is cooking dinner, isn’t she?
It is snowing, isn’t it?
They are watching TV, aren’t they?
You aren’t playing with us, are you?
Mark isn’t talking to his father, is he?
We aren’t doing our homework, are we?
Twoja matka gotuje obiad, prawda?
Pada śnieg, prawda?
Oni oglądają telewizję, prawda?
Nie bawisz się z nami, prawda?
Mark nie rozmawia ze swoim ojcem, prawda?
Nie odrabiamy pracy domowej, prawda?
 Przykład zdania z question tagTłumaczenie zdania
Present PerfectYou have been to Rome, haven’t you?
Marcy has met your parents, hasn’t she?
You haven’t lost the key, have you?
Tim hasn’t helped you, has he?
Byłeś w Rzymie, prawda?
Marcy poznała twoich rodziców, prawda?
Nie zgubiłaś klucza, prawda?
Tim ci nie pomógł, prawda?
 Przykład zdania z question tagTłumaczenie zdania
Present Perfect ContinuousYou have been learning English for five years, haven’t you?
Susan has been waiting for you for ages, hasn’t she?
We haven’t been listening to the radio for a long time, have we?
Mrs Collins hasn’t been cleaning the garden for two months, has she?
Uczysz się angielskiego od pięciu lat, prawda?
Susan czeka na ciebie od wieków, prawda?
Nie słuchamy radia od dłuższego czasu, prawda?
Pani Collins nie sprząta ogrodu od dwóch miesięcy, prawda?

Przykłady question tags w czasie przeszłym Past Simple.

 Przykład zdania z question tagTłumaczenie zdania
Past Simple
Czasownik być (was, were)
It was very warm yesterday, wasn’t it?
Your sisters were angry, weren’t they?
The ticket wasn’t expensive, was it?
You weren’t at school last week, were you?
Wczoraj było bardzo ciepło, prawda?
Twoje siostry były rozgniewane, prawda?
Bilet nie była drogi, prawda?
Nie byłeś w szkole w zeszłym tygodniu, prawda?
 Przykład zdania z question tagTłumaczenie zdania
Past SimpleKen went to university, didn’t he?
We had a lot of work, didn’t we?
They didn’t speak English very well, did they?
Mark didn’t like the book, did he?
Ken poszedł na uniwersytet, prawda?
Mieliśmy dużo pracy, prawda?
Oni nie mówili zbyt dobrze po angielsku, prawda?
Markowi nie podobała się ta książka, prawda?

Przykłady question tags w czasie przyszłym Future Simple.

 Przykład zdania z question tagTłumaczenie zdania
Future SimpleYou will go shopping later, won’t you?
They will bring you a small gift, won’t they?
Jim won’t go to school tomorrow, will he?
You won’t be here on Monday, will you?
Pójdziesz później na zakupy, prawda?
Oni przyniosą ci mały prezent, prawda?
Jim nie pójdzie jutro do szkoły, prawda?
Nie będzie cię tu w poniedziałek, prawda?

 

Wyjątki. Zwróć uwagę na poniższe zasady tworzenia question tags.

Tak, jak wspomniano powyżej, question tag do I am jest aren’t I, istnieją również inne wyjątki od zasad.

 Przykład zdania z question tagTłumaczenie zdania

I/you/he… Must Mustn’t I/you/he…
I/you/he… Needn’t → Need I/you/he…
I/you/he… Need to → Don’t I/you/he…
I/you/he… Used to → Didn’t I/you/he…

We must go out now, mustn’t we?

He needn’t clean his car, need he?

The Browns need to repair the fence, don’t they?

We used to eat a lot of sweets, didn’t we?
Musimy teraz wyjść, prawda?

Nie musi myć swojego samochodu, prawda?

Państwo Brown muszą naprawić ogrodzenie, prawda?

Zwykle jedliśmy dużo słodyczy, prawda?

 

 Przykład zdania z question tagTłumaczenie zdania
Let’s → Shall we
Polecenie → Will you
There is/ There are → isn’t there/ aren’t there
This is/ That is → isn’t it?
Let’s stay at home tonight, shall we?
Open the window, will you?
There is a place place for me, isn’t there?
This is your book, isn’t it?
Zostańmy dziś w domu, dobrze?
Otwórz okno, dobrze?
Jest tam miejsce dla mnie, prawda?
To jest twoja książka, prawda?

Na zdanie twierdzące z queston tag możemy odpowiedzieć yes z odpowiednim operatorem (słowem, który tworzy pytanie w danym czasie). Na zdanie przeczące możemy odpowiedzieć no z odpowiednim operatorem.

You work in a bank, don’t you? Yes, I do.

Pracujesz w banku, prawda? Tak, pracuję.

Mary went to the cinema on Saturday, didn’t she? Yes, she did.

Mary poszła do kina w sobotę, prawda? Tak, poszła.

He doesn’t like garlic, does he? No, he doesn’t.

On nie lubi czosnku, prawda? Nie, nie lubi.

You didn’t meet Jenny last week, did you? No, I didn’t.

Nie spotkałeś się z Jenny w zeszłym tygodniu, prawda? Nie, nie spotkałem.