Strona bierna w języku angielskim – passive voice

W języku angielskim strona bierna występuje częściej niż w języku polskim, zwłaszcza w języku oficjalnym lub urzędowym.

Strona bierna. Zastosowanie

Strony biernej używamy, gdy bardziej interesuje nas sama czynność, niż osoba, która ją wykonała. Wykonawca czynności może być nieznany lub bliżej nieokreślony. W tłumaczeniach zdań ze strony biernej z języka angielskiego na język polski występują zazwyczaj formy bezosobowe.

strona bierna angielskiStrona czynna: They speak English here. Mówią tutaj po angielsku.

Strona bierna: English is spoken here. Mówi się tutaj po angielsku.

Strona czynna: They built the castle in 13th century. Zamek zbudowali w XIII wieku.

Strona bierna: The castle was built in 13th century. Zamek został zbudowany w XIII wieku.

Jeżeli podajemy wykonawcę czynności w stronie biernej, używamy przyimka by, np.

This play was writen by Moliere. Sztuka ta została napisana przez Moliere’a.

Jeżeli w stronie biernej chcemy powiedzieć o narzędziu, substancji lub instrumencie, stosujemy przyimek with, np.

The gate will be opened with an electronic chip. Brama będzie otwierana za pomocą elektronicznego chipa.

Jeżeli zdanie zawiera dwa dopełnienia, może mieć dwie konstrukcje w stronie biernej, np.

Strona czynna: They give Susan a lot of homework every day. Codziennie zadają Susan dużo pracy domowej.

Strona bierna: Susan is given a lot of homework every day. Susan codziennie dostaje dużo pracy domowej.

Strona bierna: A lot of homework is given to Susan every day. Dużo pracy domowej zadaje się Susan każdego dnia.

 

Strona bierna. Budowa zdań

Stronę bierną tworzymy, stosując odpowiednią formę czasownika BE (forma Be będzie zależna od czasu) oraz trzeciej formy czasownika, czyli imiesłowu biernego (Past Participle).

W przypadku czasownika regularnego trzecią formę Past Participle tworzymy, dodając końcówkę -ed lub -d.

Formy czasowników nieregularnych są podane w zestawieniach, trzeba się ich nauczyć na pamięć

strona bierna angielski przykłady zamianyPresent Simple: am/is/are + Past Participle

Past Simple: was/were + Past Participle

Present Continuous: am/is/are + being + Past Participle

Future Simple: will be + Past Participle

Czasowniki modalne: can/must/should/may + be + Past Participle

Present Perfect: have been/has been + Past Participle

Past Continuous: was/were + being + Past Participle

Past Perfect: had been + Past Participle

have to (musieć): have to be/has to be + Past Participle

Czasy takie jak Future Continuous, Present Perfect Continuous oraz Past Perfect Continuous są rzadko stosowane w stronie biernej.

Strona bierna w czasie Present Simple

Strona czynna
Present Simple
Strona bierna
Am/is/are + Past Participle
Zdania twierdzące
They ask me a lot of questions.
She cleans her house every day.
They make these bags in Italy.
Zdania twierdzące
I am asked a lot of questions.
Her house is cleaned every day.
These bags are made in Italy.
Zdania pytające
Do they ask me a lot of questions?
Does she clean her house every day?
Do they make these bags in Italy?
Zdania pytające
Am I asked a lot of questions?
Is her house cleaned every day?
Are these bags made in Italy?
Zdania przeczące
They don’t ask me a lot of questions.
She doesn’t clean her room every day.
They don’t make these shoes in Italy.
Zdania przeczące
I am not asked a lot of questions.
Her house is not cleaned every day.
These shoes are not made in Italy.

 

Strona bierna w czasie Past Simple

 

Strona czynna
Past Simple
Strona bierna
Was/were + Past Participle
Zdania twierdzące
He wrote this book in 1962.
They delivered these parcels yesterday.
My father gave me this watch.
Zdania twierdzące
This book was written in 1962.
These parcels were delivered yesterday.
I was given this watch by my father.

Zdania pytające
Did he write this book in 1962?
Did they deliver these parcels yesterday?
Did your father give you this watch?
Zdania pytające
Was this book written in 1962?
Were these parcels delivered yesterday?
Was this watch given by your father?
Zdania przeczące
He didn’t write this book in 1962.
They didn’t deliver these parcels yesterday.
My father didn’t give me this watch.

Zdania przeczące
This book wasn’t written in 1962.
These parcels weren’t delivered yesterday.
I wasn’t given this watch by my father.

Strona bierna w czasie Present Continuous

Strona czynna
Present Continuous
Strona bierna
Am/is/are + being + Past Participle
Zdania twierdzące
He is following me.
They are playing a beautiful song now.
The mechanic is repairing your cars.
Zdania twierdzące
I am being followed.
A beautiful song is being played now.
Your cars are being repaired by the mechanic.
Zdania pytające
Is he following me?
Are they playing a beautiful song now?
Is the mechanic repairing your cars?
Zdania pytające
Am I being followed?
Is a beautiful song being played now?
Are your cars being repaired by the mechanic?
Zdania przeczące
He isn’t following me.
They aren’t playing a beautiful song now.
The mechanic isn’t repairing your cars.
Zdania przeczące
I am not being followed.
A beautiful song isn’t being played now.
Your cars aren’t being repaired by the mechanic.

Strona bierna w czasie Future Simple

Strona czynna
Future Simple
Strona bierna
Will be + Past Participle
Zdania twierdzące
She will sell the house next week.
I will never forget you.
They will give Mark a new computer.
Zdania twierdzące
The house will be sold next week.
You will never be forgotten.
Mark will be given a new computer.
Zdania pytające
Will she sell the house next week?
Will I ever forget you?
Will they give Mark a new computer?
Zdania pytające
Will the house be sold next week?
Will you ever be forgotten?
Will Mark be given a new computer?
Zdania przeczące
She won’t sell the house next week.
I won’t forget you.
They won’t give Mark a new computer.
Zdania przeczące
The house won’t be sold next week.
You won’t be forgotten.
Mark won’t be given a new computer.

Strona bierna – czasowniki modalne: can, could, must, should, may…

Strona czynna
Czasowniki modalne
Strona bierna
Can be/could be/must be… + Past Participle
Zdania twierdzące
You can charge your phone here.
I should tell you the truth.
My sister could translate this article.
Zdania twierdzące
Your phone can be charged here.
You should be told the truth.
This article could be translated by my sister.
Zdania pytające
Can you charge your phone here?
Should I tell you the truth?
Could your sister translate this article?
Zdania pytające
Can your phone be charged here?
Should you be told the truth?
Could this article be translated by your sister?
Zdania przeczące
You can’t charge your phone here.
I shouldn’t tell you the truth.
My sister couldn’t translate his article.
Zdania przeczące
Your phone can’t be charged here.
You shouldn’t be told the truth.
This article couldn’t be translated by my sister.

Strona bierna w czasie Present Perfect

Strona czynna
Present Perfect
Strona bierna
Have been/has been + Past Participle
Zdania twierdzące
Lucy has bought a new dress today.
Somebody has changed my password.
They have cancelled the flights to Barcelona.
Zdania twierdzące
A new dress has been bought today.
My password has been changed.
The flights to Barcelona have been cancelled.
Zdania pytające
Has Lucy bought a new dress today?
Has anybody changed my password?
Have they cancelled the flights to Barcelona?
Zdania pytające
Has a new dress been bought today?
Has my password been changed?
Have the flights to Barcelona been cancelled?
Zdania przeczące
Lucy hasn’t bought a new dress today.
They haven’t changed my password.
They haven’t cancelled the flights to Barcelona.
Zdania przeczące
A new dress hasn’t been bought today.
My password hasn’t been changed.
The flights to Barcelona haven’t been cancelled.

Strona bierna w czasie Past Continuous

Strona czynna
Past Continuous
Strona bierna
Was/were + being + Past Partciple
Zdania twierdzące
She was cooking dinner when we arrived.
He was playing the game all day long.
They were painting the walls all day yesterday.
Zdania twierdzące
Dinner was being cooked when we arrived.
The game was being played all day long.
The walls were being painted all day yesterday.
Zdania pytające
Was she cooking dinner when we arrived?
Was he playing the game all day long?
Were they painting the walls all day yesterday?
Zdania pytające
Was dinner being cooked when we arrived?
Was the game being played all day long?
Were the walls being painted all day yesterday?
Zdania przeczące
She wasn’t cooking dinner when we arrived.
He wasn’t playing the game all day long.
They weren’t painting the walls all day yesterday.
Zdania przeczące
Dinner wasn’t being cooked when we arrived.
The game wasn’t being played all day long.
The walls weren’t being painted all day yesterday.

Strona bierna w czasie Past Perfect

Strona czynna
Past Perfect
Strona bierna
Had been + Past Participle
Zdania twierdzące
They had built the bridge by April 1995.
She had eaten dinner before.
He had left the office by then.
Zdania twierdzące
The bridge had been built by April 1995.
Dinner had been eaten before.
The office had been left by then.
Zdania pytające
Had they built the bridge by April 1995?
Had she eaten dinner before?
Had he left the office by then?


Zdania pytające
Had the bridge been built by April 1995?
Had dinner been eaten before?
Had the office been left by then?

Zdania przeczące
They hadn’t built the bridge by April 1995.
She hadn’t eaten dinner before.
He hadn’t left the office by then.

Zdania przeczące
The bridge hadn’t been built by April 1995.
Dinner hadn’t been eaten before.
The office hadn’t been left by then.

Ćwiczenia na stronę bierną

Strona bierna – zdania twierdzące. Ćwiczenie. Wybierz poprawną formę w zamianie strony czynnej na bierną.

Strona bierna – zdania pytające. Ćwiczenie. Wybierz poprawną formę w zamianie pytań ze strony czynnej na bierną.

Strona bierna – zdania przeczące. Ćwiczenie. Wybierz poprawną formę w zamianie przeczeń ze strony czynnej na bierną.