Na lotnisku po angielskuAngielski na lotnisku

 Zwroty i słówka na lotnisku po angielsku: odprawa i przydatne rozmówki

Na lotnisku 

      At the airport
 

Odprawa na lotnisku (check-in) za granicą, dla osób bez znajomości języka angielskiego, może powodować duży stres. Wymarzone miejsca na wakacje, są zazwyczaj odległe i wymagają wizyty na lotnisku i  lotu samolotem Przed podróżą, warto poznać podstawowe słowa i zwroty po angielsku, które zobaczymy i usłyszymy na każdym lotnisku na świecie.

Zwroty na lotnisku po angielsku

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich, książka z CD

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich, książka z CD

      Excuse me where is the departure hall?
Przepraszam, gdzie jest hala odlotów?

      Your passport please.
Proszę pokazać paszport.

      Your Identification card please.
Proszę pokazać dowód osobisty.

      Your ID card please.
Proszę pokazać dowód osobisty.

      How many pieces of luggage have you got?
Ile sztuk bagażu pan/pani posiada?

      Is this your hand luggage?
Czy to jest twój bagaż podręczny?

      You have excess luggage.
Bagaż jest za ciężki (jest nadbagaż)

      You will have to pay...
Musisz zapłacić…

      Here is your boarding pass.
Oto twoja karta pokładowa.

      That is too heavy for hand luggage.
To jest zbyt ciężkie na bagaż podręczny.
Na lotnisku angielskie zwroty

International departures – odloty międzynarodowe. International arrivals – przyloty międzynarodowe. Toilets – toalety. Showers – prysznice. Bus & taxi – autobus i taksówka. Lift – winda. Airline Offices – biura linii lotniczych.

      Did you pack these bags yourself?
Czy pan sam pakował te torby?

      Take your laptop out from the bag.
Wyjmij laptop z torby.

      Do they contain any sharp or electrical items?
Czy zawierają ostre lub elektryczne przedmioty?

      Do not leave luggage unattended.
Prosimy nie zostawiać bagażu bez opieki.

      The flight is cancelled.
Lot jest odwołany.

      Your boarding pass please.
Proszę pokazać kartę pokładową.

Angielski na wyjazd za granicę — od słówek i zwrotów na lotnisku aż po Twoją pierwszą konwersację, książki z CD do szybkiej nauki, teraz w promocji.

      Would you like an aisle or a window seat?
Czy chciałbyś miejsce przy przejściu czy przy oknie?

      Fasten your seatbelts.
Zapiąć pasy.

      Turn off the mobile phones.
Wyłączyć telefony komórkowe.

      How long does the flight take?
Ile czasu zajmuje lot?

      Have a good journey!
Życzę dobrej podróży!

      Have a nice flight!
Życzę miłego lotu!

Znaki informacyjne na lotnisku po angielsku

Na lotnisku po angielsku

Arrivals – przyloty. Departures – odloty.

      International departures
Odloty międzynarodowe

      International arrivals
Przyloty międzynarodowe

      Passport control
Kontrola paszportowa

      Customs control
Kontrola celna

      Flight connections
Połączenia lotnicze

      Gates 1 - 5
Bramki 1-5

      Toilets
 Toalety

      Restrooms
Toalety

      Showers
Prysznice

      Bus & taxi
  Autobus i taksówka

      Car rental
Wynajem samochodów

      Lift
Winda

      Elevator
 Winda

      Airline Offices
Biura linii lotniczych

      Baggage service
Obsługa bagażu

      Baggage reclaim
Miejsce odbioru bagażu

      Baggage claim
Miejsce odbioru bagażu

      Shuttle bus
Autobus wahadłowy

      Car park
Parking

Słówka angielskie przydatne na lotnisku

      departure
(diparcze) odlot

      arrival
(erajwal) przylot

      destination
(destinejszen) cel podróży

      flights
(flajts) loty

Hello Szybki Angielski Łatwa Nauka Angielskiego od podstaw

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki 

Sprawdź teraz

Odprawa lotnicza po angielsku

Check-in. Odprawa, stanowisko odprawy.

      luggage
(lagicz) bagaż

      baggage
(bagicz) bagaż

      delayed
(dilejt) opóźniony

      check-in desk
(czek in desk) stanowisko odprawy

      passports
(pasports) paszporty

      Identification card (ID)
(ajdentifikejszen kard) (aj di) dowód osobisty

      window seats
(łindoł sits) miejsca przy oknie

      boarding pass
(bordink pas) karta pokładowa

      passport control
(pasport kontrol) kontrola paszportowa

      customs
(kastoms) odprawa celna

      gate
(gejt) bramka, wyjście (na lotnisku)

      boarding
(bordink) wejście na pokład samolotu
na lotnisku po angielsku

Arrivals – przyloty. Baggage reclaim – miejsce odbioru bagażu. Flight connections – połączenia lotnicze.

      immigration control
(imigrejszen kontrol) kontrola urzędu imigracyjnego

      security guard
(sekjurity gard) ochroniarz

      currency exchange
(karensi ikszencz) kantor wymiany walut

      captain
(kapten) kapitan

      plane
(plejn) samolot

      emergency exit
(imerdżensi egzit) wyjście awaryjne

      life jackets
(lajf dżakets) kamizelki ratunkowe

      landing
(lendink) lądowanie

accident wypadek

airline linia lotnicza

allowance (baggage) limit bagażu

change planes przesiadać się do innego samolotu

control tower wieża kontrolna

duty free shop sklep wolnocłowy

flight attendant stewardessa, steward

go abroad jechać (lecieć) za granicę

lose luggage zgubić bagaż

on board na pokładzie

pack pakować

passenger pasażer

runway pas startowy

seatbelt pas bezpieczeństwa

suitcase walizka

tray table stolik składany

Porady i wskazówki związane z odprawą na lotnisku i lotem

Odprawa na lotnisku po angielsku zwroty i słówka

Identify yourself – Podaj dane umożliwiające identyfikację, Confirm flight information – Potwierdź informacje dotyczące lotu, Choose you seats – Wybierz miejsca siedzące, Check in luggage – Odpraw bagaż, Print boarding pass – Wydrukuj kartę pokładową.

Prepare for your flight. Przygotuj się do lotu.

Confirm your flight. Potwierdź lot.

Print your boarding pass. Wydrukuj kartę pokładową.

Try to check-in online. Spróbuj odprawić się  online.

Pack your documents. Spakuj dokumenty.

Check your luggage. Sprawdź bagaż.

Tag the luggage with your name, address, and phone number. Oznakuj swój bagaż  przywieszką zawierającą Twoje imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu.

Ensure you do not exceed your baggage allowance. Nie należy przekraczać dopuszczalnej ilości oraz wagi bagażu.

When you check in, they will take your suitcase and give you a boarding pass. Gdy zgłosisz się do odprawy, zdasz walizkę i otrzymasz kartę pokładową.

When your plane arrives, your suitcase come out on the conveyor belt (baggage claim, carousel). Gdy samolot przyleci na miejsce, walizkę odbierzesz z taśmociągu bagażowego (miejsce odbioru bagażu).

Place liquid and gels, in 100 ml containers, in a one-liter-size, clear, plastic, zip-top bag. Płyny i żele w pojemnikach o objętości do 100 ml umieść w przezroczystej, zamykanej torebce plastikowej o pojemności jednego litra.

Going through security, take off your shoes, jacket and belt. Idąc przez kontrolę bezpieczeństwa, zdejmij buty, kurtkę i pasek.

Certain items are prohibited in your luggage. Przewożenie niektórych przedmiotów jest zabronione.

For safety reasons, certain items may not be carried in your hand baggage. Z powodów bezpieczeństwa, nie można przewozić niektórych przedmiotów w bagażu podręcznym.

Keep your hand luggage with you at all times. Cały czas miej przy sobie swój bagaż podręczny.

Check your boarding time and gate number. Sprawdź godzinę wejścia na podkład samolotu i numer bramki.

Your flight can be delayed because of bad weather, too much air traffic, or technical problems. Lot może być opóźniony z powodu złej pogody, dużego ruchu powietrznego lub problemów technicznych.

Komunikaty, które możemy usłyszeć na lotnisku lub podczas lotu

zwroty i komunikaty na lotnisku i w samolocie po angielsku

Check in flight – Odprawa, Security check – Kontrola bezpieczeństwa, Customs control – Kontrola celna, Secure area – Strefa strzeżona, Boarding gate – Bramka wejścia na pokład samolotu, Baggage allowance – Limit bagażu, Prohibited items – Przedmioty zabronione, Prescripton drugs – Leki na receptę, Additional items – Przedmioty dodatkowe.

Flight number SK 758 to Amsterdam has been delayed due to heavy rain.

Lot numer SK 758 jest opóźniony z powodu ulewy.

Planet  Airlines flight W6 702 to London is now boarding.

Linie lotnicze Planet lot W6 702 do Londynu przyjmują pasażerów na pokład.

Please have your boarding pass and identification ready for boarding.

Prosimy o przygotowanie kart pokładowych i dowodów przed wejściem na pokład samolotu.

This is the final boarding call for Planet Airlines flight 702 to London.

To ostatnie wezwanie na lot  Linii Lotniczych Planet numer 702 do Londynu.

Passenger Jak Kowalski, please proceed to the Planet Airlines desk at gate 1.

Pasażer Jan Kowalski proszony jest o podejście do stanowiska Linii Lotniczych Planet przy bramce numer 1.

We are now inviting passengers with small children and any passengers requiring special assistance to begin boarding.

Zapraszamy pasażerów z małymi dziećmi lub pasażerów wymagających specjalnej pomocy do wejścia na pokład.

Ladies and gentlemen, welcome onboard Flight SK 758 from London to Gdansk. 

Pani i panowie, witamy na pokładzie Lotu SK 758 z Londynu do Gdańska.

Please turn off all personal electronic devices, including laptops and cell phones.

Prosimy o wyłączenie wszystkich urządzeń elektronicznych, łącznie z laptopami i telefonami komórkowymi.

Smoking is prohibited for the duration of the flight.

Palenie jest zabronione przez cały czas trwania lotu.

Ladies and gentlemen, welcome to Gdansk Airport. Local time is 5.pm and the temperature is ten degrees.

Panie i panowie, witamy na lotnisku w Gdańsku. Jest godzina piąta po południu czasu lokalnego,  temperatura wynosi 10 stopni.

Ćwiczenia na zwroty i słówka na lotnisku

Ćwiczenie. Na lotnisku po angielsku, sprawdź, czy znasz już przydatne zwroty na odprawie i nie tylko.

Ćwiczenie ze słuchu. Na lotnisku, angielskie zwroty

Ćwiczenie. Słówka angielskie na lotnisku

Ćwiczenie ze słuchu na rozumienie słówek angielskich na lotnisku

Fiszki na zwroty i słowa na lotnisku

Fiszki online na zwroty angielskie na Lotnisku

Fiszki na słówka Na lotnisku

Zobacz także: