Na lotnisku po angielskuAngielski na lotnisku

 Zwroty i słówka na lotnisku po angielsku: odprawa i przydatne rozmówki

Na lotnisku

      At the airport
 

Odprawa na lotnisku (check-in) za granicą, dla osób bez znajomości języka angielskiego, może powodować duży stres. Wymarzone miejsca na wakacje, są zazwyczaj odległe i wymagają wizyty na lotnisku i  lotu samolotem Przed podróżą, warto poznać podstawowe słowa i zwroty po angielsku, które zobaczymy i usłyszymy na każdym lotnisku na świecie.

Na lotnisku – pierwsze kroki

zwroty na lotnisku po angielskuPrzed rozpoczęciem podróży możesz oznakować swój bagaż  przywieszką zawierającą Twoje imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu (Tag the luggage with your name, address, and phone number).  Pamiętaj również, że nie należy przekraczać dopuszczalnej ilości oraz wagi bagażu (Ensure you do not exceed your baggage allowance).

A więc zaczynamy!

 

      Excuse me where is the departure hall?
Przepraszam, gdzie jest hala odlotów?
      check-in desk
stanowisko odprawy
      departure
odlot
      arrival
przylot
      flights
  loty
      plane
  samolot

passenger pasażer

airline linia lotnicza

      luggage
  bagaż
      baggage
  bagaż

suitcase walizka

allowance (baggage) limit bagażu

      delayed
opóźniony
      passports
paszporty
      Identification card (ID)
  dowód osobisty
      destination
  cel podróży

change planes przesiadać się do innego samolotu

stopover (layover) przesiadka, międzylądowanie

control tower wieża kontrolna

go abroad jechać (lecieć) za granicę

Angielski na wyjazd za granicę — od słówek i zwrotów na lotnisku aż po Twoją pierwszą konwersację, książki z CD do szybkiej nauki, teraz w promocji.

Odprawa na lotnisku

Gdy zgłosisz się do odprawy, zdasz walizkę i otrzymasz kartę pokładową (When you check in, they will take your suitcase and give you a boarding pass).  Ważnym pytaniem, które z pewnością usłyszysz, to pytanie o paszport May I have your passport, please? lub Can I check your passport? albo prościej:

zwroty na lotnisku po angielsku

      Your passport please.
Proszę pokazać paszport.
      Your Identification card please.
Proszę pokazać dowód osobisty.
      Your ID card please.
Proszę pokazać dowód osobisty.

Here you are. Proszę (przy podawaniu)

      How many pieces of luggage have you got?
Ile sztuk bagażu pan/pani posiada?

Put your luggage on the scale. Proszę położyć bagaż na wadze.

Your luggage is too heavy. Twój bagaż jest zbyt ciężki.

      You have excess luggage.
Bagaż jest za ciężki (jest nadbagaż)
      You will have to pay...
Musisz zapłacić…
      Would you like an aisle or a window seat?
Czy chciałbyś miejsce przy przejściu czy przy oknie?
      Here is your boarding pass.
Oto twoja karta pokładowa.

Your seat number is 10A. Twój numer miejsca to 10A.

      How long does the flight take?
Ile czasu zajmuje lot?
      Have a good journey!
Życzę dobrej podróży!
      Have a nice flight!
Życzę miłego lotu!
      window seats
 miejsca przy oknie
      boarding pass
karta pokładowa

Komunikaty, które możemy usłyszeć na lotnisku

Na lotnisku angielskie zwroty
International departures – odloty międzynarodowe. International arrivals – przyloty międzynarodowe. Toilets – toalety. Showers – prysznice. Bus & taxi – autobus i taksówka. Lift – winda. Airline Offices – biura linii lotniczych.
      Do not leave luggage unattended.
Prosimy nie zostawiać bagażu bez opieki.

Keep your hand luggage with you at all times. Cały czas miej przy sobie swój bagaż podręczny.

      The flight is cancelled.
Lot jest odwołany.

Flight number SK 758 to Amsterdam has been delayed due to heavy rain/ bad weather/technical problems.

Lot numer SK 758 jest opóźniony z powodu ulewy/złej pogody/problemów technicznych.

Kontrola bezpieczeństwa

Z powodów bezpieczeństwa, nie można przewozić niektórych przedmiotów w bagażu podręcznym (For safety reasons, certain items may not be carried in your hand baggage)

Przewożenie niektórych przedmiotów jest zabronione (Certain items are prohibited in your luggage).

Płyny i żele w pojemnikach o objętości do 100 ml umieść w przezroczystej, zamykanej torebce plastikowej o pojemności jednego litra (Place liquid and gels, in 100 ml containers, in a one-liter-size, clear, plastic, zip-top bag).

Idąc przez kontrolę bezpieczeństwa, zdejmij buty, kurtkę i pasek (Going through security, take off your shoes, jacket and belt).

      Is this your hand luggage?
Czy to jest twój bagaż podręczny?
      That is too heavy for hand luggage.
To jest zbyt ciężkie na bagaż podręczny.
      Did you pack these bags yourself?
Czy pan sam pakował te torby?
      Take your laptop out from the bag.
Wyjmij laptop z torby.
      Do they contain any sharp or electrical items?
Czy zawierają ostre lub elektryczne przedmioty?

angielski-na-lotnisku-zwrotyTake any electronic devices out of your bag. Wyjmij z torby wszystkie urządzenia elektroniczne.

Empty your pockets, please. Proszę opróżnić kieszenie.

Can you open your bag, please? Proszę otworzyć torbę.

Take off your belt and your shoes. Zdejmij pasek i buty.

Okay, come on through. Dobrze, możesz przejść.

      security guard
  ochroniarz

pack pakować

X-ray machine urządzenie rentgenowskie

metal detector wykrywacz metali

body scanner skaner ciała

conveyor belt taśma przenośnika

Odprawa paszportowa, celna i boarding

Have you filled in the customs declaration? Czy wypełniłeś deklarację celną?

Have you got anything to declare? Czy masz coś do oclenia?

This is duty free. To jest wolne od cła.

What is the purpose of your visit? Jaki jest cel twojej wizyty?

      passport control
  kontrola paszportowa
      customs
(kastoms) odprawa celna
      customs control
kontrola celna
      immigration control
  kontrola urzędu imigracyjnego
      gate
  bramka, wyjście (na lotnisku)

duty free shop sklep wolnocłowy

      currency exchange
  kantor wymiany walut
      Your boarding pass please.
Proszę pokazać kartę pokładową.
      boarding
  wejście na pokład samolotu

Passengers flying to… are requested to proceed to the passport control. Pasażerowie lecący do… proszeni są do odprawy paszportowej.

Check your boarding time and gate number. Sprawdź godzinę wejścia na podkład samolotu i numer bramki.

There has been a gate change. Nastąpiła zmiana bramek.

Komunikaty po przejściu przez odprawę i kontrolę

Planet  Airlines flight W6 702 to London is now boarding.

Linie lotnicze Planet lot W6 702 do Londynu przyjmują pasażerów na pokład.

Please have your boarding pass and identification ready for boarding.

Prosimy o przygotowanie kart pokładowych i dowodów przed wejściem na pokład samolotu.

This is the final boarding call for Planet Airlines flight 702 to London.

To ostatnie wezwanie na lot  Linii Lotniczych Planet numer 702 do Londynu.

We are now inviting passengers with small children and any passengers requiring special assistance to begin boarding.

Zapraszamy pasażerów z małymi dziećmi lub pasażerów wymagających specjalnej pomocy do wejścia na pokład.

Passenger Jan Kowalski, please proceed to the Planet Airlines desk at gate 1.

Pasażer Jan Kowalski proszony jest o podejście do stanowiska Linii Lotniczych Planet przy bramce numer 1.

W samolocie

      Fasten your seatbelts.
Zapiąć pasy.
      Turn off the mobile phones.
Wyłączyć telefony komórkowe.

Could you bring me a can of Coke, please? Czy mógłbyś mi przynieść puszkę coli?

Could I have some water/coffee/tea? Czy mógłbym prosić o wodę/kawę/herbatę?

Would you like something to drink or eat?  Czy chciałbyś coś do picia lub jedzenia?

Yes, please. Tak proszę.

No, thank you. Nie dziękuję.

I’d like one chicken sandwich and one green tea, please. Chciałbym jedną kanapkę z kurczakiem i jedną zieloną herbatę.

Could I get some more/extra/another…. Czy mógłbym dostać trochę więcej/dodatkową/kolejną…

How much is it? Ile to kosztuje?

Can I pay by credit card? Czy mogę płacić kartą kredytową?

I feel sick. Niedobrze mi.

Do you have something for airsickness? Czy masz coś na chorobę powietrzną?

Would you please bring me a blanket/pillow? Czy mógłbyś przynieść mi koc/poduszkę?

Could I change seats with you? Czy mógłbym się z tobą zamienić miejscami?

      captain
kapitan
      emergency exit
  wyjście awaryjne
      life jackets
  kamizelki ratunkowe

emergency landing awaryjne lądowanie

flight attendant stewardessa, steward

on board na pokładzie

seatbelt pas bezpieczeństwa

runway pas startowy

take off odlot, start

scheduled time of departure planowany czas odlotu

tray table stolik składany

sick bag torebka chorobowa

Komunikaty w samolocie po angielsku

Ladies and gentlemen, welcome onboard Flight SK 758 from London to Gdansk. 

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich, książka z CD

Pani i panowie, witamy na pokładzie Lotu SK 758 z Londynu do Gdańska.

Please turn off all personal electronic devices, including laptops and cell phones.

Prosimy o wyłączenie wszystkich urządzeń elektronicznych, łącznie z laptopami i telefonami komórkowymi.

Smoking is prohibited for the duration of the flight.

Palenie jest zabronione przez cały czas trwania lotu.

Lądowanie i odbiór bagażu

We are landing in twenty minutes. Lądujemy za 20 minut.

      landing
lądowanie

Ladies and gentlemen, welcome to Gdansk Airport. Local time is 5.pm and the temperature is ten degrees.

Panie i panowie, witamy na lotnisku w Gdańsku. Jest godzina piąta po południu czasu lokalnego,  temperatura wynosi 10 stopni.

na lotnisku po angielsku
Arrivals – przyloty. Baggage reclaim – miejsce odbioru bagażu. Flight connections – połączenia lotnicze.

When your plane arrives, your suitcase come out on the conveyor belt (baggage claim, carousel). Gdy samolot przyleci na miejsce, walizkę odbierzesz z taśmociągu bagażowego (miejsce odbioru bagażu).

My suitcase was damaged. Moja walizka została uszkodzona.

My luggage has been lost. Zginął mój bagaż.

Where is the luggage storage? Gdzie jest przechowalnia bagażu?

I’d like to leave my luggage. Chciałbym zostawić bagaż.

Where are the trolleys? Gdzie są wózki bagażowe?

lose luggage zgubić bagaż

      Airline Offices
Biura linii lotniczych
      Baggage service
Obsługa bagażu
      Baggage reclaim
Miejsce odbioru bagażu
      Baggage claim
Miejsce odbioru bagażu
      Shuttle bus
Autobus wahadłowy

accident wypadek

Znaki informacyjne na lotnisku po angielsku

      International departures
Odloty międzynarodowe
      International arrivals
Przyloty międzynarodowe
zwroty i komunikaty na lotnisku i w samolocie po angielsku
Check in flight – Odprawa, Security check – Kontrola bezpieczeństwa, Customs control – Kontrola celna, Secure area – Strefa strzeżona, Boarding gate – Bramka wejścia na pokład samolotu, Baggage allowance – Limit bagażu, Prohibited items – Przedmioty zabronione, Prescripton drugs – Leki na receptę, Additional items – Przedmioty dodatkowe.
      Passport control
Kontrola paszportowa
      Flight connections
Połączenia lotnicze
      Gates 1 - 5
Bramki 1-5
      Toilets
 Toalety
      Restrooms
Toalety
      Showers
Prysznice
      Bus & taxi
  Autobus i taksówka
      Car rental
Wynajem samochodów
      Lift
Winda
      Elevator
 Winda
      Car park
Parking

Porady i wskazówki związane z odprawą na lotnisku i lotem

Odprawa na lotnisku po angielsku zwroty i słówka
Identify yourself – Podaj dane umożliwiające identyfikację, Confirm flight information – Potwierdź informacje dotyczące lotu, Choose you seats – Wybierz miejsca siedzące, Check in luggage – Odpraw bagaż, Print boarding pass – Wydrukuj kartę pokładową.

Prepare for your flight. Przygotuj się do lotu.

Confirm your flight. Potwierdź lot.

Print your boarding pass. Wydrukuj kartę pokładową.

Try to check in online. Spróbuj odprawić się  online.

Pack your documents. Spakuj dokumenty.

Check your luggage. Sprawdź bagaż.

Jeżeli czeka ciebie dalsza podróż samochodem, autobusem lub pociągiem, przeczytaj również Angielski w podróży – przydatne zwroty i wyrażenia. Poza gotowymi zwrotami i wyrażeniami warto przypomnieć sobie podstawowe słownictwo, które może przydać się w restauracjach (nazwy potraw i napojów), hotelusklepieu lekarza oraz na wakacjach.

Ćwiczenia na zwroty i słówka na lotnisku

Ćwiczenie. Na lotnisku po angielsku, sprawdź, czy znasz już przydatne zwroty na odprawie i nie tylko.

Ćwiczenie ze słuchu. Na lotnisku, angielskie zwroty

Ćwiczenie. Słówka angielskie na lotnisku

Ćwiczenie ze słuchu na rozumienie słówek angielskich na lotnisku

Fiszki na zwroty i słowa na lotnisku

Fiszki online na zwroty angielskie na Lotnisku

Fiszki na słówka Na lotnisku

Zobacz także: