dobre cechy charakteruDobre cechy pracownika do CV po angielsku

 Zwroty i słowa do CV, listu motywacyjnego  rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku

Pensja i wynagrodzenie

 

 Dobre cechy charakteru do CV po angielsku

active  aktywny

ambitious ambitny

convincing przekonujący

 creative twórczy

dependable godny zaufania, niezawodny

determined zdeterminowany

dynamic dynamiczny

enthusiastic entuzjastyczny

flexible elastyczny

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich z prostym zapisem wymowy, książka z CD

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich ułożonych tematycznie, nagrania po angielsku i po polsku. SPRAWDŹ

honest uczciwy

motivated zmotywowany

self-motivated mający silną motywację wewnętrzną

organized zorganizowany

patient cierpliwy

punctual punktualny

reliable solidny, niezawodny, wiarygodny

responsible odpowiedzialny

talented utalentowany

tolerant tolerancyjny

 

Angielski dla początkujących Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

 

Zwroty do CV (profil) i listu motywacyjnego po angielsku

CV po angielsku zwrotyI am good at dealing with people.  Dobrze radzę sobie z ludźmi.

I have good interpersonal skills. Posiadam dobre umiejętności interpersonalne.

I have excellent written and verbal communication skills.  Posiadam doskonałe zdolności komunikacyjne w piśmie i mowie.

I am good at dealing with customers. Dobrze  radzę sobie z klientami.

I have excellent customer service skills.  Mam doskonałe zdolności obsługi klienta.

I am good at solving problems. Jestem dobry w rozwiązywaniu problemów.

I am skilled in dealing with problems. Mam zdolności radzenia sobie z problemami.

I am ready to work hard. Jestem gotowy ciężko pracować.

I have a good level of written and spoken English.  Mam dobry poziom znajomości angielskiego w piśmie i mowie.

I have relevant qualifications, experience and knowledge.  Mam odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę.

I am always enthusiastic to learn and undertake new challenges. Zawsze jestem entuzjastycznie nastawiony do nauki i podejmuję nowe wyzwania.

I am willing to learn and develop new skills. Bardzo chętnie uczę się i rozwijam nowe umiejętności.

I have energy for long shifts and hard work, often under pressure.  Mam energię do długiej pracy na zmiany i ciężkiej pracy, często pod presją.

I have self motivation and good organisational skills.  Posiadam motywację wewnętrzną i dobre zdolności organizacyjne.

 I have the ability to motivate and develop your team.  Posiadam umiejętność motywowania i budowania zespołu.

I am used to working in a team. Jestem przyzwyczajony do pracy w zespole.

I am able to work well both in a team environment as well as using own initiative. Potrafię dobrze pracować zarówno w środowisku zespołowym, jak i z własnej inicjatywy.

I am a mature team worker and adaptable to all challenging situations. Jestem dojrzałym pracownikiem zespołu i przystosowuję się do wszystkich trudnych sytuacji.

I have an active and dynamic approach to work and getting things done. Mam aktywne i dynamiczne podejście do pracy i załatwiania spraw.

I am  willing to work overtime when required.  Jestem chętny do pracy w nadgodzinach, w razie potrzeby.

 I am experienced sales manager with excellent time management skills.

Jestem doświadczonym kierownikiem sprzedaży z doskonałymi umiejętnościami zarządzania czasem.

I have time management capability.  Posiadam zdolność zarządzania czasem.

I have the legal right to work in the UK.  Posiadam legalne prawo, aby pracować w Zjednoczonym Królestwie (Wielkiej Brytanii).

 

 

rozmowa kwalifikacyjna po agielsku zwrotySłowa i zwroty do rozmowy kwalifikacyjnej

 

Curriculum Vitae życiorys, CV

Resume – CV (American English)

Covering letter, letter of application – list motywacyjny, list aplikacyjny

job application – podanie o pracę

job advertisement – ogłoszenie o pracę

job interview – rozmowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna

employee pracownik

employees pracownicy

employer pracodawca

employment zatrudnienie

unemployed – bezrobotny

career – praca zawodowa

job satisfaction zadowolenie z pracy

position, post  – stanowisko, posada

education wykształcenie

qualifications – kwalifikacje

courses kursy

training – szkolenie

skills umiejętności

experience doświadczenie

references referencje

achievements osiągnięcia

accomplishments dokonania, osiągnięcia

Zestaw kursów Hello do pobrania od zaraz — od słówek i zwrotów angielskich aż po Twoją pierwszą konwersację teraz w promocji. Sprawdź!

 

 

strengths silne strony

weaknesses słabe strony

promotion  awans

opportunities for promotion możliwości awansu

driving licence prawo jazdy

benefits dodatki, dodatkowe świadczenia, korzyści

perks dodatki (do wynagrodzenia), dodatkowe uposażenie

company car samochód służbowy

convenient location dogodna lokalizacja

health insurance  ubezpieczenie zdrowotne

resign from job zrezygnować z pracy

quit a job rzucić pracę

get fired, get sacked zostać zwolnionym, wyrzuconym z pracy

personality  osobowość

interests  zainteresowania

personal details  dane osobowe

marital status  stan cywilny

This is a fantastic opportunity for… To jest fantastyczna możliwość na…

You would be expected to…  Oczekuje się… 

 

Przykłady zdań do rozmowy kwalifikacyjnej:

What is your marital status? Jaki jest twój stan cywilny?

Which job skills are most important? Które umiejętności zawodowe są najważniejsze?

How can I increase my chances of getting a promotion?  Jak mogę zwiększyć szanse na dostanie awansu?

This is a great chance to develop your career. To wspaniała szansa na rozwój kariery.

Więcej…

 

Pensja, płaca, wynagrodzenie, słowa i zwroty

salary pensja miesięczna

net salary pensja netto

gross salary pensja brutto

basic salary pensja podstawowa

average salary średnia pensja

annual salary roczna pensja

low salary niska pensja

minimum salary płaca minimalna

wage pensja tygodniowa

benefits świadczenia, korzyści

expenses wydatki

Szybki angielski w rozmowie, proste konwersacje z życia wzięte. Nagrania po angielsku i po polsku. SPRAWDŹ!

Szybki angielski w rozmowie, proste konwersacje z życia wzięte. Nagrania po angielsku i po polsku. SPRAWDŹ!

income  dochód, przychód

rise  podwyżka

commission prowizja

30 000 pounds per year  30000 funtów rocznie

50 pounds per day  50 funtów dziennie

1000 pounds OTE On-Target Earnings  1000 funtów, w podane wynagrodzenie jest wliczona prowizja

 

Przykłady zdań:

Would you like to work on commission?

Czy chciałbyś pracować na prowizji?

An important way to save money is to reduce expenses.

Ważnym sposobem, aby oszczędzić pieniądze jest obniżenie wydatków.

When do I get a pay rise?

Kiedy dostanę podwyżkę płacy?

 

 

Zobacz także:

 

 

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookPrintFriendlyEmailLinkedInPinterest