dobre cechy charakteruDobre cechy pracownika do CV po angielsku

Słowa i zwroty do rozmowy kwalifikacyjnej

Pensja i wynagrodzenie

 

 Dobre cechy charakteru do CV

ambitious ambitny

convincing przekonujący

 creative twórczy

dynamic dynamiczny

 

Szybka Nauka Angielskiego 5 książek + 4 CD mp3

Słówka, Zwroty, Wymowa po polsku, Mega praktyczny zestaw do nauki  ŚWIĄTECZNA PROMOCJA 

flexible elastyczny

honest uczciwy

motivated zmotywowany

organized zorganizowany

patient cierpliwy

punctual punktualny

reliable solidny, niezawodny, wiarygodny

responsible odpowiedzialny

talented utalentowany

tolerant tolerancyjny

good at dealing with people – dobry w radzeniu sobie z ludźmi

good at dealing with customers – dobry w radzeniu sobie z klientami

good at solving problems – dobry w rozwiązywaniu problemów

ready to work hard – gotowy ciężko pracować

have a good level of written and spoken English – mieć dobry poziom znajomości angielskiego w piśmie i mowie

 

have the ability to motivate and develop your team  – posiadać umiejętność motywowania i budowania zespołu

have relevant qualification, experience and knowledge – mieć odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę

have energy for long shifts and hard work, often under pressure – mieć energię do długiej pracy na zmiany i ciężkiej pracy, często pod presją

have the legal right to work in the UK – posiadać legalne prawo, aby pracować w Zjednoczonym Królestwie (Wielkiej Brytanii)

have self motivation and good organisational skills – posiadać motywację wewnętrzną i dobre zdolności organizacyjne

have excellent customer service skills – mieć doskonałe zdolności obsługi klienta

have excellent written and verbal communication skills mieć doskonałe zdolności komunikacyjne w piśmie i mowie

be willing to work overtime when required  być chętny do pracy w nadgodzinach, w razie potrzeby

have time management capability posiadać zdolność zarządzania czasem

 

Przykłady zdań z dobrymi cechami charakteru:

My boss is very ambitious.  Mój szef jest bardzo ambitny.

We need creative and talented students.  Potrzebujemy twórczych i utalentowanych studentów.

A secretary should be punctual.  Sekretarka powinna być punktualna.

 

 

rozmowa kwalifikacyjna po agielsku zwrotySłowa i zwroty do rozmowy kwalifikacyjnej

 

Curriculum Vitae życiorys, CV

Resume – CV (American English)

Covering letter, letter of application – list motywacyjny, list aplikacyjny

job application – podanie o pracę

job advertisement – ogłoszenie o pracę

job interview – rozmowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna

employee pracownik

employees pracownicy

employer pracodawca

employment zatrudnienie

unemployed – bezrobotny

career – praca zawodowa

job satisfaction zadowolenie z pracy

position, post  – stanowisko, posada

education wykształcenie

qualifications – kwalifikacje

courses kursy

training – szkolenie

skills umiejętności

experience doświadczenie

references referencje

achievements osiągnięcia

accomplishments dokonania, osiągnięcia

 

 

strengths silne strony

weaknesses słabe strony

promotion  awans

opportunities for promotion możliwości awansu

driving licence prawo jazdy

benefits dodatki, dodatkowe świadczenia, korzyści

perks dodatki (do wynagrodzenia), dodatkowe uposażenie

company car samochód służbowy

convenient location dogodna lokalizacja

health insurance  ubezpieczenie zdrowotne

resign from job zrezygnować z pracy

quit a job rzucić pracę

get fired, get sacked zostać zwolnionym, wyrzuconym z pracy

personality – osobowość

interests – zainteresowania

personal details – dane osobowe

marital status – stan cywilny

This is a fantastic opportunity for… To jest fantastyczna możliwość na…

You would be expected to…  Oczekuje się… 

 

Przykłady zdań do rozmowy kwalifikacyjnej:

What is your marital status? Jaki jest twój stan cywilny?

Which job skills are most important? Które umiejętności zawodowe są najważniejsze?

How can I increase my chances of getting a promotion?  Jak mogę zwiększyć szanse na dostanie awansu?

This is a great chance to develop your career. To wspaniała szansa na rozwój kariery.

 

 

Pensja, płaca, wynagrodzenie, słowa i zwroty

salary pensja miesięczna

net salary pensja netto

gross salary pensja brutto

basic salary pensja podstawowa

average salary średnia pensja

annual salary roczna pensja

low salary niska pensja

minimum salary płaca minimalna

wage pensja tygodniowa

benefits świadczenia, korzyści

expenses wydatki

income  dochód, przychód

rise  podwyżka

commission prowizja

30 000 pounds per year  30000 funtów rocznie

50 pounds per day  50 funtów dziennie

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich z prostym zapisem wymowy, książka z CD

Hello 707 łatwych i praktycznych zwrotów angielskich z prostym zapisem wymowy, książka z CD

1000 pounds OTE On-Target Earnings  1000 funtów, w podane wynagrodzenie jest wliczona prowizja

 

Przykłady zdań:

Would you like to work on commission?

Czy chciałbyś pracować na prowizji?

An important way to save money is to reduce expenses.

Ważnym sposobem, aby oszczędzić pieniądze jest obniżenie wydatków.

When do I get a pay rise?

Kiedy dostanę podwyżkę płacy?

 

 

Zobacz także:

 

 

 

Treść była ciekawa? Podziel się:
FacebookGoogle+EmailPrintLinkedIn