angielski w banku

Angielski w banku

Słowa i zwroty w banku, finanse i pieniądze po angielsku

Słownictwo bankowe po angielsku

      money
  pieniądze

      account
 rachunek (np. bankowy) 

current account rachunek bieżący

savings account, deposit account rachunek oszczędnościowy

banking services usługi bankowe

bank statement wyciąg bankowy

Hello Nauka słówek, zwrotów i gramatyki

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki  Sprawdź teraz

banking charges  opłaty bankowe

interest odsetki

interest rate stopa procentowa

      cash
 gotówka 

      currency
  waluta 

note banknot

coin moneta

credit card karta kredytowa

cash card, cashpoint card, ATM card karta do bankomatu

cash machine, cashpoint, cash dispenser, ATM bankomat

PIN number, personal identification numer numer PIN

overdraft przekroczenie stanu konta, debet

debit debet

debit card  karta debetowa

expiry date data wygaśnięcia ważności

direct debit stałe zlecenie płatnicze, polecenie zapłaty

      debt
 dług

      loan
 pożyczka, kredyt

credit kredyt

consumer credit kredyt konsumpcyjny

mortgage kredyt hipoteczny

mortgage payments raty za kredyt mieszkaniowy

account balance saldo na rachunku

Internet banking password hasło do banku internetowego

      expense
 koszt, wydatek

      investments
  inwestycje

 

      profit
 zysk

 

      bill
 rachunek (za coś)

 

      deposit
 zaliczka, wpłata, lokata

 

      fee
 opłata

 

      receipt
 paragon

Przykłady zdań ze słownictwem bankowym

      I need a lot of money.

Potrzebuję dużo pieniędzy.

 

      Can we get the bill?

Czy możemy dostać rachunek?

 

      Here is your receipt.

Oto twój paragon.

 How would you like to pay? Cash.

Jak chciałbyś zapłacić? Gotówką.

Check the expiry date on your passport before you travel.

Sprawdź datę wygaśnięcia ważności twojego paszportu, zanim wyjedziesz w podróż.

How much interest will you pay on your credit card?

Ile odsetek zapłacisz korzystając z karty kredytowej?

Is there a cash machine?

Czy jest tutaj bankomat?

I don’t remember my Internet banking password.

Nie pamiętam hasła do banku internetowego.

Zwroty związane z bankiem i finansami

zwroty w banku po angielskuopen a bank account otworzyć rachunek bankowy

close a bank account zamknąć rachunek bankowy

borrow money from a bank pożyczyć pieniądze z banku

keep money in a bank trzymać pieniądze w banku

take money from a bank podjąć pieniądze z banku

withdraw money from a bank wycofać pieniądze z banku, wypłacić pieniądze z banku

withdraw cash wypłacić gotówkę

pay interest płacić odsetki

pay commission płacić prowizję

make a payment dokonywać płatności

transfer money from one account to another przelać pieniądze z jednego rachunku na drugi

apply for a loan wystąpić o pożyczkę

draw a loan zaciągnąć pożyczkę

grant a credit udzielić kredytu

receive a credit otrzymać kredyt

pay in monthly instalments płacić w miesięcznych ratach

pay off debts spłacić długi

invest money inwestować pieniądze

Pensja, płaca i wynagrodzenie po angielsku

pieniądze po angielsku

  Cena – słowa i zwroty po angielsku

price cena

net netto

gross  brutto

net price cena netto

gross price cena brutto

prices change ceny się zmieniają

prices rise ceny rosną

price list cennik

retail price cena detaliczna

wholesale price cena hurtowa

 negotiate prices negocjować ceny

discount rabat, zniżka

cheap tani

expensive drogi

low-priced goods towary po niskiej cenie

high-priced goods towary po wysokiej cenie

loss strata

profit zysk

expenditure wydatek

tax  podatek

rent czynsz

Przykłady zdań, słownictwo finansowe

They want to know the net amount and the tax rate.

Oni chcą znać sumę netto i stawkę podatkową.

I hate paying taxes.

Nienawidzę płacenia podatków.

Do you have to pay the rent?

Czy musisz płacić czynsz?

Ćwiczenia na słownictwo bankowe i finansowe po angielsku

Ćwiczenie na słówka pieniądze i finanse po angielsku. Sprawdź, czy umiesz.

Ćwiczenie ze słuchu. bank i finanse po angielsku

Fiszki na słownictwo bankowe i finansowe

Fiszki Pieniądze i finanse po angielsku

Zobacz także: