miesiaceMiesiące po angielsku

Poznaj miesiące po angielsku i naucz się ich z łatwością.

Znajomość nazw miesięcy po angielsku jest bardzo przydatna i niezbędna na każdym etapie nauki języka angielskiego.

Naucz się miesięcy po angielsku: najpierw wysłuchaj i powtarzaj nazwy poszczególnych miesięcy, a następnie posłuchaj i powtarzaj nazwy miesięcy po angielsku po kolei.

Skorzystaj również z ćwiczeń i fiszek online – szybko zapamiętasz i utrwalisz nową wiedzę.

Nazwy 12 miesięcy po angielsku z wymową

miesiace po angielsku nazwy
      Months
Miesiące 

 

      January
(dżeniueri) styczeń

      February
(februeri) luty

      March
(marcz) marzec

      April
(ejpril) kwiecień

      May
(mej) maj

      June
(dżun) czerwiec

      July
(dżulaj) lipiec

      August
(ogest) sierpień

      September
(september) wrzesień

      October
(oktołber) październik

      November
(nowember) listopad

      December
(disember) grudzień  

 

Hello Szybki Angielski Łatwa Nauka Angielskiego od podstaw

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki 

Sprawdź teraz

      Posłuchaj nazwy miesięcy po angielsku po kolei
January  — styczeń, February  — luty, March  — marzec, April  — kwiecień, May  — maj, June  — czerwiec, July  — lipiec, August  — sierpień, September  — wrzesień, October  — październik, November  — listopad, December  — grudzień.

 

Miesiące po angielsku z podziałem na pory rokustyczeń - January, luty - February, marzec - March...

      Winter
zima

December (grudzień), January (styczeń), February (luty)

      Spring
wiosna

March (marzec), April (kwiecień), May (maj)

      Summer
lato

June (czerwiec), July (lipiec), August (sierpień)

      Autumn
jesień

September (wrzesień), October (październik), November (listopad)

Zobacz również: Pory roku po angielsku

Mega zestaw do nauki angielskiego Hello Szybki Angielski

-30% Promocja! 6 książek + 4 płyty CD mp3 (Wyjątkowy zestaw + Gramatyka angielska czasy). Sprawdź teraz!

Miesiące po angielsku jak się ich nauczyć i zapamiętać – porady i wskazówki

5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego. Słówka, zwroty, wymowa po polsku.

 Nazwy miesięcy w języku angielskim piszemy wielką literą. Przed nazwą miesiąca używamy przyimka “in” np. in May w maju. Ucząc się nazw miesięcy, warto zwrócić uwagę na wymowę litery “r” , która występuje w miesiącach: January, February, March, April, September, October, November, December. Nie jest ona tak twarda jak w języku polskim, tylko brzmi miękko.

Najlepszym sposobem jest słuchanie poprawnej wymowy angielskiej i powtarzanie słów za lektorem.

Na początku nauki często mylą się miesiące June – czerwiec oraz July – lipiec. Jak łatwiej zapamiętać nazwy miesięcy?

Użyj skojarzeń, np. urodziłem się w marcu (marzec – March), wakacje zaczynają się w czerwcu (czerwiec – June), rok szkolny zaczyna się we wrześniu (wrzesień – September), Święta Bożego Narodzenia są w grudniu (grudzień – December) itp…

Jeżeli chcesz sprawdzić, czy dobrze nauczyłeś się nazw miesięcy, sprawdź, czy znasz je na wyrywki, a nie tylko recytujesz jak wierszyk, po kolei. Poproś kolegę lub koleżankę (mamę, tatę), aby Ciebie przepytali.

Warto również przepisać nazwy miesięcy do zeszytu, lub notatnika, nawet kilka razy.  Dobrym sposobem na zapamiętanie słówek jest zapis na karteczkach samoprzylepnych, które możesz  potem rozwiesić w miejscach widocznym w domu i często na nie patrzeć. Utrwal swoją znajomość nazw miesięcy korzystając z naszych ćwiczeń i fiszek.

Miesiące po angielsku. Jak utworzyć skróty

miesiące po angielsku - skróty
Miesiące po angielsku – skróty

Skrót nazwy miesiąca tworzą trzy pierwsze litery pełnej nazwy miesiąca. W miesiącach, których nazwa składa się z trzech lub czterech liter (May, June, July) skróty czasami nie są stosowane. Skrót nazwy miesiąca – czy piszemy z kropką na końcu czy bez kropki? W języku British English, czyli w brytyjskiej odmianie języka angielskiego, kropek się nie stawia. W języku American English, czyli w amerykańskiej odmianie języka angielskiego, kropkę zazwyczaj się stawia.

Nazwa miesiąca – skrót styczeń  – January – Jan luty – February – Feb marzec – March – Mar kwiecień – April – Apr maj – May – May czerwiec – June – June (Jun) lipiec – July – July (Jul) sierpień – August – Aug wrzesień – September – Sep październik- October – Oct listopad – November – Nov grudzień – December – Dec  

Hello Gramatyka angielska dla początkujących i czasy angielskie od podstaw z ćwiczeniami. Prosto wytłumaczone.

Sprawdź naszą książkę teraz!

 

Miesiące – cytaty, powiedzenia i przysłowiowia

Styczeń

styczeń po angielsku  New Year’s Day. A fresh start. A new chapter waiting to be written.Sarah Ban Breathnach 

Nowy Rok. Świeży początek. Nowy rozdział, który tylko czeka na spisanie. Sarah Ban Breathnach

  January looks forward to the new year and back to the old year. He sees past and future.” ― M.L. Stedman

Styczeń patrzy naprzód na nowy rok i na stary rok. Widzi przeszłość i przyszłość. M.L. Stedman

“We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity and its first chapter is New Year’s Day.” ― Edith Lovejoy Pierce

Otworzymy księgę. Jej strony są puste. Sami umieścimy na nich słowa. Książka nazywa się Możliwości, a jej pierwszy rozdział to Dzień Nowego Roku.  Edith Lovejoy Pierce

“To read a poem in January is as lovely as to go for a walk in June.” ― Jean Paul

Czytać wiersz w styczniu jest tak samo pięknie, jak pójść na spacer w czerwcu.  Jean Paul

January is about new beginning. Styczeń to nowy początek.

A warm January, a cold May. Ciepły styczeń, zimny Maj.

Beautiful May mornings and beautiful January evenings. Piękne są poranki w Maju i piękne są styczniowe wieczory.

Luty

luty po angielskuFebruary is the border between winter and spring. ” Terri Guillemets

Luty to granica między zimą a wiosną. Terri Guillemets

 Even though February was the shortest month of the year, sometimes it seemed like the longest.  J.D. Robb

Mimo że luty był najkrótszym miesiącem w roku, czasami wydawał się najdłuższy.  J.D. Robb

When February is rainy, it’s very profitable. Kiedy w lutym pada, dobry rok się zapowiada.

Queens are born in February (your month) . W lutym (twój miesiąc) rodzą się królowe.

Kings  are born in  February (your month). Królowie rodzą się w lutym (twój miesiąc).

Marzec

marzec po angielsku“Our life is March weather, savage and serene in one hour.” ― Ralph Waldo Emerson

Nasze życie jest jak pogoda w marcu, dzika i pogodna w jednej godzinie. Ralph Waldo Emerson

“The stormy March has come at last, With winds and clouds and changing skies; I hear the rushing of the blast That through the snowy valley flies.” ― William C. Bryant

Burzliwy marzec nareszcie nadszedł, Z wiatrami i chmurami i zmiennym niebem; Słyszę szum podmuchu, Który przez śnieżną dolinę leci.  William C. Bryant

 “By March, the worst of the winter would be over. The snow would thaw, the rivers begin to run and the world would wake into itself again.” ― Neil Gaiman

Do marca najgorsza zima byłaby już za nami. Śnieg by rozmarzł, rzeki zaczęłyby płynąć i świat znów obudziłby się w swoje wnętrze.  Neil Gaiman

For every fog in March there’s a frost in May. Ile razy marzec mgłą uraczy, tyle mrozu w maju znaczy.

Kwiecień

kwiecień po angielsku“April is the kindest month. April gets you out of your head and out working in the garden.” — Marty Rubin

Kwiecień to najmilszy miesiąc. Kwiecień sprawia, że odrywasz się od swoich myśli i wychodzisz pracować w ogrodzie. Marty Rubin

“Our spring has come at last with the soft laughter of April suns and shadow of April showers.” – Byron Caldwell Smith

Nasza wiosna przyszła w końcu z miękkim śmiechem kwietniowych słońc i cieniem kwietniowych deszczyków. Byron Caldwell Smith

  “Snow in April is abominable,” said Anne. “Like a slap in the face when you expected a kiss.” – L.M. Montgomery, “Anne of Ingleside”

Śnieg w kwietniu jest obrzydliwy,” powiedziała Ania. “Jak policzek w twarz, kiedy spodziewałeś się pocałunku”.  L.M. Montgomery, Ania ze Złotego Brzegu

April showers bring May flowers. Kwiecień, kiedy deszczem plecie, to się maj wystroi w kwiecie.

April is the month of blossom. Kwiecień to miesiąc rozkwitu.

When April is rainy, and May is windy, the year will be fruitful. Gdy kwiecień  jest deszczowy a maj wietrzny, cały rok będzie owocny.

Maj 

maj po angielsku“The world’s favorite season is the spring. All things seem possible in May. ” Edwin Way Teale

Ulubioną porą roku na świecie jest wiosna. W maju wszystkie rzeczy wydają się możliwe. Edwin Way Teale

  “May, more than any other month of the year, wants us to feel most alive.” – Fennel Hudson

Maj, bardziej niż jakikolwiek inny miesiąc w roku, chce, abyśmy czuli się jak najpełniej. Fennel Hudson

 “I thought that spring must last forevermore; For I was young and loved, and it was May. ”– Vera Brittain

Myślałam, że wiosna musi trwać wiecznie; Bo byłam młoda i kochana, a to był maj.  Vera Brittain

 “You are as welcome as the flowers in May.”– Charles Macklin

Jesteście tak samo mile widziani jak kwiaty w maju. Charles Macklin

Flowers in May and fruiting in June. Kwiaty w maju, owoce w czerwcu.

 Czerwiec

czerwiec po angielsku“It was June, and the world smelled of roses. The sunshine was like powdered gold over the grassy hillside.” Maud Hart Lovelace

Był czerwiec, a świat pachniał różami. Promienie słoneczne były jak zroszone złoto na trawiastym wzgórzu. Maud Hart Lovelace

 “June is the gateway to summer.” – Jean Hersey

 Czerwiec jest wrotami do lata. Jean Hersey

June (your month) is the most wonderful month of the year. Czerwiec (twój miesiąc) to najwspanialszy miesiąc w roku.

3 reasons to be a teacher: June, July, August. Trzy powody, aby być nauczycielem: czerwiec, lipiec i sierpień.

Lipiec

lipiec po angielsku“July is a blind date with summer.” – Hal Borland.

Lipiec to randka w ciemno z latem. Hal Borland.

“Hot July brings cooling showers, apricots and gillyflowers.” – Sara Coleridge

Gorący lipiec przynosi chłodzące deszcze, morele i lewkonie.  Sara Coleridge

July (your month) girls are sunshine mixed with a little hurricane.

Dziewczyny z lipca (wpisz swój miesiąc) są jak promienie słońca pomieszane z huraganem.

Cook in June and July, dish it out in August and September. Gotuj w czerwcu i lipcu, podawaj w sierpniu i wrześniu.

Sierpień

sierpień po angielsku“Everything good, everything magical happens between the months of June and August.” – Jenny Han.

“Wszystko, co dobre, wszystko, co magiczne, dzieje się między czerwcem a sierpniem”. Jenny Han

 “August is the border between summer and autumn; it is the most beautiful month I know.” ― Tove Jansson.

“Sierpień to granica między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam”. Tove Jansson

“This morning, the sun endures past dawn. I realise that it is August: the summer’s last stand.” ― Sara Baume

Tego ranka słońce trwa do świtu. Uświadamiam sobie, że jest sierpień: ostatnie chwile lata. Sara Baume

August is like the Sunday of summer. Sierpień jest jak niedziela lata.

Wrzesień

wrzesień po angielsku“All at once, summer collapsed into fall.”- Oscar Wilde

W jednej chwili lato zamieniło się w jesień. Oscar Wilde

“September tries its best to have us forget summer.” – Bernard Williams

Wrzesień stara się jak może, byśmy zapomnieli o lecie. Bernard Williams

“For it’s a long, long while from May to December / But the days grow short when you reach September.” — Maxwell Anderson

Bo to długa, długa chwila od maja do grudnia / Ale dni stają się krótkie, gdy dochodzisz do września.  Maxwell Anderson

“September comes from the Latin word septem, meaning “seven,” because it was the seventh month of the early Roman calendar.”— Janice Stillman

Wrzesień pochodzi od łacińskiego słowa septem, oznaczającego “siedem”, ponieważ był to siódmy miesiąc wczesnego kalendarza rzymskiego. Janice Stillman

Make it a September (your month) to remember. Niech to będzie niezapomniany wrzesień (twój miesiąc).

Październik

październik po angielsku“I’m so glad I live in a world where there are Octobers.”– M. Montgomery, Anne of Green Gables

Tak się cieszę, że żyję w świecie, w którym istnieją październiki. M. Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza

“In the entire circle of the year there are no days so delightful as those of a fine October.”– Alexander Smith

W całym roku nie ma dni tak zachwycających jak te w pięknym październiku. Alexander Smith

“The trees are in their autumn beauty, The woodland paths are dry, Under the October twilight the water Mirrors a still sky.” – William Butler Yeats

Drzewa są w swym jesiennym pięknie, Leśne ścieżki są suche, W październikowym półmroku woda odbija się w tle spokojnego nieba. William Butler Yeats

“October was always the least dependable of months … full of ghosts and shadows.” – Joy Fielding

Październik był zawsze najmniej niezawodnym z miesięcy (…) pełnym duchów i cieni. Joy Fielding

Don’t plow during September and don’t seed during October. Nie oraj we wrześniu i nie sadź w październiku.

Listopad

listopad po angielsku“Don’t wait until the fourth Thursday in November, to sit with family and friends to give thanks. Make every day a day of Thanksgiving!” – Charmaine J. Forde

Nie czekaj do czwartego czwartku listopada, aby usiąść z rodziną i przyjaciółmi i podziękować. Uczyń każdy dzień dniem dziękczynienia!” Charmaine J. Forde

“November always seems to me the Norway of the year.” – Emily Dickinson

Listopad zawsze wydaje mi się Norwegią roku. Emily Dickinson

“Fallen leaves lying on the grass in the November sun bring more happiness than the daffodils.” – Cyril Connolly

Opadłe liście leżące na trawie w listopadowym słońcu przynoszą więcej szczęścia niż żonkile. Cyril Connolly

“Some of the days in November carry the whole memory of summer as a fire opal carries the color of moonrise.” –   Gladys Taber

Niektóre z listopadowych dni niosą w sobie całe wspomnienie lata, tak jak ognisty opal niesie ze sobą kolor wschodu księżyca. Gladys Taber

“Spring is brown; summer, green; autumn, yellow; winter, white; November, gray.” – Henry David Thoreau

Wiosna jest brązowa; lato – zielone; jesień – żółta; zima – biała; listopad – szary. Henry David Thoreau

December takes but June repays you. Co zabrał grudzień, czerwiec odpłaca.

Grudzień

grudzień po angielsku“December is the toughest month of the year. Others are July, January, September, April, November, May, March, June, October, August, and February.” – Mark Twain

Grudzień jest najtrudniejszym miesiącem w roku. Inne to lipiec, styczeń, wrzesień, kwiecień, listopad, maj, marzec, czerwiec, październik, sierpień i luty. Mark Twain

“There’s something super special about December.” – Charmaine J. Forde

Jest coś wyjątkowego w grudniu. Charmaine J. Forde

“December’s wintery breath is already clouding the pond, frosting the pane, obscuring summer’s memory.” – John Geddes

Grudniowe zimowe tchnienie już spowija staw, szroni szyby, przesłania wspomnienie lata. John Geddes

“When dark December glooms the day, and takes our autumn joys away.” – Walter Scott

Kiedy ciemny grudzień przyćmiewa dzień i odbiera nam jesienne radości. Walter Scott

Hello December, make my wishes come true.

Witaj grudniu, spełnij moje życzenia.

Miesiące – przykłady zdań z nazwami miesięcy po angielskumiesiace i dni tygodnia po angielsku

      in January

w styczniu

      January is the first month of the year.

Styczeń jest pierwszym miesiącem w roku.

      February is the second month of the year.

Luty jest drugim miesiącem w roku.

      March is the third month of the year.

Marzec jest trzecim miesiącem w roku.

Zobacz również: liczebniki porządkowe po angielsku: pierwszy, drugi, trzeci…

      December is the twelfth month of the year.

Grudzień jest dwunastym miesiącem w roku.

      I was born in March.

Urodziłem się w marcu.

      Spring begins in March.

Wiosna zaczyna się w marcu.

      She was born in April.

Ona urodziła się w kwietniu.

      April Fool's day is on April 1st.

Prima Aprilis jest pierwszego kwietnia.

      What month is it now? It's September.

Jaki jest teraz miesiąc? Wrzesień.

      What month is your birthday? In October.

W którym miesiącu masz urodziny? W październiku.

      Which month do you like best? I like June.

Który miesiąc lubisz najbardziej? Lubię czerwiec.

      I’m going on holiday at the end of July.

Wyjeżdżam na wakacje pod koniec lipca.

      Last August I went to Greece.

W sierpniu ubiegłego roku pojechałem do Grecji.

      What’s the date today? It’s the second of November.

Jaka jest dzisiaj data? Jest drugiego listopada.

      When are you going on holiday? Next month.

Kiedy jedziesz na wakacje? W przyszłym miesiącu.

      When did you start school? Last month.

Kiedy zacząłeś szkołę? W ubiegłym miesiącu.

      When is Christmas? In two monhts.

Kiedy są Święta Bożego Narodzenia? Za dwa miesiące.

Miesiące po angielsku wierszyk (nie tylko dla dzieci)

      Trzydzieści dni ma wrzesień

Thirty days has September,
April, June, and November,
February has twenty-eight alone,
All the rest have thirty-one;
Excepting leap year, that ‘s the time
When February’s days are twenty-nine.”

Trzydzieści dni ma wrzesień, kwiecień, czerwiec i listopad.

Luty ma tylko dwadzieścia osiem, reszta miesięcy ma trzydzieści jeden.

Wyjątkiem  jest rok przestępny, gdy luty ma dwadzieścia dziewięć dni.

Zobacz także: