Pory roku po angielsku: angielska jesień, zima, wiosna…

Pory roku po angielsku

      Seasons
pory roku po angielsku nauka pór Pory roku

      Spring
(sprink) wiosna

      Summer
(samer) lato

      Autumn
(otem) jesień 

      Winter
(łinter) zima

Fall (fol)  jesień (American English)

Angielski dla początkujących 5 książek + 4 płyty CD wymowa

Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka Hello Szybki Angielski  PROMOCJA

Zwróć uwagę, że  na jesień w języku brytyjskim (British English) mówimy autumn, a w języku amerykańskim (American English) mówimy fall. W języku angielskim nazwy pór roku piszemy małą literą, w przeciwieństwie do dni tygodnia i nazw miesięcy.

Pory roku z podziałem na miesiące

Miesiące zimowe:

December (grudzień), January (styczeń), February (luty)

Miesiące wiosenne:

March (marzec), April (kwiecień), May (maj)

Miesiące letnie:

June (czerwiec), July (lipiec), August (sierpień)

Miesiące jesienne:

September (wrzesień), October (październik), November (listopad)

Sprawdź również: Miesiące po angielsku z wymową.

Przykłady wyrażeń, zdań i powiedzeń z nazwami czterech pór roku

wiosna po angielsku

Spring wiosna

during (pora roku)

during summer  podczas lata

during winter podczas zimy

in (the) pora roku

lato po angielsku

Summer lato

in summer latem

in winter zimą

last, next, this (coming) | early, late, mid- (pora roku)

last summer zeszłego lata

jesień po angielsku

Autumn jesień

next spring następnej wiosny

this autumn tej jesieni

coming winter w nadchodzącą zimę

early spring wczesną wiosną

late autumn późną jesienią

mid-summer w połowie lata

winter zima po angielsku

Winter zima

pora roku ~ months,  time

summer months letnie miesiące

spring-time/ springtime wiosną

pora roku ~ day/morning/night, etc.

 winter day zimowy dzień

spring morning wiosenny poranek

summer night letnia noc

      I like spring
Lubię wiosnę.

Spring is here. Nadeszła wiosna.

Spring is in the air. W powietrzu czuć wiosnę.

Spring has sprung. Rozkwitła wiosna.

      Do you like summer?
Czy lubisz lato?

Summer means happy times & good sunshine. Lato oznacza szczęśliwe chwile i dużo słońca.

Every summer has a story.

Każe lato ma swoją historię.

One swallow doesn’t make a spring. Jedna jaskółka wiosny nie czyni.

Falling leaves are summer waving goodbye. Spadające liście mówią latu żegnaj.

      I hate winter.
Nienawidzę zimy.

pory roku jesieńDear Winter, I’m breaking up with you — Summer is hotter than you.

Droga zimo, zrywam z tobą – lato jest gorętsze.

No matter how long the Winter, Spring is sure to follow.

Bez względu na to, jak długa zima potrwa, wiosna na pewno nadejdzie.

      My favourite season is autumn.

Moją ulubioną porą roku jest jesień.

Autumn is awesome. Jesień jest super.

Autumn Days are here again.

Znowu nadeszły jesienne dni.

Leaves are falling Autumn is calling.

Opadają liście, nadchodzi jesień.

Cytaty na pory roku

Wiosna

pory roku po angielsku - wiosnaThe world’s favorite season is the spring. All things seem possible in May. Edwin Way Teale

Ulubioną porą roku na świecie jest wiosna. W maju wszystkie rzeczy wydają się możliwe. Edwin Way Teale

Spring adds new life and new joy to all that is. — Jessica Harrelson

Wiosna wnosi nowe życie i nową radość do wszystkiego, co jest. Jessica Harrelson

Spring won’t let me stay in this house any longer! I must get out and breathe the air deeply again.Gustav Mahler

Wiosna nie pozwoli mi dłużej zostać w tym domu! Muszę wyjść na zewnątrz i znów głęboko oddychać powietrzem. Gustav Mahler

Spring will come and so will happiness. Hold on. Life will get warmer.Anita Krizzan

Nadejdzie wiosna, a wraz z nią szczęście. Trzymaj się. Życie stanie się cieplejsze. Anita Krizzan

Despite the forecast, live like it’s spring.Lilly Pulitzer

Na przekór prognozom, żyj tak, jakby była wiosna. Lilly Pulitzer

Our spring has come at last with the soft laughter of April suns and shadow of April showers. – Byron Caldwell Smith

Nasza wiosna przyszła w końcu z miękkim śmiechem kwietniowych słońc i cieniem kwietniowych deszczyków. Byron Caldwell Smith

Lato

pory roku po angielsku - latoOne must maintain a little bit of summer, even in the middle of winter. — Henry David Thoreau

Trzeba zachować odrobinę lata, nawet w środku zimy. Henry David Thoreau

I love summertime more than anything else in the world. That is the only thing that gets me through the winter, knowing that summer is going to be there. — Jack McBrayer

Kocham lato bardziej niż cokolwiek innego na świecie. To jedyna rzecz, która pozwala mi przetrwać zimę, świadomość, że nadejdzie lato. Jack McBrayer

When the sun is shining I can do anything; no mountain is too high, no trouble too difficult to overcome. —Wilma Rudolph

Kiedy świeci słońce, mogę zrobić wszystko; żadna góra nie jest zbyt wysoka, żaden problem nie jest zbyt trudny do pokonania. Wilma Rudolph

Summer afternoon — summer afternoon; to me those have always been the two most beautiful words in the English language. —  Henry James

Letnie popołudnie – letnie popołudnie; dla mnie to zawsze były dwa najpiękniejsze słowa w języku angielskim. Henry James

Summer is singing with joy, and the beaches are inviting you with dancing waves. —Debasish Mridha

Lato śpiewa z radością, a plaże zapraszają tańczącymi falami. Debasish Mridha

Jesień

pory roku po angielsku - jesieńAutumn… the year’s last, loveliest smile. — William Cullen Bryant

Jesień… ostatni, najpiękniejszy uśmiech roku. William Cullen Bryant

Fall has always been my favorite season. The time when everything bursts with its last beauty, as if nature had been saving up all year for the grand finale. — Lauren Destefano

Jesień zawsze była moją ulubioną porą roku. Czas, kiedy wszystko nabiera ostatniego piękna, jakby natura przez cały rok przygotowywała się do wielkiego finału. Lauren Destefano

Spring is beautiful, and summer is perfect for vacations, but autumn brings a longing to get away from the unreal things of life, out into the forest at night with a campfire and the rustling leaves. – Margaret Elizabeth Sangster

Wiosna jest piękna, lato idealne na wakacje, ale jesień przynosi tęsknotę za ucieczką od rzeczy nierealnych, za wieczornym wyjściem do lasu na ognisko i i szeleszczące liście.  Margaret Elizabeth Sangster

Zima

pory roku po angielsku - zimaWinter is the time for comfort, for good food and warmth, for the touch of a friendly hand and for a talk beside the fire: it is time for home. – Edith Sitwell

Zima to czas na wygodę, na dobre jedzenie i ciepło, na dotyk przyjaznej dłoni i na rozmowę przy kominku: to czas na dom.  Edith Sitwell

People don’t notice whether it’s winter or summer when they’re happy. – Anton Czechow

Ludzie nie zwracają uwagi na to, czy jest zima, czy lato, gdy są szczęśliwi.  Anton Czechow

Winter is on my head, but eternal spring is in my heart. – Victor Hugo

Zima jest w mojej głowie, ale wieczna wiosna jest w moim sercu.  Victor Hugo

Welcome, winter. Your late dawns and chilled breath make me lazy, but I love you nonetheless. — Terri Guillemets

Witaj, zimo. Twoje późne świty i chłodny oddech sprawiają, że jestem rozleniwiona, ale mimo to kocham cię. Terri Guillemets

Winter is nature‘s sleep. — H.S. Jacobs

Zima to sen natury.  H.S. Jacobs

Winter forms our character and brings out our best. — Tom Allen

Zima kształtuje nasz charakter i wydobywa z nas to, co najlepsze.  Tom Allen

Rymowanka na pory roku po angielsku

Naucz się pór roku po angielsku na wesoło! Słuchaj i powtarzaj.

      Wierszyk Pory roku

Spring is showery, flowery, bowery,

Summer is hoppy, croppy, poppy.

Autumn is slippy, drippy, nippy,

Winter is breezy, sneezy, freezy.

Wiosna jest deszczowa, kwiecista i pełna zieleni.

Lato jest w podskokach,  w żniwach i makach.

Jesień jest śliska, łzawa i chłodna.

Zima jest wietrzna, kichająca i marznąca.

Ćwiczenia na pory roku po angielsku

Ćwiczenie. Cztery pory roku po angielsku

Ćwiczenie ze słuchu. Pory roku po angielsku

Fiszki na pory roku po angielsku

Nauka pór roku. Fiszki na znajomość słówek pory roku po angielsku 

Zobacz także:

Pory dnia po angielskupory dnia po angielsku