Dni tygodnia po angielsku z wymową

Poznaj siedem dni tygodnia po angielsku: Monday, Tuesday, Wednesday… i naucz się ich z łatwością! W zapamiętaniu pomogą ci poniższe informacje, powiedzenia, ćwiczenia i fiszki.

Dni tygodnia po angielsku

Dni tygodnia

      Days of the week

dni tygodnia po angielsku

      Monday
(mandej) poniedziałek

      Tuesday
(tiusdej) wtorek

      Wednesday
(łensdej) środa

      Thursday
(fersdej) czwartek

      Friday
(frajdej) piątek

      Saturday
(saterdej) sobota

      Sunday
(sandej) niedziela

Hello Szybki Angielski Łatwa Nauka Angielskiego od podstaw

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki 

Sprawdź teraz

Dni tygodnia. Skróty

dni tygodnia po angielsku

Days of the week. Dni tygodnia.

Skrót nazwy dni tygodnia tworzą trzy pierwsze litery pełnej nazwy. Skrót nazwy dni tygodnia – czy piszemy z kropką na końcu czy bez kropki?

Podobnie, jak skróty nazw miesięcy, w języku British English, czyli w brytyjskiej odmianie języka angielskiego, kropek się nie stawia. W języku American English, czyli w amerykańskiej odmianie języka angielskiego, kropkę zazwyczaj się stawia.

poniedziałek Monday Mon

wtorek Tuesday Tue

środa Wednesday Wed

czwartek Thursday Thu

piątek Friday Fri

sobota Saturday Sat

niedziela Sunday Sun

Poniedziałek po angielsku (Monday)

Poniedziałek – po angielsku Monday, w skrócie Mon jest dniem tygodnia pomiędzy niedzielą a wtorkiem.

Według normy ISO-8601, poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia.  W tradycji biblijnej za pierwszy dzień tygodnia uznawana jest niedziela, więc poniedziałek jest dniem drugim.

Polska nazwa tego dnia określa jego następstwo po niedzieli – dniu odpoczynku: poniedziałek – po niedzieli.

Angielska nazwa Monday wywodzi się od staroangielskiego Mōnandæg,  oznaczającego “Moon’s day” dzień Księżyca.

Znane poniedziałki:

poniedziałek po angielskuEaster Monday Poniedziałek Wielkanocny (drugi dzień świąt Wielkanocy)

Blue Monday (Smutny poniedziałek) Określenie najbardziej depresyjnego dnia w roku, przypadającego w trzeci poniedziałek stycznia.

Cytaty i powiedzenia związane z poniedziałkiem

Monday is the first day of the week. Poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia.

Mondays are the start of the work week which offer new beginnings 52 times a year! – David Dweck

Poniedziałki to początek tygodnia pracy, który oferuje nowe możliwości 52 razy w roku! – David Dweck

Monday is the key day of the week. Poniedziałek jest kluczowym dniem tygodnia.

I don’t like Mondays. Nie lubię poniedziałków.

Monday should be optional. Poniedziałek powinien być opcjonalny.

Can we switch Monday for Saturday? Czy możemy zamienić poniedziałek na sobotę?

Just once, I would like to wake up, turn on the news, and hear… ‘Monday has been cancelled, go back to sleep.’     

Chociaż raz chciałbym obudzić się, włączyć wiadomości i usłyszeć… Poniedziałek został odwołany, wracaj do łóżka.

Why is Monday so far away from Friday but Friday is so close to Monday?    

Dlaczego poniedziałek jest tak daleko od piątku, a piątek jest tak blisko poniedziałku?

Wtorek po angielsku (Tuesday)

wtorek po angielskuWtorek – po angielsku Tuesday, w skrócie Tue jest dniem tygodnia pomiędzy poniedziałkiem a środą. Według normy ISO-8601 jest drugim dniem tygodnia. W tradycji biblijnej za pierwszy dzień tygodnia uznawana jest niedziela, więc wtorek jest dniem trzecim.

Polska nazwa dnia wywodzi się od staropolskiego słowa wtóry — drugi.

Angielska nazwa pochodzi od staroangielskiego Tiwesdæg  słowa co oznacza “Tīw’s Day”, dzień Tiw lub Týr, boga walki w mitologii nordyckiej. Nazwa dnia Tuesday jest również związana z łacińską nazwą diēs Mārtis, “Dzień Marsa” (rzymskiego boga wojny).

Cytaty i powiedzenia związane z wtorkiem

It can’t be Sunday every day. There are also Mondays and Tuesdays. – George Weah

Nie może być codziennie niedziela. Są też poniedziałki i wtorki. – George Weah

Tuesday is the second day of the week. Wtorek jest drugim dniem tygodnia.

If you love the work you are doing, then you will love Tuesday! – Catherine Pulsifer

Jeśli kochasz pracę, którą wykonujesz, to pokochasz wtorek!- Catherine Pulsifer

Tuesday isn’t so bad…It’s a sign that I’ve somehow survived Monday. Wtorek nie jest taki zły.  To znak, że jakoś  przetrwałem poniedziałek.

No matter what your Tuesday is, don’t worry because Friday is on its way. Bez względu na to, jaki jest Twój wtorek, nie martw się, bo piątek jest już w drodze.

 Tuesday is the new Monday. Wtorek jest nowym poniedziałkiem.

Środa po angielsku (Wednesday)

środa po angielskuŚroda — po angielsku Wednesday, w skrócie Wed jest dniem tygodnia pomiędzy wtorkiem a czwartkiem.

Według normy ISO-8601 jest trzecim dniem tygodnia. W tradycji biblijnej za pierwszy dzień tygodnia uznawana jest niedziela, więc środa jest dniem czwartym.

Polska nazwa wywodzi się od słowa środek. Stanowi ona środek tygodnia roboczego.

W języku angielskim nazwa pochodzi od staroangielskiego Wōdnesdæg , “day of Woden”, dzień norweskiego boga Odyna.

Ash Wednesday Środa Popielcowa (pierwszy dzień wielkiego postu)

Holy Wednesday Wielka Środa (ostatnia środa przed Wielkanocą, czwarty dzień Wielkiego Tygodnia)

Cytaty i powiedzenia związane ze środą

Wednesday is the third day of the week. Środa jest trzecim dniem tygodnia.

 Wednesdays are like Mondays in the middle of the week! – Lee Fox Williams

Środy są jak poniedziałki w środku tygodnia! – Lee Fox Williams

Wednesdays will always bring smiles for the second half of the week. – Anthony T. Hincks

Środy zawsze przynoszą nam uśmiech w oczekiwaniu na drugą połowę tygodnia. – Anthony T. Hincks

Czwartek po angielsku (Thursday)

czwartek po angielskuCzwartek — po angielsku Thursday, w skrócie Thu jest dniem tygodnia pomiędzy środą a piątkiem. Według normy ISO-8601 jest czwartym dniem tygodnia. W tradycji biblijnej za pierwszy dzień tygodnia uznawana jest niedziela, więc czwartek jest dniem piątym.

Polska nazwa pochodzi od liczby cztery.

Angielska nazwa pochodzi od staroangielskiego þunresdæg i średnioangielskiego Thuresday, oznaczającego “‘Thor’s day” – dzień norweskiego boga gromów Thora.

Znany czwartek:

Maundy Thursday Wielki Czwartek (święto przypadające 3 dni przed Wielkanocą)

Cytaty i powiedzenia związane z czwartkiem

Let this Thursday be filled with possibilities – be aware of the opportunities around you, don’t just go through the day, live the day with your eyes and your mind open.Catherine Pulsifer

Niech ten czwartek będzie wypełniony możliwościami — bądź świadomy szans, które Cię otaczają, nie pozwól, aby ten dzień po prostu przeminął, żyj dniem z otwartymi oczami i umysłem. – Catherine Pulsifer

On this Thursday take nothing for granted. Look around and show gratitude for your work, your family, and your friends. – Theodore W. Higginsworth

W ten czwartek nie bierz niczego za pewnik. Rozejrzyj się wokół i okaż wdzięczność za swoją pracę, rodzinę i przyjaciół. Theodore W. Higginsworth

Some people call it Thursday, I like to call it Friday Eve.

Niektórzy nazywają go czwartkiem, ja lubię nazywać go dniem przed piątkiem.

Beter days are just around the corner. They are called Friday, Saturday and Sunday!     

Lepsze dni są tuż za rogiem. Nazywają się piątek, sobota i niedziela!

Piątek po angielsku (Friday)

piątek po angielskuPiątek — po angielsku Friday, w skrócie Fri jest dniem tygodnia pomiędzy czwartkiem a sobotą. Według normy ISO-8601 jest piątym dniem tygodnia. W tradycji biblijnej za pierwszy dzień tygodnia uznawana jest niedziela, więc piątek jest dniem szóstym.

Polska nazwa pochodzi od liczby pięć.

Angielska nazwa Friday pochodzi od staroangielskiego frīġedæġ, co oznacza “Day of Frig”, dzień germańskiej bogini Frigg z rzymską boginią Wenus, z którą dzień ten jest kojarzony w wielu różnych kulturach.

Znane piątki:

Good Friday Wielki Piątek (piątek przed Wielkanocą)

Black Friday Czarny Piątek (dzień, w którym nastąpił wielki krach na giełdzie, stanowiący początek recesji jak również: dzień przecen i promocji; uznawany za początek przedświątecznego sezonu zakupów)

Casual Friday luźny piątek, piątek bez krawata (dzień, w którym pracownicy mogą nosić mniej formalny strój)

Cytaty i powiedzenia związane z piątkiem

Friday sees more smiles than any other day of the workweek! – Kate Summers

W piątek widzimy więcej uśmiechów niż w jakikolwiek inny dzień tygodnia pracy! – Kate Summers

Although I understand that all days are equal with 24 hours each, most of us agree that Friday is the longest day of the week and Sunday the shortest! – D.S. Mixell

Chociaż rozumiem, że wszystkie dni są równe i mają po 24 godziny, większość z nas zgadza się, że piątek jest najdłuższym dniem tygodnia, a niedziela najkrótszym! – D.S. Mixell

Whoever laughs on Friday, will cry on Sunday. Kto się śmieje w piątek, będzie płakał w niedzielę.

TGIF – Thank God it’s Friday.  Dzięki Bogu już piątek.

Friday checklist: Cheer, Smile, Dance. Piątkowa lista: Radość, Uśmiech, Taniec.

Music always sounds better on Friday.Lou Brutus

Muzyka zawsze brzmi lepiej w piątek. – Lou Brutus

Sobota po angielsku (Saturday)

sobota po angielskuSobota — po angielsku Saturday, w skrócie Mon jest dniem tygodnia pomiędzy niedzielą a wtorkiem. Według normy ISO-8601 jest szóstym dniem tygodnia. W tradycji biblijnej za pierwszy dzień tygodnia uznawana jest niedziela, więc sobota jest dniem siódmym.

Polska nazwa wywodzi się od szabatu – świątecznego dnia odpoczynku obchodzonego przez wyznawców judaizmu i niektórych Kościołów chrześcijańskich, który trwa od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę.

Angielska nazwa pochodzi od słowa Sæturnesdæg . W języku łacińskim było to diēs Sāturnī, “Dzień Saturna”.

Znana sobota:

Holy Saturday Wielka Sobota (dzień przed Wielkanocą)

Cytaty i powiedzenia związane z sobotą

Oh my sweet Saturday, I have been waiting for you for six long days – Charmaine J Forde

O moja słodka soboto, czekałam na ciebie przez sześć długich dni. – Charmaine J Forde

My work is like my vacation, so in a way every day is like Saturday. – Ludacris

Moja praca jest jak moje wakacje, więc w pewnym sensie każdy dzień jest jak sobota. – Ludacris

Saturday is what gives us a weekend of enjoyment. – Anthony T. Hincks 

Sobota jest tym, co daje nam weekend przyjemności. – Anthony T. Hincks

There was nothing like a Saturday – unless it was the Saturday leading up to the last week of school and into summer vacation. – Nora Roberts

Nie ma to jak sobota — chyba że jest to sobota poprzedzająca ostatni tydzień szkoły i letnie wakacje. – Nora Roberts

I need an extra day between Saturday and Sunday. Potrzebuję dodatkowego dnia między sobotą a niedzielą.

Happiness is not having to set the alarm for the next morning. Happy Saturday!

Szczęście to nie musieć nastawiać budzika na następny poranek. Udanej soboty!

Niedziela po angielsku (Sunday)

niedziela po angielskuNiedziela — po angielsku Sunday, w skrócie Sun jest dniem tygodnia pomiędzy sobotą a poniedziałkiem.

Według normy ISO-8601 jest siódmym dniem tygodnia. W tradycji biblijnej jest uznawana za pierwszy dzień tygodnia.

Polska nazwa do obowiązku powstrzymania się od pracy i pochodzi od prasłowiańskiego ne dělatĭ – nie działać, nie pracować – oznacza dzień odpoczynku.

Angielska nazwa pochodzi od staroangielskiego “Sunnandæg” – “sun’s day” oznaczającego dzień słońca.

Znane niedziele:

Easter Sunday Niedziela Wielkanocna

Palm Sunday Niedziela Palmowa

Cytaty i powiedzenia związane z niedzielą

Sunday, for me, is all about being home with the family with no plans. – John Lasseter

Niedziela, dla mnie, to przede wszystkim przebywanie w domu z rodziną, bez żadnych planów. – John Lasseter

Sunday is a time when you sit back and reflect on all the blessings that you have received. Smile at all the good things that you are enjoying. – Sera Train

Niedziela to czas, kiedy siadasz i zastanawiasz się nad wszystkimi dobrodziejstwami, które otrzymałeś. Uśmiechnij się do wszystkich tych dobrych rzeczy, które sprawiają ci radość. – Sera Train

A Sunday well spent brings a week of content. Dobrze spędzona niedziela zapewnia tydzień pełen zadowolenia.

Give and accept pleasure, happiness, and laughter, because today is Sunday. Dawaj i przyjmuj radość, szczęście i śmiech, bo dziś jest niedziela.

I always give 100% at work: 13% Monday, 22% Tuesday, 26% Wednesday, 35% Thursday, 4% Friday. Zawsze daję z siebie 100% w pracy:    13% w poniedziałek, 22% we wtorek, 26% w środę, 35% w czwartek i 4% w piątek.

The only Happy END that I know it’s the weekEND!    Jedynym szczęśliwym zakończeniem, jakie znam, jest zakończenie tygodnia!

Jak zapamiętać dni tygodnia po angielsku

zestaw-hello-szybki-angielski

5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego. Słówka, zwroty, wymowa po polsku.

Ucząc się nazw dni tygodnia, podobnie jak nazw miesięcy oraz liczb, warto sprawdzić, czy znamy je na wyrywki, a nie tylko wyliczać po kolei. Aby utrwalić znajomość dni tygodnia po angielsku, skorzystaj z ćwiczeń oraz fiszek.

Na początku nauki często mylą się dni, w wymowie jak i w pisowni: Tuesday — wtorek oraz Thursday — czwartek.

Czasami również myli się sobota Saturday z niedzielą Sunday. Warto również zwrócić uwagę na pisownię i wymowę środy: Wednesday.

Co zrobić, aby nauczyć się dobrze wymawiać dni tygodnia po angielsku? Najlepszym sposobem jest słuchanie poprawnej wymowy angielskiej i powtarzanie słów za lektorem.

Pamiętaj, że nazwy dni tygodnia w języku angielskim piszemy wielką literą. Przed nazwą dnia tygodnia używamy przyimka “on” np. on Friday w piątek.

on Monday — w poniedziałek, on Tuesday — we wtorek, on Wednesday — w środę, on Thursday — w czwartek, on Friday — w piątek, on Saturday — w sobotę, on Sunday — w niedzielę, at the weekend — w weekend, on weekday — w dzień powszedni

dni tygodnia wymowa

It’s Monday. Jest poniedziałek

Dni tygodnia, przykłady zdań

      on Monday
w poniedziałek

      Come here on Tuesday.
Przyjdź tutaj we wtorek.

      See you on Wednesday.
Do zobaczenia w środę.

      It’s Thursday.
Jest czwartek.

      Let’s meet next Friday.
Spotkajmy się w przyszły piątek.

      I work on Saturdays.
Pracuję w soboty.

      She works on Sundays.
Ona pracuje w niedziele.

Hello Nauka słówek, zwrotów i gramatyki

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki  Sprawdź teraz

Rymowanka do nauki dni tygodnia po angielsku

Naucz się nazw dni tygodnia po angielsku na wesoło! Słuchaj i powtarzaj.

      Rymowanka

Monday, Mommy baked a cake.

Tuesday, Daddy ate a steak.

Wednesday, Brother waved, “Good-bye.”

Thursday, Uncle made a pie.

Friday, Sister cooked the meat,

Then we all sat down to eat.

Saturday, we welcomed guests.

Sunday, we all took our rests.

Monday, we began anew –

Jessie Wise

W poniedziałek mama upiekła ciasto.

We wtorek tata zjadł stek.

W środę brat pomachał na do widzenia.

W czwartek wujek upiekł placek.

W piątek siostra ugotowała mięso.

Wtedy usiedliśmy wszyscy do jedzenia.

W sobotę powitaliśmy gości.

W niedzielę odpoczywaliśmy.

W poniedziałek zaczęliśmy wszystko od nowa.

Autor: Jessie Wise

dni tygodnia po angielsku ćwiczenia

Ćwiczenia na znajomość dni tygodnia po angielsku

Ćwiczenie. Ułóż dni tygodnia po kolei

Ćwiczenie. Dni tygodnia po angielsku. Wybierz poprawne tłumaczenie.

Ćwiczenie. Wpisz dzień tygodnia po angielsku.

Ćwiczenie ze słuchu. Dni tygodnia po angielsku

Fiszki online na dni tygodnia po angielsku

Nauka dni tygodnia. Fiszki na  słówka dni tygodnia po angielsku

 Zobacz także: