Życzenia urodzinowe po angielsku

Wishing You lots of love and happiness. Życzę Ci dużo miłości i szczęścia.

Życzenia urodzinowe po angielsku z polskim tłumaczeniem

Urodziny to wyjątkowy dzień w życiu każdego człowieka. Warto pamiętać, aby złożyć życzenia naszym bliskim. Po angielsku powiemy:

      Happy Birthday!
 Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! (w dosłownym tłumaczeniu: Szczęśliwych Urodzin!)

Odpowiednikiem polskiej piosenki „Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam” jest  angielska Happy birthday to you! 

Happy Birthday to You
Happy Birthday to You
Happy Birthday Dear (name)
Happy Birthday to You!
Wszystkiego najlepszego 
Wszystkiego najlepszego
Wszystkiego najlepszego drogi/droga (imię)
Wszystkiego najlepszego!

Krótkie i uniwersalne życzenia urodzinowe 

      Today is your birthday one special day just for you - I want to be the best one until now!
Have a great birthday.

Dziś są twoje urodziny, Twój wyjątkowy dzień – życzę Ci aby były najlepsze, jakie miałeś do tej pory! Życzę Ci wspaniałych urodzin.

      I want to you everything that I wish for myself (and even more).
Have a happy birthday!  Życzę Ci wszystkiego, czego życzyłbym sobie (lub nawet więcej). Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

      My biggest wish to you is to celebrate all the future birthdays together.
Happy Birthday to YOU.

 Moim największym życzeniem jest spędzać z Tobą wszystkie urodziny. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

      There are million stars in the sky and only one on the earth.
Happy birthday, to the brightest star. Są miliony gwiazd na niebie a tylko jedna na ziemi. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, najjaśniejsza gwiazdko!

      Maybe I'm far from your eyes but not from your heart
to be prevented from wanting you the happiest birthday so far. Może Twoje oczy mnie nie widzą, lecz widzi serce. Nic mnie nie powstrzyma, by życzyć Ci najwspanialszych urodzin.

Happy Birthday! May you have Success and Happiness in all that you do! Wszystkiego najlepszego! Życzę Ci sukcesów i szczęścia we wszystkim!

życzenia urodzinowe po angielsku z tłumaczeniem

uniwersalne życzenia urodzinowe po angielskuHave a super duper birthday filled with pretty things and cake.

Życzę Ci fantastycznych urodzin z ładnymi prezentami i tortem.

It’s a smile from me… To wish you a day that brings the same kind of happiness and joy that you bring to me. Happy Birthday! 

Przesyłam uśmiech, aby życzyć ci dnia, który przyniesie ci taki sam rodzaj szczęścia i radości, jaką ty mi dajesz Wszystkiego najlepszego!

Życzenia urodzinowe dla dziewczyny, żony, partnerki, ukochanej kobiety

Have the best birthday ever. Życzę Ci najlepszych urodzin w życiu.

Have the best birthday ever. Życzę Ci najlepszych urodzin w życiu.

You make me happy 364 days a year, so I want to make you this day the happiest day in your life. Happy birthday to the best girl in the world. Sprawiasz, że jestem szczęśliwy 364 dni w roku, więc chcę, aby ten dzień, był najszczęśliwszy w Twoim życiu. Wszystkiego najlepszego dla najlepszej dziewczyny na świecie.

I can’t imagine a day without you, and on your special day, I wish to not pass any other day in which we will not be together. Happy birthday, my love. Nie mogę sobie wyobrazić ani dnia bez Ciebie i w Twoim wyjątkowym dniu, życzę Ci, abyśmy zawsze byli razem. Wszystkiego najlepszego, ukochana!

For your birthday I want you many gifts, and I want for you to know  you are my greatest gift in life! Happy birthday, beloved.

W dniu Twoich urodzin, chciałbym, abyś dostała wiele prezentów i chcę, abyś wiedziała  jesteś największym prezentem w życiu! Wszystkiego najlepszego, ukochana!

Happy birthday to my beloved wife. From the depths of my heart, I want you to spend every next birthday with me, who loves you so much.

Wszystkiego najlepszego, moja ukochana żono. Z głębi serca, chcę, abyś spędzała każde kolejne urodziny ze mną, tym, który Ciebie bardzo kocha.

People spend years looking for the perfect person in which they will fall in love at the first glance. I was lucky to meet you with whom I fall in love every time I look at you. Wishing you a very happy Birthday!  

Ludzie całymi latami szukają ideału, w którym zakochają się od pierwszego wejrzenia. Miałem szczęście, że Ciebie spotkałem. Zakochuję się w Tobie, za każdym razem, gdy na Ciebie patrzę. Życzę Ci bardzo szczęśliwych urodzin!

Time passes, I see it every time you look in the mirror. Time passes, but not my love. Happy birthday, my darling.

Czas mija, widzę to, za każdym razem, gdy patrzę w lustro. Czas mija, ale moja miłość trwa. Wszystkiego najlepszego, kochanie!

Sometimes I wish life without end, full of your kisses and embrace. That’s why I want you a long and happy life that you will share with me. Happy Birthday.

Czasami chciałbym, aby nasze pocałunki i uściski trwały bez końca. Dlatego życzę Ci długiego i szczęśliwego życia ze mną. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

życzenia urodzinowe dla dziewczyny po angielskuHappy birthday to my first, true and last love. Have a Brilliant Birthday!

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin mojej pierwszej, prawdziwej i ostatniej miłości. Życzę Ci Cudownych Urodzin!

August girl (your month) They whispered to her: you cannot withstand the storm. She whispered back: I am the storm.

Sierpniowa dziewczyno (twój miesiąc) Szeptali jej: nie możesz wytrzymać burzy. Odszepnęła: Jestem burzą.

Queens are born in October (your month). Królowe rodzą się w październiku (twój miesiąc).

Życzenia dla chłopaka, męża, partnera, przyjaciela od serca, ukochanego mężczyzny

życzenia urodzinowe dla mężczyzny po angielsku

Have a magical birthday. Życzę Ci magicznych urodzin.

 I want you everything that you brought in my life: love  – which I have to give you, faith  – for us so we could believe in a better future, peace  – to spend our days peacefully and happiness  – to enjoy together. Happy Birthday.

Życzę Ci wszystkiego, co wniosłeś do mojego życia: miłości – którą też Ci daję, wiary – w lepszą przyszłość, pokoju – aby nasze dni mijały spokojnie i szczęścia – aby cieszyć się z bycia razem. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.

I want you to spend all 86,400 seconds in the best possible company with a person who loves you most in the world. Happy birthday, my dear.

Chcę, abyś spędził 86 400 sekund  w najlepszym towarzystwie, z osobą, która Ciebie kocha najmocniej na świecie. Wszystkiego najlepszego, mój drogi.

When I chose you for my partner, I knew that I had made the best decision in my life. Happy birthday, my sweetie.

Gdy wybrałam Cię na partnera, wiedziałam, że podjęłam najlepszą decyzję w moim życiu. Wszystkiego najlepszego, skarbie.

We promised to each other that we will grow old together. Every birthday is proof that we keep the promise. Happy birthday, beloved.

Obiecaliśmy sobie, że zestarzejemy się razem. Każde urodziny są dowodem, że dotrzymujemy obietnicy. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, ukochany!

You can ask for a lot from me, but what you will surely get is my complete, unconditional love for the rest of my life. Happy birthday, to the most magnificent husband.

Możesz prosić o wiele, ale to, co z pewnością dostaniesz, to moja pełna, bezwarunkowa miłość do końca życia. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, dla najwspanialszego męża.

Be Happy! Today is the day you were brought into this world to be a blessing and inspiration to the people around you! You are wonderful person! May you be given more birthdays to fulfill all of your dreams! Happy Birthday!

Bądź szczęśliwy! Dzisiaj jest dzień, w którym przyszedłeś na ten świat, aby być błogosławieństwem i inspiracją dla ludzi wokół ciebie! Jesteś wspaniałą osobą! Obyś miał więcej urodzin, aby spełnić wszystkie swoje marzenia! Wszystkiego najlepszego!

życzenia urodzinowe po angielsku dla przyjacielaA friend like you is more preciseless than the most beautiful diamond. You are not only strong and wise, but  kind and thoughtful as well. Your birthday is the perfect opportunity to show you how much I care and how grateful I am to have you in my life. Happy Birthday! 

Przyjaciel taki jak ty jest bardziej bezcenny niż najpiękniejszy diament. Jesteś nie tylko silny i mądry, ale również miły i troskliwy. Twoje urodziny to wspaniała okazja, aby ci pokazać, jak bardzo zależy mi na tobie, i jak jestem wdzięczny (wdzięczna), że jesteś w moim życiu. Wszystkiego najlepszego!

When I look through the time and see how many moments we spent together. That were the most beautiful moments of my life.

Thank you for that and I wish you a happy birthday.

Gdy wspominam, widzę, jak wiele chwil spędziliśmy razem. To były najpiękniejsze momenty w moim życiu. Dziękuję Ci za to i życzę wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.

Kings are born in April (your month). Królowie rodzą się w kwietniu. (wpisz swój miesiąc)

Życzenia urodzinowe dla dziecka

życzenia urodzinowe dla dziecka po angielskuHappy birthday dear (imię). Wszystkiego najlepszego drogi/droga (imię).

This boy (girl) turns one today. Happy Birthday. Ten chłopczyk (dziewczynka) kończy dziś rok. Wszystkiego najlepszego.

For the best child, I want the most beautiful birthday in the world. I wish you a long and happy life. Always have a smile on your face, and with yourself carry a heart full of love.

Happy Birthday my little princess! (prince)

Dla najlepszego dziecka życzę najpiękniejszych urodzin na świecie. Życzę Ci długiego i szczęśliwego życia. Niech zawsze uśmiech gości na twojej twarzy, a twoje serce będzie pełne miłości. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin moja mała księżniczko! (mój mały książę)

My sweet child, I want you to let the life to bring you only beautiful things. Let your soul remain gentle and young forever. Remember that everything you want is yours.

Happy birthday, my little girl (boy).

Moje słodkie dziecię, życzę Ci, aby życie przynosiło Ci tylko piękne rzeczy. Niech twoja dusza na zawsze pozostanie dobra i młoda. Pamiętaj, że możesz osiągnąć wszystko, czego chcesz. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, moja mała dziewczynko (chłopczyku).

Birthday princess. Urodzinowa księżniczka

Birthday princess. Urodzinowa księżniczka

The most beautiful wish I can wish to you is childhood full of games without obligation. My dear, let the happiness to follow you in your life path. Happy Birthday to my little angel.

Życzę ci tego, co najpiękniejsze, dzieciństwa pełnego zabaw bez obowiązków. Mój skarbie, pozwól, aby szczęście było w każdej chwili twojego życia. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, mój mały aniołku.

When the time passes, and when one day you look at these pictures, you will think with a smile on your face – it was so nice to be a child! May all your dreams and wishes come true. Have a lovely birthday!

Za jakiś czas spojrzysz na zdjęcia i pomyślisz z uśmiechem na twarzy – tak dobrze było być dzieckiem! Życzę Ci spełnienia wszystkich marzeń i życzeń. Życzę Ci cudownych urodzin!

Zabawne i śmieszne życzenia urodzinowe

życzenia urodzinowe po angielsku z tłumaczeniem

Happy Birthday! From all of us! Wszystkiego najlepszego od nas wszystkich!

Today I’ll buy you the biggest cake because you finally have an excuse to eat as much candy as you can. Happy Birthday!

Dzisiaj kupię Ci największy tort, ponieważ w końcu możesz zjeść tak dużo słodyczy, ile tylko zdołasz. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

We all know that you hide your years, but don’t worry, there are not too many birthday candles on the cake. They still can fit on it! Happy Birthday to You!

Wiemy, że ukrywasz swoje lata, ale nie martw się, nie ma zbyt wielu świeczek na torcie. Wciąż na nim się mieszczą! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

An optimist says the glass is half full, the pessimist says it’s half-empty. I think it’s best to fill it up to the top, then empty it. We have the best reason – your  birthday.

Optymista mówi, że szklanka jest do połowy pełna, pesymista, że do połowy pusta. Najlepiej jest wypełnić ją, a potem opróżnić. Mamy do tego najlepszy powód – Twoje urodziny.

Time doesn’t cure everything, for example, it doesn’t cure age. But it doesn’t matter because you’re like a wine.  The older you are, the better you get. Wishing you a beautiful day with good health and happiness forever!

Czas nie jest lekiem na wszystko, na przykład na nie sprawia, że młodniejemy. Nie ma to znaczenia, ponieważ Ty jesteś jak wino. Im starszy, tym lepszy. Życzę Ci pięknego dnia w dobrym zdrowiu i dużo szczęścia!

życzenia urodzinowe po angielsku

Roses are red,

Violets are blue,

Honey is sweet,

But not as sweet as You!

Happy Birthday!

Róże są czerwone,

Fiolki są niebieskie,

Miód jest słodki,

Lecz nie tak słodki jak Ty!

Wszystkiego najlepszego!

zabawne życzenia urodzinowe po angielsku

April (your month) girls

are sunshine

mixed with a liitle hurricane.

Dziewczyny z kwietnia (wpisz swój miesiąc)

są jak promienie słońca

pomieszane z huraganem.

Keep calm

and Happy Birthday

Your Majesty

Zachowaj spokój

i Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin

Wasza Wysokość.

krótkie życzenia urodzinowe po angielsku

Hugs, kisses and a lot of Birthday Wishes.
Uściski, całusy i mnóstwo urodzinowych życzeń.

Someone I love was born today. Ktoś, kogo kocham, urodził się dzisiaj.

You’re not 60, you’re 18 with 42 years of experience.

Nie masz sześćdziesięciu lat. Masz 18 lat i 42 lata doświadczenia.

Hugs, kisses and a lot of Birthday Wishes.

Uściski, całusy i mnóstwo urodzinowych życzeń.

Happy Birthday my beautiful friend!

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin moja piękna przyjaciółko! (mój piękny przyjacielu)

A true friend remembers your birthday but not your age.

Prawdziwy przyjaciel pamięta o Twoich urodzinach, ale nie o Twoim wieku.

We are not getting old, we’re getting awesome.

Nie starzejemy się, stajemy się wyjątkowi.

śmieszne życzenia urodzinowe po angielsku

Happy birthday to one of the few people whose birthday I can remember without a Facebook reminder! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Jesteś jedną z niewielu osób, o których urodzinach pamiętam bez przypomnienia na Facebooku!

 Zobacz także: