Życzenia urodzinowe po angielsku

Wishing You lots of love and happiness. Życzę Ci dużo miłości i szczęścia.

Życzenia urodzinowe po angielsku z polskim tłumaczeniem

Urodziny to wyjątkowy dzień w życiu każdego człowieka. Warto pamiętać, aby złożyć życzenia naszym bliskim. Po angielsku powiemy:

      Happy Birthday!
 Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! (w dosłownym tłumaczeniu: Szczęśliwych Urodzin!)

Odpowiednikiem polskiej piosenki „Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam” jest  angielska Happy birthday to you! 

Happy Birthday to You
Happy Birthday to You
Happy Birthday Dear (name)
Happy Birthday to You!
Wszystkiego najlepszego 
Wszystkiego najlepszego
Wszystkiego najlepszego drogi/droga (imię)
Wszystkiego najlepszego!

Krótkie i uniwersalne życzenia urodzinowe 

      Today is your birthday one special day just for you - I want to be the best one until now!
Have a great birthday.

Dziś są twoje urodziny, Twój wyjątkowy dzień – życzę Ci aby były najlepsze, jakie miałeś do tej pory! Życzę Ci wspaniałych urodzin.

      I want to you everything that I wish for myself (and even more).
Have a happy birthday!  Życzę Ci wszystkiego, czego życzyłbym sobie (lub nawet więcej). Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

      My biggest wish to you is to celebrate all the future birthdays together.
Happy Birthday to YOU.

Moim największym życzeniem jest spędzać z Tobą wszystkie urodziny. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

      There are million stars in the sky and only one on the earth.
Happy birthday, to the brightest star. Są miliony gwiazd na niebie a tylko jedna na ziemi. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, najjaśniejsza gwiazdko!

      Maybe I'm far from your eyes but not from your heart
to be prevented from wanting you the happiest birthday so far. Może Twoje oczy mnie nie widzą, lecz widzi serce. Nic mnie nie powstrzyma, by życzyć Ci najwspanialszych urodzin.

Happy Birthday! May you have Success and Happiness in all that you do! Wszystkiego najlepszego! Życzę Ci sukcesów i szczęścia we wszystkim!

życzenia urodzinowe po angielsku z tłumaczeniem

uniwersalne życzenia urodzinowe po angielskuHave a super duper birthday filled with pretty things and cake.

Życzę Ci fantastycznych urodzin z ładnymi prezentami i tortem.

It’s a smile from me… To wish you a day that brings the same kind of happiness and joy that you bring to me. Happy Birthday! 

Przesyłam uśmiech, aby życzyć ci dnia, który przyniesie ci taki sam rodzaj szczęścia i radości, jaką ty mi dajesz. Wszystkiego najlepszego!

Życzenia urodzinowe dla dziewczyny, żony, partnerki, ukochanej kobiety, koleżanki

popularne życzenia urodzinowe po angielskuYou make me happy 364 days a year, so I want to make you this day the happiest day in your life. Happy birthday to the best girl in the world. Sprawiasz, że jestem szczęśliwy 364 dni w roku, więc chcę, aby ten dzień, był najszczęśliwszy w Twoim życiu. Wszystkiego najlepszego dla najlepszej dziewczyny na świecie.

I can’t imagine a day without you, and on your special day, I wish to not pass any other day in which we will not be together. Happy birthday, my love. Nie mogę sobie wyobrazić ani dnia bez Ciebie i w Twoim wyjątkowym dniu, życzę Ci, abyśmy zawsze byli razem. Wszystkiego najlepszego, ukochana!

For your birthday I want you many gifts, and I want for you to know  you are my greatest gift in life! Happy birthday, beloved.

W dniu Twoich urodzin, chciałbym, abyś dostała wiele prezentów i chcę, abyś wiedziała  jesteś największym prezentem w życiu! Wszystkiego najlepszego, ukochana!

Happy birthday to my beloved wife. From the depths of my heart, I want you to spend every next birthday with me, who loves you so much.

Wszystkiego najlepszego, moja ukochana żono. Z głębi serca, chcę, abyś spędzała każde kolejne urodziny ze mną, tym, który Ciebie bardzo kocha.

People spend years looking for the perfect person in which they will fall in love at the first glance. I was lucky to meet you with whom I fall in love every time I look at you. Wishing you a very happy Birthday!  

Ludzie całymi latami szukają ideału, w którym zakochają się od pierwszego wejrzenia. Miałem szczęście, że Ciebie spotkałem. Zakochuję się w Tobie, za każdym razem, gdy na Ciebie patrzę. Życzę Ci bardzo szczęśliwych urodzin!

Time passes, I see it every time you look in the mirror. Time passes, but not my love. Happy birthday, my darling.

Czas mija, widzę to, za każdym razem, gdy patrzę w lustro. Czas mija, ale moja miłość trwa. Wszystkiego najlepszego, kochanie!

Sometimes I wish life without end, full of your kisses and embrace. That’s why I want you a long and happy life that you will share with me. Happy Birthday.

Czasami chciałbym, aby nasze pocałunki i uściski trwały bez końca. Dlatego życzę Ci długiego i szczęśliwego życia ze mną. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

Happy birthday to my first, true and last love. Have a Brilliant Birthday!

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin mojej pierwszej, prawdziwej i ostatniej miłości. Życzę Ci Cudownych Urodzin!

August girl (your month) They whispered to her: you cannot withstand the storm. She whispered back: I am the storm.

Sierpniowa dziewczyno (twój miesiąc) Szeptali jej: nie możesz wytrzymać burzy. Odszepnęła: Jestem burzą.

Queens are born in October (your month). Królowe rodzą się w październiku (twój miesiąc).

Have a magical birthday! Życzę Ci magicznych urodzin!

May your special day be as extraordinary as you are. Happy birthday, lovely lady! Niech Twój wyjątkowy dzień będzie tak niezwykły jak Ty. Wszystkiego najlepszego, urocza damo!

May your birthday be a reflection of the wonderful person you are – full of love, laughter, and unforgettable moments. Niech Twoje urodziny będą wyrazem tego, jak wspaniałą osobą jesteś – pełną miłości, śmiechu i niezapomnianych chwil.

To the woman who makes the world a better place with her presence – have a truly amazing birthday! Kobiecie, która swoją obecnością sprawia, że świat staje się lepszym miejscem – życzę naprawdę niesamowitych urodzin!

Here’s to celebrating you – a woman who’s as beautiful on the inside as she is on the outside. Oto okazja do świętowania Ciebie – kobiety, która jest równie piękna w środku, jak i na zewnątrz.

To the woman who’s not just a year older, but also a year more fabulous – have a fantastic birthday! Kobiecie, która jest nie tylko o rok starsza, ale także o rok bardziej bajeczna – życzę fantastycznych urodzin!

May your birthday be a time of reflection, gratitude, and celebration for all that you’ve achieved. Happy birthday, incredible woman! Niech Twoje urodziny będą czasem refleksji, wdzięczności i świętowania wszystkiego, co osiągnęłaś. Wszystkiego najlepszego, niesamowita kobieto!

Have the best birthday ever. Życzę Ci najlepszych urodzin w życiu.It’s a great day, it’s fantastic, It’s a day full of fun,

There’ll be laughter, much happiness,

Fun and games for everyone,

For you have a birthday,

And we wouldn’t want to forget,

So we’re wishing a young lady,

The best celebrations yet!

To wspaniały dzień, to fantastyczny dzień, to dzień pełen zabawy,

Będzie śmiech, dużo szczęścia,

Zabawy i gry dla wszystkich,

Bo masz urodziny,

I nie chcielibyśmy o tym zapomnieć,

Więc życzymy młodej damie,

najlepszych urodzin!

Życzenia dla chłopaka, męża, partnera, przyjaciela od serca, ukochanego mężczyzny, faceta, kolegi

I want you everything that you brought in my life: love  – which I have to give you, faith  – for us so we could believe in a better future, peace  – to spend our days peacefully and happiness  – to enjoy together. Happy Birthday.

Życzę Ci wszystkiego, co wniosłeś do mojego życia: miłości – którą też Ci daję, wiary – w lepszą przyszłość, pokoju – aby nasze dni mijały spokojnie i szczęścia – aby cieszyć się z bycia razem. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.

I want you to spend all 86,400 seconds in the best possible company with a person who loves you most in the world. Happy birthday, my dear.

Chcę, abyś spędził 86 400 sekund  w najlepszym towarzystwie, z osobą, która Ciebie kocha najmocniej na świecie. Wszystkiego najlepszego, mój drogi.

When I chose you for my partner, I knew that I had made the best decision in my life. Happy birthday, my sweetie.

Gdy wybrałam Cię na partnera, wiedziałam, że podjęłam najlepszą decyzję w moim życiu. Wszystkiego najlepszego, skarbie.

We promised to each other that we will grow old together. Every birthday is proof that we keep the promise. Happy birthday, beloved.

Obiecaliśmy sobie, że zestarzejemy się razem. Każde urodziny są dowodem, że dotrzymujemy obietnicy. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, ukochany!

A birthday is just the first day of another 365-day journey around the sun. Enjoy the trip! Urodziny to tylko pierwszy dzień kolejnej 365-dniowej podróży wokół słońca. Ciesz się podróżą!

You can ask for a lot from me, but what you will surely get is my complete, unconditional love for the rest of my life. Happy birthday, to the most magnificent husband.

Możesz prosić o wiele, ale to, co z pewnością dostaniesz, to moja pełna, bezwarunkowa miłość do końca życia. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, dla najwspanialszego męża.

Be Happy! Today is the day you were brought into this world to be a blessing and inspiration to the people around you! You are wonderful person! May you be given more birthdays to fulfill all of your dreams! Happy Birthday!

Bądź szczęśliwy! Dzisiaj jest dzień, w którym przyszedłeś na ten świat, aby być błogosławieństwem i inspiracją dla ludzi wokół ciebie! Jesteś wspaniałą osobą! Obyś miał więcej urodzin, aby spełnić wszystkie swoje marzenia! Wszystkiego najlepszego!

życzenia urodzinowe po angielsku dla przyjaciela, przyjaciółkiA friend like you is more preciseless than the most beautiful diamond. You are not only strong and wise, but  kind and thoughtful as well. Your birthday is the perfect opportunity to show you how much I care and how grateful I am to have you in my life. Happy Birthday! 

Przyjaciel taki jak ty jest bardziej bezcenny niż najpiękniejszy diament. Jesteś nie tylko silny i mądry, ale również miły i troskliwy. Twoje urodziny to wspaniała okazja, aby ci pokazać, jak bardzo zależy mi na tobie, i jak jestem wdzięczny (wdzięczna), że jesteś w moim życiu. Wszystkiego najlepszego!

When I look through the time and see how many moments we spent together. That were the most beautiful moments of my life.

Thank you for that and I wish you a happy birthday.

Gdy wspominam, widzę, jak wiele chwil spędziliśmy razem. To były najpiękniejsze momenty w moim życiu. Dziękuję Ci za to i życzę wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.

Kings are born in April (your month). Królowie rodzą się w kwietniu. (wpisz swój miesiąc)

Happy birthday to an extraordinary man who makes every moment memorable. Wszystkiego najlepszego dla niezwykłego mężczyzny, który sprawia, że każda chwila jest niezapomniana.

Happy birthday to the guy who brings positivity and enthusiasm to every room he enters. Enjoy your day to the fullest! Wszystkiego najlepszego dla faceta, który wnosi pozytywne nastawienie i entuzjazm wszędzie, gdzie się pojawi. Ciesz się tym dniem w pełni!

Another year older and wiser, but always young at heart. Wishing you a birthday that’s as awesome as you are! Kolejny rok starszy i mądrzejszy, ale zawsze młody duchem. Życzę Ci urodzin, które są tak niesamowite jak Ty!

Cheers to the man who’s not only a year older but also a year more incredible. Wishing you a fantastic birthday! Zdrowie mężczyzny, który jest nie tylko o rok starszy, ale także o rok o wiele bardziej niesamowity (cudowny). Życzymy fantastycznych urodzin!

Another year of growth, accomplishments, and making memories. Here’s to celebrating you on your special day! Kolejny rok rozwoju, osiągnięć i wspomnień. Świętujemy Twój wyjątkowy dzień!

Życzenia urodzinowe dla dziecka

życzenia urodzinowe dla dziecka po angielskuHappy birthday dear (imię). Wszystkiego najlepszego drogi/droga (imię).

This boy (girl) turns one today. Happy Birthday. Ten chłopczyk (dziewczynka) kończy dziś rok. Wszystkiego najlepszego.

For the best child, I want the most beautiful birthday in the world. I wish you a long and happy life. Always have a smile on your face, and with yourself carry a heart full of love.

Happy Birthday my little princess! (prince)

Dla najlepszego dziecka życzę najpiękniejszych urodzin na świecie. Życzę Ci długiego i szczęśliwego życia. Niech zawsze uśmiech gości na twojej twarzy, a twoje serce będzie pełne miłości. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin moja mała księżniczko! (mój mały książę)

My sweet child, I want you to let the life to bring you only beautiful things. Let your soul remain gentle and young forever. Remember that everything you want is yours.

Happy birthday, my little girl (boy).

Moje słodkie dziecię, życzę Ci, aby życie przynosiło Ci tylko piękne rzeczy. Niech twoja dusza na zawsze pozostanie dobra i młoda. Pamiętaj, że możesz osiągnąć wszystko, czego chcesz. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, moja mała dziewczynko (chłopczyku).

życzenia urodzinowe dla dziecka po angielskuThe most beautiful wish I can wish to you is childhood full of games without obligation. My dear, let the happiness to follow you in your life path. Happy Birthday to my little angel.

Życzę ci tego, co najpiękniejsze, dzieciństwa pełnego zabaw bez obowiązków. Mój skarbie, pozwól, aby szczęście było w każdej chwili twojego życia. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, mój mały aniołku.

When the time passes, and when one day you look at these pictures, you will think with a smile on your face – it was so nice to be a child! May all your dreams and wishes come true. Have a lovely birthday!

Za jakiś czas spojrzysz na zdjęcia i pomyślisz z uśmiechem na twarzy – tak dobrze było być dzieckiem! Życzę Ci spełnienia wszystkich marzeń i życzeń. Życzę Ci cudownych urodzin!

Birthday princess. Urodzinowa księżniczka.

Birthday prince. Urodzinowy książę.

Zabawne i śmieszne życzenia urodzinowe

śmieszne życzenia urodzinowe po angielsku

We’re not getting old. We’re getting awesome. Nie stajemy się starsi. Stajemy się coraz wspanialsi.

Today I’ll buy you the biggest cake because you finally have an excuse to eat as much candy as you can. Happy Birthday!

Dzisiaj kupię Ci największy tort, ponieważ w końcu możesz zjeść tak dużo słodyczy, ile tylko zdołasz. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

We all know that you hide your years, but don’t worry, there are not too many birthday candles on the cake. They still can fit on it! Happy Birthday to You!

Wiemy, że ukrywasz swoje lata, ale nie martw się, nie ma zbyt wielu świeczek na torcie. Wciąż na nim się mieszczą! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

An optimist says the glass is half full, the pessimist says it’s half-empty. I think it’s best to fill it up to the top, then empty it. We have the best reason – your  birthday.

Optymista mówi, że szklanka jest do połowy pełna, pesymista, że do połowy pusta. Najlepiej jest wypełnić ją, a potem opróżnić. Mamy do tego najlepszy powód – Twoje urodziny.

Time doesn’t cure everything, for example, it doesn’t cure age. But it doesn’t matter because you’re like a wine.  The older you are, the better you get. Wishing you a beautiful day with good health and happiness forever!

Czas nie jest lekiem na wszystko, na przykład na nie sprawia, że młodniejemy. Nie ma to znaczenia, ponieważ Ty jesteś jak wino. Im starszy, tym lepszy. Życzę Ci pięknego dnia w dobrym zdrowiu i dużo szczęścia!

happy birthday wishes

You know you’re getting old when the candles cost more than the cake. Wiesz, że się starzejesz, kiedy świeczki kosztują więcej niż tort.

You know you’re getting old when the candles cost more than the cake. — Bob Hope

Wiesz, że się starzejesz, kiedy świeczki kosztują więcej niż tort. Bob Hope

April (your month) girls are sunshine mixed with a liitle hurricane.

Dziewczyny z kwietnia (wpisz swój miesiąc) są jak promienie słońca pomieszane z huraganem.

Keep calm and Happy Birthday Your Majesty

Zachowaj spokój i Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin Wasza Wysokość.

Someone I love was born today. Ktoś, kogo kocham, urodził się dzisiaj.

You’re not 60, you’re 18 with 42 years of experience.

Nie masz sześćdziesięciu lat. Masz 18 lat i 42 lata doświadczenia.

Roses are red, Violets are blue,

Honey is sweet, But not as sweet as You!

Happy Birthday!

Róże są czerwone, Fiolki są niebieskie,

Miód jest słodki, Lecz nie tak słodki jak Ty!

Wszystkiego najlepszego!

zabawne życzenia urodzinowe po angielsku

Keep calm and Happy Birthday. Zachowaj spokój i wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.

Happy Birthday my beautiful friend!

Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin moja piękna przyjaciółko! (mój piękny przyjacielu)

A true friend remembers your birthday but not your age.

Prawdziwy przyjaciel pamięta o Twoich urodzinach, ale nie o Twoim wieku.

We are not getting old, we’re getting awesome.

Nie stajemy się starsi. Stajemy się coraz wspanialsi.

A year older, a year bolder. O rok starszy, o rok odważniejszy.

Happy birthday to one of the few people whose birthday I can remember without a Facebook reminder! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Jesteś jedną z niewielu osób, o których urodzinach pamiętam bez przypomnienia na Facebooku!

Cytaty urodzinowe po angielsku, złote myśli na urodziny. Życzenia krótkie i mądre

życzenia i cytaty urodzinowe po angielsku

May all your wishes come true. Niech spełnią się wszystkie Twoje życzenia.

You don’t get older, you get better. — Shirley Bassey

Nie starzejemy się, stajemy się lepsi. Shirley Bassey

You are never too old to set another goal or to dream a new dream. — C.S. Lewis

Nigdy nie jest się za starym, by wyznaczyć sobie kolejny cel lub spełnić nowe marzenia. C.S. Lewis

A birthday is like a new year and my wish for you, is a great year full of happiness and sunshine!  – Catherine Pulsifer

Urodziny są jak nowy rok i moje życzę Ci, aby był to wspaniały rok, pełen szczęścia i radości oraz słońca!  Katarzyna Pulsifer

Celebrate your journey of life. – Lailah Gifty Akita

Celebruj swoją podróż życia. Lailah Gifty Akita

Today is the oldest you have been, and the youngest you will ever be. Make the most of it! – Nicky Gumbel

Dziś jest najstarszy, jakim kiedykolwiek byłeś, i najmłodszy, jakim kiedykolwiek będziesz. Wykorzystaj go jak najlepiej!  Nicky Gumbel

Your age isn’t you. Use today to feel your best, celebrate and be your very happiest. — M. Rivers 

Twój wiek to nie ty. Wykorzystaj dzisiejszy dzień, aby poczuć się jak najlepiej, świętować i być najszczęśliwszym.  M. Rivers

Whatever with the past has gone, the best is always yet to come. — Lucy Larcom

To, co przeszłe już minęło, najlepsze zawsze jest jeszcze przed nami. Lucy Larcom

cytaty na urodziny po angielsku

May your whole day shine with birthday loveliness.
Niech cały Twój dzień lśni urodzinowym blaskiem.

Every birthday is a gift. Every day is a gift. — Aretha Franklin

Każde urodziny są darem. Każdy dzień jest darem.  Aretha Franklin

How old would you be if you didn’t know how old you are? — Satchel Paige

Ile miałbyś lat, gdybyś nie wiedział, ile masz? Satchel Paige

Age is a matter of feeling, not of year. — George William Curtis

Wiek jest kwestią odczucia, a nie roku. George William Curtis

Don’t just count your years, make your years count. — George Meredith

Nie licz swoich lat, spraw, by się liczyły. George Meredith

Every year on your birthday, you get a chance to start new. — Sammy Hagar

Każdego roku w dniu swoich urodzin masz szansę zacząć coś nowego. Sammy Hagar

The more you praise and celebrate your life, the more there is in life to celebrate. —Oprah Winfrey

Im więcej się ceni i celebruje swoje życie, tym więcej jest w życiu do świętowania. Oprah Winfrey

Our hope this year, for you my dear, is a year of happiness and joy. May the coming year bring all you dream of and more! — Catherine Pulsifer

Mamy nadzieję, że ten rok będzie dla Ciebie, moja drogi, rokiem szczęścia i radości. Niech nadchodzący rok przyniesie wszystko, o czym marzysz, a może i jeszcze więcej! Katarzyna Pulsifer

Life isn’t about your age. Life is about living. So when your birthday comes be thankful for the year that has just past and anticipate with a happy heart what the coming year will bring.  — Catherine Pulsifer

W życiu nie chodzi o wiek. Życie jest po to, by żyć. Kiedy więc nadejdą Twoje urodziny bądź wdzięczny za rok, który właśnie minął i z radosnym sercem oczekuj tego, co przyniesie nadchodzący rok. Catherine Pulsifer

życzenia angielskie na urodziny

Celebrate another year and all it’s possibilities.
Świętuj kolejny rok i wszystkie jego możliwości.

I believe that no matter what condition you are in when someone close to your heart remembers your birthday and wishes you a happy birthday, you feel happy.  — A. Singla

Wierzę, że bez względu na to, w jakiej jesteś sytuacji, gdy ktoś bliski twemu sercu pamięta o twoich urodzinach i składa ci życzenia, czujesz się szczęśliwy. A. Singla

In other words, live vicariously, beautifully, and excitingly, discover, love, dare and act as there is nothing to lose.  — Andy Hertz

Innymi słowy, żyj namiętnie, pięknie i ekscytująco, odkrywaj, kochaj, śmiało działaj, bo nie masz nic do stracenia. Andy Hertz

You were born and with you endless possibilities, very few ever to be realized. It’s okay. Life was never about what you could do, but what you would do. — Richelle E. Goodrich

Urodziłeś się, z nieskończonymi możliwościami, z których bardzo niewiele zostało zrealizowanych. Nie ma sprawy. W życiu nigdy nie chodziło o to, co możesz zrobić, ale o to, co zrobisz. Richelle E. Goodrich

Your age isn’t you. Use today to feel your best, celebrate and be your very happiest. —M. Rivers

Twój wiek to nie ty. Wykorzystaj dzisiejszy dzień, aby poczuć się jak najlepiej, świętować i być najszczęśliwszym. M. Rivers

A birthday is the anniversary of your birth. It’s the time most of us reflect over the past year and what we hope for in the coming year. — Claudia T Hudson

Urodziny to rocznica twoich narodzin. To czas, w którym większość z nas zastanawia się nad minionym rokiem i nad tym, na co liczymy w nadchodzącym. Claudia T Hudson

Don’t worry about another birthday, let the best of life has to offer, be your focus! After all none of us knows what tomorrow will bring, live for today, recognize and appreciate the years you have had! — Theodore W. Higginsworth

Nie martw się o kolejne urodziny, niech to, co najlepsze życie ma do zaoferowania, będzie Twoim celem! W końcu nikt z nas nie wie, co przyniesie jutro, żyj dla dnia dzisiejszego, dostrzegaj i doceniaj przeżyte lata! Theodore W. Higginsworth

Birthdays come but once a year, celebrate and be of good cheer. — Robert Rivers

Urodziny przychodzą tylko raz w roku, świętuj i bądź dobrej myśli. Robert Rivers

na urodziny po angielsku

Happy Birthday to you from all of us. Wszystkiego najlepszego od nas wszystkich.

Anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80.

Anyone who keeps learning stays young.

The greatest thing in life is to keep your mind young. – Henry Ford

Każdy, kto przestaje się uczyć, jest stary, niezależnie od tego, czy ma 20 czy 80 lat.

Kto ciągle się uczy, pozostaje młody.

Najwspanialszą rzeczą w życiu jest zachować młody umysł.  Henry Ford

Some people, no matter how old they get, never lose their beauty –

They merely move it from their faces into their hearts. – Martin Buxbaum

Niektórzy ludzie, niezależnie od tego, jak bardzo się starzeją, nigdy nie tracą swojego piękna. Po prostu przenoszą je z twarzy do serca. Martin Buxbaum

The greatest gift that you can give to others is the gift of unconditional love and acceptance.  — Brian Tracy

Największym darem, jaki możesz dać innym, jest dar bezwarunkowej miłości i akceptacji. Brian Tracy

Birthdays are inevitable, beautiful and very particular moments in our lives! Moments that bring precious memories back, celebrate the present times and give hope for the future. – Bsbr Arish

Urodziny to nieuniknione, piękne i bardzo szczególne chwile w naszym życiu! Momenty, które przywołują cenne wspomnienia, celebrują teraźniejszość i dają nadzieję na przyszłość. Bsbr Arish

Do not count the candles, but see the light they give. Don’t count your years but the life you live.

Nie licz świeczek, ale zobacz światło, które dają. Nie licz swoich lat, ale życie, które prowadzisz (w domyśle: doceń znaczące chwile, doświadczenia życiowe, ciesz się życiem).

Embrace each day with open arms. Ciesz się każdym dniem z otwartymi ramionami.

Life is a journey – enjoy the ride! Życie to podróż – ciesz się z niej!

birthday wishes po angielsku

Hugs, kisses and a lot of Birthday Wishes. Uściski, całusy i mnóstwo urodzinowych życzeń.

Hugs, kisses and a lot of Birthday Wishes.

Uściski, całusy i mnóstwo urodzinowych życzeń.

Another year, another chapter of wisdom. Kolejny rok, kolejny rozdział mądrości.

Age is just a number, but experiences are priceless. Wiek to tylko liczba, ale doświadczenia są bezcenne.

Keep smiling, keep shining. Nie przestawaj się uśmiechać, nie przestawaj olśniewać.

Cherish the past, embrace the present, welcome the future. Ceń przeszłość, ciesz się teraźniejszością, z radością witaj przyszłość.

Celebrate your journey – the best is yet to come. Ciesz się swoją podróżą – najlepsze dopiero przed Tobą.

Life’s greatest treasures are found in the simplest moments. Najcenniejsze chwile w życiu można znaleźć w najprostszych momentach.

Each year is a new canvas; paint it with your colours. Każdy rok jest jak nowe tło; pomaluj je swoimi kolorami.

Przeczytaj również: Zaproszenie na urodziny po angielsku – wzory, przykłady i przydatne zwroty

 Zobacz także: