życzenia świąteczne po angielskuŻyczenia świąteczne, bożonarodzeniowe i noworoczne po angielsku z tłumaczeniem

Witamy w naszym przewodniku po świątecznych i noworocznych życzeniach po angielsku. Znajdziesz tu zarówno tradycyjne życzenia, jak i bardziej nowoczesne, każde z nich  przetłumaczone na język polski. Odkryj magię angielskich życzeń i dodaj międzynarodowy akcent do swoich świątecznych i noworocznych tradycji.

      Christmas wishes
  Świąteczne Życzenia

      I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Życzę Ci Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

      Have a wonderful Christmas and a best New Year.

Życzę Ci cudownych Świąt Bożego Narodzenia i najlepszego Nowego Roku.

5 książek + 4 CD Od podstawowych słówek i zwrotów, samodzielna nauka angielskiego. Słówka, zwroty, wymowa po polsku.

      May your days be happy heart be light
and your Christmas be joyful and bright.

Merry Christmas!    

Niech Twoje dni będą szczęśliwe, serce lekkie, a Święta radosne i szczęśliwe. Wesołych Świąt!

      Wishing you all the joys of the holiday season and a Happy New Year!

Życzymy wszystkim radości z Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

życzenia bożonarodzeniowe po angielsku

      May this Christmas bring smiles at your doorstep joy in your heart

and love and togetherness of friends and family in your home.  

Niech te Święta Bożego Narodzenia przyniosą uśmiechy do Twoich drzwi, radość w sercu i… miłość i wzajemne spotkania przyjaciół i rodziny.

      May your home glow with joy And your heart sparkle with good cheer.

Merry Christmas.  

Niech Twój dom jaśnieje radością a serce tryska dobrym nastrojem Wesołych Świąt.

      The spirit of Christmas is in the peace joy and hope that it brings

may it touch your heart and remain in your part of the world, today and always. Merry Christmas   

Nastrój Świąt Bożego narodzenia w pokoju, radości i nadziei którą przynosi niech dotknie Twojego serca i pozostanie w Twojej części świata dzisiaj i zawsze. Wesołych Świąt.

      In this joyful season...

życzenia świąteczne po angielsku

Warm thoughts and happy smiles are my wishes for you and yours. 

May this Christmas greet you with all its good tidings and warmth. Merry Christmas   

W tej radosnej porze … Dużo ciepłych myśli i uśmiechów pełnych szczęścia To moje życzenia dla Ciebie i Twoich bliskich Niech te Święta powitają Cię dobrymi nowinami i ciepłem Wesołych Świąt.

      I am dreaming of white Christmas

with every Christmas card I write,
May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.

Happy Christmas.

Marzę o białych Świętach, z każdą świąteczną kartką, którą wypisuję.
Niech twoje dni będą wesołe i szczęśliwe a twoje wszystkie Święta Bożego Narodzenia białe.
Szczęśliwych Świąt.

      May the Christmas season fill your home with family

and friends,

your heart with love, and your life with laughter.

Niech Święta wypełnią twój dom rodziną i przyjaciółmi, twoje serce miłością a twoje życie śmiechem.

christmas greetings po angielsku i po polsku

      To a joyful present and a well remembered past.

Best wishes for Happy Holidays and a magnificent New Year.

Życzę Ci aby teraźniejszość była radosna a przeszłość dobrze wspominana.
Najlepsze życzenia Świąteczne oraz wspaniałego Nowego Roku.

As the snowflakes dance and the bells jingle, may your holidays be merry and bright, filled with love, laughter, and the warmth of family and friends.

Gdy płatki śniegu tańczą i dzwoneczki brzęczą, niech twoje święta będą wesołe i szczęśliwe,
wypełnione miłością, śmiechem i ciepłem rodziny i przyjaciół.

May your Christmas shine with moments of love and laughter, filled with warm memories
and happy hearts!

Niech Twoje Święta będą pełne miłości i śmiechu, wypełnione ciepłymi wspomnieniami i szczęśliwymi sercami!

Christmas is the most magical time of year. Let’s share the magic with each other this entire season and in the new year.

Święta Bożego Narodzenia to najbardziej magiczny czas w roku. Podzielmy się tą magią ze sobą podczas świąt oraz w nowym roku.

życzenia świąteczne po angielskuLet everything go from the Christmas Day for the better, to give you all the strength and the will, to make your life be full of happiness and dreams. Merry Christmas!

Niech wszystko od dnia Bożego Narodzenia zmienia się na lepsze, doda wam siły i silnej woli, aby wasze życie było pełne szczęścia i marzeń. Wesołych Świąt!

Only an open mind receives wisdom, only open hands receive gifts, only the open heart receives love, and only the most loved people receive this message! Happy Christmas!

Tylko otwarty umysł otrzymuje mądrość, tylko otwarte ręce otrzymują podarunki, tylko otwarte serce otrzymuje miłość i tylko najukochańsi ludzie otrzymują tę wiadomość! Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia!

Let the silver rays of Christmas morning under the tree illuminate special gift of health, happiness, peace, and love … Merry Christmas!

Niech srebrne promienie bożonarodzeniowego poranka pod choinką rozświetlą wyjątkowy podarunek zdrowia, szczęścia, pokoju i miłości… Wesołych Świąt!

I hope your holiday season is full of peace, joy and happiness. Mam nadzieję, że twoje święta będą pełne spokoju, radości i szczęścia.

życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne po angielskuWe open a book. The pages are empty. We will write the words on them by ourselves. The book is called Possibilities, and its first chapter — New Year.

Otwieramy księgę. Jej strony są puste. Zapiszemy je słowami. Księga nazywa się Możliwości a jej pierwszy rozdział — Nowy Rok.

I wish you peace in your soul, glow in your eyes, a smile on your face, love in your heart, and happiness in life. All the best in the New Year!

Życzę Ci spokoju w duszy, blasku w oczach, uśmiechu na twarzy, miłości w sercu i szczęścia w życiu. Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

I wish you a lot of joy, smile, and pleasure, and I want to you that every wish comes true and that your smile never leaves your face. So, happy New Year.

Życzę Ci dużo radości, uśmiechu, przyjemności, chcę, aby każde Twoje życzenie się spełniało, a uśmiech nigdy nie schodził z Twojej twarzy. Tak więc szczęśliwego Nowego Roku.

New Year is all about to let it sing and dance and wishes something nice for your loved ones. From all my heart, I want you all the best in New Year!

W Nowym Roku chodzi o to, aby śpiewać, tańczyć i składać miłe życzenia naszym bliskim. Z całego serca, życzę Ci wszystkiego najlepszego w Nowym Roku!

Beauty … Freshness … Dreams … Truth … Imagination… Feelings … Faith … Trust … This is the beginning of the New Year!

Piękno… Świeżość… Marzenia… Prawda… Wyobraźnia… Uczucia… Wiara… Zaufanie… Taki jest właśnie początek Nowego Roku!

Życzenia świąteczne, bożonarodzeniowe SMS

wesolych świąt po angielskuMay your Christmas be cozy, bright, and full of cheer.

Niech Twoje Święta będą przytulne, pełne światła i pełne radości.

At Christmas, all roads lead home.

Podczas Świąt Bożego Narodzenia wszystkie drogi prowadzą do domu.

May this Christmas be so special that you never ever feel lonely again and be surrounded by loved ones.

Niech te Święta Bożego Narodzenia będą wyjątkowe, tak abyś nigdy nie czuł się znów samotny, a był z tymi, którzy Ciebie kochają.

Wish we could be together this Christmas. Thinking of you with love!

Chciałbym, abyśmy byli razem w Święta Bożego Narodzenia. Myślę o Tobie z miłością!

From home to home,

and heart to heart,

from one place

to another.

The warmth and joy

of Christmas,

brings us closer

to each other.

Z domu do domu,

z serca do serca,

z jednego miejsca

do drugiego.

Ciepło i radość

Świąt Bożego Narodzenia,

zbliża nas coraz bliżej

do siebie.

Jingle bells

Jingle bells

what fun it is

to wish our friends

a very happy Merry Christmas.

Dzwonią dzwonki

Dzwonią dzwonki

och, co za przyjemność

życzyć naszym przyjaciołom

bardzo szczęśliwych Wesołych Świąt

fajne życzenia swiateczne po angielsku

I wish you the oceans of health, the happiness of love, the lake of success, the river of money — and no drop of sorrow and pain.  Merry Christmas and Happy New Year!

Życzę Ci oceanu zdrowia, szczęścia w miłości, jeziora sukcesów, rzeki pieniędzy i ani kropli smutku i bólu. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Remember, during this beautiful holiday season that loves makes all things possible. Merry Christmas to you and your family.

Pamiętaj, że podczas tych pięknych Świąt, miłość sprawia, że wszystko jest możliwe. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia dla Ciebie i Twojej rodziny.

Życzenia świąteczne i noworoczne śmieszne

I inform all beloved friends who have sent me a card for 2023, that my wishes aren’t fulfilled so please send me to cash in 2024.

Informuję moich wszystkich kochanych przyjaciół, którzy wysłali mi kartkę na rok 2023, że moje życzenia się nie spełniły, więc proszę, wyślijcie gotówkę w 2024.

If you see a man in red, and he tries to kidnap you, don’t be afraid. That is Santa Claus making my wish come true.

Jeżeli zobaczysz człowieka w czerwieni, który będzie próbował Cię porwać, nie obawiaj się. To Mikołaj, który spełnia moje życzenie.

Today, two friends asked about you. I didn’t give them your phone number, but your address. Wait for them to come in soon, they say that they are Joy and Happiness. Happy New Year!

Dzisiaj pytało o Ciebie dwóch przyjaciół. Nie dałem im Twojego numeru telefonu, lecz Twój adres. Czekaj na nich, przyjdą wkrótce. Mówią, że nazywają się Radość i Szczęście. Szczęśliwego Nowego Roku!

życzenia świąteczne po angielsku śmieszneTom Cruise, Angelina Jolie, Madonna, Arnold Schwarzenegger, Jennifer Lopez, George Clooney and I …

All the great world stars wish you a HAPPY NEW YEAR!

Tom Cruise, Angelina Jolie, Madonna, Arnold Schwarzenegger, Jennifer Lopez, George Clooney i ja…

Wszystkie wielkie światowe gwiazdy życzą Ci SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!

I wish you: beauty in January, love in February, peace in March, and carelessness in April,

a party in May, joy from June to November, happiness in December …

In short, I wish you a happy and beautiful 2024.

Życzę Ci: urody w styczniu, miłości w lutym, spokoju w marcu i beztroski w kwietniu,

imprezy w maju, radości od czerwca do listopada, szczęścia w grudniu…

Krótko mówiąc, życzę Ci szczęśliwego i pięknego 2024.

Keep Calm and Merry Christmas.

Zachowaj Spokój. Wesołych Świąt.

May your Christmas be as relaxing as your favorite old t-shirt and as joyful as a cancelled Monday morning meeting.

Niech Twoje Święta będą tak relaksujące jak ulubiona stara koszulka i tak radosne jak odwołane poniedziałkowe poranne spotkanie.

This year, may your Christmas be merry and your Wi-Fi be strong.

W tym roku niech Twoje Święta będą wesołe, a Wi-Fi mocne.

Christmas calories don’t count. Merry Christmas!

Świąteczne kalorie się nie liczą. Wesołych Świąt!

May your Christmas calories magically disappear by New Year’s Day!

Niech twoje kalorie świąteczne magicznie znikną do Nowego Roku!

Zobacz również: Słownictwo świąteczne, list do Mikołaja, powiedzenia i cytaty

Życzenia biznesowe i oficjalne

oficjalne życzenia świąteczne po angielskuWith greetings of peace and prosperity. I’m wishing the very best for you during this special time.

Przesyłam życzenia pokoju i pomyślności. Życzę wszystkiego, co najlepsze w tym wyjątkowym czasie.

With Christmas come faith, hope and love. I wish all these things for you and your family during the holiday season.

Wraz z Świętami Bożego Narodzenia przychodzi wiara, nadzieja i miłość. Tego wszystkiego życzę Tobie i Twojej rodzinie w świątecznym okresie.

The meaning of Christmas is held in our hearts and shared with family and friends. I’m sending you messages of faith and hope for a beautiful holiday season.

Znaczenie Świąt Bożego Narodzenia jest w naszych sercach, rodziny i przyjaciół. Wysyłam życzenia wiary i nadziei w ten piękny świąteczny czas.

Zobacz także: