Rodzina i członkowie rodziny po angielsku

Członkowie rodziny po angielsku

Rodzina 

      Family
 

mother_matka_father_ojciec

Mother – matka. Father – ojciec. Daughter – córka. Son – syn.

      mother
(mader) matka

      father
(fader) ojciec

      parents
(perents) rodzice

      grandmother
(grandmader) babcia

      grandfather
(grandfader) dziadek

      sister
(sister) siostra

      brother
(brader) brat

      son
(san) syn

      daughter
(doter) córka

matka  - rodzina po angielsku
      wife
(łajf) żona

      husband
(hasbent) mąż

      aunt
(ant) ciocia

      uncle
(ankel) wujek

      cousin
kuzyn, kuzynka

      nephew
siostrzeniec, bratanek

      niece
siostrzenica, bratanica

      grandparents
dziadkowie

      grandchildren
wnuki

      grandson
wnuk

      granddaughter
wnuczka

Hello Szybki Angielski Łatwa Nauka Angielskiego od podstaw

Prosty zapis wymowy, wyjątkowy zestaw książek do samodzielnej nauki 

Sprawdź teraz

      mother-in-law
teściowa

      father-in-law
teść

      stepfather
ojczym

      stepmother
macocha

      siblings
rodzeństwo

father - ojciec rodzina po angielskumum mama (nieformalnie)

mummy mamusia (nieformalnie)

dad tato (nieformalnie)

daddy tatuś (nieformalnie)

sis siostrzyczka (nieformalnie)

bro brat, braciszek (nieformalnie)

aunty ciocia (nieformalnie)

granny babcia (nieformalnie)

grandma babcia (nieformalnie)

granddad dziadek (nieformalnie)

grandpa dziadek (nieformalnie)

half-brother brat przyrodni

half-sister siostra przyrodnia

stepson  pasierb

stepdaughter pasierbica

daughter-in-law synowa

son-in-law zięć

parents-in-law teściowie

brother-in-law szwagier

sister siostra - rodzina po angielskusister-in-law szwagierka

great- grandparents pradziadkowie

great-gradmother prababcia

great-grandfather pradziadek

great-grandchildren prawnuki

great-grandson prawnuczek

great-granddaughter prawnuczka

spouse małżonek, małżonka

married couple para małżeńska

husband-to-be przyszły mąż

wife-to-be przyszła żona

bride panna młoda

groom pan młody

expectant mother spodziewająca się dziecka

ex-wife była żona

ex-husband były mąż

offspring potomstwo

single parent rodzic samotnie wychowujący dziecko

foster parents przybrani rodzice

foster children przybrane dzieci

godmother matka chrzestna

brother - brat, rodzina po angielskugodfather ojciec chrzestny

godson chrześniak

goddaughter chrześniaczka

only child jedynak

only son jedyny syn

only daughter jedyna córka

adopted adoptowany

twins bliźniaki

triplets trojaczki

baby niemowlak

rodzina, angielski, chłopak, dziewczyna

Boyfriend – chłopak, przyjaciel. Girlfriend – dziewczyna, przyjaciółka

  Ludzie i związki

      People and relations

      girl
(gerl) dziewczyna

      friend
(friend) przyjaciel, przyjaciółka

      girlfriend
(gerlfrend) dziewczyna, przyjaciółka

      woman
(łumen) kobieta

      lady
(lejdi) dama, pani, kobieta

      boy
(boj) chłopiec

      boyfriend
(bojfrend) chłopak, przyjaciel

      man
(men) mężczyzna, człowiek

      gentleman
(dżentelmen) pan, dżentelmen

      partner
(partner) partner

      neighbour
(nejber) sąsiad

      boss
(bos) szef

      employee
(imploii) pracownik, zatrudniony

      colleague
(kolik) współpracownik, kolega lub koleżanka z pracy

      person
(person) osoba

Mega zestaw do nauki angielskiego Hello Szybki Angielski

-30% Promocja! 6 książek + 4 płyty CD mp3 (Wyjątkowy zestaw + Gramatyka angielska czasy). Sprawdź teraz!

Relacje rodzinne

babcia - grandma, rodzina po angielskumarital status stan cywilny

married żonaty, mężatka

single stanu wolnego

divorced rozwiedziony

widow wdowa

widower wdowiec

separated w separacji

engaged zaręczony

married couple para małżeńska

close relative bliski krewny

distant relative daleki krewny

relatives krewni

ancestors przodkowie

descendants potomkowie

orphan sierota

bachelor stary kawaler

spinster stara panna

fiancé narzeczony

fiancée narzeczona

acquaintance znajomy

Rodzina – etapy w życiu rodziny

grandpa - dziadek. Rodzina po angielskubirth narodziny

childhood dzieciństwo

grow up dorastać

adolescence okres dojrzewania

adolescent młodzieniec, młoda dziewczyna

teenager nastolatek

in his/ her teens nastoletni/ nastoletnia

youth młodość

in his/ her twenties po dwudziestce

adulthood dorosłość

get on well somebody dogadywać się z kimś

go out with somebody umawiać się z kimś, chodzić z kimś

fall in love zakochać się

propose oświadczyć się

get engaged zaręczyć się

get married to ożenić się z

marry poślubić

start a family założyć rodzinę

have a row  with somebody kłócić się z kimś

have an argument with somebody  pokłócić się z kimś

be pregnant być w ciąży

have a baby urodzić dziecko

bring up children wychowywać dzieci

ciocia po angielsku, rodzina po angielskuraise children wychowywać dzieci

adopt a child adoptować dziecko

fall out with somebody pokłócić się z kimś

break up zerwać

split up with somebody rozstać się z kimś

end a relationship with somebody zakończyć związek z kimś

get a divorce dostać rozwód

get divorced rowieść się

middle-aged person osoba w średnim wieku

elderly person starsza osoba

old age starość

pass away odejść, umrzeć

die umrzeć

death śmierć

generation pokolenie

generation gap konflikt pokoleń

Uroczystości rodzinne

birthday urodziny

christening chrzciny

wedding ślub

wedding anniversary rocznica ślubu

funeral pogrzeb

Rodzina – przykłady pytań i odpowiedzi

family rules - o rodzinie po angielskuTell me about your family. Opowiedz mi o swojej rodzinie.

Do you have any brothers or sisters? Czy masz braci lub siostry?

I live with my parents, my brother and my sister.

Mieszkam z moimi rodzicami, bratem i siostrą.

How many brothers/ sisters do you have? Ile masz braci/ sióstr?

I have two sisters and one brother. Mam dwie siostry i jednego brata.

Is your brother older or younger than you? Czy twój brat jest starszy czy młodszy od ciebie?

I’m the youngest/ the oldest. Jestem najmłodszy/ najstarszy.

Zobacz również: Stopniowanie przymiotników angielskich

What is your brother’s name? Jak ma na imię twój brat?

My brother’s name is Adam.  Mój brat ma na imię Adam.

What is your sister’s name? Jak ma na imię twoja siostra?

My sister’s name is Laura. Moja siostra ma na imię Laura.

My mother’s name is Kate. Moja matka ma na imię Kate.

My father’s name is Peter. Mój ojciec ma na imię Peter.

How old is your brother? Ile lat ma twój brat?

My brother is ten years old. Mój brat ma dziesięć lat.

How old is your sister? Ile lat ma twoja siostra?

My sister is sixteen years old. Moja siostra ma szesnaście lat.

Are you married? Czy jesteś żonaty? Czy jesteś mężatką?

Do you have any children? Czy masz dzieci?

Rodzina – cytaty, powiedzenia i złote myśli

Family – where life begins and love never ends.

Rodzina — tam gdzie zaczyna się życie, a miłość nigdy się nie kończy.

Family gives you wings to show you what you can become and roots to remind you where you’re from.

Rodzina daje ci skrzydła, by pokazać ci, kim możesz zostać i korzenie, by przypomnieć ci, skąd pochodzisz.

Family is the anchor that holds us through life’s storms .

Rodzina jest kotwicą, która trzyma nas w czasie życiowych burz.

In time of test, family is best.

W czasie kryzysu rodzina jest najlepsza.

Our family – just the right mix of chaos and love.

Nasza rodzina — mieszanka chaosu i miłości.

Time spent with family is worth every second.

Czas spędzony z rodziną jest wart każdej sekundy.

Matka, mama, mamusia – cytaty i powiedzenia

A mother holds her children’s hand for a while & their hearts forever.

Matka trzyma dzieci za rękę przez chwilę, a ich serca na zawsze.

Moms are people who know us the best.

Mamy to osoby, które znają nas najlepiej.

Home is where my mom is.

Dom jest tam, gdzie jest moja mama.

The older I grow, the more I realize that my mother is the best friend.

Im jestem starsza, tym bardziej zdaję sobie sprawę, że moja mama jest najlepszą przyjaciółką.

Life doesn’t come with a manual it comes with a mum. 

Życie nie daje wskazówek, daje je mama.

The love between a mother and a daughter is forever.

Miłość między matką a córką jest wieczna.

Ojciec, tata

A father — a man who expects his son to be as good a man as he meant to be.

Ojciec — to mężczyzna, który oczekuje, że jego syn będzie tak dobrym człowiekiem, jak on sam chciał być.

Any man can be a father, but it takes someone special to be called dad.

Ojcem może być każdy mężczyzna, ale trzeba kogoś wyjątkowego, by nazywać go tatą.

Siostra, siostrzyczka i siostry

Sisters are different flowers from the same garden. 

Siostry to odmienne kwiaty z tego samego ogrodu.

Sisters by birth, friends by choice.

Siostry z urodzenia przyjaciółki z wyboru.

My sister has an awesome sister.

Moja siostra ma wspaniałą siostrę.

Because I have a sister I will always have a friend.

Ponieważ mam siostrę, zawsze będę miał przyjaciela.

The love between sisters knows no distance.

Miłość między siostrami nie zna odległości.

Brat, braciszek

Who needs superheroes when you have a brother.

Kto potrzebuje superbohaterów, gdy ma się brata.

Always my brother forever my friend.

Zawsze mój brat, na zawsze mój przyjaciel.

There is no buddy like a brother.

Nie ma takiego kumpla jak brat.

Babcia, babunia

To the world you’re a grandmother, to the family you’re the world.

Dla świata jesteś babcią, dla rodziny jesteś całym światem.

Grandma’s kitchen never runs out of kisses and cookies.

W kuchni babci nigdy nie zabraknie buziaków i ciasteczek.

Grandma. Professional grandchildren spoiler, like a mom but so much cooler and without the rules, always there when you need her, expert advice giver, biggest hugger, the best person in the world.

Babcia. Zawodowy rozpieszczacz wnuków, jak mama, ale o wiele fajniejsza i bez zasad, zawsze tam, gdzie jej potrzebujesz, doradca-ekspert, największa przytulanka, najlepsza osoba na świecie.

Dziadek, dziadunio

A grandfather has the wisdom of long experience and the love of an understanding heart.

Dziadek ma mądrość płynącą z długiego doświadczenia i miłość wyrozumiałego serca.

Grandfather and grandson – true best friends for life.

Dziadek i wnuk — prawdziwi najlepsi przyjaciele na całe życie.

Grandpa, I love you more than the stars in the sky, more than the fish in the sea, more than the trees in the forest. Grandpa – you mean the world to me.

Dziadku, kocham cię bardziej niż gwiazdy na niebie, bardziej niż ryby w morzu, bardziej niż drzewa w lesie. Dziadku — jesteś dla mnie całym światem.

Idiomy angielskie związane z rodziną

The apple doesn’t fall far from the tree.

Niedaleko pada jabłko od jabłoni. (Dzieci często zachowują się tak jak rodzice)

Blood is thicker than water.

Krew jest gęstsza niż woda. (Krew nie woda, krewny bliższy niż bliźni)

The black sheep of the family.

Czarna owca w rodzinie.

Like father, like son.

Jaki ojciec, taki syn.

Like mother, like daughter.

Jaka matka, taka córka.

To follow in someone’s footsteps.

Pójść w czyjeś ślady.

Przykłady zdań z nazwami członków rodziny

Family tree drzewo rodzinne

      My family is very big.
Moja rodzina jest bardzo duża.

      This is my mother.
To jest moja matka.

      I have one son and one daughter.
Mam jednego syna i jedną córkę.

I have a brother and a sister. Mam brata i siostrę.

      Who is that man?
Kim jest tamten mężczyzna?

      Welcome ladies and gentlemen!
Witajcie panie i panowie!

      Do you like your new boss?
Czy lubisz twojego nowego szefa?

Ćwiczenia na rodzinę po angielsku

Ćwiczenia. Rodzina i członkowie rodziny, podstawowe słowa po angielsku

Ćwiczenie ze słuchu. Rodzina po angielsku.

Ćwiczenie. Dziewczyna, przyjaciółka, chłopak…nie tylko rodzina po angielsku

Ćwiczenie ze słuchu. Nie tylko rodzina, związki po angielsku

Fiszki na rodzinę po angielsku

Fiszki na znajomość słówek Rodzina po angielsku

Fiszki na znajomość słówek angielskich nie tylko rodzina, związki

Zobacz także: