Czas teraźniejszy prosty - Present Simple

Czas teraźniejszy prosty – Present Simple

 

Czasu Present Simple używamy:

• kiedy mówimy o czynnościach, które się powtarzają,

• mówiąc o faktach, które są zawsze prawdziwe lub powszechnie znane

 

  Budowa zdań, przykłady

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące
I go. (aj goł) Ja chodzę. Do I go? (du aj goł) Czy ja chodzę? I don’t go. (aj dont goł) Ja nie chodzę.
You meet. (ju mit) Ty spotykasz. Do you meet? (du ju mit) Czy ty spotykasz? You don’t meet. (ju dont mit) Ty nie spotykasz.
He plays. (hi plejs) On gra. Does he play? (das hi plej) Czy on gra? He doesn’t play. (hi dazent plej) On nie gra.
She cooks (szi kuks) Ona gotuje. Does she cook? (das szi kuk) Czy ona gotuje? She doesn’t cook. (szi dazent kuk) Ona nie gotuje.
It costs (it kosts) To kosztuje. Does it cost? (das it kost) Czy to kosztuje? It doesn’t cost. (it dazent kost) To nie kosztuje.
We get up. (łi get ap) My wstajemy. Do we get up? (du łi get ap) Czy my wstajemy? We don’t get up. (łi dont get ap) My nie wstajemy.
You watch. (ju łocz) Wy oglądacie. Do you watch? (du ju łocz) Czy wy oglądacie? You don’t watch. (ju dont łocz) Wy nie oglądacie.
They know. (dej noł) Oni wiedzą, one wiedzą. Do they know? (du dej know) Czy oni wiedzą/czy one wiedzą? They don’t know.(dej dont noł) Oni nie wiedzą/one nie wiedzą.

  Zwróć uwagę na zasady tworzenia zdań  

Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, gramatyki i wymowy

Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, gramatyki i wymowy

 

  • W zdaniu oznajmującym do czasownika w 3 osobie liczby pojedynczej dodajemy końcówkę -s lub -es (comes, meets, runs, goes).
  • W zdaniu pytającym używamy operatora „do” lub „does”, czasownik występuje wtedy w formie podstawowej (nie dodajemy końcówek).
  • Zdanie przeczące tworzymy, stosując operator „don’t” (skrót od „do not”) lub „doesn’t” (skrót od „does not”) plus czasownik w formie podstawowej.

Przykłady zdań

Zdania oznajmujące

I go to school every day. Chodzę do szkoły każdego dnia.

He trains very hard. On trenuje bardzo ciężko.

They live in Paris. Oni mieszkają w Paryżu.

Zdania pytające

Do you go to school every day? Czy chodzisz do szkoły każdego dnia?

Does he train hard? Czy on trenuje ciężko?

Do they live in Paris? Czy oni mieszkają w Paryżu?

Zdania przeczące

I don’t go to school every day. Ja nie chodzę do szkoły każdego dnia.

He doesn’t train hard. On nie trenuje ciężko.

They don’t live in Paris. Oni nie mieszkają w Paryżu.

 Zasady pisowni czasowników w trzeciej osobie liczby pojedynczej

1 Jeżeli czasownik kończy się samogłoską -o, dodajemy -es.

She goes to school at 8 o’clock.

2 Do czasowników kończących się -ch, -sh, -s, -x, lub -z dodajemy -es.

He teaches English.

3 Jeśli czasownik jest zakończony samogłoską-y poprzedzoną spółgłoską, wtedy usuwamy -y i dodajemy końcówkę -ies.

She cries at night.  

 

Okoliczniki czasu najczęściej spotykane w czasie Present Simple:

Zestaw do szybkiej nauki angielskiego

Zestaw do szybkiej nauki angielskiego

always – zawsze

often – często

usually – zwykle

sometimes – czasami

rarely/seldom – rzadko

never – nigdy

on Fridays/Sundays… – w piątki/niedziele

every week/year… – każdego tygodnia/roku…

every two/four… weeks/months… – co dwa/cztery… tygodnie/miesiące…

once/twice/three times… a day/week… – raz/dwa/trzy razy … dziennie/w tygodniu..