Czas teraźniejszy ciągły

Czas teraźniejszy ciągły Present Continuous

  Czasu Present Continuous używamy:

  • kiedy mówimy o czynnościach, które odbywają się teraz, w danej chwili, obecnie,
  • mówiąc o czynnościach zaplanowanych na przyszłość.

 

Budowa zdań

Zdania oznajmujące Zdania pytające Zdania przeczące
I am going out. (aj em goink ałt) Ja wychodzę. Am I going out? (em aj goink ałt) Czy ja wychodzę? I am not going out. (aj em not goink ałt) Ja nie wychodzę.
You are meeting. (ju ar mitink) Ty się spotykasz. Are you meeting? (ar ju mitink) Czy ty się spotykasz? You aren’t meeting. (ju arent mitink) Ty się nie spotykasz.
He is playing. (hi is plejink) On gra. Is he playing? (is hi plejink) Czy on gra? He isn’t playing. (hi iznt plejink) On nie gra.
She is cooking. (szi is kukink) Ona gotuje. Is she cooking? (is szi kukink) Czy ona gotuje? She isn’t cooking. (szi iznt kukink) Ona nie gotuje.
It is flying. (it is flajink) To lata. Is it flying? (is it flajink) Czy to lata? It isn’t flying. (it iznt flajink) To nie lata.
We are eating. (łi ar itink) My jemy. Are we eating? (ar łi itink) Czy my jemy? We aren’t eating. (łi arent itink) My nie jemy.
You are smoking. (ju ar smołking) Wy palicie. Are you smoking? (ar ju smołkink) Czy wy palicie? You aren’t smoking. (ju arent smołkink) Wy nie palicie.
They are looking. (dej ar lukink) Oni patrzą. Are they looking? (ar dej lukink) Czy oni patrzą? They aren’t looking. (dej arent lukink) Oni nie patrzą.

 

 

 Zasady tworzenia zdań

Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, gramatyki i wymowy

Błyskawiczna nauka słówek, zwrotów, gramatyki i wymowy

  • Zdanie oznajmujące tworzymy, dodając odpowiednią formę czasownika „być” (am, is, are) oraz końcówkę –ing do czasownika, który ma wyrazić to, co robimy (playing, cooking, eating).
  • Zdanie pytające tworzymy przez przestawienie wyrazów np. Am I, Are you, Is she oraz dodanie czasownika z końcówką –ing.
  • Zdanie przeczące tworzymy, dodając słówko „not” do odpowiedniej formy czasownika „być” oraz czasownik z końcówką ing.

 

Przykłady zdań:

Zdania oznajmujące:

I am drinking tea now. Teraz piję herbatę.

Look! He is smiling. Patrz! On się uśmiecha.

They are sitting in the kitchen at the moment. One siedzą w kuchni w tej chwili.

Zdania pytające:

Zestaw do szybkiej nauki angielskiego

Zestaw do szybkiej nauki angielskiego

Am I drinking tea now? Czy ja teraz piję herbatę?

Look! Is he smiling? Patrz! Czy on się uśmiecha?

Are they sitting in the kitchen at the moment? Czy one siedzą w kuchni w tej chwili?

Zdania przeczące:

I am not drinking tea now. Ja teraz nie piję herbaty.

Look! He is not smiling! Patrz! On  się nie uśmiecha!

They are not sitting in the kitchen at the moment.

One nie siedzą w kuchni w tej chwili.  

 

 

Często stosowane są skróty:

I am not = I’m not (ajm not)

are not = aren’t (arent)

is not = isn’t (iznt)